Jeremiah - యిర్మియా 13 | View All

1. యెహోవా నాతో ఈలాగు సెలవిచ్చెను నీవు వెళ్లి అవిసెనార నడికట్టుకొని నీ నడుమున దానిని కట్టు కొనుము, నీళ్లలో దాని వేయకుము.

1. yehōvaa naathoo eelaagu selavicchenu neevu veḷli avisenaara naḍikaṭṭukoni nee naḍumuna daanini kaṭṭu konumu, neeḷlalō daani vēyakumu.

2. కావున యెహోవా మాటచొప్పున నేను నడికట్టు ఒకటి కొని నడుమున కట్టుకొంటిని.

2. kaavuna yehōvaa maaṭachoppuna nēnu naḍikaṭṭu okaṭi koni naḍumuna kaṭṭukoṇṭini.

3. రెండవ మారు యెహోవా వాక్కు నాకు ప్రత్యక్షమై

3. reṇḍava maaru yehōvaa vaakku naaku pratyakshamai

4. నీవు కొని నడుమున కట్టుకొనిన నడి కట్టును తీసికొని, లేచి యూఫ్రటీసునొద్దకు పోయి అక్కడ నున్న బండబీటలో దానిని దాచిపెట్టుమనగా

4. neevu koni naḍumuna kaṭṭukonina naḍi kaṭṭunu theesikoni, lēchi yoophraṭeesunoddhaku pōyi akkaḍa nunna baṇḍabeeṭalō daanini daachipeṭṭumanagaa

5. యెహోవా నాకాజ్ఞాపించినట్లు నేను పోయి యూఫ్రటీసునొద్ద దాని దాచిపెట్టితిని.

5. yehōvaa naakaagnaapin̄chinaṭlu nēnu pōyi yoophraṭeesunoddha daani daachipeṭṭithini.

6. అనేక దినములైన తరువాత యెహోవా నీవు లేచి యూఫ్రటీసునొద్దకు పోయి, నేను అక్కడ దాచి పెట్టుమని నీకాజ్ఞాపించిన నడికట్టును అక్కడనుండి తీసి కొనుమని నాతో చెప్పగా

6. anēka dinamulaina tharuvaatha yehōvaa neevu lēchi yoophraṭeesunoddhaku pōyi, nēnu akkaḍa daachi peṭṭumani neekaagnaapin̄china naḍikaṭṭunu akkaḍanuṇḍi theesi konumani naathoo cheppagaa

7. నేను యూఫ్రటీసునొద్దకు పోయి త్రవ్వి ఆ నడికట్టును దాచి పెట్టినచోటనుండి దాని తీసికొంటిని; నేను దానిని చూడగా ఆ నడికట్టు చెడిపోయి యుండెను; అది దేనికిని పనికిరానిదాయెను.

7. nēnu yoophraṭeesunoddhaku pōyi travvi aa naḍikaṭṭunu daachi peṭṭinachooṭanuṇḍi daani theesikoṇṭini; nēnu daanini chooḍagaa aa naḍikaṭṭu cheḍipōyi yuṇḍenu; adhi dhenikini panikiraanidaayenu.

8. కాగా యెహోవా వాక్కు నాకు ప్రత్యక్షమై యీలాగు సెలవిచ్చెను

8. kaagaa yehōvaa vaakku naaku pratyakshamai yeelaagu selavicchenu

9. యెహోవా ఈ మాట సెలవిచ్చుచున్నాడు ఈ విధముగానే యూదావారి గర్వమును యెరూషలేము నివాసుల మహా గర్వమును నేను భంగపరచుదును.

9. yehōvaa ee maaṭa selavichuchunnaaḍu ee vidhamugaanē yoodhaavaari garvamunu yerooshalēmu nivaasula mahaa garvamunu nēnu bhaṅgaparachudunu.

10. అన్యదేవతలను పూజించుచు వాటికి నమస్కారము చేయుదుమని వాటిననుసరించుచు, నా మాటలు విన నొల్లక తమ హృదయకాఠిన్యము చొప్పున నడుచుకొను ఈ ప్రజలు దేనికిని పనికిరాని యీ నడికట్టువలె అగు దురు.

10. anyadhevathalanu poojin̄chuchu vaaṭiki namaskaaramu cheyudumani vaaṭinanusarin̄chuchu, naa maaṭalu vina nollaka thama hrudayakaaṭhinyamu choppuna naḍuchukonu ee prajalu dhenikini panikiraani yee naḍikaṭṭuvale agu duru.

11. నాకు కీర్తి స్తోత్ర మహిమలు కలుగుటకై వారు నాకు జనముగా ఉండునట్లు నేను ఇశ్రాయేలు వంశస్థుల నందరిని యూదా వంశస్థులనందరిని, నడికట్టు నరుని నడుముకు అంటియున్నరీతిగా నన్ను అంటియుండజేసితిని గాని వారు నా మాటలు వినకపోయి యున్నారని యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు.

11. naaku keerthi sthootra mahimalu kaluguṭakai vaaru naaku janamugaa uṇḍunaṭlu nēnu ishraayēlu vanshasthula nandarini yoodhaa vanshasthulanandarini, naḍikaṭṭu naruni naḍumuku aṇṭiyunnareethigaa nannu aṇṭiyuṇḍajēsithini gaani vaaru naa maaṭalu vinakapōyi yunnaarani yehōvaa selavichuchunnaaḍu.

12. కాబట్టి నీవు వారితో చెప్పవలసిన మాట ఏదనగా, ఇశ్రాయేలు దేవుడైన యెహోవా ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడుప్రతి సిద్దెయు ద్రాక్షారసముతో నింపబడునుప్రతి సిద్దెయు ద్రాక్షా రసముతో నింపబడునని మాకు తెలియదా అని వారు నీతో అనిన యెడల

12. kaabaṭṭi neevu vaarithoo cheppavalasina maaṭa ēdhanagaa, ishraayēlu dhevuḍaina yehōvaa eelaagu selavichuchunnaaḍuprathi siddeyu draakshaarasamuthoo nimpabaḍunuprathi siddeyu draakshaa rasamuthoo nimpabaḍunani maaku teliyadaa ani vaaru neethoo anina yeḍala

13. నీవు వారితో ఈ మాట చెప్పుము యెహోవా సెలవిచ్చునదేమనగా ఈ దేశనివాసులనందరిని, దావీదు సింహాసనముమీద కూర్చుండు రాజుల నేమి యాజకులనేమి ప్రవక్తలనేమి యెరూషలేము నివాసులనందరిని నేను మత్తులుగా చేయబోవుచున్నాను.

13. neevu vaarithoo ee maaṭa cheppumu yehōvaa selavichunadhemanagaa ee dheshanivaasulanandarini, daaveedu sinhaasanamumeeda koorchuṇḍu raajula nēmi yaajakulanēmi pravakthalanēmi yerooshalēmu nivaasulanandarini nēnu matthulugaa cheyabōvuchunnaanu.

14. అప్పుడు నేను తండ్రులను కుమారులను అందరిని ఏకముగా ఒకనిమీద ఒకని పడద్రోయుదునని యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు; వారిని కరుణింపను శిక్షింపక పోను; వారియెడల జాలిపడక నేను వారిని నశింప జేసెదను.

14. appuḍu nēnu thaṇḍrulanu kumaarulanu andarini ēkamugaa okanimeeda okani paḍadrōyudunani yehōvaa selavichuchunnaaḍu; vaarini karuṇimpanu shikshimpaka pōnu; vaariyeḍala jaalipaḍaka nēnu vaarini nashimpa jēsedanu.

15. చెవి యొగ్గి వినుడి; యెహోవా ఆజ్ఞ ఇచ్చుచున్నాడు, గర్వపడకుడి.

15. chevi yoggi vinuḍi; yehōvaa aagna ichuchunnaaḍu, garvapaḍakuḍi.

16. ఆయన చీకటి కమ్మజేయక మునుపే, మీ కాళ్లు చీకటి కొండలకు తగులకమునుపే, వెలుగు కొరకు మీరు కనిపెట్టుచుండగా ఆయన దాని గాఢాంధకారముగా చేయకమునుపే, మీదేవుడైన యెహోవా మహిమ గలవాడని ఆయనను కొనియాడుడి.

16. aayana chikaṭi kammajēyaka munupē, mee kaaḷlu chikaṭi koṇḍalaku thagulakamunupē, velugu koraku meeru kanipeṭṭuchuṇḍagaa aayana daani gaaḍhaandhakaaramugaa cheyakamunupē, meedhevuḍaina yehōvaa mahima galavaaḍani aayananu koniyaaḍuḍi.

17. అయినను మీరు ఆ మాట విననొల్లని యెడల మీ గర్వమునుబట్టి నేను చాటున ఏడ్చుదును; యెహోవామంద చెరపట్టబడినందున నా నేత్రము బహుగా వలపోయుచు కన్నీరు విడుచుచు నుండును.

17. ayinanu meeru aa maaṭa vinanollani yeḍala mee garvamunubaṭṭi nēnu chaaṭuna ēḍchudunu; yehōvaamanda cherapaṭṭabaḍinanduna naa nētramu bahugaa valapōyuchu kanneeru viḍuchuchu nuṇḍunu.

18. రాజును తల్లియైన రాణిని చూచి ఇట్లనుము మీ శిరోభూషణములును తలమీదనున్న మీ సుందరకిరీటమును పడిపోయెను; క్రుంగి కూర్చుండుడి.

18. raajunu thalliyaina raaṇini chuchi iṭlanumu mee shirōbhooshaṇamulunu thalameedanunna mee sundharakireeṭamunu paḍipōyenu; kruṅgi koorchuṇḍuḍi.

19. దక్షిణదేశ పట్టణములు మూయబడియున్నవి; వాటిని తెరువగలవాడెవడును లేడు; యూదావారందరు చెరపట్ట బడిరి; ఏమియు లేకుండ సమస్తము కొనిపోబడెను.

19. dakshiṇadhesha paṭṭaṇamulu mooyabaḍiyunnavi; vaaṭini teruvagalavaaḍevaḍunu lēḍu; yoodhaavaarandaru cherapaṭṭa baḍiri; ēmiyu lēkuṇḍa samasthamu konipōbaḍenu.

20. కన్నులెత్తి ఉత్తరమునుండి వచ్చుచున్నవారిని చూడుడి; నీకియ్యబడిన మంద నీ సౌందర్యమైన మంద ఎక్కడ నున్నది?

20. kannuletthi uttharamunuṇḍi vachuchunnavaarini chooḍuḍi; neekiyyabaḍina manda nee saundaryamaina manda ekkaḍa nunnadhi?

21. నీవు నీకు స్నేహితులుగా చేసికొనినవారిని ఆయన నీ మీద అధిపతులుగా నియ మించునప్పుడు నీవేమి చెప్పెదవు? ప్రసవించు స్త్రీ వేదనవంటి వేదన నిన్ను పట్టును గదా?

21. neevu neeku snēhithulugaa chesikoninavaarini aayana nee meeda adhipathulugaa niya min̄chunappuḍu neevēmi cheppedavu? Prasavin̄chu stree vēdhanavaṇṭi vēdhana ninnu paṭṭunu gadaa?

22. నీవు ఇవి నా కేల సంభవించెనని నీ మనస్సులో అనుకొనినయెడల నీవు చేసిన విస్తారమైన దోషములనుబట్టి నీ బట్టచెంగులు తొలగిపోయెను, నీ మడిమెలు సిగ్గు నొందెను.

22. neevu ivi naa kēla sambhavin̄chenani nee manassulō anukoninayeḍala neevu chesina visthaaramaina dōshamulanubaṭṭi nee baṭṭacheṅgulu tolagipōyenu, nee maḍimelu siggu nondhenu.

23. కూషుదేశస్ధుడు తన చర్మమును మార్చుకొనగలడా? చిరుతపులి తన మచ్చలను మార్చుకొనగలదా? మార్చుకొనగలిగినయెడల కీడుచేయుటకు అలవాటుపడిన మీరును మేలుచేయ వల్లపడును.

23. kooshudheshasdhuḍu thana charmamunu maarchukonagalaḍaa? chiruthapuli thana macchalanu maarchukonagaladaa? Maarchukonagaliginayeḍala keeḍucheyuṭaku alavaaṭupaḍina meerunu mēlucheya vallapaḍunu.

24. కాబట్టి అడవిగాలికి పొట్టు ఎగురునట్లు నేను వారిని చెదరగొట్టెదను.

24. kaabaṭṭi aḍavigaaliki poṭṭu egurunaṭlu nēnu vaarini chedharagoṭṭedanu.

25. నీవు అబద్ధమును నమ్ముకొనుచు నన్ను మరచితివి గనుక ఇది నీకు వంతు, నాచేత నీకు కొలవబడిన భాగమని యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు.
రోమీయులకు 1:25

25. neevu abaddhamunu nammukonuchu nannu marachithivi ganuka idi neeku vanthu, naachetha neeku kolavabaḍina bhaagamani yehōvaa selavichuchunnaaḍu.

26. కాబట్టి నీ అవమానము కనబడునట్లు నేను నీ బట్టల చెంగులను నీ ముఖముమీదికి ఎత్తు చున్నాను.

26. kaabaṭṭi nee avamaanamu kanabaḍunaṭlu nēnu nee baṭṭala cheṅgulanu nee mukhamumeediki etthu chunnaanu.

27. నీ వ్యభిచారమును నీ సకిలింపును నీ జార కార్యములను కామాతురతను నేనెరుగుదును; పొలములలో నున్న మెట్టలమీద నీ హేయ క్రియలు నాకు కనబడుచున్నవి; యెరూషలేమా, నీకు శ్రమ, నిన్ను నీవు పవిత్ర పరచు కొననొల్లవు; ఇక నెంత కాలము ఈలాగు జరుగును?

27. nee vyabhichaaramunu nee sakilimpunu nee jaara kaaryamulanu kaamaathurathanu nēnerugudunu; polamulalō nunna meṭṭalameeda nee hēya kriyalu naaku kanabaḍuchunnavi; yerooshalēmaa, neeku shrama, ninnu neevu pavitra parachu konanollavu; ika nentha kaalamu eelaagu jarugunu?


Shortcut Links
యిర్మియా - Jeremiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |

Support & Donate Us | Google Play Store | సజీవ వాహిని - Sajeeva Vahini 2009-2023. info@sajeevavahini.com
Sajeeva Vahini, Hyderabad & Chennai, India. SajeevaVahini.org Email: , . Whatsapp: 8898 318 318 or call us: +918898318318
Content on this website is prepared manually by Sajeeva Vahini, India. Our Content is free and open to use for any kind of distrubution. We request to carry a physical bible to churches rather than using bible on mobile or tablets. Please email any information for any suspected content/audio subject to piracy/copyright act on this website can be considered/removed. Which can help us to improve better. Note: we dont have any data/content related to Life Way Study Bible as a part of Sajeeva Vahini Notes or Verse Explanations.