Isaiah - యెషయా 5 | View All

1. నా ప్రియునిగూర్చి పాడెదను వినుడి అతని ద్రాక్షతోటనుబట్టి నాకిష్టుడైనవానిగూర్చి పాడెదను వినుడి. సత్తువ భూమిగల కొండమీద నా ప్రియుని కొకద్రాక్షతోట యుండెను
మత్తయి 21:33, మార్కు 12:1, లూకా 20:9

1. naa priyunigoorchi paaḍedanu vinuḍi athani draakshathooṭanubaṭṭi naakishṭuḍainavaanigoorchi paaḍedanu vinuḍi. Satthuva bhoomigala koṇḍameeda naa priyuni kokadraakshathooṭa yuṇḍenu

2. ఆయన దానిని బాగుగా త్రవ్వి రాళ్లను ఏరి అందులో శేష్ఠమైన ద్రాక్షతీగెలను నాటించెను దాని మధ్యను బురుజు ఒకటి వేయించి ద్రాక్ష తొట్టిని తొలిపించెను.ద్రాక్షపండ్లు ఫలింపవలెనని యెదురు చూచుచుండెను గాని అది కారుద్రాక్షలు కాచెను

2. aayana daanini baagugaa travvi raaḷlanu ēri andulō shēshṭhamaina draakshatheegelanu naaṭin̄chenu daani madhyanu buruju okaṭi vēyin̄chi draaksha toṭṭini tolipin̄chenu.Draakshapaṇḍlu phalimpavalenani yeduru choochuchuṇḍenu gaani adhi kaarudraakshalu kaachenu

3. కావున యెరూషలేము నివాసులారా, యూదావార లారా, నా ద్రాక్షతోట విషయము నాకు న్యాయము తీర్చ వలెనని మిమ్ము వేడుకొనుచున్నాను.

3. kaavuna yerooshalēmu nivaasulaaraa, yoodhaavaara laaraa, naa draakshathooṭa vishayamu naaku nyaayamu theercha valenani mimmu vēḍukonuchunnaanu.

4. నేను నా ద్రాక్షతోటకు చేసినదానికంటె మరేమి దానికి చేయగలను? అది ద్రాక్షపండ్లు కాయునని నేను కనిపెట్టినపుడు అది కారుద్రాక్షలు కాయుటకు కారణమేమి?

4. nēnu naa draakshathooṭaku chesinadaanikaṇṭe marēmi daaniki cheyagalanu? adhi draakshapaṇḍlu kaayunani nēnu kanipeṭṭinapuḍu adhi kaarudraakshalu kaayuṭaku kaaraṇamēmi?

5. ఆలోచించుడి, నేను నా ద్రాక్షతోటకు చేయబోవు కార్యమును మీకు తెలియజెప్పెదను నేను అది మేసివేయబడునట్లు దాని కంచెను కొట్టి వేసెదను. అది త్రొక్కబడునట్లు దాని గోడను పడగొట్టి దాని పాడుచేసెదను

5. aalōchin̄chuḍi, nēnu naa draakshathooṭaku cheyabōvu kaaryamunu meeku teliyajeppedanu nēnu adhi mēsivēyabaḍunaṭlu daani kan̄chenu koṭṭi vēsedanu. adhi trokkabaḍunaṭlu daani gōḍanu paḍagoṭṭi daani paaḍuchesedanu

6. అది శుద్ధిచేయబడదు పారతో త్రవ్వబడదు దానిలో గచ్చపొదలును బలురక్కసి చెట్లును బలిసి యుండును దానిమీద వర్షింపవలదని మేఘములకు ఆజ్ఞ నిచ్చెదను.

6. adhi shuddhicheyabaḍadu paarathoo travvabaḍadu daanilō gacchapodalunu balurakkasi cheṭlunu balisi yuṇḍunu daanimeeda varshimpavaladani mēghamulaku aagna nicchedanu.

7. ఇశ్రాయేలు వంశము సైన్యములకధిపతియగు యెహోవా ద్రాక్షతోట యూదా మనుష్యులు ఆయన కిష్టమైన వనము. ఆయన న్యాయము కావలెనని చూడగా బలా త్కారము కనబడెను నీతి కావలెనని చూడగా రోదనము వినబడెను.

7. ishraayēlu vanshamu sainyamulakadhipathiyagu yehōvaa draakshathooṭa yoodhaa manushyulu aayana kishṭamaina vanamu. aayana nyaayamu kaavalenani chooḍagaa balaa tkaaramu kanabaḍenu neethi kaavalenani chooḍagaa rōdhanamu vinabaḍenu.

8. స్థలము మిగులకుండ మీరు మాత్రమే దేశములో నివసించునట్లు ఇంటికి ఇల్లు కలుపుకొని పొలమునకు పొలము చేర్చు కొను మీకు శ్రమ.

8. sthalamu migulakuṇḍa meeru maatramē dheshamulō nivasin̄chunaṭlu iṇṭiki illu kalupukoni polamunaku polamu cherchu konu meeku shrama.

9. నేను చెవులార వినునట్లు సైన్యములకధిపతియగు యెహోవా స్పష్టముగా ఈ మాట నాతో సెల విచ్చెను. నిజముగా గొప్పవియు దివ్యమైనవియునైన యిండ్లు అనేకములు నివాసులులేక పాడైపోవును.
యాకోబు 5:4

9. nēnu chevulaara vinunaṭlu sainyamulakadhipathiyagu yehōvaa spashṭamugaa ee maaṭa naathoo sela vicchenu. Nijamugaa goppaviyu divyamainaviyunaina yiṇḍlu anēkamulu nivaasululēka paaḍaipōvunu.

10. పది ఎకరముల ద్రాక్షతోట ఒక కుంచెడు రస మిచ్చును తూమెడుగింజల పంట ఒక పడి యగును.

10. padhi ekaramula draakshathooṭa oka kun̄cheḍu rasa michunu thoomeḍugin̄jala paṇṭa oka paḍi yagunu.

11. మద్యము త్రాగుదమని వేకువనే లేచి ద్రాక్షారసము తమకు మంట పుట్టించు వరకు చాల రాత్రివరకు పానముచేయువారికి శ్రమ.

11. madyamu traagudamani vēkuvanē lēchi draakshaarasamu thamaku maṇṭa puṭṭin̄chu varaku chaala raatrivaraku paanamucheyuvaariki shrama.

12. వారు సితారా స్వరమండల తంబుర సన్నాయిలను వాయించుచు ద్రాక్షారసము త్రాగుచు విందు చేయుదురుగాని యెహోవా పని యోచింపరు ఆయన హస్తకృత్యములను లక్ష్యపెట్టరు.

12. vaaru sithaaraa svaramaṇḍala thambura sannaayilanu vaayin̄chuchu draakshaarasamu traaguchu vindu cheyudurugaani yehōvaa pani yōchimparu aayana hasthakrutyamulanu lakshyapeṭṭaru.

13. కావున నా ప్రజలు జ్ఞానము లేకయే చెరపట్టబడి పోవుచున్నారు వారిలో ఘనులైనవారు నిరాహారులుగా నున్నారు సామాన్యులు దప్పిచేత జ్వరపీడితులగుదురు.

13. kaavuna naa prajalu gnaanamu lēkayē cherapaṭṭabaḍi pōvuchunnaaru vaarilō ghanulainavaaru niraahaarulugaa nunnaaru saamaanyulu dappichetha jvarapeeḍithulaguduru.

14. అందుచేతనే పాతాళము గొప్ప ఆశ పెట్టుకొని అపరి మితముగా తన నోరు తెరచుచున్నది వారిలో ఘనులును సామాన్యులును ఘోషచేయువారును హర్షించువారును పడిపోవుదురు.

14. anduchethanē paathaaḷamu goppa aasha peṭṭukoni apari mithamugaa thana nōru terachuchunnadhi vaarilō ghanulunu saamaanyulunu ghōshacheyuvaarunu harshin̄chuvaarunu paḍipōvuduru.

15. అల్పులు అణగద్రొక్క బడుదురు ఘనులు తగ్గింపబడుదురు గర్విష్ఠుల చూపు తగ్గును

15. alpulu aṇagadrokka baḍuduru ghanulu thaggimpabaḍuduru garvishṭhula choopu thaggunu

16. సైన్యములకధిపతియగు యెహోవాయే తీర్పు తీర్చి మహిమపరచబడును పరిశుద్ధుడైన దేవుడు నీతినిబట్టి తన్ను పరిశుద్ధ పరచుకొనును.

16. sainyamulakadhipathiyagu yehōvaayē theerpu theerchi mahimaparachabaḍunu parishuddhuḍaina dhevuḍu neethinibaṭṭi thannu parishuddha parachukonunu.

17. అది మేతబీడుగా నుండును గొఱ్ఱపిల్లలు అచ్చట మేయును గర్వించినవారి బీడు భూమిని విదేశీయులైన కాపరులు అనుభవింతురు.

17. adhi mēthabeeḍugaa nuṇḍunu gorrapillalu acchaṭa mēyunu garvin̄chinavaari beeḍu bhoomini vidhesheeyulaina kaaparulu anubhavinthuru.

18. భక్తిహీనతయను త్రాళ్లతో దోషమును లాగుకొను వారికి శ్రమ. బండిమోకులచేత పాపమును లాగుకొనువారికి శ్రమ వారు ఇట్లనుకొనుచున్నారు

18. bhakthiheenathayanu traaḷlathoo dōshamunu laagukonu vaariki shrama. Baṇḍimōkulachetha paapamunu laagukonuvaariki shrama vaaru iṭlanukonuchunnaaru

19. ఆయనను త్వరపడనిమ్ము మేము ఆయన కార్యమును చూచునట్లు ఆయనను దానిని వెంటనే చేయనిమ్ము ఇశ్రాయేలుయొక్క పరిశుద్ధదేవుని ఆలోచన మాకు తెలియబడునట్లు అది మా యెదుట కనబడనిమ్ము

19. aayananu tvarapaḍanimmu mēmu aayana kaaryamunu choochunaṭlu aayananu daanini veṇṭanē cheyanimmu ishraayēluyokka parishuddhadhevuni aalōchana maaku teliyabaḍunaṭlu adhi maa yeduṭa kanabaḍanimmu

20. కీడు మేలనియు మేలు కీడనియు చెప్పుకొని చీకటి వెలుగనియు వెలుగు చీకటనియు ఎంచుకొను వారికి శ్రమ. చేదు తీపి అనియు తీపి చేదనియు ఎంచుకొనువారికి శ్రమ.

20. keeḍu mēlaniyu mēlu keeḍaniyu cheppukoni chikaṭi veluganiyu velugu chikaṭaniyu en̄chukonu vaariki shrama. chedu theepi aniyu theepi chedaniyu en̄chukonuvaariki shrama.

21. తమ దృష్టికి తాము జ్ఞానులనియు తమ యెన్నికలో తాము బుద్ధిమంతులనియు తలంచు కొనువారికి శ్రమ.
రోమీయులకు 12:16

21. thama drushṭiki thaamu gnaanulaniyu thama yennikalō thaamu buddhimanthulaniyu thalan̄chu konuvaariki shrama.

22. ద్రాక్షారసము త్రాగుటలో ప్రఖ్యాతినొందిన వారికిని మద్యము కలుపుటలో తెగువగలవారికిని శ్రమ.

22. draakshaarasamu traaguṭalō prakhyaathinondina vaarikini madyamu kalupuṭalō teguvagalavaarikini shrama.

23. వారు లంచము పుచ్చుకొని దుష్టుడు నీతిమంతుడని తీర్పు తీర్చుదురు నీతిమంతుల నీతిని దుర్నీతిగా కనబడచేయుదురు.

23. vaaru lan̄chamu puchukoni dushṭuḍu neethimanthuḍani theerpu theerchuduru neethimanthula neethini durneethigaa kanabaḍacheyuduru.

24. సైన్యములకధిపతియగు యెహోవాయొక్క ధర్మ శాస్త్రమును నిర్లక్ష్యపెట్టుదురు ఇశ్రాయేలుయొక్క పరిశుద్ధదేవుని వాక్కును తృణీక రించుదురు. కాబట్టి అగ్నిజ్వాల కొయ్యకాలును కాల్చివేయు నట్లు ఎండిన గడ్డి మంటలో భస్మమగునట్లు వారి వేరు కుళ్లి పోవును వారి పువ్వు ధూళివలె పైకి ఎగిరిపోవును.

24. sainyamulakadhipathiyagu yehōvaayokka dharma shaastramunu nirlakshyapeṭṭuduru ishraayēluyokka parishuddhadhevuni vaakkunu truṇeeka rin̄chuduru. Kaabaṭṭi agnijvaala koyyakaalunu kaalchivēyu naṭlu eṇḍina gaḍḍi maṇṭalō bhasmamagunaṭlu vaari vēru kuḷli pōvunu vaari puvvu dhooḷivale paiki egiripōvunu.

25. దానినిబట్టి యెహోవా కోపము ఆయన ప్రజలమీద మండుచున్నది. ఆయన వారిమీదికి తన బాహువు చాచి వారిని కొట్టగా పర్వతములు వణకుచున్నవి. వీధులమధ్యను వారి కళేబరములు పెంటవలె పడి యున్నవి. ఇంతగా జరిగినను ఆయన కోపము చల్లారలేదు ఆయన బాహువు ఇంకను చాపబడియున్నది.

25. daaninibaṭṭi yehōvaa kōpamu aayana prajalameeda maṇḍuchunnadhi. aayana vaarimeediki thana baahuvu chaachi vaarini koṭṭagaa parvathamulu vaṇakuchunnavi. Veedhulamadhyanu vaari kaḷēbaramulu peṇṭavale paḍi yunnavi. Inthagaa jariginanu aayana kōpamu challaaralēdu aayana baahuvu iṅkanu chaapabaḍiyunnadhi.

26. ఆయన దూరముగానున్న జనములను పిలుచుటకు ధ్వజము నెత్తును భూమ్యంతమునుండి వారిని రప్పించుటకు ఈల గొట్టును అదిగో వారు త్వరపడి వేగముగా వచ్చుచున్నారు.

26. aayana dooramugaanunna janamulanu piluchuṭaku dhvajamu netthunu bhoomyanthamunuṇḍi vaarini rappin̄chuṭaku eela goṭṭunu adhigō vaaru tvarapaḍi vēgamugaa vachuchunnaaru.

27. వారిలో అలసినవాడైనను తొట్రిల్లువాడైనను లేడు. వారిలో ఎవడును నిద్రపోడు కునుకడు వారి నడికట్టు విడిపోదు వారి పాదరక్షలవారు తెగిపోదు.

27. vaarilō alasinavaaḍainanu toṭrilluvaaḍainanu lēḍu. Vaarilō evaḍunu nidrapōḍu kunukaḍu vaari naḍikaṭṭu viḍipōdu vaari paadharakshalavaaru tegipōdu.

28. వారి బాణములు వాడిగలవి వారి విండ్లన్నియు ఎక్కు పెట్టబడియున్నవి వారి గుఱ్ఱముల డెక్కలు చెకుముకిరాళ్లతో సమాన ములు వారి రథచక్రములు సుడిగాలి తిరిగినట్లు తిరుగును

28. vaari baaṇamulu vaaḍigalavi vaari viṇḍlanniyu ekku peṭṭabaḍiyunnavi vaari gurramula ḍekkalu chekumukiraaḷlathoo samaana mulu vaari rathachakramulu suḍigaali thiriginaṭlu thirugunu

29. ఆడుసింహము గర్జించినట్లు వారు గర్జించుదురు కొదమసింహము గర్జించినట్లు గర్జనచేయుచు వేటను పట్టుకొని అడ్డమేమియు లేకుండ దానిని ఎత్తుకొని పోవుదురు విడిపింపగలవాడెవడును ఉండడు.

29. aaḍusimhamu garjin̄chinaṭlu vaaru garjin̄chuduru kodamasimhamu garjin̄chinaṭlu garjanacheyuchu vēṭanu paṭṭukoni aḍḍamēmiyu lēkuṇḍa daanini etthukoni pōvuduru viḍipimpagalavaaḍevaḍunu uṇḍaḍu.

30. వారు ఆ దినమున సముద్రఘోషవలె జనముమీద గర్జనచేయుదురు ఒకడు భూమివైపు చూడగా అంధకారమును బాధయు కనబడును అంతట ఆ దేశముమీది వెలుగు మేఘములచేత చీకటియగును.

30. vaaru aa dinamuna samudraghōshavale janamumeeda garjanacheyuduru okaḍu bhoomivaipu chooḍagaa andhakaaramunu baadhayu kanabaḍunu anthaṭa aa dheshamumeedi velugu mēghamulachetha chikaṭiyagunu.Shortcut Links
యెషయా - Isaiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |