Jeremiah - యిర్మియా 44 | View All

1. మిగ్దోలులోగాని తహపనేసులోగాని నొపులోగాని పత్రోసులోగాని ఐగుప్తుదేశవాసము చేయుచున్న యూదులనందరినిగూర్చి ఇశ్రాయేలు దేవుడును సైన్యముల కధిపతియునగు యెహోవా వాక్కు యిర్మీయాకు ప్రత్యక్షమై యీలాగు సెలవిచ్చెను

1. migdōlulōgaani thahapanēsulōgaani nopulōgaani patrōsulōgaani aigupthudheshavaasamu cheyuchunna yoodulanandarinigoorchi ishraayēlu dhevuḍunu sainyamula kadhipathiyunagu yehōvaa vaakku yirmeeyaaku pratyakshamai yeelaagu selavicchenu

2. నేను యెరూషలేము మీదికిని యూదా పట్టణములన్నిటి మీదికిని రప్పించిన కీడంతయు మీరు చూచుచునే యున్నారు.

2. nēnu yerooshalēmu meedikini yoodhaa paṭṭaṇamulanniṭi meedikini rappin̄china keeḍanthayu meeru choochuchunē yunnaaru.

3. మీరైనను మీ పితరులైనను ఎరుగని అన్యదేవతలను అనుసరించుచు పూజించుచు వాటికి ధూపము వేయుచు వచ్చుటవలన వాటి నివాసులు తాము చేసికొనిన దోషముచేత నాకు కోపము పుట్టించిరి గనుక నేడు నివాసులులేకుండ అవి పాడుపడి యున్నవి గదా.

3. meerainanu mee pitharulainanu erugani anyadhevathalanu anusarin̄chuchu poojin̄chuchu vaaṭiki dhoopamu vēyuchu vachuṭavalana vaaṭi nivaasulu thaamu chesikonina dōshamuchetha naaku kōpamu puṭṭin̄chiri ganuka nēḍu nivaasululēkuṇḍa avi paaḍupaḍi yunnavi gadaa.

4. మరియు నేను పెందలకడ లేచి ప్రవక్తలైన నా సేవకులందరిని మీయొద్దకు పంపుచు, నాకసహ్యమైన యీ హేయకార్యమును మీరు చేయకుండుడి అని నేను చెప్పుచువచ్చితిని గాని

4. mariyu nēnu pendalakaḍa lēchi pravakthalaina naa sēvakulandarini meeyoddhaku pampuchu, naakasahyamaina yee hēyakaaryamunu meeru cheyakuṇḍuḍi ani nēnu cheppuchuvachithini gaani

5. వారు అలకింపక పోయిరి, అన్యదేవతలకు ధూపార్పణముచేయుట మానకపోయిరి, తమ దుర్మార్గతను విడువకపోయిరి చెవి యొగ్గకపోయిరి.

5. vaaru alakimpaka pōyiri, anyadhevathalaku dhoopaarpaṇamucheyuṭa maanakapōyiri, thama durmaargathanu viḍuvakapōyiri chevi yoggakapōyiri.

6. కావున నా ఉగ్రతయు నా కోపమును కుమ్మరింపబడి, యూదా పట్టణములలోను యెరూషలేము వీధులలోను రగులుకొనెను, గనుక నేడున్నట్లుగా అవి పాడై యెడారి ఆయెను.

6. kaavuna naa ugrathayu naa kōpamunu kummarimpabaḍi, yoodhaa paṭṭaṇamulalōnu yerooshalēmu veedhulalōnu ragulukonenu, ganuka nēḍunnaṭlugaa avi paaḍai yeḍaari aayenu.

7. కాబట్టి ఇశ్రాయేలు దేవుడును సైన్యముల కధిపతియునగు యెహోవా ఈలాగు అజ్ఞ ఇచ్చుచున్నాడు ఏమియు శేషములేకుండ స్త్రీ పురుషులును శిశువులును చంటి బిడ్డలును యూదా మధ్య నుండ కుండ నిర్మూలము చేయబడునట్లుగా మీరేల ఈ గొప్ప తప్పిదమును మీకు విరోధముగా చేసికొనుచున్నారు?

7. kaabaṭṭi ishraayēlu dhevuḍunu sainyamula kadhipathiyunagu yehōvaa eelaagu agna ichuchunnaaḍu ēmiyu shēshamulēkuṇḍa stree purushulunu shishuvulunu chaṇṭi biḍḍalunu yoodhaa madhya nuṇḍa kuṇḍa nirmoolamu cheyabaḍunaṭlugaa meerēla ee goppa thappidamunu meeku virōdhamugaa chesikonuchunnaaru?

8. మీకుమీరే సమూలనాశనము తెచ్చుకొనునట్లును, భూమి మీదనున్న జనములన్నిటిలో మీరు దూషణపాలై తిరస్కరింపబడునట్లును, మీరు కాపురముండుటకు పోయిన ఐగుప్తులో అన్యదేవతలకు ధూపార్పణము చేయుదురు. మీరేల యీలాగున చేయుచు మీ చేతిక్రియలచేత నాకు కోపము పుట్టించుచున్నారు?

8. meekumeerē samoolanaashanamu techukonunaṭlunu, bhoomi meedanunna janamulanniṭilō meeru dooshaṇapaalai thiraskarimpabaḍunaṭlunu, meeru kaapuramuṇḍuṭaku pōyina aigupthulō anyadhevathalaku dhoopaarpaṇamu cheyuduru. meerēla yeelaaguna cheyuchu mee chethikriyalachetha naaku kōpamu puṭṭin̄chuchunnaaru?

9. వారు యూదాదేశములోను యెరూషలేము వీధుల లోను జరిగించిన క్రియలను అనగా మీ పితరులు చేసిన చెడుతనమును యూదా రాజులు చేసిన చెడుతనమును వారి భార్యలు చేసిన చెడుతనమును, మీమట్టుకు మీరు చేసిన చెడుతనమును మీ భార్యలు చేసిన చెడుతనమును మరచి పోతిరా?

9. vaaru yoodhaadheshamulōnu yerooshalēmu veedhula lōnu jarigin̄china kriyalanu anagaa mee pitharulu chesina cheḍuthanamunu yoodhaa raajulu chesina cheḍuthanamunu vaari bhaaryalu chesina cheḍuthanamunu, meemaṭṭuku meeru chesina cheḍuthanamunu mee bhaaryalu chesina cheḍuthanamunu marachi pōthiraa?

10. నేటివరకు వారు దీనమనస్సు ధరింపకున్నారు, భయము నొందకున్నారు, నేను మీకును మీ పితరులకును నియమించిన ధర్మశాస్త్రము నైనను కట్టడలనైనను అనుసరింపకయే యున్నారు.

10. nēṭivaraku vaaru deenamanassu dharimpakunnaaru, bhayamu nondakunnaaru, nēnu meekunu mee pitharulakunu niyamin̄china dharmashaastramu nainanu kaṭṭaḍalanainanu anusarimpakayē yunnaaru.

11. కాబట్టి ఇశ్రాయేలు దేవుడును సైన్యములకధిపతియగు యెహోవా ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు మీకు కీడు చేయునట్లు,

11. kaabaṭṭi ishraayēlu dhevuḍunu sainyamulakadhipathiyagu yehōvaa eelaagu selavichuchunnaaḍu meeku keeḍu cheyunaṭlu,

12. అనగా యూదావారినందరిని నిర్మూలము చేయునట్లు, నేను మీకు అభిముఖుడనగుదును; ఐగుప్తు దేశములో కాపురముందుమని అచ్చటికి వెళ్ల నిశ్చయించుకొను యూదాశేషులను నేను తోడుకొని పోవుదును, వారందరు ఐగుప్తు దేశములోనే నశించెదరు; అల్పులేమి ఘనులేమి వారందరు కూలుదురు, ఖడ్గముచేతనైనను క్షామముచేతనైనను నశింతురు, ఖడ్గముచేతనైనను క్షామము చేతనైనను వారు చత్తురు, శాపాస్పదమును భీతి పుట్టించు వారుగాను దూషణపాలుగాను తిరస్కారము నొందిన వారుగాను ఉందురు.

12. anagaa yoodhaavaarinandarini nirmoolamu cheyunaṭlu, nēnu meeku abhimukhuḍanagudunu; aigupthu dheshamulō kaapuramundumani acchaṭiki veḷla nishchayin̄chukonu yoodhaashēshulanu nēnu thooḍukoni pōvudunu, vaarandaru aigupthu dheshamulōnē nashin̄chedaru; alpulēmi ghanulēmi vaarandaru kooluduru, khaḍgamuchethanainanu kshaamamuchethanainanu nashinthuru, khaḍgamuchethanainanu kshaamamu chethanainanu vaaru chatthuru, shaapaaspadamunu bheethi puṭṭin̄chu vaarugaanu dooshaṇapaalugaanu thiraskaaramu nondina vaarugaanu unduru.

13. యెరూషలేము నివాసులను నేనే లాగు శిక్షించితినో ఆలాగే ఐగుప్తుదేశములో నివసించు వీరిని ఖడ్గముచేతగాని క్షామముచేతగాని తెగులుచేతగాని శిక్షించెదను.

13. yerooshalēmu nivaasulanu nēnē laagu shikshin̄chithinō aalaagē aigupthudheshamulō nivasin̄chu veerini khaḍgamuchethagaani kshaamamuchethagaani teguluchethagaani shikshin̄chedanu.

14. కావున తాము మరలి వచ్చి యూదాదేశములో కాపురముండవలెనన్న మక్కువచేత ఐగుప్తులో ఆగుటకై అక్కడికి వెళ్లు యూదా వారిలోని శేషము ఎవరును తప్పించుకొనరు, శేషమేమియు ఉండదు, పారి పోవువారు గాక మరి ఎవరును తిరిగిరారు.

14. kaavuna thaamu marali vachi yoodhaadheshamulō kaapuramuṇḍavalenanna makkuvachetha aigupthulō aaguṭakai akkaḍiki veḷlu yoodhaa vaarilōni shēshamu evarunu thappin̄chukonaru, shēshamēmiyu uṇḍadu, paari pōvuvaaru gaaka mari evarunu thirigiraaru.

15. అప్పుడు తమ భార్యలు అన్యదేవతలకు ధూపము వేయుదురని యెరిగియున్న పురుషులందరును, అక్కడ నిలిచియున్న స్త్రీలును,

15. appuḍu thama bhaaryalu anyadhevathalaku dhoopamu vēyudurani yerigiyunna purushulandarunu, akkaḍa nilichiyunna streelunu,

16. మహా సమాజముగా కూడిన వారును ఐగుప్తు దేశమందలి పత్రోసులో కాపురముండు జనులందరును యిర్మీయాకు ఈలాగు ప్రత్యుత్తర మిచ్చిరి యెహోవా నామమునుబట్టి నీవు మాకు ప్రకటించు ఈ మాటను మేమంగీకరింపము,

16. mahaa samaajamugaa kooḍina vaarunu aigupthu dheshamandali patrōsulō kaapuramuṇḍu janulandarunu yirmeeyaaku eelaagu pratyutthara michiri yehōvaa naamamunubaṭṭi neevu maaku prakaṭin̄chu ee maaṭanu mēmaṅgeekarimpamu,

17. మేము నీతో చెప్పిన సంగతులన్నిటిని నిశ్చయముగా నెరవేర్చ బోవుచున్నాము; మేమును మా పితరులును మా రాజులును మా యధిపతులును యూదా పట్టణములలోను యెరూషలేము వీధుల లోను చేసినట్లే ఆకాశరాణికి ధూపము వేయుదుము, ఆమెకు పానార్పణములు అర్పింతుము; ఏలయనగా మేము ఆలాగు చేసినప్పుడు మాకు ఆహారము సమృద్ధిగా దొరికెను, మేము క్షేమముగానే యుంటిమి, యే కీడును మాకు కలుగలేదు.

17. mēmu neethoo cheppina saṅgathulanniṭini nishchayamugaa neravērcha bōvuchunnaamu; mēmunu maa pitharulunu maa raajulunu maa yadhipathulunu yoodhaa paṭṭaṇamulalōnu yerooshalēmu veedhula lōnu chesinaṭlē aakaasharaaṇiki dhoopamu vēyudumu, aameku paanaarpaṇamulu arpinthumu; yēlayanagaa mēmu aalaagu chesinappuḍu maaku aahaaramu samruddhigaa dorikenu, mēmu kshēmamugaanē yuṇṭimi, yē keeḍunu maaku kalugalēdu.

18. మేము ఆకాశరాణికి ధూపము వేయకయు ఆమెకు పానార్పణములు అర్పింపకయు మానినప్పటినుండి సమస్తము మాకు తక్కువైనది, మేము ఖడ్గముచేతను క్షామముచేతను క్షీణించుచున్నాము.

18. mēmu aakaasharaaṇiki dhoopamu vēyakayu aameku paanaarpaṇamulu arpimpakayu maaninappaṭinuṇḍi samasthamu maaku thakkuvainadhi, mēmu khaḍgamuchethanu kshaamamuchethanu ksheeṇin̄chuchunnaamu.

19. మేము ఆకాశ రాణికి ధూపము వేయగాను, ఆమెకు పానార్పణములు అర్పింపగాను, మా పురుషుల సెలవులేకుండ ఆమెకు పిండి వంటలు చేయుచున్నామా? ఆమెకు పానార్పణములు పోయుచున్నామా? అని వారు చెప్పగా

19. mēmu aakaasha raaṇiki dhoopamu vēyagaanu, aameku paanaarpaṇamulu arpimpagaanu, maa purushula selavulēkuṇḍa aameku piṇḍi vaṇṭalu cheyuchunnaamaa? aameku paanaarpaṇamulu pōyuchunnaamaa? Ani vaaru cheppagaa

20. యిర్మీయా ఆ స్త్రీ పురుషులందరితో, అనగా తనకు అట్లు ప్రత్యుత్తర మిచ్చిన ప్రజలందరితో ఇట్లనెను

20. yirmeeyaa aa stree purushulandarithoo, anagaa thanaku aṭlu pratyutthara michina prajalandarithoo iṭlanenu

21. యూదాపట్టణముల లోను యెరూషలేము వీధులలోను మీరును మీ పితరులును మీ రాజులును మీ యధిపతులును దేశప్రజలును ధూపము వేసిన సంగతి యెహోవా జ్ఞాపకముచేసికొనలేదా? అదే గదా ఆయన మనస్సునకు వచ్చెను.

21. yoodhaapaṭṭaṇamula lōnu yerooshalēmu veedhulalōnu meerunu mee pitharulunu mee raajulunu mee yadhipathulunu dheshaprajalunu dhoopamu vēsina saṅgathi yehōvaa gnaapakamuchesikonalēdaa? Adhe gadaa aayana manassunaku vacchenu.

22. యెహోవా మీ దుష్టక్రియలను చూచి మీరు చేయు హేయకృత్యములను ఎంచి యికను సహింపలేకపోయెను గనుక నేడున్నట్లుగా మీ దేశము పాడుగాను ఎడారిగాను శాపాస్పదముగాను నిర్జనము గాను ఆయన చేసెను.

22. yehōvaa mee dushṭakriyalanu chuchi meeru cheyu hēyakrutyamulanu en̄chi yikanu sahimpalēkapōyenu ganuka nēḍunnaṭlugaa mee dheshamu paaḍugaanu eḍaarigaanu shaapaaspadamugaanu nirjanamu gaanu aayana chesenu.

23. యెహోవా మాట వినక, ఆయన ధర్మశాస్త్రమునుబట్టియు కట్టడలనుబట్టియు ఆయన తనకు సాక్ష్యార్థముగా ఇచ్చిన ఆజ్ఞనుబట్టియు నడువక, మీరు ధూపమువేయుచు యెహోవాకు విరోధముగా పాపము చేసితిరి గనుకనే నేడున్నట్లుగా ఈ కీడు మీకు సంభవించెను.

23. yehōvaa maaṭa vinaka, aayana dharmashaastramunubaṭṭiyu kaṭṭaḍalanubaṭṭiyu aayana thanaku saakshyaarthamugaa ichina aagnanubaṭṭiyu naḍuvaka, meeru dhoopamuvēyuchu yehōvaaku virōdhamugaa paapamu chesithiri ganukanē nēḍunnaṭlugaa ee keeḍu meeku sambhavin̄chenu.

24. మరియయిర్మీయా ప్రజలనందరిని స్త్రీలనందరిని చూచి వారితో ఇట్లనెను ఐగుప్తులోనున్న సమస్తమైన యూదులారా, యెహోవా మాట వినుడి.

24. mariyu yirmeeyaa prajalanandarini streelanandarini chuchi vaarithoo iṭlanenu aigupthulōnunna samasthamaina yoodulaaraa, yehōvaa maaṭa vinuḍi.

25. ఇశ్రాయేలు దేవుడును, సైన్యములకధిపతియునగు యెహోవా ఈ మాట సెలవిచ్చుచున్నాడు ఆకాశరాణికి ధూపము వేయుదు మనియు, ఆమెకు పానార్పణములు అర్పింతుమనియు, మేము మ్రొక్కుకొనిన మ్రొక్కుబళ్లను నిశ్చయముగా నెరవేర్చుదుమనియు మీరును మీ భార్యలును మీ నోటితో పలికి మీ చేతులతో నెరవేర్చుచున్నారే; నిజముగానే మీ మ్రొక్కుబళ్లను మీరు మ్రొక్కుదురు, నిజముగానే మీ మ్రొక్కులను మీరు నెరవేర్తురు.

25. ishraayēlu dhevuḍunu, sainyamulakadhipathiyunagu yehōvaa ee maaṭa selavichuchunnaaḍu aakaasharaaṇiki dhoopamu vēyudu maniyu, aameku paanaarpaṇamulu arpinthumaniyu, mēmu mrokkukonina mrokkubaḷlanu nishchayamugaa neravērchudumaniyu meerunu mee bhaaryalunu mee nōṭithoo paliki mee chethulathoo neravērchuchunnaarē; nijamugaanē mee mrokkubaḷlanu meeru mrokkuduru, nijamugaanē mee mrokkulanu meeru neravērthuru.

26. కాబట్టి ఐగుప్తులో నివసించు సమస్తమైన యూదులారా, యెహోవామాటవినుడియెహోవా సెలవిచ్చునదేమనగా ప్రభువగు యెహోవా అను నేను నా జీవముతోడు ప్రమాణము చేయుచు, ఐగుప్తులో నివసించు యూదు లలో ఎవరును ఇకమీదట నా నామము నోట పలకరని నా ఘనమైన నామముతోడు నేను ప్రమాణము చేయు చున్నాను.

26. kaabaṭṭi aigupthulō nivasin̄chu samasthamaina yoodulaaraa, yehōvaamaaṭavinuḍiyehōvaa selavichunadhemanagaa prabhuvagu yehōvaa anu nēnu naa jeevamuthooḍu pramaaṇamu cheyuchu, aigupthulō nivasin̄chu yoodu lalō evarunu ikameedaṭa naa naamamu nōṭa palakarani naa ghanamaina naamamuthooḍu nēnu pramaaṇamu cheyu chunnaanu.

27. మేలు చేయుటకు కాక కీడుచేయుటకే నేను వారిని కనిపెట్టుచున్నాను; వారు ఖడ్గముచేతనైనను క్షామముచేతనైనను క్షీణించిపోవుచు, ఐగుప్తుదేశములోనున్న యూదావారందరు శేషములేకుండ చత్తురు.

27. mēlu cheyuṭaku kaaka keeḍucheyuṭakē nēnu vaarini kanipeṭṭuchunnaanu; vaaru khaḍgamuchethanainanu kshaamamuchethanainanu ksheeṇin̄chipōvuchu, aigupthudheshamulōnunna yoodhaavaarandaru shēshamulēkuṇḍa chatthuru.

28. ఖడ్గము తప్పించుకొనువారు కొద్దిమందియై ఐగుప్తుదేశములో నుండి యూదాదేశమునకు తిరిగి వచ్చెదరు, అప్పడు ఐగుప్తుదేశములో కాపురముండుటకు వెళ్లిన యూదా వారిలో శేషము ఎవరి మాట నిలకడగా నుండునో, నాదో తమదో అది తెలిసికొందురు.

28. khaḍgamu thappin̄chukonuvaaru koddimandiyai aigupthudheshamulō nuṇḍi yoodhaadheshamunaku thirigi vacchedaru, appaḍu aigupthudheshamulō kaapuramuṇḍuṭaku veḷlina yoodhaa vaarilō shēshamu evari maaṭa nilakaḍagaa nuṇḍunō, naadō thamadō adhi telisikonduru.

29. మీకు కీడు సంభవించు నట్లుగా నా మాటలు నిశ్చయముగా నిలుచునని మీకు తెలియబడుటకును, నేను ఈ స్థలమందు మిమ్మును శిక్షించు చున్నందుకును ఇది మీకు సూచనగా నుండును; ఇదే యెహోవా వాక్కు.

29. meeku keeḍu sambhavin̄chu naṭlugaa naa maaṭalu nishchayamugaa niluchunani meeku teliyabaḍuṭakunu, nēnu ee sthalamandu mimmunu shikshin̄chu chunnandukunu idi meeku soochanagaa nuṇḍunu; idhe yehōvaa vaakku.

30. అతనికి శత్రువై అతని ప్రాణమును తీయ జూచుచుండిన నెబుకద్రెజరను బబులోను రాజుచేతికి నేను యూదారాజైన సిద్కియాను అప్పగించినట్లు ఐగుప్తురాజైన ఫరోహొఫ్రను అతని శత్రువులై అతని ప్రాణమును తీయజూచువారి చేతికి అప్పగించెదను.

30. athaniki shatruvai athani praaṇamunu theeya joochuchuṇḍina nebukadrejaranu babulōnu raajuchethiki nēnu yoodhaaraajaina sidkiyaanu appagin̄chinaṭlu aigupthuraajaina pharōhophranu athani shatruvulai athani praaṇamunu theeyajoochuvaari chethiki appagin̄chedanu.


Shortcut Links
యిర్మియా - Jeremiah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |

Support & Donate Us | Google Play Store | సజీవ వాహిని - Sajeeva Vahini 2009-2023. info@sajeevavahini.com
Sajeeva Vahini, Hyderabad & Chennai, India. SajeevaVahini.org Email: , . Whatsapp: 8898 318 318 or call us: +918898318318
Content on this website is prepared manually by Sajeeva Vahini, India. Our Content is free and open to use for any kind of distrubution. We request to carry a physical bible to churches rather than using bible on mobile or tablets. Please email any information for any suspected content/audio subject to piracy/copyright act on this website can be considered/removed. Which can help us to improve better. Note: we dont have any data/content related to Life Way Study Bible as a part of Sajeeva Vahini Notes or Verse Explanations.