Jeremiah - యిర్మియా 23 | View All

1. యెహోవా వాక్కు ఇదే నా మందలో చేరిన గొఱ్ఱెలను నశింపజేయుచు చెదరగొట్టు కాపరులకు శ్రమ.
యోహాను 10:8

మంద అంటే యుదాప్రజలు. ఈ కాపరులు వారి దుష్ట నాయకులు, పాలకులు. వారు యూదాకు చేసిన దాన్నిబట్టి దేవుడు వారికి తగిన శాస్తి చేస్తాడు.

2. ఇశ్రాయేలు దేవుడైన యెహోవా తన జనులను మేపు కాపరులనుగూర్చి యీలాగున సెలవిచ్చుచున్నాడు మీరు నా గొఱ్ఱెలనుగూర్చి విచారణచేయక, నేను మేపుచున్న గొఱ్ఱెలను చెదరగొట్టి పారదోలితిరి; ఇదిగో మీ దుష్‌క్రియలనుబట్టి మిమ్మును శిక్షింపబోవుచున్నాను; ఇదే యెహోవా వాక్కు.
యోహాను 10:8

3. మరియు నేను వాటిని తోలి వేసిన దేశములన్నిటిలోనుండి నా గొఱ్ఱెల శేషమును సమకూర్చి తమ దొడ్లకు వాటిని రప్పించెదను; అవి అభివృద్ధిపొంది విస్తరించును.

ప్రవక్తలు తరచుగా ఇస్రాయేల్‌వారు దేశాంతరం నుండి తిరిగి రావడం గురించి మాట్లాడారు (యెషయా 11:10-12; యిర్మియా 27:22; యిర్మియా 29:10-11; యిర్మియా 34:11-16; యెహెఙ్కేలు 37:20-28; ఆమోసు 9:15). బబులోను సామ్రాజ్యం పతనమైన తరువాత వారి మాటల్లో కొన్ని నెరవేరాయి (2 దినవృత్తాంతములు 36:20-23; ఎజ్రా 1:1-5; మొ।।). అయితే ఈ మాటల అర్థాన్నిబట్టి చూస్తే మరింత సంపూర్ణంగా ఇస్రాయేల్‌వారు స్వదేశం చేరుకోవడం జరగాలి అని కనబడుతున్నది.

4. నేను వాటి మీద కాపరులను నియమించెదను; ఇకమీదట అవి భయపడకుండను బెదరి పోకుండను వాటిలో ఒకటైనను తప్పిపోకుండను వీరు నా గొఱ్ఱెలను మేపెదరు; ఇదే యెహోవా వాక్కు.

5. యెహోవా ఈలాగు ఆజ్ఞ ఇచ్చుచున్నాడు రాబోవు దినములలో నేను దావీదునకు నీతి చిగురును పుట్టించెదను; అతడు రాజై పరిపాలన చేయును, అతడు వివేకముగా నడుచుకొనుచు కార్యము జరిగించును, భూమిమీద నీతి న్యాయములను జరిగించును.
యోహాను 7:42, 1 కోరింథీయులకు 1:30

“కొమ్మ”– బైబిలు ప్రవక్త గ్రంథాలలో అభిషిక్తునికి ఇచ్చిన పేరిది (యిర్మియా 33:15; యెషయా 11:1; జెకర్యా 3:8; జెకర్యా 6:12). మానవావతారంలో ఆయన దావీదు వంశానికి చెందినవాడు (లూకా 1:30-33; రోమీయులకు 1:5). రాజుగా ఆయన పరిపాలన వర్ణన అనేక పాత ఒడంబడిక లేఖనాల్లో కొద్దిగా కనిపిస్తుంది (ఉదా।। కీర్తనల గ్రంథము 2:6-9; కీర్తనల గ్రంథము 45:1-7; కీర్తనల గ్రంథము 72:5-7; యెషయా 9:6-7; యెషయా 11:1-9; యెషయా 32:1-3; జెకర్యా 14:9-21). యెషయా 2:2-4 నోట్స్ చూడండి.

6. అతని దినములలో యూదా రక్షణనొందును, ఇశ్రాయేలు నిర్భయముగా నివసించును, యెహోవా మనకు నీతియని అతనికి పేరు పెట్టుదురు.
యోహాను 7:42

క్రీస్తు మొదటి సారి వచ్చినప్పుడు ఇది జరగలేదు. “యెహోవాయే...న్యాయాలు”– యిర్మియా 33:16; ఆదికాండము 15:6; 1 కోరింథీయులకు 1:30; ఫిలిప్పీయులకు 3:8-9 చూడండి. మనుషులంతా పాపులే. దేవుని దృష్టిలో ఎవరికీ సరైన నీతిన్యాయాలు లేవు (యెషయా 64:6). దేవుడు తన మితిలేని కృపచొప్పున క్రీస్తును విశ్వాసంతో స్వీకరించిన వారందరికీ తన నీతిన్యాయాలను ఇస్తాడు.

7. కాబట్టి రాబోవు దినములలో జనులు ఇశ్రాయేలీయులను ఐగుప్తు దేశములోనుండి రప్పించిన యెహోవా జీవము తోడని యిక ప్రమాణముచేయక

యిర్మియా 16:14-15.

8. ఉత్తర దేశములో నుండియు, నేను వారిని చెదరగొట్టిన దేశములన్నిటిలో నుండియు వారిని రప్పించిన యెహోవానగు నాతోడని ప్రమాణము చేతురని యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు; మరియు వారు తమ దేశములో నివసింతురు.

9. ప్రవక్తలను గూర్చినది. యెహోవాను గూర్చియు ఆయన పరిశుద్ధమైన మాటలను గూర్చియు నా గుండె నాలో పగులుచున్నది, నా యెముకలన్నియు కదలు చున్నవి, నేను మత్తిల్లినవానివలెను ద్రాక్షారసవశుడైన బలాఢ్యునివలెను ఉన్నాను.

ఆ కాలంలో దేశంలో జరుగుతున్న దాని గురించిన ఆలోచనవల్లా, నాశనం చేస్తానని దేవుడు పలికిన దానివల్లా తనలో కలుగుతున్న బాధను యిర్మీయా మరోసారి తెలియజేస్తున్నాడు.

10. దేశము వ్యభిచారులతో నిండియున్నది, జనుల నడవడి చెడ్డదాయెను, వారి శౌర్యము అన్యాయమున కుపయోగించుచున్నది గనుక శాపగ్రస్తమై దేశము దుఃఖపడుచున్నది; అడవిబీళ్లు ఎండిపోయెను.

11. ప్రవక్తలేమి యాజకులేమి అందరును అపవిత్రులు; నా మందిరములో వారి చెడుతనము నాకు కనబడెను; ఇదే యెహోవా వాక్కు.

ఇక్కడ మొదలై అధ్యాయం చివరిదాకా యిర్మీయా కాలంలో పెద్ద పీడగా తయారైన కపట ప్రవక్తల విషయం దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు. వారు గాని, యాజులు గాని దేవాలయంలో ఉన్నప్పుడు సైతం తమ దుష్టత్వాన్ని దాచిపెట్టే ప్రయత్నం చెయ్యలేదు. వారు దేవునిపట్ల, మనుషులపట్ల కూడా తమ తిరస్కారాన్ని బహిరంగంగా వెల్లడి చేశారు.

12. వారి దండన సంవత్సరమున వారి మీదికి నేను కీడు రప్పించుచున్నాను గనుక గాఢాంధకారములో నడుచువానికి జారుడు నేలవలె వారి మార్గముండును; దానిలో వారు తరుమబడి పడిపోయెదరు; ఇదే యెహోవా వాక్కు.

ద్వితీయోపదేశకాండము 32:35. “సంవత్సరం”– యిర్మియా 11:23.

13. షోమ్రోను ప్రవక్తలు అవివేక క్రియలు చేయగా చూచితిని; వారు బయలు పేరట ప్రవచనము చెప్పి నా జనమైన ఇశ్రాయేలును త్రోవ తప్పించిరి.

ఉత్తర రాజ్యం ముఖ్యపట్టణం షోమ్రోను (సమరయ). దాని పైకి నాశనాన్ని తెచ్చి పెట్టిన దాని పాపాలను గురించి దేవుడు యూదాను హెచ్చరిస్తున్నాడు (2 రాజులు 17:7-20). “బయల్”– న్యాయాధిపతులు 2:11 నోట్ చూడండి.

14. యెరూషలేము ప్రవక్తలు ఘోరమైన క్రియలు చేయగా నేను చూచితిని, వారు వ్యభిచారులు అసత్య వర్తనులు, ఎవడును తన దుర్మార్గతనుండి మరలక దుర్మార్గుల చేతులను బలపరచుదురు, వారందరు నా దృష్టికి సొదొమ వలెనైరి, దాని నివాసులు గొమొఱ్ఱావలెనైరి.

ఇది జెరుసలం ప్రవక్తలమీద తీవ్రమైన నేరారోపణ. వారు దేవుని తరఫున మాట్లాడేవారమని చెప్పుకున్నారు గాని వారు బ్రతికేది సైతాను కోసమే. వారు స్వతహాగా దుర్మార్గులు, వారు ఇతరులను కూడా దుర్మార్గతకు ప్రోత్సహించారు. వారు సొదొమ ప్రజలకంటే మంచివారు కారు. సొదొమకు పట్టిన గతికంటే తమ గతి మంచిదవుతుందని ఆశించే హక్కు వారికి లేదు (ఆదికాండము 13:13; ఆదికాండము 19:24-25; యెషయా 1:9-10; 2 పేతురు 2:6). అయ్యో, ఇలాంటివారు ఇప్పటికీ మనలో ఉన్నారు. సంఘాల్లో అబద్ధాలను ప్రచారం చేస్తూ దుర్మార్గతను వ్యాపింపజేస్తున్నారు (2 తిమోతికి 3:1-7; 2 పేతురు 2:1).

15. కావున సైన్యములకధిపతియగు యెహోవా ఈ ప్రవక్తలనుగూర్చి సెలవిచ్చునదేమనగా యెరూషలేము ప్రవక్తల అపవిత్రత దేశమంతట వ్యాపించెను గనుక తినుటకు మాచిపత్రియు త్రాగుటకు చేదునీళ్లును నేను వారి కిచ్చుచున్నాను.

“సేనల ప్రభువు యెహోవా”– 1 సమూయేలు 1:3 నోట్ చూడండి.

16. సైన్యములకధిపతియగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు మీకు ప్రచనములు ప్రకటించు ప్రవక్తల మాటలను ఆలకింపకుడి, వారు మిమ్మును భ్రమ పెట్టుదురు.

“వట్టి ఆశాభావం”– అబద్ధాలను ప్రచారం చెయ్యడంలో ఉన్న భయంకరమైన విషయం ఇదే. ప్రజలు వాటిని నమ్ముతారు. నమ్మి పాపవిముక్తి గురించి లేనిపోని ఆశలు పెంచుకుంటారు. “తమ మానసిక”– యిర్మియా 14:14. 17వ వచనంలోని వారి అబద్ధాలు ఈనాడు లోకంలో సర్వ సామాన్యాలే. దేవుణ్ణి ప్రేమించని వారికే క్షేమం ఉండదనీ, దుష్టులకు శాంతి ఉండదనీ బైబిలుతో పరిచయం ఉన్న వారికి తెలుసు (యిర్మియా 11:7-16; యిర్మియా 32:10; యెషయా 3:10-11; యెషయా 48:22; మత్తయి 23:33; రోమీయులకు 2:5-11; 1 కోరింథీయులకు 16:22; హెబ్రీయులకు 2:1-3; ప్రకటన గ్రంథం 21:8).

17. వారు నన్ను తృణీకరించు వారితో మీకు క్షేమము కలుగునని యెహోవా సెలవిచ్చెననియు; ఒకడు తన హృదయ మూర్ఖత చొప్పున నడవగా వానితో మీకు కీడు రాదనియు చెప్పుచు, యెహోవా ఆజ్ఞనుబట్టి మాటలాడక తమకు తోచిన దర్శనమునుబట్టి పలుకుదురు.

18. యెహోవా మాట విని గ్రహించునట్లు ఆయన సభలో నిలుచువాడెవడు? నా మాటను గ్రహించునట్లు దాని లక్ష్యము చేసినవాడెవడు?
రోమీయులకు 11:34

ఆ కపట ప్రవక్తలు దేవుని ఉద్దేశాలు తెలిసినవారు కారు. పాపంలో ఉన్న ప్రజలతో మీకేమీ హాని కలగదని చెప్తూ ఉన్నారు. గొప్ప కీడు వారిమీదికి రాబోతూ ఉన్నదని దేవుడన్నాడు. 19,20 వచనాలే మళ్ళీ యిర్మియా 30:23-24 లో తిరిగి కన్పిస్తున్నాయి.

19. ఇదిగో యెహోవాయొక్క మహోగ్రతయను పెనుగాలి బయలువెళ్లుచున్నది; అది భీకరమైన పెనుగాలి అది దుష్టుల తలమీదికి పెళ్లున దిగును.

20. తన కార్యమును సఫలపరచువరకును తన హృదయా లోచనలను నెరవేర్చువరకును యెహోవా కోపము చల్లారదు; అంత్యదినములలో ఈ సంగతిని మీరు బాగుగా గ్రహించుదురు.

21. నేను ఈ ప్రవక్తలను పంపకుండినను వారు పరుగెత్తి వచ్చెదరు, నేను వారితో మాటలాడకుండినను వారు ప్రకటించెదరు.

22. వారు నా సభలో చేరిన వారైన యెడల వారు నా మాటలు నా ప్రజలకు తెలియ జేతురు, దుష్‌క్రియలు చేయక వారు దుర్మార్గమును విడిచి పెట్టునట్లు వారిని త్రిప్పియుందురు; ఇదే యెహోవా వాక్కు.

దేవుని నిజమైన ప్రవక్తలు చేసే పనే ఇది. దేవుని సన్నిధిలో కాలం గడుపుతూ దేవుని సందేశాన్ని అందుకునేవారే ఈ విధంగా చెయ్యగలరు.

23. నేను సమీపముననుండు దేవుడను మాత్ర మేనా? దూరముననుండు దేవుడనుకానా?
అపో. కార్యములు 17:27

సర్వాంతర్యామియైన దేవునినుండి దేన్నైనా దాచిపెట్టగలగడం ఎంత అసాధ్యమో కపట ప్రవక్తలకు తెలియదా? (ఆదికాండము 3:8; కీర్తనల గ్రంథము 139:7-12; ఆమోసు 9:2-4).

24. యెహోవా సెలవిచ్చిన మాట ఏదనగా నాకు కనబడకుండ రహస్య స్థలములలో దాగగలవాడెవడైన కలడా? నేను భూమ్యాకాశములయందంతట నున్నవాడను కానా? యిదే యెహోవా వాక్కు.

25. కలకంటిని కలకంటిని అని చెప్పుచు నా నామమున అబద్ధములు ప్రకటించు ప్రవక్తలు పలికిన మాట నేను వినియున్నాను.

దేవునినుండి తమకు సందేశాలు వస్తున్నాయన్నారు ఆ అసత్యప్రవక్తలు. ఆ సందేశాలు వచ్చిన విధానంలో కలలు రావడం ఒకటి అన్నారు. ఇతర విధానాల గురించి యిర్మియా 14:14 కూడా చూడండి. వారు దేవునినుండి వచ్చాయనుకుంటున్న సందేశాలు వాస్తవమైనవి కావని, వాటి ఫలితాల ద్వారానే బయట పడుతుంది. (వ 27).

26. ఇక నెప్పటివరకు ఈలాగున జరుగుచుండును? తమ హృదయకాపట్యమును బట్టి అబద్ధములు ప్రకటించు ప్రవక్తలు దీని నాలోచింపరా?

27. బయలును పూజింపవలెనని తమ పితరులు నా నామమును మరచినట్లు వీరందరు తమ పొరుగువారితో చెప్పు కలలచేత నా జనులు నా నామమును మరచునట్లు చేయవలెనని యోచించుచున్నారా?

28. కలకనిన ప్రవక్త ఆ కలను చెప్పవలెను; నా వాక్కు ఎవనికుండునో వాడు సత్యమునుబట్టి నా మాట చెప్పవలెను; ధాన్యముతో చెత్తకు ఏమి సంబంధము? ఇదే యెహోవా వాక్కు.

కపట ప్రవక్తలు తమ అబద్ధాలను (“గడ్డి”) పలకకుండా ఆపేందుకు దేవుడు తన బలప్రభావాలను వినియోగించలేదు. తన సత్యాలను (“ధాన్యం”) ప్రకటన చెయ్యాలని తన నిజమైన ప్రవక్తలను మాత్రం ఆయన ప్రోత్సహించాడు. అబద్ధ ప్రవక్తలు ఎంతమంది ఉన్నప్పటికీ, ఎన్ని ప్రయత్నాలు చేసినప్పటికీ శక్తిగల తన వాక్కు తన జ్ఞానం చొప్పున నియమించిన వాటిని నెరవేరుస్తుందని దేవునికి తెలుసు (యిర్మియా 1:12; యెషయా 55:11).

29. నా మాట అగ్నివంటిదికాదా? బండను బద్దలుచేయు సుత్తెవంటిది కాదా?

30. కాబట్టి తమ జతవానియొద్దనుండి నా మాటలను దొంగి లించు ప్రవక్తలకు నేను విరోధిని; ఇదే యెహోవా వాక్కు.

దేవుని మాటలకు తప్పు అర్థాలను చెప్పడం, లేక దేవునినుండి వచ్చాయని వారు భ్రమిస్తున్న తమ స్వంత మాటలను పలకడం, ఆ కపట ప్రవక్తలు ఒకరిని చూచి ఒకరు నేర్చుకుంటున్నారు.

31. స్వేచ్ఛగా నాలుకల నాడించుకొనుచు దేవో క్తులను ప్రకటించు ప్రవక్తలకు నేను విరోధిని; ఇదే యెహోవా వాక్కు.

ఈ కాలంలో కూడా ఇది అసామాన్యమేమీ కాదు. అప్పటికీ, ఇప్పటికీ కూడా ప్రవక్తలనీ, దేవుని మూలంగా పలికేవారనీ పేరున్నవారు కొంతమంది వారి మనస్సుల్లో పుట్టిన మాటలను దేవునినుండి వెల్లడైనవిగా ప్రకటిస్తూ ఉన్నారు కదా.

32. మాయా స్వప్నములను ప్రకటించి వాటిని చెప్పుచు, అబద్ధములచేతను, మాయాప్రగల్భత చేతను నా ప్రజలను దారి తొలగించువారికి నేను విరో ధినై యున్నాను; ఇదే యెహోవా వాక్కు. నేను వారిని పంపలేదు, వారికి ఆజ్ఞ ఇయ్యలేదు, వారు ఈ జనులకు ఏమాత్రమును ప్రయోజనకారులు కారు; ఇదే యెహోవా వాక్కు.

కపట ప్రవక్తలు తమను తాము హెచ్చించుకొంటారు. గొప్పవాళ్ళమంటూ ప్రజలను తమచుట్టూ తిప్పుకుంటారు (అపో. కార్యములు 8:9; 2 పేతురు 2:10, 2 పేతురు 2:12).

33. మరియు ఈ జనులలో ఒకడు ప్రవక్తయే గాని యాజకుడే గాని యెహోవా భారమేమి అని నిన్నడుగునప్పుడు నీవు వారితో ఇట్లనుముమీరే ఆయనకు భారము; మిమ్మును ఎత్తి పారవేతును; ఇదే యెహోవా వాక్కు. మరియ

తమ స్వంత మాటలను దేవునినుంచి వచ్చిన సందేశాలని చెప్పుకునేవారికి భయంకరమైన దండన కాచుకొని ఉంది. 36వ వచనాన్ని జాగ్రత్తగా గమనిస్తే ఈ ధోరణి యిర్మీయా దినాల్లో ఎంత విస్తరించి ఉందో దాని ఫలితమేమిటో అర్థమౌతుంది.

34. ప్రవక్తయే గాని యాజకుడే గాని సామాన్యుడే గాని యెహోవా భారమను మాట ఎత్తువాడెవడైనను, వానిని వాని యింటివారిని నేను దండించెదను.

35. అయితే యెహోవా ప్రత్యుత్తరమేది? యెహోవా యేమని చెప్పుచున్నాడు? అని మీరు మీ పొరుగువారితోను సహోదరులతోను ప్రశంసించవలెను.

36. యెహోవా భారమను మాట మీరిక మీదట జ్ఞాపకము చేసికొనవద్దు; జీవముగల మన దేవుని మాటలను, సైన్యముల కధిపతియు దేవుడునగు యెహోవా మాటలను, మీరు అపార్థముచేసితిరి; కాగా ఎవనిమాట వానికే భారమగును.

“తారుమారు”– గలతియులకు 1:7-8; 2 పేతురు 3:16. ఆ రోజుల్లో దేవుని నిజమైన ప్రవక్త దేవుని సందేశాన్ని వినిపించడం ప్రజలకు ఇష్టం లేదు. కపట ప్రవక్తల ఇచ్చకపు మాటలు వినడమే వారికిష్టం. దేవుని సందేశమేమిటని అడుగుతున్నందు వల్ల తాము ఆధ్యాత్మికమైన ఆసక్తి గలవారమేనని వారి భ్రమ.

37. యెహోవా నీకేమని ప్రత్యుత్తర మిచ్చుచున్నాడనియు, యెహోవా యేమి చెప్పుచున్నాడనియు మీరు ప్రవక్తను అడుగవలెను గాని యెహోవా భారమను మాట మీరెత్తిన యెడల

38. అందునుగూర్చి యెహోవా ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు మీరు యెహోవా భారమను మాట యెత్తవద్దని నేను మీకు ఆజ్ఞ ఇచ్చినను మీరు యెహోవా భారమను మాట యెత్తుచునే యున్నారు.

39. కాగా నేను మిమ్మును ఎత్తివేయుచున్నాను, మీకును మీ పితరులకును నేనిచ్చిన పట్టణమును నా సన్నిధినుండి పారవేయుచున్నాను.

40. ఎన్నడును మరువబడని నిత్యాపవాదమును నిత్యావమానమును మీమీదికి రప్పించెదను.


Shortcut Links
యిర్మియా - Jeremiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |

Support & Donate Us | Google Play Store | సజీవ వాహిని - Sajeeva Vahini 2009-2023. info@sajeevavahini.com
Sajeeva Vahini, Hyderabad & Chennai, India. SajeevaVahini.org Email: , . Whatsapp: 8898 318 318 or call us: +918898318318
Content on this website is prepared manually by Sajeeva Vahini, India. Our Content is free and open to use for any kind of distrubution. We request to carry a physical bible to churches rather than using bible on mobile or tablets. Please email any information for any suspected content/audio subject to piracy/copyright act on this website can be considered/removed. Which can help us to improve better. Note: we dont have any data/content related to Life Way Study Bible as a part of Sajeeva Vahini Notes or Verse Explanations.