Jeremiah - యిర్మియా 33 | View All

1. మరియయిర్మీయా చెరసాల ప్రాకారములలో ఇంక ఉంచబడియుండగా యెహోవా వాక్కు రెండవసారి అతనికి ప్రత్యక్షమై యీలాగు సెలవిచ్చెను

1. mariyu yirmeeyaa cherasaala praakaaramulalō iṅka un̄chabaḍiyuṇḍagaa yehōvaa vaakku reṇḍavasaari athaniki pratyakshamai yeelaagu selavicchenu

2. మాట నెరవేర్చు యెహోవా, స్థిరపరచవలెనని దాని నిర్మించు యెహోవా, యెహోవా అను నామము వహించినవాడే ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు

2. maaṭa neravērchu yehōvaa, sthiraparachavalenani daani nirmin̄chu yehōvaa, yehōvaa anu naamamu vahin̄chinavaaḍē eelaagu selavichuchunnaaḍu

3. నాకు మొఱ్ఱపెట్టుము నేను నీకు ఉత్తరమిచ్చెదను, నీవు గ్రహింపలేని గొప్ప సంగతులను గూఢమైన సంగతులను నీకు తెలియజేతును.

3. naaku morrapeṭṭumu nēnu neeku uttharamicchedanu, neevu grahimpalēni goppa saṅgathulanu gooḍhamaina saṅgathulanu neeku teliyajēthunu.

4. ముట్టడిదిబ్బల దెబ్బకును ఖడ్గమునకును పట్టణములోని యిండ్లన్నియు యూదారాజుల నగరులును శిథిలమై పోయెనుగదా. వాటినిగూర్చి ఇశ్రాయేలు దేవుడగు యెహోవా సెలవిచ్చునదేమనగా

4. muṭṭaḍidibbala debbakunu khaḍgamunakunu paṭṭaṇamulōni yiṇḍlanniyu yoodhaaraajula nagarulunu shithilamai pōyenugadaa. Vaaṭinigoorchi ishraayēlu dhevuḍagu yehōvaa selavichunadhemanagaa

5. కల్దీయులతో యుద్ధము చేసి, వారి చెడుతనమునుబట్టి ఈ పట్టణమునకు విముఖుడనైన నా మహాకోపముచేత హతులై, తమ కళేబరములతో కల్దీయులకు సంతృప్తికలిగించుటకై వారు వచ్చుచుండగా

5. kaldeeyulathoo yuddhamu chesi, vaari cheḍuthanamunubaṭṭi ee paṭṭaṇamunaku vimukhuḍanaina naa mahaakōpamuchetha hathulai, thama kaḷēbaramulathoo kaldeeyulaku santrupthikaligin̄chuṭakai vaaru vachuchuṇḍagaa

6. నేను దానికి ఆరోగ్యమును స్వస్థతను మరల రప్పించు చున్నాను, వారిని స్వస్థపరచుచున్నాను, వారికి సత్య సమాధానములను సమృద్ధిగా బయలుపరచెదను.

6. nēnu daaniki aarōgyamunu svasthathanu marala rappin̄chu chunnaanu, vaarini svasthaparachuchunnaanu, vaariki satya samaadhaanamulanu samruddhigaa bayaluparachedanu.

7. చెరలో నుండిన యూదావారిని ఇశ్రాయేలువారిని నేను రప్పించుచున్నాను, మొదట నుండినట్లు వారిని స్థాపించు చున్నాను.

7. cheralō nuṇḍina yoodhaavaarini ishraayēluvaarini nēnu rappin̄chuchunnaanu, modaṭa nuṇḍinaṭlu vaarini sthaapin̄chu chunnaanu.

8. వారు నాకు విరోధముగా చేసిన పాప దోషము నిలువకుండ వారిని పవిత్రపరతును, వారు నాకు విరోధముగాచేసిన దోషములన్నిటిని తిరుగుబాటులన్నిటిని క్షమించెదను.

8. vaaru naaku virōdhamugaa chesina paapa dōshamu niluvakuṇḍa vaarini pavitraparathunu, vaaru naaku virōdhamugaachesina dōshamulanniṭini thirugubaaṭulanniṭini kshamin̄chedanu.

9. భూజనులందరియెదుట వారు నాకిష్టమైన పేరుగాను స్తోత్రకారణముగాను ఘనతాస్పదముగాను ఉందురు, నేను వారికి చేయు సకల ఉపకారములను గూర్చిన వర్తమానమును జనులువిని నేను వారికి కలుగజేయు సమస్తక్షేమమును బట్టియు సమస్తమైన మేలును బట్టియు భయపడుచు దిగులు నొందుదురు.

9. bhoojanulandariyeduṭa vaaru naakishṭamaina pērugaanu sthootrakaaraṇamugaanu ghanathaaspadamugaanu unduru, nēnu vaariki cheyu sakala upakaaramulanu goorchina varthamaanamunu januluvini nēnu vaariki kalugajēyu samasthakshēmamunu baṭṭiyu samasthamaina mēlunu baṭṭiyu bhayapaḍuchu digulu nonduduru.

10. యెహోవా ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు ఇది పాడైపోయెను, దీనిలో నరులు లేరు నివాసులు లేరు, జంతువులు లేవు అని మీరు చెప్పు ఈ స్థలములోనే, మనుష్యులైనను నివాసులైనను జంతువులైనను లేక పాడైపోయిన యూదా పట్టణములలోనే, యెరూషలేము వీధులలోనే,

10. yehōvaa eelaagu selavichuchunnaaḍu idi paaḍaipōyenu, deenilō narulu lēru nivaasulu lēru, janthuvulu lēvu ani meeru cheppu ee sthalamulōnē, manushyulainanu nivaasulainanu janthuvulainanu lēka paaḍaipōyina yoodhaa paṭṭaṇamulalōnē, yerooshalēmu veedhulalōnē,

11. సంతోష స్వరమును ఆనంద శబ్దమును పెండ్లి కుమారుని స్వరమును పెండ్లికుమార్తె స్వర మునుయెహోవా మంచివాడు, ఆయన కృప నిరంతర ముండును, సైన్యములకధిపతియగు యెహోవాను స్తుతిం చుడి అని పలుకువారి స్వరమును మరల వినబడును; యెహోవా మందిరములోనికి స్తుతి యాగములను తీసికొని వచ్చువారి స్వరమును మరల వినబడును; మునుపటివలె ఉండుటకై చెరలోనున్న యీ దేశస్థులను నేను రప్పించు చున్నానని యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు

11. santhoosha svaramunu aananda shabdamunu peṇḍli kumaaruni svaramunu peṇḍlikumaarthe svara munuyehōvaa man̄chivaaḍu, aayana krupa niranthara muṇḍunu, sainyamulakadhipathiyagu yehōvaanu sthuthiṁ chuḍi ani palukuvaari svaramunu marala vinabaḍunu; yehōvaa mandiramulōniki sthuthi yaagamulanu theesikoni vachuvaari svaramunu marala vinabaḍunu; munupaṭivale uṇḍuṭakai cheralōnunna yee dheshasthulanu nēnu rappin̄chu chunnaanani yehōvaa selavichuchunnaaḍu

12. సైన్యముల కధిపతియగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు మనుష్యులైనను జంతువులైనను లేక పాడైయున్న యీ స్థలములోను దాని పట్టణములన్నిటిలోను గొఱ్ఱెల మందలను మేపుచు పరుండబెట్టు కాపరులుందురు.

12. sainyamula kadhipathiyagu yehōvaa eelaagu selavichuchunnaaḍu manushyulainanu janthuvulainanu lēka paaḍaiyunna yee sthalamulōnu daani paṭṭaṇamulanniṭilōnu gorrela mandalanu mēpuchu paruṇḍabeṭṭu kaaparulunduru.

13. మన్నెపు పట్టణములలోను మైదానపు పట్టణములలోను దక్షిణదేశపు పట్టణములలోను బెన్యామీను దేశములోను యెరూషలేము ప్రాంత స్థలములలోను యూదా పట్టణములలోను మందలు లెక్క పెట్టువారిచేత లెక్కింపబడునని యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు.

13. mannepu paṭṭaṇamulalōnu maidaanapu paṭṭaṇamulalōnu dakshiṇadheshapu paṭṭaṇamulalōnu benyaameenu dheshamulōnu yerooshalēmu praantha sthalamulalōnu yoodhaa paṭṭaṇamulalōnu mandalu lekka peṭṭuvaarichetha lekkimpabaḍunani yehōvaa selavichuchunnaaḍu.

14. యెహోవా వాక్కు ఇదే ఇశ్రాయేలు వంశస్థులను గూర్చియు యూదా వంశస్థులనుగూర్చియు నేను చెప్పిన మంచి మాట నెరవేర్చు దినములు వచ్చుచున్నవి.

14. yehōvaa vaakku idhe ishraayēlu vanshasthulanu goorchiyu yoodhaa vanshasthulanugoorchiyu nēnu cheppina man̄chi maaṭa neravērchu dinamulu vachuchunnavi.

15. ఆ దినములలో ఆ కాలమందే నేను దావీదునకు నీతిచిగురును మొలిపించెదను; అతడు భూమిమీద నీతి న్యాయములను అనుసరించి జరిగించును.
యోహాను 7:42

15. aa dinamulalō aa kaalamandhe nēnu daaveedunaku neethichigurunu molipin̄chedanu; athaḍu bhoomimeeda neethi nyaayamulanu anusarin̄chi jarigin̄chunu.

16. ఆ దినములలో యూదావారు రక్షింపబడుదురు. యెరూషలేము నివాసులు సురక్షితముగా నివసింతురు, యెహోవాయే మనకు నీతియని యెరూషలేమునకు పేరుపెట్టబడును.

16. aa dinamulalō yoodhaavaaru rakshimpabaḍuduru. Yerooshalēmu nivaasulu surakshithamugaa nivasinthuru, yehōvaayē manaku neethiyani yerooshalēmunaku pērupeṭṭabaḍunu.

17. యెహోవా ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు ఇశ్రాయేలువారి సింహాసనముమీద కూర్చుండువాడొకడు దావీదునకుండక మానడు.

17. yehōvaa eelaagu selavichuchunnaaḍu ishraayēluvaari sinhaasanamumeeda koorchuṇḍuvaaḍokaḍu daaveedunakuṇḍaka maanaḍu.

18. ఎడతెగక దహనబలులను అర్పించుటకును నైవేద్యముల నర్పించుటకును బలులను అర్పించుటకును నా సన్నిధిని యాజకులైన లేవీయులలో ఒకడుండక మానడు.

18. eḍategaka dahanabalulanu arpin̄chuṭakunu naivēdyamula narpin̄chuṭakunu balulanu arpin̄chuṭakunu naa sannidhini yaajakulaina lēveeyulalō okaḍuṇḍaka maanaḍu.

19. మరియయెహోవా వాక్కు యిర్మీయాకు ప్రత్యక్షమై యీలాగు సెలవిచ్చెను

19. mariyu yehōvaa vaakku yirmeeyaaku pratyakshamai yeelaagu selavicchenu

20. యెహోవా ఆజ్ఞ ఇచ్చునదేమనగా దివారాత్రములు వాటి సమయములలో ఉండకపోవునట్లు నేను పగటికి చేసిన నిబంధనను రాత్రికి చేసిన నిబంధనను మీరు భంగము చేయకలిగిన యెడల

20. yehōvaa aagna ichunadhemanagaa divaaraatramulu vaaṭi samayamulalō uṇḍakapōvunaṭlu nēnu pagaṭiki chesina nibandhananu raatriki chesina nibandhananu meeru bhaṅgamu cheyakaligina yeḍala

21. నా సేవకుడైన దావీదు సింహాసనముమీద కూర్చుండి రాజ్యపరిపాలనచేయు కుమారుడు అతనికి ఉండక మానడని అతనితో నేను చేసిన నిబంధన వ్యర్థ మగును; మరియు నా పరిచారకులైన లేవీయులగు యాజకులతోను నేను చేసిన నా నిబంధన వ్యర్థమగును.

21. naa sēvakuḍaina daaveedu sinhaasanamumeeda koorchuṇḍi raajyaparipaalanacheyu kumaaruḍu athaniki uṇḍaka maanaḍani athanithoo nēnu chesina nibandhana vyartha magunu; mariyu naa parichaarakulaina lēveeyulagu yaajakulathoonu nēnu chesina naa nibandhana vyarthamagunu.

22. ఆకాశ నక్షత్రములు లెక్కింప శక్యము కానట్టుగాను, సముద్రపు ఇసుకరేణువుల నెంచుట అసాధ్యమైనట్టుగాను, నా సేవకుడైన దావీదు సంతానమును, నాకు పరిచర్యచేయు లేవీయులను లెక్కింప లేనంతగా నేను విస్తరింపజేయుదును.

22. aakaasha nakshatramulu lekkimpa shakyamu kaanaṭṭugaanu, samudrapu isukarēṇuvula nen̄chuṭa asaadhyamainaṭṭugaanu, naa sēvakuḍaina daaveedu santhaanamunu, naaku paricharyacheyu lēveeyulanu lekkimpa lēnanthagaa nēnu vistharimpajēyudunu.

23. మరియయెహోవావాక్కు యిర్మీయాకు ప్రత్యక్షమై యీలాగు సెలవిచ్చెను.

23. mariyu yehōvaavaakku yirmeeyaaku pratyakshamai yeelaagu selavicchenu.

24. తాను ఏర్పరచుకొనిన రెండు కుటుంబములను యెహోవా విసర్జించెననియు, నా ప్రజలు ఇకమీదట తమ యెదుట జనముగా ఉండరనియు వారిని తృణీకరించుచు ఈ జనులు చెప్పుకొను మాట నీకు వినబడుచున్నది గదా.

24. thaanu ērparachukonina reṇḍu kuṭumbamulanu yehōvaa visarjin̄chenaniyu, naa prajalu ikameedaṭa thama yeduṭa janamugaa uṇḍaraniyu vaarini truṇeekarin̄chuchu ee janulu cheppukonu maaṭa neeku vinabaḍuchunnadhi gadaa.

25. యెహోవా ఈ మాట సెలవిచ్చుచున్నాడు పగటినిగూర్చియు రాత్రినిగూర్చియు నేను చేసిన నిబంధన నిలకడగా ఉండని యెడల

25. yehōvaa ee maaṭa selavichuchunnaaḍu pagaṭinigoorchiyu raatrinigoorchiyu nēnu chesina nibandhana nilakaḍagaa uṇḍani yeḍala

26. భూమ్యా కాశములనుగూర్చిన విధులను నియమించువాడను నేను కానియెడల, అబ్రాహాము ఇస్సాకు యాకోబుల సంతానమును ఏలుటకు అతని సంతాన సంబంధియైన యేలికను ఏర్పరచుకొనక నేను యాకోబు సంతానపువాడగు నా సేవకుడైన దావీదు సంతానమును విసర్జింతును. నిశ్చయ ముగా నేను వారియెడల జాలిపడి చెరలోనుండి వారిని రప్పించెదను.

26. bhoomyaa kaashamulanugoorchina vidhulanu niyamin̄chuvaaḍanu nēnu kaaniyeḍala, abraahaamu issaaku yaakōbula santhaanamunu ēluṭaku athani santhaana sambandhiyaina yēlikanu ērparachukonaka nēnu yaakōbu santhaanapuvaaḍagu naa sēvakuḍaina daaveedu santhaanamunu visarjinthunu. nishchaya mugaa nēnu vaariyeḍala jaalipaḍi cheralōnuṇḍi vaarini rappin̄chedanu.Shortcut Links
యిర్మియా - Jeremiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |