Isaiah - యెషయా 56 | View All

1. యెహోవా ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు నా రక్షణ వచ్చుటకు సిద్ధముగా ఉన్నది నా నీతి వెల్లడియగుటకు సిద్ధముగా ఉన్నది. న్యాయవిధిని అనుసరించుడి నీతిని అనుసరించి నడుచుకొనుడి.

రాబోయే కాలంలో కనిపించే ఒక గొప్ప సంభవాన్ని గురించి దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు. ఈ సంభవం ఏమిటో, ఎప్పుడు జరుగుతుందో స్పష్టంగా లేదు. దేవుని రక్షణ, ఆయన నీతినిజాయితీ వెల్లడయ్యే ఈ సంభవం ఆయన ఇస్రాయేల్‌ను క్రీ.పూ. 538లో బబులోను చెరనుండి విడిపించిన వృత్తాంతమని కొందరి అభిప్రాయం (యెషయా 41:2; యెషయా 44:28; యెషయా 45:1-7 పోల్చి చూడండి). యేసు ప్రభువు ఈ లోకానికి వచ్చినప్పుడు రక్షణ, నీతిన్యాయాలు అద్భుతమైన రీతిలో వెల్లడైన సంభవం అని మరి కొందరి అభిప్రాయం. మరి కొందరు ఇది క్రీస్తు రెండవ రాకడ సమయంలో రక్షణ నీతిన్యాయాలు వెల్లడై లోకమంతటా స్థిరపడే సమయాన్ని సూచిస్తున్నదని భావిస్తున్నారు (యెషయా 11:3-9; యెషయా 32:1-5). ఏది ఏమైనా యెషయా కాలంలోని ప్రజలు నీతి న్యాయాలతో జీవించాలని హెచ్చరించడానికి ఈ సంభవం ఉపయోగపడింది. 2 పేతురు 3:11-14 పోల్చిచూడండి.

2. నేను నియమించిన విశ్రాంతిదినమును అపవిత్రపరచ కుండ దానిని అనుసరించుచు ఏ కీడు చేయకుండ తన చేతిని బిగబట్టువాడు ధన్యుడు ఆ ప్రకారము చేసి దాని రూఢిగా గైకొను నరుడు ధన్యుడు.

“విశ్రాంతి దినాన్ని”– నిర్గమకాండము 20:8-11; యిర్మియా 17:19-27. విశ్రాంతి దినమంటే దేవుడు ఇస్రాయేల్‌తో చేసిన పాత ఒడంబడికకు గుర్తు (నిర్గమకాండము 31:12-18). ఇది మోషే ధర్మశాస్త్రంలో ఒక భాగం. ఇక్కడ ఇస్రాయేల్‌వారు అనుసరించవలసిన ధర్మశాస్త్రం అంతటికీ ప్రతినిధిగా ఉంది. ప్రస్తుతం క్రొత్త ఒడంబడిక క్రింద ఉన్న విశ్వాసులు ధర్మశాస్త్రం క్రింద లేరు. క్రొత్త ఒడంబడికలో క్రైస్తవులు విశ్రాంతి దినాన్ని ఆచరించాలన్న ఆజ్ఞ ఎక్కడా కనిపించదు. ఆ మాటకొస్తే క్రైస్తవులు తమ ప్రవర్తనలో చూచుకోవలసిన విషయంగా పది ఆజ్ఞల్లో విశ్రాంతి దినం గురించిన ఆజ్ఞ ఒక్కదాన్ని మాత్రం చెప్పకుండా వదిలెయ్యడం జరిగింది. అయితే వారంలో ఒక్కరోజు అది ఏ రోజైనా కానివ్వండి, విశ్రాంతికీ, ఆరాధనకూ ప్రత్యేకించి దాన్ని అలా ఆచరిస్తే ఇదెంతో ప్రయోజనకరమౌ తుంది.

3. యెహోవాను హత్తుకొను అన్యుడు నిశ్చయముగా యెహోవా తన జనులలోనుండి నన్ను వెలివేయునని అనుకొనవద్దు. షండుడునేను ఎండిన చెట్టని అనుకొనవద్దు.

ఇప్పుడు క్రొత్త ఒడంబడిక క్రింద ఉన్న యూదేతరుడెవడూ ఇలాంటి ఆలోచనే మనస్సులోకి రానివ్వడు. కానీ ద్వితీయోపదేశకాండము 23:3, ద్వితీయోపదేశకాండము 23:7-8 లాంటి వచనాలను బట్టీ, ఇస్రాయేల్ ప్రత్యేక ప్రజలై వేరుగా ఉన్నారన్న ఆదేశాన్ని బట్టీ ఆ కాలంలో విదేశీయులెవరైనా ఇలా అనుకోవచ్చు. “నపుంసకులు”– ద్వితీయోపదేశకాండము 23:1. బహుశా శారీరకంగా ఏదన్నా అంగవైకల్యం ఉన్న వారందరినీ ఉద్దేశించి ఇలా రాసి ఉండవచ్చు (లేవీయకాండము 21:16-23 చూడండి).

4. నేను నియమించిన విశ్రాంతిదినములను ఆచరించుచు నాకిష్టమైనవాటిని కోరుకొనుచు నా నిబంధన నాధారము చేసికొనుచున్న షండులను గూర్చి యెహోవా ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు

ఎవరైనా తమను తాము దేవునికి అంటగట్టుకుని ఆయన ఒడంబడికను పాటిస్తూ ఉంటే అలాంటి వారెవరినీ దేవుడు తన ఆలయంలోనుండీ, తన సహవాసంలో నుండీ త్రోసివేయడని అర్థం ఇచ్చే వాగ్దానం. 6వ వచనంలో విశ్రాంతిదినం ప్రస్తావన ఉంది కాబట్టి పాత ఒడంబడిక గురించి మాట్లాడుతున్నట్టు అర్థమౌతుంది. ఇక్కడ విదేశీయులు అంటే యూదు మతంలో ప్రవేశించినవారు (కొర్నేలిలాగా – అపొ కా 10వ అధ్యాయం). హోమాలు, బలులు కూడా పాత ఒడంబడికను సూచిస్తున్నాయి. క్రొత్త ఒడంబడికలో వాటికి స్థానం లేదు. 7వ వచనం చివరి భాగాన్ని యేసుప్రభువు మార్కు 11:17 లో ఉన్నదున్నట్టు పలికాడు.

5. నా యింటను నా ప్రాకారములలోను ఒక భాగ మును వారికిచ్చెదను కొడుకులు కూతుళ్లు అని యనిపించుకొనుటకంటె శ్రేష్ఠమైన పేరు వారికి పెట్టుచున్నాను కొట్టివేయబడని నిత్యమైన పేరు వారికి పెట్టుచున్నాను

6. విశ్రాంతిదినమును అపవిత్రపరచకుండ ఆచరించుచు నా నిబంధనను ఆధారము చేసికొనుచు యెహోవాకు దాసులై యెహోవా నామమును ప్రేమించుచు ఆయనకు పరిచర్య చేయవలెనని ఆయన పక్షమున చేరు అన్యులను నా పరిశుద్ధ పర్వతమునకు తోడుకొని వచ్చెదను

7. నా ప్రార్థన మందిరములో వారిని ఆనందింపజేసెదను నా బలిపీఠముమీద వారర్పించు దహనబలులును బలులును నాకు అంగీకారములగును నా మందిరము సమస్తజనులకు ప్రార్థనమందిరమన బడును.
మత్తయి 21:13, మార్కు 11:17, లూకా 19:46

8. ఇశ్రాయేలీయులలో వెలివేయబడినవారిని సమకూర్చు ప్రభువగు యెహోవా వాక్కు ఇదే నేను సమకూర్చిన ఇశ్రాయేలు వారికిపైగా ఇతరులను కూర్చెదను.
యోహాను 10:16

“సమకూర్చే”– యెషయా 11:10-16. “ఇతరులు”– గతంలో యూదా మతాన్ని అవలంబించిన కొద్దిమంది కంటే చాలామంది విదేశీయులు ఇస్రాయేల్‌తో సమకూడుతారు (యెషయా 2:2-3; యెషయా 49:5-6; యెషయా 55:5; యెషయా 60:3; జెకర్యా 8:2; యోహాను 10:16; రోమీయులకు 11:11-18).

9. పొలములోని సమస్త జంతువులారా, అడవిలోని సమస్త మృగములారా, భక్షించుటకు రండి.

ఇస్రాయేల్ పైకి ముంచుకువస్తున్న ప్రమాదాన్ని 9వ వచనం సూచిస్తున్నది. బైబిల్లో అక్కడక్కడ దుష్టజాతులను మృగాలు అని పిలవడం కనిపిస్తున్నది – యిర్మియా 4:7 లో సింహం అనీ, దానియేలు 7,8 అధ్యాయాల్లో మృగాలు అనీ ఉంది. ఇస్రాయేల్ నాయకులు, యాజులు, ప్రవక్తలు కూడా అంధులు, చెడిపోయినవారు. కుక్క కూడా ప్రమాదాన్ని పసిగడితే మొరుగుతుంది. కానీ ఈ కావలివాళ్ళు మాత్రం తమకు మరింత తిండి కావాలనే మొరుగుతుంటారు (వ 11).

10. వారి కాపరులు గ్రుడ్డివారు వారందరు తెలివిలేనివారు వారందరు మూగకుక్కలు మొరుగలేరు కలవరించుచు పండుకొనువారు నిద్రాసక్తులు.

11. కుక్కలు తిండికి ఆతురపడును, ఎంత తినినను వాటికి తృప్తిలేదు. ఈ కాపరులు అట్టివారే వారు దేనిని వివేచింపజాలరు వారందరు తమకిష్టమైన మార్గమున పోవుదురు ఒకడు తప్పకుండ అందరు స్వప్రయోజనమే విచారించుకొందురు.

“కాపరులు”– యిర్మియా 23:1; యెహెఙ్కేలు 34:1-6. “తమకిష్టమైన”– యెషయా 53:6. “స్వలాభం”– యెషయా 57:17; యిర్మియా 6:13; యిర్మియా 8:10; యిర్మియా 22:17; యెహెఙ్కేలు 13:19; మీకా 3:11; ఎఫెసీయులకు 5:5; 1 తిమోతికి 6:9-10.

12. వారిట్లందురు నేను ద్రాక్షారసము తెప్పించెదను మనము మద్యము నిండారులగునట్లు త్రాగుదము రండి నేడు జరిగినట్టు రేపు మరి లక్షణముగా జరుగును.
1 కోరింథీయులకు 15:32

“ద్రాక్షమద్యం”– యెషయా 28:7.


Shortcut Links
యెషయా - Isaiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |

Support & Donate Us | Google Play Store | సజీవ వాహిని - Sajeeva Vahini 2009-2023. info@sajeevavahini.com
Sajeeva Vahini, Hyderabad & Chennai, India. SajeevaVahini.org Email: , . Whatsapp: 8898 318 318 or call us: +918898318318
Content on this website is prepared manually by Sajeeva Vahini, India. Our Content is free and open to use for any kind of distrubution. We request to carry a physical bible to churches rather than using bible on mobile or tablets. Please email any information for any suspected content/audio subject to piracy/copyright act on this website can be considered/removed. Which can help us to improve better. Note: we dont have any data/content related to Life Way Study Bible as a part of Sajeeva Vahini Notes or Verse Explanations.