Jeremiah - యిర్మియా 37 | View All

1. బబులోనురాజైన నెబుకద్రెజరు యూదా దేశములో రాజుగా నియమించిన యోషీయా కుమారుడగు సిద్కియా యెహోయాకీము కుమారుడైన కొన్యాకు ప్రతిగా రాజ్యముచేయుచుండెను.

1. babulōnuraajaina nebukadrejaru yoodhaa dheshamulō raajugaa niyamin̄china yōsheeyaa kumaaruḍagu sidkiyaa yehōyaakeemu kumaaruḍaina konyaaku prathigaa raajyamucheyuchuṇḍenu.

2. అతడైనను అతని సేవకులైనను దేశప్రజలైనను యెహోవా ప్రవక్తయైన యిర్మీయాచేత సెలవిచ్చిన మాటలను లక్ష్యపెట్టలేదు.

2. athaḍainanu athani sēvakulainanu dheshaprajalainanu yehōvaa pravakthayaina yirmeeyaachetha selavichina maaṭalanu lakshyapeṭṭalēdu.

3. రాజైన సిద్కియా షెలెమ్యా కుమారుడైన యెహుకలును యాజకుడైన మయశేయా కుమారుడగు జెఫన్యాను ప్రవక్తయైన యిర్మీయా యొద్దకు పంపిదయచేసి మన దేవుడైన యెహోవాకు ప్రార్థన చేయుమని మనవిచేసెను.

3. raajaina sidkiyaa shelemyaa kumaaruḍaina yehukalunu yaajakuḍaina mayashēyaa kumaaruḍagu jephanyaanu pravakthayaina yirmeeyaa yoddhaku pampidayachesi mana dhevuḍaina yehōvaaku praarthana cheyumani manavichesenu.

4. అప్పటికి వారు యిర్మీయాను చెరసాలలో నుంచియుండ లేదు; అతడు ప్రజలమధ్య సంచరించుచుండెను.

4. appaṭiki vaaru yirmeeyaanu cherasaalalō nun̄chiyuṇḍa lēdu; athaḍu prajalamadhya san̄charin̄chuchuṇḍenu.

5. ఫరో దండు ఐగుప్తులోనుండి బయలుదేరగా యెరూషలేమును ముట్టడివేయుచున్న కల్దీయులు సమాచారము విని యెరూషలేము దగ్గరనుండి బయలుదేరిరి.

5. pharō daṇḍu aigupthulōnuṇḍi bayaludheragaa yerooshalēmunu muṭṭaḍivēyuchunna kaldeeyulu samaachaaramu vini yerooshalēmu daggaranuṇḍi bayaludheriri.

6. అప్పుడు యెహోవా వాక్కు ప్రవక్తయైన యిర్మీయాకు ప్రత్యక్షమై యీలాగు సెలవిచ్చెను

6. appuḍu yehōvaa vaakku pravakthayaina yirmeeyaaku pratyakshamai yeelaagu selavicchenu

7. ఇశ్రాయేలు దేవుడగు యెహోవా ఆజ్ఞ ఇచ్చునదేమనగా నా యొద్ద విచారించుడని నిన్ను నా యొద్దకు పంపిన యూదారాజుతో నీ వీలాగు చెప్పవలెనుమీకు సహాయము చేయుటకై బయలుదేరి వచ్చుచున్న ఫరోదండు తమ స్వదేశమైన ఐగుప్తులోనికి తిరిగి వెళ్లును.

7. ishraayēlu dhevuḍagu yehōvaa aagna ichunadhemanagaa naa yoddha vichaarin̄chuḍani ninnu naa yoddhaku pampina yoodhaaraajuthoo nee veelaagu cheppavalenumeeku sahaayamu cheyuṭakai bayaludheri vachuchunna pharōdaṇḍu thama svadheshamaina aigupthulōniki thirigi veḷlunu.

8. కల్దీయులు తిరిగి వచ్చి యీ పట్టణముమీద యుద్ధముచేసి దాని పట్టుకొని అగ్ని చేత కాల్చి వేయుదురు.

8. kaldeeyulu thirigi vachi yee paṭṭaṇamumeeda yuddhamuchesi daani paṭṭukoni agni chetha kaalchi vēyuduru.

9. యెహోవా ఈ మాట సెలవిచ్చుచున్నాడు కల్దీయులు నిశ్చయముగా మాయొద్దనుండి వెళ్లెదరనుకొని మిమ్మును మీరు మోసపుచ్చుకొనకుడి, వారు వెళ్లనే వెళ్లరు.

9. yehōvaa ee maaṭa selavichuchunnaaḍu kaldeeyulu nishchayamugaa maayoddhanuṇḍi veḷledharanukoni mimmunu meeru mōsapuchukonakuḍi, vaaru veḷlanē veḷlaru.

10. మీతో యుద్ధముచేయు కల్దీయుల దండువారినందరిని మీరు హతముచేసి వారిలో గాయపడిన వారిని మాత్రమే మిగిలించినను వారే తమ గుడారములలోనుండి వచ్చి యీ పట్టణమును అగ్నితో కాల్చివేయుదురు.

10. meethoo yuddhamucheyu kaldeeyula daṇḍuvaarinandarini meeru hathamuchesi vaarilō gaayapaḍina vaarini maatramē migilin̄chinanu vaarē thama guḍaaramulalōnuṇḍi vachi yee paṭṭaṇamunu agnithoo kaalchivēyuduru.

11. ఫరో దండునకు భయపడి కల్దీయుల దండు యెరూష లేము ఎదుటనుండి వెళ్లిపోగా

11. pharō daṇḍunaku bhayapaḍi kaldeeyula daṇḍu yeroosha lēmu eduṭanuṇḍi veḷlipōgaa

12. యిర్మీయా బెన్యామీను దేశములో తనవారియొద్ద భాగము తీసికొనుటకై యెరూషలేమునుండి బయలుదేరి అక్కడికి పోయెను. అతడు బెన్యామీను గుమ్మమునొద్దకు రాగా

12. yirmeeyaa benyaameenu dheshamulō thanavaariyoddha bhaagamu theesikonuṭakai yerooshalēmunuṇḍi bayaludheri akkaḍiki pōyenu. Athaḍu benyaameenu gummamunoddhaku raagaa

13. ఇరీయా అను కావలివారి అధిపతి అక్కడ నుండెను. అతడు హనన్యా కుమారుడైన షెలెమ్యా కుమారుడు. అతడు ప్రవక్తయైన యిర్మీయాను పట్టుకొనినీవు కల్దీయులలో చేరబోవు చున్నావని చెప్పగా

13. ireeyaa anu kaavalivaari adhipathi akkaḍa nuṇḍenu. Athaḍu hananyaa kumaaruḍaina shelemyaa kumaaruḍu. Athaḍu pravakthayaina yirmeeyaanu paṭṭukonineevu kaldeeyulalō cherabōvu chunnaavani cheppagaa

14. యిర్మీయా అది అబద్దము, నేను కల్దీయులలో చేరబోవుటలేదనెను. అయితే అతడు యిర్మీయామాట నమ్మనందున ఇరీయా యిర్మీయాను పట్టు కొని అధిపతులయొద్దకు తీసికొని వచ్చెను.

14. yirmeeyaa adhi abaddamu, nēnu kaldeeyulalō cherabōvuṭalēdanenu. Ayithē athaḍu yirmeeyaamaaṭa nammananduna ireeyaa yirmeeyaanu paṭṭu koni adhipathulayoddhaku theesikoni vacchenu.

15. అధిపతులు యిర్మీయామీద కోపపడి అతని కొట్టి, తాము బందీగృహ ముగా చేసియున్న లేఖికుడైన యోనాతాను ఇంటిలో అతని వేయించిరి.
హెబ్రీయులకు 11:36

15. adhipathulu yirmeeyaameeda kōpapaḍi athani koṭṭi, thaamu bandeegruha mugaa chesiyunna lēkhikuḍaina yōnaathaanu iṇṭilō athani vēyin̄chiri.

16. యిర్మీయా చెరసాల గోతిలో వేయబడి అక్కడ అనేక దినములు ఉండెను; పిమ్మట రాజైన సిద్కియా అతని రప్పించుటకు వర్తమానము పంపి,

16. yirmeeyaa cherasaala gōthilō vēyabaḍi akkaḍa anēka dinamulu uṇḍenu; pimmaṭa raajaina sidkiyaa athani rappin̄chuṭaku varthamaanamu pampi,

17. అతని తన యింటికి పిలిపించి యెహోవాయొద్ద నుండి ఏ మాటైనను వచ్చెనా అని యడుగగా యిర్మీయా--నీవు బబులోను రాజుచేతికి అప్పగింపబడెదవను మాటవచ్చెననెను.

17. athani thana yiṇṭiki pilipin̄chi yehōvaayoddha nuṇḍi ē maaṭainanu vacchenaa ani yaḍugagaa yirmeeyaa--neevu babulōnu raajuchethiki appagimpabaḍedavanu maaṭavacchenanenu.

18. మరియయిర్మీయా రాజైన సిద్కియాతో ఇట్లనెనునేను నీకైనను నీ సేవకులకైనను ఈ ప్రజలకైనను ఏ పాపము చేసినందున నన్ను చెరసాలలో వేసితివి?

18. mariyu yirmeeyaa raajaina sidkiyaathoo iṭlanenunēnu neekainanu nee sēvakulakainanu ee prajalakainanu ē paapamu chesinanduna nannu cherasaalalō vēsithivi?

19. బబులోను రాజు మీమీది కైనను ఈ దేశముమీదికైనను రాడని మీకు ప్రకటించిన మీ ప్రవక్తలు ఎక్కడనున్నారు?

19. babulōnu raaju meemeedi kainanu ee dheshamumeedikainanu raaḍani meeku prakaṭin̄china mee pravakthalu ekkaḍanunnaaru?

20. రాజా, నా యేలిన వాడా, చిత్తగించి వినుము, చిత్తగించి నా మనవి నీ సన్ని ధికి రానిమ్ము, నేను అక్కడ చని పోకుండునట్లు లేఖికుడైన యెనాతాను ఇంటికి నన్ను మరల పంపకుము.

20. raajaa, naa yēlina vaaḍaa, chitthagin̄chi vinumu, chitthagin̄chi naa manavi nee sanni dhiki raanimmu, nēnu akkaḍa chani pōkuṇḍunaṭlu lēkhikuḍaina yenaathaanu iṇṭiki nannu marala pampakumu.

21. కాబట్టి రాజైన సిద్కియా సెలవియ్యగా బంటులు బందీగృహశాలలో యిర్మీయాను వేసి, పట్టణములో రొట్టెలున్నంత వరకు రొట్టెలు కాల్చువారి వీధిలోనుండి అనుదినము ఒక రొట్టె అతనికిచ్చుచు వచ్చిరి; ఇట్లు జరుగగా యిర్మీయా బందీగృహశాలలో నివసించెను.

21. kaabaṭṭi raajaina sidkiyaa selaviyyagaa baṇṭulu bandeegruhashaalalō yirmeeyaanu vēsi, paṭṭaṇamulō roṭṭelunnantha varaku roṭṭelu kaalchuvaari veedhilōnuṇḍi anudinamu oka roṭṭe athanikichuchu vachiri; iṭlu jarugagaa yirmeeyaa bandeegruhashaalalō nivasin̄chenu.Shortcut Links
యిర్మియా - Jeremiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |