Isaiah - యెషయా 8 | View All

1. మరియయెహోవా నీవు గొప్పపలక తీసికొని మహేరు షాలాల్‌, హాష్‌ బజ్‌1, అను మాటలు సామాన్య మైన అక్షరములతో దానిమీద వ్రాయుము.

1. mariyu yehōvaa neevu goppapalaka theesikoni mahēru shaalaal‌, haash‌ baj‌1, anu maaṭalu saamaanya maina aksharamulathoo daanimeeda vraayumu.

2. నా నిమిత్తము నమ్మకమైన సాక్ష్యము పలుకుటకు యాజకుడైన ఊరియాను యెబెరెక్యాయు కుమారుడైన జెకర్యాను సాక్షులనుగా పెట్టెదనని నాతో చెప్పగా

2. naa nimitthamu nammakamaina saakshyamu palukuṭaku yaajakuḍaina ooriyaanu yeberekyaayu kumaaruḍaina jekaryaanu saakshulanugaa peṭṭedhanani naathoo cheppagaa

3. నేను ప్రవక్త్రి యొద్దకు పోతిని; ఆమె గర్భవతియై కుమారుని కనగా యెహోవా అతనికి మహేరు షాలాల్‌ హాష్‌ బజ్‌2 అను పేరు పెట్టుము.

3. nēnu pravaktri yoddhaku pōthini; aame garbhavathiyai kumaaruni kanagaa yehōvaa athaniki mahēru shaalaal‌ haash‌ baj‌2 anu pēru peṭṭumu.

4. ఈ బాలుడునాయనా అమ్మా అని అననేరక మునుపు అష్షూరురాజును అతని వారును దమస్కు యొక్క ఐశ్వర్యమును షోమ్రోను దోపుడు సొమ్మును ఎత్తికొని పోవుదురనెను.

4. ee baaluḍunaayanaa ammaa ani ananēraka munupu ashshooruraajunu athani vaarunu damasku yokka aishvaryamunu shomrōnu dōpuḍu sommunu etthikoni pōvuduranenu.

5. మరియయెహోవా ఇంకను నాతో ఈలాగు సెలవిచ్చెను

5. mariyu yehōvaa iṅkanu naathoo eelaagu selavicchenu

6. ఈ జనులు మెల్లగా పారు షిలోహు నీళ్లు వద్దని చెప్పి రెజీనునుబట్టియు రెమల్యా కుమారునిబట్టియు సంతోషించుచున్నారు.

6. ee janulu mellagaa paaru shilōhu neeḷlu vaddani cheppi rejeenunubaṭṭiyu remalyaa kumaarunibaṭṭiyu santhooshin̄chuchunnaaru.

7. కాగా ప్రభువు బలమైన యూఫ్రటీసునది విస్తార జలములను, అనగా అష్షూరు రాజును అతని దండంతటిని వారిమీదికి రప్పించును; అవి దాని కాలువలన్నిటిపైగా పొంగి ఒడ్డు లన్నిటిమీదను పొర్లి పారును.

7. kaagaa prabhuvu balamaina yoophraṭeesunadhi visthaara jalamulanu, anagaa ashshooru raajunu athani daṇḍanthaṭini vaarimeediki rappin̄chunu; avi daani kaaluvalanniṭipaigaa poṅgi oḍḍu lanniṭimeedanu porli paarunu.

8. అవి యూదా దేశములోనికి వచ్చి పొర్లి ప్రవహించును; అవి కుతికల లోతగును. ఇమ్మానుయేలూ, పక్షి తన రెక్కలు విప్పునప్పటివలె దాని రెక్కల వ్యాప కము నీ దేశ వైశాల్య మంతటను వ్యాపించును.
మత్తయి 1:23

8. avi yoodhaa dheshamulōniki vachi porli pravahin̄chunu; avi kuthikala lōthagunu. Immaanuyēloo, pakshi thana rekkalu vippunappaṭivale daani rekkala vyaapa kamu nee dhesha vaishaalya manthaṭanu vyaapin̄chunu.

9. జనులారా, రేగుడి మీరు ఓడిపోవుదురు; దూరదేశస్థులారా, మీరందరు ఆలకించుడి మీరు నడుము కట్టుకొనినను ఓడిపోవుదురు నడుము కట్టుకొనినను ఓడిపోవుదురు.

9. janulaaraa, rēguḍi meeru ōḍipōvuduru; dooradheshasthulaaraa, meerandaru aalakin̄chuḍi meeru naḍumu kaṭṭukoninanu ōḍipōvuduru naḍumu kaṭṭukoninanu ōḍipōvuduru.

10. ఆలోచన చేసికొనినను అది వ్యర్థమగును మాట పలికినను అది నిలువదు. దేవుడు మాతోనున్నాడు.
మత్తయి 1:23

10. aalōchana chesikoninanu adhi vyarthamagunu maaṭa palikinanu adhi niluvadu. dhevuḍu maathoonunnaaḍu.

11. ఈ జనులమార్గమున నడువకూడదని యెహోవా బహు బలముగా నాతో చెప్పియున్నాడు; నన్ను గద్దించి యీ మాట సెలవిచ్చెను

11. ee janulamaargamuna naḍuvakooḍadani yehōvaa bahu balamugaa naathoo cheppiyunnaaḍu; nannu gaddin̄chi yee maaṭa selavicchenu

12. ఈ ప్రజలు బందుకట్టు అని చెప్పునదంతయు బందుకట్టు అనుకొనకుడి వారు భయపడుదానికి భయపడకుడి దానివలన దిగులు పడకుడి.
1 పేతురు 3:14-15

12. ee prajalu bandukaṭṭu ani cheppunadanthayu bandukaṭṭu anukonakuḍi vaaru bhayapaḍudaaniki bhayapaḍakuḍi daanivalana digulu paḍakuḍi.

13. సైన్యములకధిపతియగు యెహోవాయే పరిశుద్ధుడను కొనుడి మీరు భయపడవలసినవాడు ఆయనే, ఆయన కోసరమే దిగులుపడవలెను అప్పుడాయన మీకు పరిశుద్ధస్థలముగా నుండును.
1 పేతురు 3:14-15

13. sainyamulakadhipathiyagu yehōvaayē parishuddhuḍanu konuḍi meeru bhayapaḍavalasinavaaḍu aayanē, aayana kōsaramē digulupaḍavalenu appuḍaayana meeku parishuddhasthalamugaa nuṇḍunu.

14. అయితే ఆయన ఇశ్రాయేలుయొక్క రెండు కుటుంబ ములకు తగులు రాయిగాను అభ్యంతరము కలిగించు బండగాను ఉండును యెరూషలేము నివాసులకు బోనుగాను చిక్కువలగాను ఉండును
రోమీయులకు 9:32, మత్తయి 21:44, లూకా 2:34, 1 పేతురు 2:8

14. ayithē aayana ishraayēluyokka reṇḍu kuṭumba mulaku thagulu raayigaanu abhyantharamu kaligin̄chu baṇḍagaanu uṇḍunu yerooshalēmu nivaasulaku bōnugaanu chikkuvalagaanu uṇḍunu

15. అనేకులు వాటికి తగిలి తొట్రిల్లుచు పడి కాళ్లు చేతులు విరిగి చిక్కుబడి పట్టబడుదురు.
మత్తయి 21:44, లూకా 2:34, 1 పేతురు 2:8

15. anēkulu vaaṭiki thagili toṭrilluchu paḍi kaaḷlu chethulu virigi chikkubaḍi paṭṭabaḍuduru.

16. ఈ ప్రమాణవాక్యమును కట్టుము, ఈ బోధను ముద్రించి నా శిష్యుల కప్పగింపుము.

16. ee pramaaṇavaakyamunu kaṭṭumu, ee bōdhanu mudrin̄chi naa shishyula kappagimpumu.

17. యాకోబు వంశమునకు తన ముఖమును మరుగుచేసి కొను యెహోవాను నమ్ముకొను నేను ఎదురుచూచు చున్నాను ఆయనకొరకు నేను కనిపెట్టుచున్నాను.
హెబ్రీయులకు 2:13

17. yaakōbu vanshamunaku thana mukhamunu maruguchesi konu yehōvaanu nammukonu nēnu eduruchoochu chunnaanu aayanakoraku nēnu kanipeṭṭuchunnaanu.

18. ఇదిగో, నేనును, యెహోవా నా కిచ్చిన పిల్లలును, సీయోను కొండమీద నివసించు సైన్యముల కధిపతియగు యెహోవావలని సూచనలుగాను, మహత్కార్యములు గాను ఇశ్రాయేలీయుల మధ్య ఉన్నాము.
హెబ్రీయులకు 2:13

18. idigō, nēnunu, yehōvaa naa kichina pillalunu, seeyōnu koṇḍameeda nivasin̄chu sainyamula kadhipathiyagu yehōvaavalani soochanalugaanu, mahatkaaryamulu gaanu ishraayēleeyula madhya unnaamu.

19. వారు మిమ్మును చూచికర్ణపిశాచిగలవారియొద్దకును కిచకిచలాడి గొణుగు మంత్రజ్ఞులయొద్దకును వెళ్లి విచారించు డని చెప్పునప్పుడు జనులు తమ దేవునియొద్దనే విచారింప వద్దా? సజీవులపక్షముగా చచ్చిన వారియొద్దకు వెళ్ల దగునా?
లూకా 24:5

19. vaaru mimmunu chuchikarṇapishaachigalavaariyoddhakunu kichakichalaaḍi goṇugu mantragnulayoddhakunu veḷli vichaarin̄chu ḍani cheppunappuḍu janulu thama dhevuniyoddhanē vichaarimpa vaddaa? Sajeevulapakshamugaa chachina vaariyoddhaku veḷla dagunaa?

20. ధర్మశాస్త్రమును ప్రమాణ వాక్యమును విచా రించుడి; ఈ వాక్యప్రకారము వారు బోధించనియెడల వారికి అరుణోదయము కలుగదు.

20. dharmashaastramunu pramaaṇa vaakyamunu vichaa rin̄chuḍi; ee vaakyaprakaaramu vaaru bōdhin̄chaniyeḍala vaariki aruṇōdayamu kalugadu.

21. అట్టివారు ఇబ్బంది పడుచు ఆకలిగొని దేశసంచారము చేయుదురు. ఆకలి గొనుచు వారు కోపపడి తమ రాజు పేరను తమ దేవుని పేరను శాపములు పలుకుచు మీద చూతురు;

21. aṭṭivaaru ibbandi paḍuchu aakaligoni dheshasan̄chaaramu cheyuduru. aakali gonuchu vaaru kōpapaḍi thama raaju pēranu thama dhevuni pēranu shaapamulu palukuchu meeda choothuru;

22. భూమి తట్టు తేరి చూడగా బాధలును అంధకారమును దుస్సహ మైన వేదనయు కలుగును; వారు గాఢాంధకారములోనికి తోలివేయబడెదరు.
ప్రకటన గ్రంథం 16:10

22. bhoomi thaṭṭu thēri chooḍagaa baadhalunu andhakaaramunu dussaha maina vēdhanayu kalugunu; vaaru gaaḍhaandhakaaramulōniki thoolivēyabaḍedaru.Shortcut Links
యెషయా - Isaiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |