Jeremiah - యిర్మియా 11 | View All

1. యెహోవా యొద్దనుండి యిర్మీయాకు ప్రత్యక్షమైన వాక్కు

1. yehōvaa yoddhanuṇḍi yirmeeyaaku pratyakshamaina vaakku

2. మీరు ఈ నిబంధనవాక్యములను వినుడి; యూదా మనుష్యులతోను యెరూషలేము నివాసులతోను నీవీలాగున మాటలాడి తెలియజేయవలెను

2. meeru ee nibandhanavaakyamulanu vinuḍi; yoodhaa manushyulathoonu yerooshalēmu nivaasulathoonu neeveelaaguna maaṭalaaḍi teliyajēyavalenu

3. ఇశ్రాయేలు దేవుడైన యెహోవా సెలవిచ్చినదేమనగా ఈ నిబంధన వాక్యములను విననొల్లనివాడు శాపగ్రస్తుడగును.

3. ishraayēlu dhevuḍaina yehōvaa selavichinadhemanagaa ee nibandhana vaakyamulanu vinanollanivaaḍu shaapagrasthuḍagunu.

4. ఐగుప్తుదేశములోనుండి, ఆ యినుప కొలిమిలోనుండి నేను మీ పితరులను రప్పించిన దినమున నేను ఈ ఆజ్ఞ ఇచ్చి తినినేడున్నట్టుగా పాలు తేనెలు ప్రవహించు దేశమును మీ పితరులకిచ్చెదనని వారితో నేను చేసిన ప్రమాణమును నేను నెరవేర్చునట్లు, మీరు నా వాక్యము విని నేను మీ కాజ్ఞాపించు విధులన్నిటినిబట్టి యీ నిబంధన వాక్యముల ననుసరించినయెడల మీరు నాకు జనులైయుందురు నేను మీకు దేవుడనైయుందును.

4. aigupthudheshamulōnuṇḍi, aa yinupa kolimilōnuṇḍi nēnu mee pitharulanu rappin̄china dinamuna nēnu ee aagna ichi thininēḍunnaṭṭugaa paalu thēnelu pravahin̄chu dheshamunu mee pitharulakicchedhanani vaarithoo nēnu chesina pramaaṇamunu nēnu neravērchunaṭlu, meeru naa vaakyamu vini nēnu mee kaagnaapin̄chu vidhulanniṭinibaṭṭi yee nibandhana vaakyamula nanusarin̄chinayeḍala meeru naaku janulaiyunduru nēnu meeku dhevuḍanaiyundunu.

5. అందుకు యెహోవా, ఆ ప్రకారము జరుగును గాకని నేనంటిని.

5. anduku yehōvaa, aa prakaaramu jarugunu gaakani nēnaṇṭini.

6. యెహోవా నాతో సెలవిచ్చినదేమనగా-నీవు యూదా పట్టణములలోను యెరూషలేము వీధులలోను ఈ మాటలన్నిటిని ప్రకటింపుముమీరు ఈ నిబంధన వాక్యములను విని వాటి ననుసరించి నడుచుకొనుడి.

6. yehōvaa naathoo selavichinadhemanagaa-neevu yoodhaa paṭṭaṇamulalōnu yerooshalēmu veedhulalōnu ee maaṭalanniṭini prakaṭimpumumeeru ee nibandhana vaakyamulanu vini vaaṭi nanusarin̄chi naḍuchukonuḍi.

7. ఐగుప్తులోనుండి మీ పితరులను రప్పించిన దినము మొదలుకొని నేటివరకు నేను గట్టిగాను ఖండితముగాను చెప్పుచు వచ్చితిని; నా మాట వినుడి అని పెందలకడ లేచి చెప్పుచు వచ్చితిని

7. aigupthulōnuṇḍi mee pitharulanu rappin̄china dinamu modalukoni nēṭivaraku nēnu gaṭṭigaanu khaṇḍithamugaanu cheppuchu vachithini; naa maaṭa vinuḍi ani pendalakaḍa lēchi cheppuchu vachithini

8. అయినను వారు తమ దుష్టహృదయములో పుట్టు మూర్ఖతచొప్పున నడుచుచు వినకపోయిరి; చెవి యొగ్గినవారు కాకపోయిరి, వారు అనుసరింపవలెనని నేను వారి కాజ్ఞాపించిన యీ నిబంధన మాటలన్నిటిననుసరించి నడువలేదు గనుక నేను ఆ నిబంధనలోని వాటి నన్నిటిని వారిమీదికి రప్పించుచున్నాను.

8. ayinanu vaaru thama dushṭahrudayamulō puṭṭu moorkhathachoppuna naḍuchuchu vinakapōyiri; chevi yogginavaaru kaakapōyiri, vaaru anusarimpavalenani nēnu vaari kaagnaapin̄china yee nibandhana maaṭalanniṭinanusarin̄chi naḍuvalēdu ganuka nēnu aa nibandhanalōni vaaṭi nanniṭini vaarimeediki rappin̄chuchunnaanu.

9. మరియయెహోవా నాతో ఈలాగు సెలవిచ్చెను యూదావారిలోను యెరూషలేము నివాసులలోను కుట్ర జరుగునట్లుగా కనబడుచున్నది.

9. mariyu yehōvaa naathoo eelaagu selavicchenu yoodhaavaarilōnu yerooshalēmu nivaasulalōnu kuṭra jarugunaṭlugaa kanabaḍuchunnadhi.

10. ఏదనగా వారు నా మాటలు విననొల్లకపోయిన తమ పితరుల దోషచర్యలను జరుప తిరిగియున్నారు; మరియు వారు అన్యదేవతలను పూజించుటకై వాటిని అనుసరించుచు, వారి పితరులతో నేను చేసిన నిబంధనను ఇశ్రాయేలు వంశస్థులును యూదావంశస్థులును భంగము చేసియున్నారు.

10. ēdhanagaa vaaru naa maaṭalu vinanollakapōyina thama pitharula dōshacharyalanu jarupa thirigiyunnaaru; mariyu vaaru anyadhevathalanu poojin̄chuṭakai vaaṭini anusarin̄chuchu, vaari pitharulathoo nēnu chesina nibandhananu ishraayēlu vanshasthulunu yoodhaavanshasthulunu bhaṅgamu chesiyunnaaru.

11. కాబట్టి యెహోవా ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు తాము తప్పించుకొనజాలని కీడు వారిమీదికి రప్పింపబోవు చున్నాను, వారు నాకు మొఱ్ఱపెట్టినను నేను వారి మొఱ్ఱను వినకుందును.

11. kaabaṭṭi yehōvaa eelaagu selavichuchunnaaḍu thaamu thappin̄chukonajaalani keeḍu vaarimeediki rappimpabōvu chunnaanu, vaaru naaku morrapeṭṭinanu nēnu vaari morranu vinakundunu.

12. యూదాపట్టణస్థులును యెరూష లేము నివాసులును పోయి తాము ధూపార్పణము చేయు దేవతలకు మొఱ్ఱపెట్టెదరు గాని వారి ఆపత్కాలములో అవి వారిని ఏమాత్రమును రక్షింపజాలవు.

12. yoodhaapaṭṭaṇasthulunu yeroosha lēmu nivaasulunu pōyi thaamu dhoopaarpaṇamu cheyu dhevathalaku morrapeṭṭedaru gaani vaari aapatkaalamulō avi vaarini ēmaatramunu rakshimpajaalavu.

13. యూదా, నీ పట్టణముల లెక్కచొప్పున నీకు దేవతలున్నవి గదా? యెరూషలేము నివాసులారా, బయలు దేవతకు ధూపము వేయవలెనని మీ వీధుల లెక్కచొప్పున లజ్జాకరమైన దానిపేరట బలిపీఠములను స్థాపించితిరి.

13. yoodhaa, nee paṭṭaṇamula lekkachoppuna neeku dhevathalunnavi gadaa? Yerooshalēmu nivaasulaaraa, bayalu dhevathaku dhoopamu vēyavalenani mee veedhula lekkachoppuna lajjaakaramaina daanipēraṭa balipeeṭhamulanu sthaapin̄chithiri.

14. కావున నీవు ఈ ప్రజలనిమిత్తము ప్రార్థనచేయకుము; వారి నిమిత్తము మొఱ్ఱపెట్టకుము ప్రార్థనచేయకుము, వారు తమ కీడును బట్టి నాకు మొఱ్ఱపెట్టునప్పుడు నేను వినను.

14. kaavuna neevu ee prajalanimitthamu praarthanacheyakumu; vaari nimitthamu morrapeṭṭakumu praarthanacheyakumu, vaaru thama keeḍunu baṭṭi naaku morrapeṭṭunappuḍu nēnu vinanu.

15. దుర్వ్యాపారము జరిగించిన నా ప్రియురాలికి నా మందిరముతో నిమిత్తమేమి? మ్రొక్కుబళ్లచేతను ప్రతిష్ఠిత మాంసము తినుటచేతను నీకు రావలసిన కీడు నీవు పోగొట్టు కొందువా? ఆలాగైతే నీవు ఉత్సహించుదువు.
ప్రకటన గ్రంథం 20:9

15. durvyaapaaramu jarigin̄china naa priyuraaliki naa mandiramuthoo nimitthamēmi? Mrokkubaḷlachethanu prathishṭhitha maansamu thinuṭachethanu neeku raavalasina keeḍu neevu pōgoṭṭu konduvaa? aalaagaithē neevu utsahin̄chuduvu.

16. అది చక్కని ఫలముగల పచ్చని ఒలీవ చెట్టని యెహోవా నీకు పేరు పెట్టెను; గొప్ప తుపాను ధ్వనితో దానిమీద మంటపెట్టగా దాని కొమ్మలు విరిగిపోవుచున్నవి.

16. adhi chakkani phalamugala pacchani oleeva cheṭṭani yehōvaa neeku pēru peṭṭenu; goppa thupaanu dhvanithoo daanimeeda maṇṭapeṭṭagaa daani kommalu virigipōvuchunnavi.

17. ఇశ్రాయేలు వంశస్థులును యూదా వంశస్థులును బయలునకు ధూపార్పణముచేసి నాకు కోపము పుట్టించుటచేత తమంతట తామే చేసిన చెడుతనమునుబట్టి మిమ్మును నాటిన సైన్యములకధిపతియగు యెహోవా మీకు కీడుచేయ నిర్ణయించుకొని యున్నాడు.

17. ishraayēlu vanshasthulunu yoodhaa vanshasthulunu bayalunaku dhoopaarpaṇamuchesi naaku kōpamu puṭṭin̄chuṭachetha thamanthaṭa thaamē chesina cheḍuthanamunubaṭṭi mimmunu naaṭina sainyamulakadhipathiyagu yehōvaa meeku keeḍucheya nirṇayin̄chukoni yunnaaḍu.

18. దానిని యెహోవా నాకు తెలియజేయగా నేను గ్రహించితిని; ఆయన వారి క్రియలను నాకు కనుపరచెను.

18. daanini yehōvaa naaku teliyajēyagaa nēnu grahin̄chithini; aayana vaari kriyalanu naaku kanuparachenu.

19. అయితే నేను వధకు తేబడుచుండు సాధువైన గొఱ్ఱెపిల్లవలె ఉంటిని;మనము చెట్టును దాని ఫలమును నశింపజేయుదము రండి, వాని పేరు ఇకను జ్ఞాపకము చేయబడకపోవునట్లు బ్రదుకువారిలో నుండకుండ వాని నిర్మూలము చేయుదము రండని వారు నామీద చేసిన దురాలోచనలను నేనెరుగకయుంటిని.

19. ayithē nēnu vadhaku thēbaḍuchuṇḍu saadhuvaina gorrepillavale uṇṭini;manamu cheṭṭunu daani phalamunu nashimpajēyudamu raṇḍi, vaani pēru ikanu gnaapakamu cheyabaḍakapōvunaṭlu bradukuvaarilō nuṇḍakuṇḍa vaani nirmoolamu cheyudamu raṇḍani vaaru naameeda chesina duraalōchanalanu nēnerugakayuṇṭini.

20. నీతినిబట్టి తీర్పు తీర్చుచు జ్ఞానేంద్రియములను, హృదయమును శోధించు వాడు సైన్యములకధిపతియగు యెహోవాయే. యెహోవా, నా వ్యాజ్యెభారమును నీమీదనే వేయుచున్నాను; వారికి నీవు చేయు ప్రతి దండనను నన్ను చూడనిమ్ము.
1 థెస్సలొనీకయులకు 2:4, ప్రకటన గ్రంథం 2:23

20. neethinibaṭṭi theerpu theerchuchu gnaanēndriyamulanu, hrudayamunu shōdhin̄chu vaaḍu sainyamulakadhipathiyagu yehōvaayē. Yehōvaa, naa vyaajyebhaaramunu neemeedanē vēyuchunnaanu; vaariki neevu cheyu prathi daṇḍananu nannu chooḍanimmu.

21. కావున నీవు మాచేత చావకుండునట్లు యెహోవా నామమున ప్రవచింపకూడదని చెప్పు అనాతోతు వారినిగూర్చి యెహోవా ఇట్లని సెలవిచ్చుచున్నాడు

21. kaavuna neevu maachetha chaavakuṇḍunaṭlu yehōvaa naamamuna pravachimpakooḍadani cheppu anaathoothu vaarinigoorchi yehōvaa iṭlani selavichuchunnaaḍu

22. సైన్యముల కధిపతియగు యెహోవా వారినిగూర్చి సెలవిచ్చునదేమనగానేను వారిని శిక్షింపబోవుచున్నాను, వారి ¸యౌవనులు ఖడ్గముచేత చంపబడెదరు, వారి కుమారులును కూమార్తెలును క్షామమువలన చచ్చెదరు;

22. sainyamula kadhipathiyagu yehōvaa vaarinigoorchi selavichunadhemanagaanēnu vaarini shikshimpabōvuchunnaanu, vaari ¸yauvanulu khaḍgamuchetha champabaḍedaru, vaari kumaarulunu koomaartelunu kshaamamuvalana chacchedaru;

23. వారికి శేషమేమియు లేకపోవును, నేను వారిని దర్శించు సంవత్సర మున అనాతోతు కీడును వారిమీదికి రప్పింతును.

23. vaariki shēshamēmiyu lēkapōvunu, nēnu vaarini darshin̄chu samvatsara muna anaathoothu keeḍunu vaarimeediki rappinthunu.Shortcut Links
యిర్మియా - Jeremiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |