Isaiah - యెషయా 45 | View All

1. అతని పక్షమున జనములను జయించుటకు నేను అతని కుడిచేతిని పట్టుకొనియున్నాను నేను రాజుల నడికట్లను విప్పెదను, ద్వారములు అతని యెదుట వేయబడకుండ తలుపులు తీసెదను అని యెహోవా తాను అభిషేకించిన కోరెషును గురించి సెలవిచ్చుచున్నాడు.

ఇవి అనేక ప్రాంతాలనూ, నగరాలనూ జయించి కొల్లగొట్టేందుకు దేవుడు కోరెషుకు బలమిస్తాడని వెల్లడిస్తూ ఉన్న భవిష్యద్వాక్కులు. అతని ద్వారా దేవుడు కొన్ని దేశాలపైకి (బబులోను మొ।।) విపత్తును పంపుతాడు, మరికొన్ని దేశాలను సుసంపన్నం చేస్తాడు. (మాదీయ, పారసీక దేశాలు) – వ 7 ఇలా చెయ్యడంలో దేవునికి మూడు ఉద్దేశాలు ఉన్నాయి. అతని సైనిక విజయాల వెనుక ఉన్నది ఇస్రాయేల్ వారి దేవుడే అని కోరెషు తెలుసుకోవాలి (వ 3). రెండోది ఇస్రాయేల్ వారికి ఒక సహాయకుణ్ణి తేవాలి (వ 4). మూడోది అంతటా అందరూ తానే ఏకైక నిజ దేవుడని తెలుసుకోవాలి (వ 6).

2. నేను నీకు ముందుగా పోవుచు మెట్టగానున్న స్థలములను సరాళముచేసెదను. ఇత్తడి తలుపులను పగులగొట్టెదను ఇనుపగడియలను విడగొట్టెదను.

3. పేరుపెట్టి నిన్ను పిలిచిన ఇశ్రాయేలు దేవుడనైన యెహోవాను నేనే యని నీవు తెలిసికొనునట్లు అంధకారస్థలములలో ఉంచబడిన నిధులను రహస్యస్థలములలోని మరుగైన ధనమును నీ కిచ్చెదను.
కొలొస్సయులకు 2:3

4. నా సేవకుడైన యాకోబు నిమిత్తము నేను ఏర్పరచుకొనిన ఇశ్రాయేలు నిమిత్తము నేను నీకు పేరుపెట్టి నిన్ను పిలిచితిని. నీవు నన్ను ఎరుగకుండినప్పటికిని నీకు బిరుదులిచ్చితిని

5. నేను యెహోవాను, మరి ఏ దేవుడును లేడు నేను తప్ప ఏ దేవుడును లేడు.

6. తూర్పుదిక్కునుండి పడమటిదిక్కువరకు నేను తప్ప ఏ దేవుడును లేడని జనులు తెలిసికొను నట్లు నీవు నన్ను ఎరుగకుండినప్పటికిని నిన్ను సిద్ధపరచితిని యెహోవాను నేనే నేను తప్ప మరి ఏ దేవుడును లేడు

7. నేను వెలుగును సృజించువాడను అంధకారమును కలుగజేయువాడను సమాధానకర్తను కీడును కలుగజేయువాడను నేనే యెహోవా అను నేనే వీటినన్నిటిని కలుగజేయువాడను.

8. ఆకాశమండలము నీతిని కురిపించునట్లు అంతరిక్షమా, మహావర్షము వర్షించుము భూమి నెరలువిడిచి రక్షణ ఫలించునట్లు భూమి నీతిని మొలిపించును గాక యెహోవానగు నేను దాని కలుగజేసియున్నాను.

“న్యాయాన్ని”– వ 13; యెషయా 41:2. ఇస్రాయేల్ పట్ల తన న్యాయవంతమైన ఉద్దేశాలను సాధించేందుకు దేవుడు కోరెషును తన చేతిలో ఒక పరికరంగా వాడుకొన్నాడు. కోరెషు ద్వారా ఆయన ఇస్రాయేల్‌ను బబులోను చెరనుండి విడిపించాడు.

9. మంటికుండ పెంకులలో ఒక పెంకై యుండి తన్ను సృజించినవానితో వాదించువానికి శ్రమ. జిగటమన్ను దాని రూపించువానితో నీవేమి చేయు చున్నావని అనదగునా? వీనికి చేతులు లేవని నీవు చేసినది నీతో చెప్పదగునా?
రోమీయులకు 9:20-21

దేవుని విధానాలను ప్రశ్నించే మనుషులు ఎప్పుడూ ఉంటారు. ఆ రోజుల్లో కొందరు ఇలాంటిప్రశ్నలు అడిగి ఉండవచ్చు: ఇస్రాయేల్‌ను శిక్షించేందుకు దేవుడు భ్రష్ట రాజ్యమైన బబులోనును ఎందుకు వాడుకోవాలి? ఇది చాలక మరొక భ్రష్ట రాజ్యమైన పారసీక రాజ్యాన్ని ఇస్రాయేల్ విడుదల కోసం ఎందుకు ఉపయోగించుకోవాలి? మనుషులు ఈ విధంగా కన్నుమిన్ను గానక అడిగే ప్రశ్నలకు ఇది దేవుని జవాబు: మానవాళినీ, ఇస్రాయేల్ జాతినీ చేసినవాడు ఆయనే (వ 9,11). ఆయన పవిత్రత పరిపూర్ణమైనది (వ 11). నక్షత్ర సమూహాలతో ప్రకాశించే ఆకాశాలను చేసింది ఆయనే (వ 12). కాబట్టి ఏం చెయ్యాలి, ఎలా చెయ్యాలి అన్న సంగతులు పగిలిపోయిన కుండ పెంకులాంటి మనిషి కన్నా (వ 9) దేవునికే బాగా తెలిసివుండాలన్న విషయంలో సందేహం లేదు గదా. యెషయా 29:16; యిర్మియా 18:5-9; రోమీయులకు 9:20-21 చూడండి.

10. నీవు ఏమి కనుచున్నావని తన తండ్రితో చెప్పువానికి శ్రమ నీవు గర్భము ధరించినదేమి అని స్త్రీతో చెప్పువానికి శ్రమ.

11. ఇశ్రాయేలు పరిశుద్ధ దేవుడగు సృష్టికర్తయైన యెహోవా ఈ మాట సెలవిచ్చుచున్నాడు రాగలవాటినిగూర్చి నన్నడుగుదురా? నా కుమారులను గూర్చియు నా హస్తకార్యములను గూర్చియు నాకే ఆజ్ఞాపింతురా?

12. భూమిని కలుగజేసినవాడను నేనే దానిమీదనున్న నరులను నేనే సృజించితిని నా చేతులు ఆకాశములను విశాలపరచెను వాటి సర్వసమూహమునకు నేను ఆజ్ఞ ఇచ్చితిని.

13. నీతినిబట్టి కోరెషును రేపితిని అతని మార్గములన్నియు సరాళముచేసెదను అతడు నా పట్టణమును కట్టించును క్రయధనము తీసికొనకయు లంచము పుచ్చు కొనకయు నేను వెలివేసినవారిని అతడు విడిపించును

14. యెహోవా ఈ మాట సెలవిచ్చుచున్నాడు ఐగుప్తీయుల కష్టార్జితమును కూషు వర్తక లాభమును నీకు దొరుకును దీర్ఘదేహులైన సెబాయీయులును నీయొద్దకు వచ్చి నీవారగుదురు వారు నీవెంట వచ్చెదరు సంకెళ్లు కట్టుకొని వచ్చి నీ యెదుట సాగిలపడుదురు నిశ్చయముగా నీ మధ్య దేవుడున్నాడు మరి ఏ దేవుడును లేడు ఆయన తప్ప ఏ దేవుడును లేడు అని చెప్పుచు నీకు విన్నపము చేసెదరు.
1 కోరింథీయులకు 14:25, ప్రకటన గ్రంథం 3:9

యెషయా 11:14-16; యెషయా 14:1-2; యెషయా 49:23; యెషయా 54:3; యెషయా 60:11-14; జెకర్యా 14:16-19.

15. ఇశ్రాయేలు దేవా, రక్షకా, నిశ్చయముగా నీవు నిన్ను మరుగుపరచుకొను దేవుడవైయున్నావు.
రోమీయులకు 11:33

దేవుడు అస్తమానమూ తన సంకల్పాలను నెరవేర్చుకొనేందుకు ఈ భూమిపై పనిచేస్తూనే ఉంటాడు. అయితే అదంతా మనిషికి అగమ్యగోచరం (యెషయా 55:8-9; కీర్తనల గ్రంథము 139:6; కీర్తనల గ్రంథము 145:3; ప్రసంగి 8:17; రోమీయులకు 11:33). ముఖ్యంగా పాపులకూ, అవిధేయులకూ, నమ్మకంలేని వారికీ ఆయన కనిపించడు – యెషయా 1:15; యెషయా 57:17; యెషయా 59:2; ద్వితీయోపదేశకాండము 31:17.

16. విగ్రహములు చేయువారు సిగ్గుపడినవారైరి వారందరు విస్మయము పొందియున్నారు. ఒకడును మిగులకుండ అందరు కలవరపడుదురు.

యెషయా 42:17; యెషయా 44:9-11.

17. యెహోవావలన ఇశ్రాయేలు నిత్యమైన రక్షణ పొంది యున్నది మీరు ఎన్నటెన్నటికి సిగ్గుపడకయు విస్మయ మొంద కయు నుందురు.
హెబ్రీయులకు 5:9

“రక్షణ”– యిర్మియా 23:6; రోమీయులకు 11:26. “శాశ్వతమైనది”– యెషయా 54:8; యిర్మియా 33:16-26.

18. ఆకాశములకు సృష్టికర్తయగు యెహోవాయే దేవుడు; ఆయన భూమిని కలుగజేసి దాని సిద్ధపరచి స్థిర పరచెను నిరాకారముగానుండునట్లు ఆయన దాని సృజింప లేదు నివాసస్థలమగునట్లుగా దాని సృజించెను ఆయన సెలవిచ్చునదేమనగా యెహోవాను నేనే మరి ఏ దేవుడును లేడు.

యెషయా 40:21-22; కీర్తనల గ్రంథము 19:1-4.

19. అంధకారదేశములోని మరుగైనచోటున నేను మాట లాడలేదు మాయాస్వరూపుడనైనట్టు నన్ను వెదకుడని యాకోబు సంతానముతో నేను చెప్పలేదు నేను న్యాయమైన సంగతులు చెప్పువాడను యథార్థమైన సంగతులు తెలియజేయువాడను అగు యెహోవాను నేనే.

తన సేవకుల ద్వారా దేవుడు తన సత్యాన్ని బాహాటంగా ప్రకటించాడు – యెషయా 48:16; యోహాను 18:19-21. సత్యానికి దాక్కోవలసిన పనిలేదు. “వ్యర్థంగా నన్ను వెదకండి...చెప్పలేదు”– ద్వితీయోపదేశకాండము 4:29; 2 దినవృత్తాంతములు 15:2; యిర్మియా 29:12-14.

20. కూడి రండి జనములలో తప్పించుకొనినవారలారా, దగ్గరకు వచ్చి కూడుకొనుడి తమ కొయ్యవిగ్రహమును మోయుచు రక్షింపలేని దేవతకు మొఱ్ఱపెట్టువారికి తెలివిలేదు.

“జనాలు”– యెషయా 41:21-22; యెషయా 43:9-13. “దేవతకు”– యెషయా 44:17-19; యిర్మియా 2:28.

21. మీ ప్రమాణవాక్యములు నా సన్నిధిని తెలియ జేయుడి జనులు కూడుకొని ఆలోచన చేసికొందురు గాక; పూర్వకాలము మొదలుకొని ఆ కార్యమును తెలియ జేసినవాడెవడు?చాలకాలముక్రిందట దాని ప్రకటించినవాడెవడు?యెహోవానగు నేనే గదా? నేను తప్ప వేరొక దేవుడు లేడు.నేను నీతిపరుడనగు దేవుడను, రక్షించువాడను నేనే నేను తప్ప మరి ఏ దేవుడును లేడు
మార్కు 12:32, అపో. కార్యములు 15:18

22. భూదిగంతముల నివాసులారా, నా వైపు చూచి రక్షణ పొందుడి దేవుడను నేనే మరి ఏ దేవుడును లేడు.

దేవుడు ఇస్రాయేల్‌ను రక్షిస్తాడు (వ 17,25). కానీ ఆయన రక్షణ భూమి పైని జాతులన్నిటికీ అందుబాటులో ఉంది. ఆ దేశాల దేవుళ్ళు, విగ్రహాలు వాళ్ళను రక్షించలేవు (వ 20). వారి ఆశాభావానికి ఉన్న ఏకైక ఆస్కారం ఇస్రాయేల్ వారి యెహోవా దేవుడే. ఆయనే ఏకైక దేవుడు. ఈ వచనంలోని మాటలు కేవలం ఆహ్వాన వచనాలే కాదు. ఇవి భవిష్యద్వాక్కులు (యెషయా 2:2-4; మొ।।).

23. నా యెదుట ప్రతి మోకాలు వంగుననియు ప్రతి నాలుకయు నాతోడని ప్రమాణము చేయుననియు నేను నా పేరట ప్రమాణము చేసియున్నాను నీతిగల నా నోటి మాట బయలుదేరియున్నది అది వ్యర్థము కానేరదు.
రోమీయులకు 14:11, ఫిలిప్పీయులకు 2:10-11

“వంగుతుందని”– రోమీయులకు 14:11; ఫిలిప్పీయులకు 2:10-11. “శపథం”– హెబ్రీయులకు 6:13. తరువాత చెప్పబోతున్నది ఎంత ప్రాముఖ్యమైన విషయమో తెలియజేసేందుకు వాడుకొనే గంబీర భాషా శైలి.

24. యెహోవాయందే నీతి బలములున్నవని జనులు నన్ను గూర్చి చెప్పుదురు ఆయనయొద్దకే మనుష్యులు వచ్చెదరు ఆయనమీద కోపపడినవారందరు సిగ్గుపడుదురు

మనుషులు తాము దేవుడని పిలిచిన వారందరిలోకీ సంపూర్ణంగా న్యాయవంతుడు, శక్తిమంతుడు యెహోవా ఒక్కడే అని ఒప్పుకొంటారు.

25. యెహోవాయందే ఇశ్రాయేలు సంతతివారందరు నీతిమంతులుగా ఎంచబడినవారై యతిశయపడుదురు.

“వారంతా”– రోమీయులకు 11:26. “నిర్దోషుల”– వారి నిర్దోషత్వం క్రీస్తులో ఉంటుంది (యిర్మియా 23:6; అపో. కార్యములు 13:38-39; 1 కోరింథీయులకు 1:30; ఫిలిప్పీయులకు 3:9). “ఉత్సాహపడుతారు”– రోమీయులకు 5:1-2.


Shortcut Links
యెషయా - Isaiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |

Support & Donate Us | Google Play Store | సజీవ వాహిని - Sajeeva Vahini 2009-2023. info@sajeevavahini.com
Sajeeva Vahini, Hyderabad & Chennai, India. SajeevaVahini.org Email: , . Whatsapp: 8898 318 318 or call us: +918898318318
Content on this website is prepared manually by Sajeeva Vahini, India. Our Content is free and open to use for any kind of distrubution. We request to carry a physical bible to churches rather than using bible on mobile or tablets. Please email any information for any suspected content/audio subject to piracy/copyright act on this website can be considered/removed. Which can help us to improve better. Note: we dont have any data/content related to Life Way Study Bible as a part of Sajeeva Vahini Notes or Verse Explanations.