Jeremiah - యిర్మియా 40 | View All

1. రాజదేహసంరక్షకులకధిపతియైన నెబూజరదాను యెరూషలేములోనుండియు యూదాలోనుండియు బబులోనునకు చెరగా కొనిపోబడిన బందీ జనులందరిలోనుండి, సంకెళ్లచేత కట్టబడియున్న యిర్మీయాను తీసికొని రామాలో నుండి పంపివేయగా, యెహోవా యొద్దనుండి అతనికి ప్రత్యక్షమైన వాక్కు.

1. raajadhehasanrakshakulakadhipathiyaina neboojaradaanu yerooshalēmulōnuṇḍiyu yoodhaalōnuṇḍiyu babulōnunaku cheragaa konipōbaḍina bandee janulandarilōnuṇḍi, saṅkeḷlachetha kaṭṭabaḍiyunna yirmeeyaanu theesikoni raamaalō nuṇḍi pampivēyagaa, yehōvaa yoddhanuṇḍi athaniki pratyakshamaina vaakku.

2. రాజదేహసంరక్షకుల కధిపతి యిర్మీయాను అవతలికి తీసికొపోయి అతనితో ఈలాగు మాటలాడెను ఈ స్థలమునకు నేను ఈ కీడు చేసెదనని నీ దేవుడగు యెహోవా ప్రకటించెను గదా.

2. raajadhehasanrakshakula kadhipathi yirmeeyaanu avathaliki theesikopōyi athanithoo eelaagu maaṭalaaḍenu ee sthalamunaku nēnu ee keeḍu chesedhanani nee dhevuḍagu yehōvaa prakaṭin̄chenu gadaa.

3. తాను చెప్పిన ప్రకారము యెహోవా దాని రప్పించి చేయించెను, మీరు యెహోవాకు విరోధముగా పాపముచేసి ఆయన మాటలు వినక పోతిరి గనుక మీకీగతి పట్టినది.

3. thaanu cheppina prakaaramu yehōvaa daani rappin̄chi cheyin̄chenu, meeru yehōvaaku virōdhamugaa paapamuchesi aayana maaṭalu vinaka pōthiri ganuka meekeegathi paṭṭinadhi.

4. ఆలకించుము, ఈ దినమున నేను నీ చేతుల సంకెళ్లను తీసి నిన్ను విడిపించుచున్నాను, నాతోకూడ బబులోనునకు వచ్చుట మంచిదని నీకు తోచినయెడల రమ్ము, నేను నిన్ను భద్రముగా కాపాడెదను; అయితే బబులోనునకు నాతోకూడ వచ్చుట మంచిదికాదని నీకు తోచినయెడల రావద్దు, దేశమంతట నీకేమియు అడ్డములేదు, ఎక్కడికి వెళ్లుట నీ దృష్టికి అను కూలమో, యెక్కడికి వెళ్లుట మంచిదని నీకు తోచునో అక్కడికి వెళ్లుము.

4. aalakin̄chumu, ee dinamuna nēnu nee chethula saṅkeḷlanu theesi ninnu viḍipin̄chuchunnaanu, naathookooḍa babulōnunaku vachuṭa man̄chidani neeku thoochinayeḍala rammu, nēnu ninnu bhadramugaa kaapaaḍedanu; ayithē babulōnunaku naathookooḍa vachuṭa man̄chidikaadani neeku thoochinayeḍala raavaddu, dheshamanthaṭa neekēmiyu aḍḍamulēdu, ekkaḍiki veḷluṭa nee drushṭiki anu koolamō, yekkaḍiki veḷluṭa man̄chidani neeku thoochunō akkaḍiki veḷlumu.

5. ఇంకను అతడు తిరిగి వెళ్లక తడవు చేయగా రాజదేహసంరక్షకుల కధిపతి అతనితో ఈలాగు చెప్పెను బబులోను రాజు షాఫాను కుమారుడైన అహీకాము కుమారుడగు గెదల్యాను యూదాపట్టణములమీద నియమించి యున్నాడు, అతని యొద్దకు వెళ్లుము; అతని యొద్ద నివసించి ప్రజలమధ్యను కాపురముండుము, లేదా యెక్కడికి వెళ్లుట నీ దృష్టికి అనుకూలమో అక్కడికే వెళ్లుము. మరియు రాజదేహసంరక్షకుల కధిపతి అతనికి బత్తెమును బహుమానము ఇచ్చి అతని సాగనంపగా

5. iṅkanu athaḍu thirigi veḷlaka thaḍavu cheyagaa raajadhehasanrakshakula kadhipathi athanithoo eelaagu cheppenu babulōnu raaju shaaphaanu kumaaruḍaina aheekaamu kumaaruḍagu gedalyaanu yoodhaapaṭṭaṇamulameeda niyamin̄chi yunnaaḍu, athani yoddhaku veḷlumu; athani yoddha nivasin̄chi prajalamadhyanu kaapuramuṇḍumu, lēdaa yekkaḍiki veḷluṭa nee drushṭiki anukoolamō akkaḍikē veḷlumu. Mariyu raajadhehasanrakshakula kadhipathi athaniki battemunu bahumaanamu ichi athani saaganampagaa

6. యిర్మీయా మిస్పాలోనుండు అహీకాము కుమారుడైన గెదల్యాయొద్దకు వెళ్లి అతనితో కూడ దేశములో మిగిలిన ప్రజలమధ్య కాపురముండెను.

6. yirmeeyaa mispaalōnuṇḍu aheekaamu kumaaruḍaina gedalyaayoddhaku veḷli athanithoo kooḍa dheshamulō migilina prajalamadhya kaapuramuṇḍenu.

7. అయితే అచ్చటచ్చటనుండు సేనల యధిపతులందరును వారి పటాలపువారును, బబులోనురాజు అహీకాము కుమారుడైన గెదల్యాను దేశముమీద అధికారిగా నియమించి, బబులోనునకు చెరగొని పోబడక నిలిచినవారిలో స్త్రీలను పురుషులను పిల్లలను, దేశములోని అతినీరసులైన దరిద్రులను అతనికి అప్పగించెనని వినిరి.

7. ayithē acchaṭacchaṭanuṇḍu sēnala yadhipathulandarunu vaari paṭaalapuvaarunu, babulōnuraaju aheekaamu kumaaruḍaina gedalyaanu dheshamumeeda adhikaarigaa niyamin̄chi, babulōnunaku cheragoni pōbaḍaka nilichinavaarilō streelanu purushulanu pillalanu, dheshamulōni athineerasulaina daridrulanu athaniki appagin̄chenani viniri.

8. కాగా నెతన్యా కుమారుడైన ఇష్మాయేలును కారేహ కుమారులైన యోహానాను యోనాతానులును తన్హుమెతు కుమారుడైన శెరాయాయును నెటోపాతీయుడైన ఏపయి కుమారులును మాయ కాతీయుడైనవాని కుమారుడగు యెజన్యాయును వారి పటాలపువారును మిస్పాలో నుండిన గెదల్యాయొద్దకు వచ్చిరి.

8. kaagaa nethanyaa kumaaruḍaina ishmaayēlunu kaarēha kumaarulaina yōhaanaanu yōnaathaanulunu thanhumethu kumaaruḍaina sheraayaayunu neṭōpaatheeyuḍaina ēpayi kumaarulunu maaya kaatheeyuḍainavaani kumaaruḍagu yejanyaayunu vaari paṭaalapuvaarunu mispaalō nuṇḍina gedalyaayoddhaku vachiri.

9. అప్పుడు షాఫాను కుమారుడైన అహీకాము కుమారుడగు గెదల్యా ప్రమాణముచేసి వారితోను వారి పటాలపువారితోను ఈలాగు చెప్పెను-మీరు కల్దీయులను సేవించుటకు భయపడకుడి, దేశములో కాపురముండి బబులోనురాజును సేవించినయెడల మీకు మేలు కలుగును.

9. appuḍu shaaphaanu kumaaruḍaina aheekaamu kumaaruḍagu gedalyaa pramaaṇamuchesi vaarithoonu vaari paṭaalapuvaarithoonu eelaagu cheppenu-meeru kaldeeyulanu sēvin̄chuṭaku bhayapaḍakuḍi, dheshamulō kaapuramuṇḍi babulōnuraajunu sēvin̄chinayeḍala meeku mēlu kalugunu.

10. నేనైతేనో నాయొద్దకు వచ్చు కల్దీయుల యెదుట నిలుచుటకై మిస్పాలో కాపురముందును గాని మీరు ద్రాక్షారసమును వేసవికాల ఫలములను తైలమును సమకూర్చుకొని, మీ పాత్రలలో వాటిని పోసికొని మీరు స్వాధీనపరచుకొనిన పట్టణములలో కాపురముండుడి.

10. nēnaithēnō naayoddhaku vachu kaldeeyula yeduṭa niluchuṭakai mispaalō kaapuramundunu gaani meeru draakshaarasamunu vēsavikaala phalamulanu thailamunu samakoorchukoni, mee paatralalō vaaṭini pōsikoni meeru svaadheenaparachukonina paṭṭaṇamulalō kaapuramuṇḍuḍi.

11. మోయాబులో నేమి అమ్మోనీయుల మధ్యనేమి ఎదోములో నేమి యేయే ప్రదేశములలోనేమి యున్న యూదులందరు బబులోనురాజు యూదాలో జనశేషమును విడిచెననియు, షాఫాను కుమారుడైన అహీకాము కుమారుడగు గెదల్యాను వారిమీద నియమించెననియు వినినప్పుడు

11. mōyaabulō nēmi ammōneeyula madhyanēmi edōmulō nēmi yēyē pradheshamulalōnēmi yunna yoodulandaru babulōnuraaju yoodhaalō janashēshamunu viḍichenaniyu, shaaphaanu kumaaruḍaina aheekaamu kumaaruḍagu gedalyaanu vaarimeeda niyamin̄chenaniyu vininappuḍu

12. అందరును తాము తోలివేయబడిన స్థలములన్నిటిని విడిచి మిస్పాకు గెదల్యాయొద్దకు వచ్చి బహు విస్తారము ద్రాక్షారసమును వేసవికాలపు పండ్లను సమకూర్చుకొనిరి.

12. andarunu thaamu thoolivēyabaḍina sthalamulanniṭini viḍichi mispaaku gedalyaayoddhaku vachi bahu visthaaramu draakshaarasamunu vēsavikaalapu paṇḍlanu samakoorchukoniri.

13. మరియకారేహ కుమారుడైన యోహానానును, అచ్చటచ్చటనున్న సేనల యధిపతులందరును మిస్పా లోనున్న గెదల్యాయొద్దకు వచ్చి

13. mariyu kaarēha kumaaruḍaina yōhaanaanunu, acchaṭacchaṭanunna sēnala yadhipathulandarunu mispaa lōnunna gedalyaayoddhaku vachi

14. నిన్ను చంపుటకు అమ్మోనీయుల రాజైన బయలీను నెతన్యా కుమారుడైన ఇష్మాయేలును పంపెనని నీకు తెలియదా అని చెప్పిరి. అయితే అహీకాము కుమారుడైన గెదల్యా వారి మాట నమ్మలేదు.

14. ninnu champuṭaku ammōneeyula raajaina bayaleenu nethanyaa kumaaruḍaina ishmaayēlunu pampenani neeku teliyadaa ani cheppiri. Ayithē aheekaamu kumaaruḍaina gedalyaa vaari maaṭa nammalēdu.

15. కారేహ కుమారుడగు యోహానాను మిస్పాలో గెదల్యాతో రహస్యముగా ఇట్లనెను నీ యొద్దకు కూడివచ్చిన యూదులందరు చెదరిపోవునట్లును, యూదా జనశేషము నశించు నట్లును నెతన్యా కుమారుడైన ఇష్మాయేలు నిన్ను చంపనేల?దయచేసి నన్ను వెళ్లనిమ్ము,ఎవనికి తెలియకుండ నేను వానిని చంపెదను.

15. kaarēha kumaaruḍagu yōhaanaanu mispaalō gedalyaathoo rahasyamugaa iṭlanenu nee yoddhaku kooḍivachina yoodulandaru chedaripōvunaṭlunu, yoodhaa janashēshamu nashin̄chu naṭlunu nethanyaa kumaaruḍaina ishmaayēlu ninnu champanēla?Dayachesi nannu veḷlanimmu,evaniki teliyakuṇḍa nēnu vaanini champedanu.

16. అందుకు అహీకాము కుమారుడైన గెదల్యా కారేహ కుమారుడైన యోహానానుతో ఇష్మాయేలునుగూర్చి నీవు అబద్ధమాడుచున్నావు, నీవాకార్యము చేయకూడదనెను.

16. anduku aheekaamu kumaaruḍaina gedalyaa kaarēha kumaaruḍaina yōhaanaanuthoo ishmaayēlunugoorchi neevu abaddhamaaḍuchunnaavu, neevaakaaryamu cheyakooḍadanenu.Shortcut Links
యిర్మియా - Jeremiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |