Isaiah - యెషయా 48 | View All

1. యాకోబు వంశస్థులై ఇశ్రాయేలు అను పేరు కలిగినవారలారా, యూదా జలములలోనుండి బయలుదేరి వచ్చినవారై యెహోవా నామముతోడని ప్రమాణము చేయుచు ఇశ్రాయేలు దేవుని నామమును స్మరించుచు నీతిసత్యములను అనుసరింపనివారలారా, ఈ మాట ఆలకించుడి.

1. yaakōbu vanshasthulai ishraayēlu anu pēru kaliginavaaralaaraa, yoodhaa jalamulalōnuṇḍi bayaludheri vachinavaarai yehōvaa naamamuthooḍani pramaaṇamu cheyuchu ishraayēlu dhevuni naamamunu smarin̄chuchu neethisatyamulanu anusarimpanivaaralaaraa, ee maaṭa aalakin̄chuḍi.

2. వారుమేము పరిశుద్ధ పట్టణస్థులమను పేరు పెట్టుకొని ఇశ్రాయేలు దేవుని ఆశ్రయించుదురు సైన్యములకధిపతియగు యెహోవా అని ఆయనకు పేరు.

2. vaarumēmu parishuddha paṭṭaṇasthulamanu pēru peṭṭukoni ishraayēlu dhevuni aashrayin̄chuduru sainyamulakadhipathiyagu yehōvaa ani aayanaku pēru.

3. పూర్వకాలమున జరిగిన సంగతులను నేను చాల కాలముక్రిందట తెలియజేసితిని ఆ సమాచారము నా నోటనుండి బయలుదేరెను నేను వాటిని ప్రకటించితిని నేను ఆకస్మికముగా వాటిని చేయగా అవి సంభవించెను.

3. poorvakaalamuna jarigina saṅgathulanu nēnu chaala kaalamukrindaṭa teliyajēsithini aa samaachaaramu naa nōṭanuṇḍi bayaludherenu nēnu vaaṭini prakaṭin̄chithini nēnu aakasmikamugaa vaaṭini cheyagaa avi sambhavin̄chenu.

4. నీవు మూర్ఖుడవనియు నీ మెడ యినుప నరమనియు నీ నుదురు ఇత్తడిదనియు నేనెరిగియుండి

4. neevu moorkhuḍavaniyu nee meḍa yinupa naramaniyu nee nuduru itthaḍidaniyu nēnerigiyuṇḍi

5. నా విగ్రహము ఈ కార్యములను జరిగించెననియు నేను చెక్కిన ప్రతిమ నేను పోసిన పోత విగ్రహము దీని నియమించెననియు నీవు చెప్పకుండునట్లు పూర్వకాలముననే ఆ సమాచారము నీకు తెలియజేసితిని అది జరుగకమునుపే దానిని నీకు ప్రకటించితిని

5. naa vigrahamu ee kaaryamulanu jarigin̄chenaniyu nēnu chekkina prathima nēnu pōsina pōtha vigrahamu deeni niyamin̄chenaniyu neevu cheppakuṇḍunaṭlu poorvakaalamunanē aa samaachaaramu neeku teliyajēsithini adhi jarugakamunupē daanini neeku prakaṭin̄chithini

6. నీవు ఆ సంగతి వినియున్నావు ఇదంతయు ఆలోచించుము అది నిజమని మీరు ఒప్పుకొనవలెను గదా? తెలియని మరుగైన క్రొత్తసంగతులు నేనికమీదట నీకు తెలియజేయుచున్నాను
ప్రకటన గ్రంథం 1:19

6. neevu aa saṅgathi viniyunnaavu idanthayu aalōchin̄chumu adhi nijamani meeru oppukonavalenu gadaa? Teliyani marugaina krotthasaṅgathulu nēnikameedaṭa neeku teliyajēyuchunnaanu

7. అవి పూర్వకాలమున సృజింపబడినవి కావు అవి ఇప్పుడు కలుగునవియే. అవి నాకు తెలిసేయున్నవని నీవు చెప్పకుండునట్లు, ఈ దినమునకు ముందు నీవు వాటిని వినియుండ లేదు.

7. avi poorvakaalamuna srujimpabaḍinavi kaavu avi ippuḍu kalugunaviyē. Avi naaku telisēyunnavani neevu cheppakuṇḍunaṭlu, ee dinamunaku mundu neevu vaaṭini viniyuṇḍa lēdu.

8. అవి నీకు వినబడనే లేదు నీకు తెలియబడనే లేదు పూర్వమునుండి నీ చెవి తెరువబడనేలేదు నీవు అపనమ్మకస్థుడవై నీ తల్లి గర్భమున పుట్టినది మొదలుకొని తిరుగుబాటు చేయువాడవని అని పించుకొంటివని నాకు తెలియును.

8. avi neeku vinabaḍanē lēdu neeku teliyabaḍanē lēdu poorvamunuṇḍi nee chevi teruvabaḍanēlēdu neevu apanammakasthuḍavai nee thalli garbhamuna puṭṭinadhi modalukoni thirugubaaṭu cheyuvaaḍavani ani pin̄chukoṇṭivani naaku teliyunu.

9. నేను నిన్ను నిర్మూలము చేయకుండునట్లు నా నామ మునుబట్టి నా కోపము మానుకొనుచున్నాను నా కీర్తి నిమిత్తము నీ విషయములో నన్ను బిగబట్టు కొనుచున్నాను.

9. nēnu ninnu nirmoolamu cheyakuṇḍunaṭlu naa naama munubaṭṭi naa kōpamu maanukonuchunnaanu naa keerthi nimitthamu nee vishayamulō nannu bigabaṭṭu konuchunnaanu.

10. నేను నిన్ను పుటమువేసితిని వెండిని వేసినట్లు కాదు ఇబ్బంది కొలిమిలో నిన్ను పరీక్షించితిని
1 పేతురు 1:7

10. nēnu ninnu puṭamuvēsithini veṇḍini vēsinaṭlu kaadu ibbandi kolimilō ninnu pareekshin̄chithini

11. నా నిమిత్తము నా నిమిత్తమే ఆలాగు చేసెదను నా నామము అపవిత్రపరచబడనేల? నా మహిమను మరి ఎవరికిని నేనిచ్చువాడను కాను.

11. naa nimitthamu naa nimitthamē aalaagu chesedanu naa naamamu apavitraparachabaḍanēla? Naa mahimanu mari evarikini nēnichuvaaḍanu kaanu.

12. యాకోబూ, నేను పిలిచిన ఇశ్రాయేలూ, నాకు చెవి యొగ్గి వినుము. నేనే ఆయనను నేను మొదటివాడను కడపటివాడను
ప్రకటన గ్రంథం 1:17, ప్రకటన గ్రంథం 2:8, ప్రకటన గ్రంథం 21:6, ప్రకటన గ్రంథం 22:13

12. yaakōboo, nēnu pilichina ishraayēloo, naaku chevi yoggi vinumu. Nēnē aayananu nēnu modaṭivaaḍanu kaḍapaṭivaaḍanu

13. నా హస్తము భూమి పునాదివేసెను నా కుడిచెయ్యి ఆకాశవైశాల్యములను వ్యాపింపజేసెను నేను వాటిని పిలువగా ఒకటి తప్పకుండ అవన్నియు నిలుచును.
రోమీయులకు 4:17

13. naa hasthamu bhoomi punaadhivēsenu naa kuḍicheyyi aakaashavaishaalyamulanu vyaapimpajēsenu nēnu vaaṭini piluvagaa okaṭi thappakuṇḍa avanniyu niluchunu.

14. మీరందరు కూడివచ్చి ఆలకించుడి వాటిలో ఏది యీ సంగతి తెలియజేయును? యెహోవా ప్రేమించువాడు ఆయన చిత్తప్రకారము బబులోనునకు చేయును అతని బాహుబలము కల్దీయులమీదికి వచ్చును.

14. meerandaru kooḍivachi aalakin̄chuḍi vaaṭilō ēdi yee saṅgathi teliyajēyunu? Yehōvaa prēmin̄chuvaaḍu aayana chitthaprakaaramu babulōnunaku cheyunu athani baahubalamu kaldeeyulameediki vachunu.

15. నేను, నేనే ఆజ్ఞ ఇచ్చినవాడను, నేనే అతని పిలిచితిని నేనే అతనిని రప్పించితిని అతని మార్గము తేజరిల్లును. నాయొద్దకు రండి యీ మాట ఆలకించుడి

15. nēnu, nēnē aagna ichinavaaḍanu, nēnē athani pilichithini nēnē athanini rappin̄chithini athani maargamu thējarillunu. Naayoddhaku raṇḍi yee maaṭa aalakin̄chuḍi

16. ఆదినుండి నేను రహస్యముగా మాటలాడినవాడను కాను అది పుట్టినకాలము మొదలుకొని నేను అక్కడ నున్న వాడను ఇప్పుడు ప్రభువగు యెహోవాయు ఆయన ఆత్మయు నన్ను పంపెను

16. aadhinuṇḍi nēnu rahasyamugaa maaṭalaaḍinavaaḍanu kaanu adhi puṭṭinakaalamu modalukoni nēnu akkaḍa nunna vaaḍanu ippuḍu prabhuvagu yehōvaayu aayana aatmayu nannu pampenu

17. నీ విమోచకుడును ఇశ్రాయేలు పరిశుద్ధదేవుడునైన యెహోవా ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు నీకు ప్రయోజనము కలుగునట్లు నీ దేవుడనైన యెహోవానగు నేనే నీకు ఉపదేశము చేయుదును నీవు నడవవలసిన త్రోవను నిన్ను నడిపించుదును.

17. nee vimōchakuḍunu ishraayēlu parishuddhadhevuḍunaina yehōvaa eelaagu selavichuchunnaaḍu neeku prayōjanamu kalugunaṭlu nee dhevuḍanaina yehōvaanagu nēnē neeku upadheshamu cheyudunu neevu naḍavavalasina trōvanu ninnu naḍipin̄chudunu.

18. నీవు నా ఆజ్ఞలను ఆలకింపవలెనని నేనెంతో కోరుచున్నాను ఆలకించినయెడల నీ క్షేమము నదివలెను నీ నీతి సముద్రతరంగములవలెను ఉండును.

18. neevu naa aagnalanu aalakimpavalenani nēnenthoo kōruchunnaanu aalakin̄chinayeḍala nee kshēmamu nadhivalenu nee neethi samudratharaṅgamulavalenu uṇḍunu.

19. నీ సంతానము ఇసుకవలె విస్తారమగును నీ గర్భఫలము దాని రేణువులవలె విస్తరించును వారి నామము నా సన్నిధినుండి కొట్టివేయబడదు మరువబడదు

19. nee santhaanamu isukavale visthaaramagunu nee garbhaphalamu daani rēṇuvulavale vistharin̄chunu vaari naamamu naa sannidhinuṇḍi koṭṭivēyabaḍadu maruvabaḍadu

20. బబులోనునుండి బయలువెళ్లుడి కల్దీయుల దేశములోనుండి పారిపోవుడి యెహోవా తన సేవకుడైన యాకోబును విమోచించె నను సంగతి ఉత్సాహధ్వనితో తెలియజేయుడి భూదిగంతములవరకు అది వినబడునట్లు దాని ప్రకటించుడి.
ప్రకటన గ్రంథం 18:4

20. babulōnunuṇḍi bayaluveḷluḍi kaldeeyula dheshamulōnuṇḍi paaripōvuḍi yehōvaa thana sēvakuḍaina yaakōbunu vimōchin̄che nanu saṅgathi utsaahadhvanithoo teliyajēyuḍi bhoodiganthamulavaraku adhi vinabaḍunaṭlu daani prakaṭin̄chuḍi.

21. ఎడారి స్థలములలో ఆయన వారిని నడిపించెను వారు దప్పిగొనలేదు రాతికొండలోనుండి వారికొరకు ఆయన నీళ్లు ఉబుక జేసెను ఆయన కొండను చీల్చగా నీళ్లు ప్రవాహముగా బయలుదేరెను.

21. eḍaari sthalamulalō aayana vaarini naḍipin̄chenu vaaru dappigonalēdu raathikoṇḍalōnuṇḍi vaarikoraku aayana neeḷlu ubuka jēsenu aayana koṇḍanu chilchagaa neeḷlu pravaahamugaa bayaludherenu.

22. దుష్టులకు నెమ్మదియుండదని యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు.

22. dushṭulaku nemmadhiyuṇḍadani yehōvaa selavichuchunnaaḍu.Shortcut Links
యెషయా - Isaiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |