Isaiah - యెషయా 61 | View All

1. ప్రభువగు యెహోవా ఆత్మ నా మీదికి వచ్చియున్నది దీనులకు సువర్తమానము ప్రకటించుటకు యెహోవా నన్ను అభిషేకించెను నలిగిన హృదయముగలవారిని దృఢపరచుటకును చెరలోనున్నవారికి విడుదలను బంధింపబడినవారికి విముక్తిని ప్రకటించుటకును
మత్తయి 11:5, లూకా 7:22, అపో. కార్యములు 10:38, మత్తయి 5:3, అపో. కార్యములు 4:27, అపో. కార్యములు 26:18, లూకా 4:18-19

పాత ఒడంబడిక ప్రవక్తలు, యాజులు, రాజులు అభిషేకం పొందినవారు. ఇక్కడి అంశం ప్రవక్త చేసే సేవ. లూకా 4:16-21 లో యేసుప్రభువు ఈ మాటలను తనకు వర్తిస్తాయని తెలియజేశాడు. ద్వితీయోపదేశకాండము 18:17-19 లో ముందుగా చెప్పిన గొప్ప ప్రవక్త ఆయనే. దేవుని ఆత్మ ఈ పరిచర్య నిమిత్తం ఆయన్ను అభిషేకించాడు (లూకా 3:21-22; అపో. కార్యములు 10:38). యేసు నజరేతు ఊరిలో యెషయా రాసిన మాటలను పలుకుతున్నాడు అంటే వీటి నెరవేర్పు అప్పటికే ఆరంభం అయిందన్న మాట. “శుభవార్త”– మత్తయి 11:4-6. యేసు పరిచర్యలో ఇది ఒక భాగం. ఈ శుభవార్త ఏమిటో ఈ వచనం మిగతా భాగంలో ఉంది. పాపులైన మనుషులు సైతానుకు బందీలు, పాపానికి దాసులు (యోహాను 8:34, యోహాను 8:44; రోమీయులకు 6:20; ఎఫెసీయులకు 2:1-2; 2 తిమోతికి 2:26). యేసు వచ్చి విడుదల మార్గాన్ని ప్రకటించాడు. ఈ వచనంలోని ఆఖరు వాక్యం బహుశా ఆధ్యాత్మిక అంధత్వానికి సంబంధించినది కావచ్చు. బంధవిముక్తి అని అనువదించిన మాట, యెషయా గ్రంథంలో సాధారణంగా కంటి చూపును ఇవ్వడం లేక వినికిడిని ఇవ్వడం అని అర్థం ఇస్తుంది.

2. యెహోవా హితవత్సరమును మన దేవుని ప్రతిదండన దినమును ప్రకటించుటకును దుఃఖాక్రాంతులందరిని ఓదార్చుటకును
మత్తయి 5:4

ఈ వచనంలోని మొదటి వాక్యం తరువాత యేసుప్రభువు ఇక చదవడం మానుకున్నట్టు కనిపిస్తుంది (లూకా 4:18). యెహోవా అనుగ్రహ సంవత్సరం అంటే అక్షరాలా ఒక సంవత్సరం కాదు గాని ఆయన అనుగ్రహం చూపే కాలమంతా (2 కోరింథీయులకు 6:2). “ప్రతిక్రియ దినం” ఇంకా రాలేదు (యెషయా 34:2, యెషయా 34:8; యెషయా 35:4; యెషయా 63:4). అంతేగాక సీయోనులో విలపించే వారిని ఓదార్చే కాలం కూడా ఇంకా రాలేదు (యెషయా 40:1-2; యెషయా 49:13). 3వ వచనంలో ఉన్నవాటిని సీయోనులో దుఃఖించేవారికి ధరింపజేసే దినం కూడా రాలేదు. “అవేమిటంటే” – అందం, ఆనందం, స్తుతి – ఇవి ఇస్రాయేల్ జాతి సంపూర్ణ విమోచనను, క్షేమస్థితి పునఃస్థాపనను సూచిస్తున్నాయి (యెషయా 12:1-6; యెషయా 26:1-4; యెషయా 35:1-10; యెషయా 51:3; మొ।।). ఈ వచనాల్లో ఈ కృపా యుగం కోసం ఆధ్యాత్మికమైన అర్థం ఏమీ లేదా? ఉంది. ఇప్పుడు యేసుప్రభువు వైపు నమ్మకంతో విధేయతతో తిరిగేవారికి వీటిని ఆయన ఇస్తాడు. అయితే ఇంతటితోనే ఈ భాగానికున్న అర్థం పూర్తి అయినట్టు కాదు (యెషయా 60:1-22 పై నోట్ చూడండి).

3. సీయోనులో దుఃఖించువారికి ఉల్లాస వస్త్రములు ధరింపజేయుటకును బూడిదెకు ప్రతిగా పూదండను దుఃఖమునకు ప్రతిగా ఆనందతైలమును భారభరితమైన ఆత్మకు ప్రతిగా స్తుతివస్త్రమును వారికిచ్చుటకును ఆయన నన్ను పంపియున్నాడు. యెహోవా తన్ను మహిమపరచుకొనునట్లు నీతి అను మస్తకివృక్షములనియు యెహోవా నాటిన చెట్లనియు వారికి పేరు పెట్ట బడును.
లూకా 6:21

“నీతి నిజాయితీ”– యెషయా 1:26; యెషయా 4:3; యెషయా 26:2; యెషయా 35:8; యెషయా 60:21. “ఘనత”– యెషయా 44:23; యెషయా 46:13; యెషయా 49:3; యెషయా 52:1; యెషయా 55:5; యెషయా 60:9, యెషయా 60:21.

4. చాలకాలమునుండి పాడుగానున్న స్థలములను వారు కట్టుదురు పూర్వమున పాడైన స్థలములను కట్టుదురు పాడైన పట్టణములను నూతనముగా స్థాపింతురు తరతరములనుండి శిథిలములైయున్న పురములను బాగు చేయుదురు.

“మళ్ళీ నిర్మిస్తారు”– యెషయా 49:8; యెషయా 54:3; యెషయా 58:12. ఇస్రాయేల్ తిరిగి తన పూర్వ క్షేమస్థితి సంతరించుకోవడం ద్వారా ప్రపంచమంతటికీ ప్రయోజనాలు కలుగుతాయి.

5. అన్యులు నిలువబడి మీ మందలను మేపెదరు పరదేశులు మీకు వ్యవసాయకులును మీ ద్రాక్షతోట కాపరులును అగుదురు

“విదేశీయులు”– యెషయా 14:1-2; యెషయా 60:10-11. దేశాలన్నిటికీ ఇస్రాయేల్ ప్రధాని అవుతుంది.

6. మీరు యెహోవాకు యాజకులనబడుదురు వారు మా దేవుని పరిచారకులని మనుష్యులు మిమ్మును గూర్చి చెప్పుదురు జనముల ఐశ్వర్యమును మీరు అనుభవింతురు వారి ప్రభావమును పొంది అతిశయింతురు
1 పేతురు 2:5-9, ప్రకటన గ్రంథం 1:6, ప్రకటన గ్రంథం 5:10, ప్రకటన గ్రంథం 20:6

“యాజులు”– ఈ యుగంలో విశ్వాసులంతా దేవుని యాజులే. నిర్గమకాండము 28:1 నోట్ చూడండి. వెయ్యేళ్ళ పాలన కాలంలో ఈ యుగం విశ్వాసులంతా క్రీస్తుతో ఆరోహణం అయిన తరువాత ఇస్రాయేల్ చేతిలో యాజకత్వం ఉన్నట్టు కనిపిస్తుంది. అప్పటికది విమోచించబడి మళ్ళీ భూమి పై దేవునికి ప్రతినిధిగా ఉంటుంది (యెషయా 66:21; యిర్మియా 33:17-18; యెహెఙ్కేలు 40:44-46). ఇదంతా ఎలా జరుగుతుందో ఇంకా స్పష్టంగా తెలియదు. తెలియకపోయినంత మాత్రాన ఇలా జరగదని వాదించడం సరి కాదు. “ఐశ్వర్యం”– యెషయా 60:5, యెషయా 60:11.

7. మీ యవమానమునకు ప్రతిగా రెట్టింపు ఘనత నొందు దురు నిందకు ప్రతిగా తాము పొందిన భాగము ననుభవించి వారు సంతోషింతురు వారు తమ దేశములోరెట్టింపుభాగమునకు కర్తలగుదురు నిత్యానందము వారికి కలుగును.

జెకర్యా 9:12. ఇస్రాయేల్ దేవుని ప్రథమ సంతానం లాంటి జాతి (నిర్గమకాండము 4:22; యిర్మియా 31:9). ఇస్రాయేల్‌వారిలో జ్యేష్ఠ పుత్రునికి తండ్రి ఆస్తిలో రెట్టింపు భాగం దొరికేది (ఆదికాండము 25:31; ద్వితీయోపదేశకాండము 21:17).

8. ఏలయనగా న్యాయముచేయుట యెహోవానగు నాకిష్టము ఒకడు అన్యాయముగా ఒకనిసొత్తు పట్టుకొనుట నాకసహ్యము. సత్యమునుబట్టి వారి క్రియాఫలమును వారికిచ్చుచు వారితో నిత్యనిబంధన చేయుదును.

“చెడుతనం”– ఇస్రాయేల్‌ను బాధించే వారి నుండి కలిగినది. “నమ్మకంగా”– జాతిగా ఇస్రాయేల్‌కు భవితవ్యం ఉందంటే అందుకు కారణం ఇదే. దేవుడు వారికి అనేక వాగ్దానాలు చేశాడు. వాటిని నిలబెట్టుకుంటాడు. “ఒడంబడిక”– యెషయా 55:3; యెషయా 59:21; యిర్మియా 31:35-37; యిర్మియా 32:40.

9. జనములలో వారి సంతతి తెలియబడును జనముల మధ్యను వారి సంతానము ప్రసిద్ధినొందును వారు యెహోవా ఆశీర్వదించిన జనమని వారిని చూచినవారందరు ఒప్పుకొందురు

“సంతానం”– యెషయా 43:5; యెషయా 48:19; యెషయా 59:21. “దీవించిన వారని”– యెషయా 32:20; యెషయా 44:3; యెషయా 65:23. దేవుని దీవెనల గురించి నోట్స్ చూడండి – ఆదికాండము 12:3; సంఖ్యాకాండము 6:22-27; కీర్తనల గ్రంథము 1:1; కీర్తనల గ్రంథము 119:1.

10. శృంగారమైనపాగా ధరించుకొనిన పెండ్లికుమారుని రీతిగాను ఆభరణములతో అలంకరించుకొనిన పెండ్లికుమార్తెరీతి గాను ఆయన రక్షణవస్త్రములను నాకు ధరింపజేసి యున్నాడు నీతి అను పైబట్టను నాకు ధరింపజేసియున్నాడు కాగా యెహోవానుబట్టి మహానందముతో నేను ఆనందించుచున్నాను నా దేవునిబట్టి నా ఆత్మ ఉల్లసించుచున్నది
ప్రకటన గ్రంథం 19:8, ప్రకటన గ్రంథం 21:2

“ఆనందిస్తున్నాను”– యెషయా 25:9; యెషయా 35:10. ఇక్కడ మాట్లాడుతున్నది యెషయా కావచ్చు, లేక భవిష్యత్తులో విముక్తులు కాబోతున్నది ఇస్రాయేల్‌కు ప్రతినిధిగా ఉన్న జెరుసలం కావచ్చు. “వస్త్రాలు”– వ 3; యెషయా 52:1; రోమీయులకు 13:14 “న్యాయం”– ఇది దేవుడిచే న్యాయం. మనిషి స్వంత నీతిన్యాయాలకు ఇది కేవలం వేరుగా ఉంది (యెషయా 64:6; ఆదికాండము 3:21; రోమీయులకు 3:21; 1 కోరింథీయులకు 1:30; ఫిలిప్పీయులకు 3:9 నోట్స్ చూడండి). కేవలం నమ్మకం ద్వారానే దీన్ని ధరించుకోగలం. పెళ్ళికొడుకు, పెళ్ళికూతురు అనడంలో దేవునికీ ఇస్రాయేల్‌కూ మధ్య ఉన్న సంబంధంలో ఏదో నవ్యత ధ్వనిస్తున్నది. లేదా అప్పటిదాకా కొనసాగిన సంబంధానికి చివరి స్థితిని ఇది సూచిస్తుంది. హోషేయ 2:19-20 పోల్చి చూడండి.

11. భూమి మొలకను మొలిపించునట్లుగాను తోటలో విత్తబడినవాటిని అది మొలిపించునట్లుగాను నిశ్చయముగా సమస్త జనముల యెదుట ప్రభువగు యెహోవా నీతిని స్తోత్రమును ఉజ్జీవింప జేయును.

న్యాయం, స్తుతి భూమి నుండి మొలుస్తాయి – యెషయా 45:8; యెషయా 55:10-11. అంటే దేవుని నీతి న్యాయాలు ప్రజలను, జాతులను ప్రపంచాన్ని నీతి న్యాయ పూరితంగా చేస్తాయి.


Shortcut Links
యెషయా - Isaiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |

Support & Donate Us | Google Play Store | సజీవ వాహిని - Sajeeva Vahini 2009-2023. info@sajeevavahini.com
Sajeeva Vahini, Hyderabad & Chennai, India. SajeevaVahini.org Email: , . Whatsapp: 8898 318 318 or call us: +918898318318
Content on this website is prepared manually by Sajeeva Vahini, India. Our Content is free and open to use for any kind of distrubution. We request to carry a physical bible to churches rather than using bible on mobile or tablets. Please email any information for any suspected content/audio subject to piracy/copyright act on this website can be considered/removed. Which can help us to improve better. Note: we dont have any data/content related to Life Way Study Bible as a part of Sajeeva Vahini Notes or Verse Explanations.