Isaiah - యెషయా 57 | View All

1. నీతిమంతులు నశించుట చూచి యెవరును దానిని మనస్సున పెట్టరు భక్తులైనవారు తీసికొనిపోబడుచున్నారు కీడు చూడకుండ నీతిమంతులు కొనిపోబడుచున్నారని యెవనికిని తోచదు.

కోప కాలం, శిక్ష దినాలు రాకముందే దేవుడు కొందరు న్యాయవంతులను ఈ లోకంనుండి తొలగించాడు. అయితే మిగిలివున్న దుష్టులకు ఏమి జరుగుతున్నదీ అర్థం కాలేదు. న్యాయవంతులు అలా చనిపోవడం వారి పైకి దేవుడు పంపిన శిక్ష అని దుర్మార్గులు భావించి ఉండవచ్చు.

2. వారు విశ్రాంతిలో ప్రవేశించుచున్నారు తమకు సూటిగానున్న మార్గమున నడచువారు తమ పడకలమీద పరుండి విశ్రమించుచున్నారు.

“శాంతి”– వ 21 చూడండి. “విశ్రమిస్తారు”– దానియేలు 12:13.

3. మంత్రప్రయోగపు కొడుకులారా, వ్యభిచార సంతానమా, వేశ్యాసంతానమా, మీరక్కడికి రండి.

“వేశ్య...సంతానమా”– తరువాత రాసివున్నదాన్ని బట్టి ఇది ఆధ్యాత్మిక వ్యభిచారంగా అర్థం చేసుకోవచ్చు (యిర్మియా 2:2; యిర్మియా 3:14; యిర్మియా 31:32; యెహె 16—23 అధ్యాయాలు). “మీరు”– ఆ దేశంలో అధిక సంఖ్యాకులుగా ఉన్న దుర్మార్గుల వర్ణన యెషయా 1:2-4, యెషయా 1:10-17 లో ఉంది. తాము దేవుని సంతానమనే వారు భావించివుంటారు. మత్తయి 3:7-9; మత్తయి 12:34; మత్తయి 23:33 పోల్చి చూడండి.

4. మీరెవని ఎగతాళి చేయుచున్నారు? ఎవని చూచి నోరు తెరచి నాలుక చాచుచున్నారు? మీరు తిరుగుబాటు చేయువారును అబద్ధికులును కారా?

“నోరు...చాపుతున్నారు”– యెషయా 28:9, యెషయా 28:14. దేవుని నిజ ప్రవక్తలందరినీ ఇస్రాయేల్ లోని దుర్మార్గులు హేళన చేసి వెక్కిరించారు.

5. మస్తచావృక్షములను చూచి పచ్చని ప్రతిచెట్టు క్రిందను కామము రేపుకొనువారలారా, లోయలలో రాతిసందులక్రింద పిల్లలను చంపువార లారా,

“చెట్టు”– విగ్రహాలను చెట్లక్రింద ఉంచేవారు. “పిల్లలను”– లేవీయకాండము 18:21; ద్వితీయోపదేశకాండము 18:10; కీర్తనల గ్రంథము 106:37-38; యెహెఙ్కేలు 16:20.

6. నీ భాగ్యము లోయలోని రాళ్లలోనే యున్నది అవియే నీకు భాగ్యము, వాటికే పానీయార్పణము చేయుచున్నావు వాటికే నైవేద్యము నర్పించుచున్నావు.ఇవన్నియు జరుగగా నేను ఊరకుండదగునా?

7. ఉన్నతమైన మహాపర్వతముమీద నీ పరుపు వేసి కొంటివి బలి అర్పించుటకు అక్కడికే యెక్కితివి తలుపువెనుకను ద్వారబంధము వెనుకను నీ జ్ఞాపకచిహ్నము ఉంచితివి

“కొండ”– కొండలపై ఉండే విగ్రహాల పూజ స్థలాలు (యిర్మియా 3:6; యెహెఙ్కేలు 16:16; యెహెఙ్కేలు 22:9). “పరుపు”– ఆత్మసంబంధమైన జారత్వం (వ 3).

8. నాకు మరుగై బట్టలు తీసి మంచమెక్కితివి నీ పరుపు వెడల్పుచేసికొని నీ పక్షముగా వారితో నిబంధన చేసితివి నీవు వారి మంచము కనబడిన చోట దాని ప్రేమిం చితివి.

ప్రేమించావో”– ఇతర జనాల దేవుళ్ళతో, వారి విగ్రహాలతో ఇహలోక సంబంధమైన పొత్తు (యిర్మియా 3:2; యెహెఙ్కేలు 16:26; యెహెఙ్కేలు 23:7). “స్మృతి చిహ్నం”– వాళ్ళు అనుసరించిన దేవుళ్ళను వారికి గుర్తు చేసేందుకు.

9. నీవు తైలము తీసికొని రాజునొద్దకు పోతివి పరిమళ ద్రవ్యములను విస్తారముగా తీసికొని నీ రాయబారులను దూరమునకు పంపితివి పాతాళమంత లోతుగా నీవు లొంగితివి

“రాజు”– బహుశా మొలెకు దేవుణ్ణి ఉద్దేశించి వాడిన పదం. మొలెకు అంటే రాజు అని అర్థం. లేవీయకాండము 18:21; 1 రాజులు 11:7; యిర్మియా 32:35 చూడండి. కానీ ఇస్రాయేల్‌వారు తరుచుగా ఇతర రాజ్యాలతో చేసుకున్న సంధి ఒప్పందాలను ఈ వచనం చెప్తూ ఉండవచ్చు. “మృత్యులోకం”– యెషయా 28:15 పోల్చి చూడండి.

10. నీ దూరప్రయాణముచేత నీవు ప్రయాసపడినను అది అసాధ్యమని నీవనుకొనలేదు నీవు బలము తెచ్చుకొంటిని గనుక నీవు సొమ్మసిల్లలేదు.

ఇతర రాజ్యాలలో చేసుకొన్న ఒప్పందాలు తమకు బలం చేకూర్చగలవని వారు అనుకున్నారు. ఇది కేవలం పొరపాటు.

11. ఎవనికి జడిసి భయపడినందున ఆ సంగతి మనస్కరింపకపోతివి? నీవు కల్లలాడి నన్ను జ్ఞాపకము చేసికొనకపోతివి బహుకాలమునుండి నేను మౌనముగానుండినందు ననే గదా నీవు నాకు భయపడుట లేదు?

ఇతర రాజ్యాలకూ, కేవలం మానవ మాత్రులకూ వారు భయపడ్డారు (యెషయా 51:12-13). “ఊరుకొన్నందుచేత”– యెషయా 42:14; ప్రసంగి 8:11. “నాకు భయపడడం లేదు”– ఆదికాండము 20:11; కీర్తనల గ్రంథము 34:11-14; కీర్తనల గ్రంథము 111:10; సామెతలు 1:7 నోట్స్.

12. నీ నీతి యెంతో నేనే తెలియజేసెదను, నీ క్రియలు నీకు నిష్‌ప్రయోజనములగును.

“నీతినిజాయితీ”– యెషయా 58:2-3; యెషయా 64:6.

13. నీవు మొఱ్ఱపెట్టునప్పుడు నీ విగ్రహముల గుంపు నిన్ను తప్పించునేమో గాలి వాటినన్నిటిని ఎగరగొట్టును గదా? ఒకడు ఊపిరి విడిచినమాత్రమున అవియన్నియు కొట్టుకొనిపోవును నన్ను నమ్ముకొనువారు దేశమును స్వతంత్రించు కొందురు నా పరిశుద్ధ పర్వతమును స్వాధీనపరచుకొందురు.

యెషయా 44:17; న్యాయాధిపతులు 10:13-14. ఇది మానవ స్వభావం. దేవునితో పని లేకుండా తన ఇష్ట ప్రకారం అన్నీ చేస్తాడు. కష్టం వచ్చినప్పుడు సహాయం కోసం దేవునికి మొర్ర పెడతారు. “దేశం”– యెషయా 49:8; కీర్తనల గ్రంథము 25:12-13; కీర్తనల గ్రంథము 37:9, కీర్తనల గ్రంథము 37:22.

14. ఎత్తుచేయుడి ఎత్తుచేయుడి త్రోవను సిద్ధపరచుడి, అడ్డు చేయుదానిని నా జనుల మార్గములోనుండి తీసివేయుడి అని ఆయన ఆజ్ఞ ఇచ్చుచున్నాడు.

మరొక సారి దేవుడు ప్రవక్తద్వారా భవిష్యత్తులో జరగబోయే విషయాలను చెప్తున్నాడు. “త్రోవ”– వారు తిరిగి వచ్చేందుకు అడ్డం లేకుండా చెయ్యడానికి (యెషయా 11:16; యెషయా 35:8-10; యెషయా 62:10).

15. మహా ఘనుడును మహోన్నతుడును పరిశుద్ధుడును నిత్యనివాసియునైనవాడు ఈలాగు సెల విచ్చుచున్నాడు నేను మహోన్నతమైన పరిశుద్ధస్థలములో నివసించు వాడను అయినను వినయముగలవారి ప్రాణమును ఉజ్జీవింప జేయుటకును నలిగినవారి ప్రాణమును ఉజ్జీవింపజేయుటకును వినయముగలవారియొద్దను దీనమనస్సుగలవారియొద్దను నివసించుచున్నాను.

“ఉన్నతంగా”– యెషయా 6:1; యెషయా 52:13. “పవిత్రుడు”– లేవీయకాండము 20:7 నోట్. సర్వాతీతుడైన, సర్వోన్నతుడైన దేవుడు మానవుల్లో అతి వినయవంతులను ప్రేమిస్తున్నాడు. ఆయన అత్యున్నత పరలోకంలో ఉన్నాడు. అతిగా అణిగిపోయిన హృదయంలోనూ ఉన్నాడు. దేవుడు మనుషులతో నివాసం చెయ్యడం గురించి నిర్గమకాండము 25:8 నోట్ చూడండి. తాము ఘనులం బలవంతులం అనుకునేవారిని ఆయన ఎదిరిస్తాడు – కీర్తనల గ్రంథము 51:17; యెషయా 2:10-18; 1 పేతురు 5:5-6. “బ్రతికించడానికి”– కీర్తనల గ్రంథము 85:6; కీర్తనల గ్రంథము 138:7; హబక్కూకు 3:2.

16. నేను నిత్యము పోరాడువాడను కాను ఎల్లప్పుడును కోపించువాడను కాను ఆలాగుండినయెడల నా మూలముగా జీవాత్మ క్షీణించును నేను పుట్టించిన నరులు క్షీణించిపోవుదురు.

ఆయన ఇప్పుడు మనుషులపై నేరాలు మోపుతున్నాడు. (కీర్తనల గ్రంథము 50:21; యెషయా 3:13-14). వారి పాపాల విషయం కోప్పడుతున్నాడు – యోహాను 3:36; రోమీయులకు 1:18; ఎఫెసీయులకు 5:6; ప్రకటన గ్రంథం 19:5. దేవుని కోపం గురించి నోట్స్ సంఖ్యాకాండము 25:3; కీర్తనల గ్రంథము 90:7-11. ప్రతి మనిషి మీదా ఆయన శాశ్వతంగా కోపం పెట్టుకోడు. ఆయన అలా చేస్తే, అలాంటివాడైతే ఆయన ఎదుట నిలిచే శక్తి ఎవరికీ ఉండదు. (యెషయా 54:9; కీర్తనల గ్రంథము 103:9-14; యిర్మియా 3:12).

17. వారి లోభమువలన కలిగిన దోషమునుబట్టి నేను ఆగ్రహపడి వారిని కొట్టితిని నేను నా ముఖము మరుగుచేసికొని కోపించితిని వారు తిరుగబడి తమకిష్టమైన మార్గమున నడచుచు వచ్చిరి.

ఇస్రాయేల్ జాతికి గతంలోని క్షేమస్థితి కలగబోయే భావి కాలాన్ని ఈ వచనాలు సూచిస్తున్నాయి. జాతిని ఒక వ్యక్తిగా పరిగణించి ఇక్కడ రాయడం కనిపిస్తున్నది. (“అతడు”, “అతణ్ణి”). యెషయా 41:8-16; యెషయా 42:19-22; యెషయా 44:1-2; యెషయా 48:4-11 పోల్చి చూడండి. దేవుని శిక్షను చవిచూచి కూడా ఆ జాతి తన పాపిష్టి మార్గంలోనే కొనసాగింది. వ 17లో ఇస్రాయేల్ పాపానికి మూలకారణం కనిపిస్తున్నది. ఇస్రాయేల్ దేవుని నుంచి పూర్తిగా తొలగిపోయినా దేవుడు ‘అతణ్ణి బాగుచేస్తాను’ అంటున్నాడు (ద్వితీయోపదేశకాండము 32:39; 2 దినవృత్తాంతములు 7:14; యెషయా 30:26; యెషయా 32:3-5; యెషయా 35:5-10 కూడా చూడండి).

18. నేను వారి ప్రవర్తనను చూచితిని వారిని స్వస్థపరచుదును వారిని నడిపింతును వారిలో దుఃఖించువారిని ఓదార్చుదును.

“దారి చూపుతాను” – యెషయా 30:21; యెషయా 42:16; యెషయా 48:17. “ఓదారుస్తాను”– యెషయా 40:1; యెషయా 49:13. ఇదంతా కేవలం దేవుని కృప మాత్రమే. ఇస్రాయేల్‌కు శాశ్వత శిక్షే తగిన శాస్తి.

19. వారిలో కృతజ్ఞతాబుద్ధి పుట్టించుచు దూరస్థులకును సమీపస్థులకును సమాధానము సమాధానమని చెప్పి నేనే వారిని స్వస్థపరచెదనని యెహోవా సెలవిచ్చు చున్నాడు.
ఎఫెసీయులకు 2:13-17, రోమీయులకు 2:39, హెబ్రీయులకు 13:15

“దూరంగా...దగ్గరగా”– ఎక్కడెక్కడ చెదిరి ఉన్నప్పటికీ జాతి అంతటినీ బాగుచేస్తానని అర్థం కావచ్చు. లేక యూదులను, ఇతర జాతులవారిని కూడా బాగుచేస్తాను అని అర్థం కావచ్చు (యెషయా 2:4; యెషయా 26:3, యెషయా 26:12; యెషయా 32:17; ఎఫెసీయులకు 2:17). ఇస్రాయేల్ బాగుపడినప్పుడు భూమి అంతటికీ స్వస్థత కలుగుతుంది.

20. భక్తిహీనులు కదలుచున్న సముద్రమువంటివారు అది నిమ్మళింపనేరదు దాని జలములు బురదను మైలను పైకివేయును.
యూదా 1:13

యెషయా 48:22. ఇస్రాయేల్ అంతా, ప్రపంచమంతా శాంతి సమాధానాలతో ఉన్నప్పటికీ దుర్మార్గులకు శాంతి ఉండదు. వారి అంతరంగ పరిస్థితే వారికి శాంతి లేకుండా చేస్తుంది. గనుక శాంతి కలగడం వారికి అసాధ్యం. దానిలో చెడు తలంపులు, కోరికలు, దురాశలు చిందులు తొక్కుతూ ఉంటాయి (ఆదికాండము 6:5; ఆదికాండము 8:21). శాంతి రావాలంటే దేవుని శక్తిమూలంగా మనుషుల్లో మార్పు రావాలి.

21. దుష్టులకు నెమ్మదియుండదని నా దేవుడు సెలవిచ్చు చున్నాడు.Shortcut Links
యెషయా - Isaiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |