Lamentations - విలాపవాక్యములు 1 | View All

1. జనభరితమైన పట్టణము ఎట్లు ఏకాకియై దుఃఖా క్రాంతమాయెను? అది విధవరాలివంటిదాయెను. అన్యజనులలో ఘనతకెక్కినది సంస్థానములలో రాచకుమార్తెయైనది ఎట్లు పన్ను చెల్లించునదైపోయెను?

1. janabharithamaina paṭṭaṇamu eṭlu ēkaakiyai duḥkhaa kraanthamaayenu? adhi vidhavaraalivaṇṭidaayenu. Anyajanulalō ghanathakekkinadhi sansthaanamulalō raachakumaartheyainadhi eṭlu pannu chellin̄chunadaipōyenu?

2. రాత్రియందు అది బహుగా ఏడ్చుచున్నది కన్నీరు దాని చెంపలమీద కారుచున్నది దాని విటకాండ్రందరిలో దాని నోదార్చువాడొకడును లేడు దాని చెలికాండ్రందరు దాని మోసపుచ్చిరి వారు దానికి శత్రువులైరి.

2. raatriyandu adhi bahugaa ēḍchuchunnadhi kanneeru daani chempalameeda kaaruchunnadhi daani viṭakaaṇḍrandarilō daani nōdaarchuvaaḍokaḍunu lēḍu daani chelikaaṇḍrandaru daani mōsapuchiri vaaru daaniki shatruvulairi.

3. యూదా బాధనొంది దాసురాలై చెరలోనికి పోయియున్నది అన్యజనులలో నివసించుచున్నది విశ్రాంతినొందక పోయెను దానితరుమువారందరు ఇరుకుచోట్లదాని కలిసికొందురు. నియామక కూటములకు ఎవరును రారు గనుక

3. yoodhaa baadhanondi daasuraalai cheralōniki pōyiyunnadhi anyajanulalō nivasin̄chuchunnadhi vishraanthinondaka pōyenu daanitharumuvaarandaru irukuchooṭladaani kalisikonduru. Niyaamaka kooṭamulaku evarunu raaru ganuka

4. సీయోను మార్గములు ప్రలాపించుచున్నవి పట్టణపు గుమ్మములన్నియు పాడైపోయెను యాజకులు నిట్టూర్పు విడుచుచున్నారు దాని కన్యకలు దుఃఖాక్రాంతులైరి అదియు వ్యాకులభరితురాలాయెను.

4. seeyōnu maargamulu pralaapin̄chuchunnavi paṭṭaṇapu gummamulanniyu paaḍaipōyenu yaajakulu niṭṭoorpu viḍuchuchunnaaru daani kanyakalu duḥkhaakraanthulairi adhiyu vyaakulabharithuraalaayenu.

5. దాని విరోధులు అధికారులైరి దాని శత్రువులు వర్ధిల్లుచున్నారు దాని అతిక్రమము విస్తారమని యెహోవా దానిని శ్రమపరచుచున్నాడు. విరోధులు దాని పసిపిల్లలను చెరపట్టుకొని పోయిరి

5. daani virōdhulu adhikaarulairi daani shatruvulu vardhilluchunnaaru daani athikramamu visthaaramani yehōvaa daanini shramaparachuchunnaaḍu. Virōdhulu daani pasipillalanu cherapaṭṭukoni pōyiri

6. సీయోను కుమారి సౌందర్యమంతయు తొలగిపోయెను దాని యధిపతులు మేతలేని దుప్పులవలె ఉన్నారు వారు బలహీనులై తరుమువారియెదుట నిలువలేక పారి పోయిరి.

6. seeyōnu kumaari saundaryamanthayu tolagipōyenu daani yadhipathulu mēthalēni duppulavale unnaaru vaaru balaheenulai tharumuvaariyeduṭa niluvalēka paari pōyiri.

7. యెరూషలేము పూర్వకాలమున తనకు కలిగిన శ్రేయస్సు నంతటిని జ్ఞాపకము చేసికొనుచున్నది దానికి కలిగిన శ్రమానుభవ కాలమునందు సంచార దినములయందు సహాయము చేయువారెవరును లేక దాని జనము శత్రువుచేతిలో పడినప్పుడు విరోధులు దాని చూచి విశ్రాంతిదినములనుబట్టి దాని నపహాస్యము చేసిరి.

7. yerooshalēmu poorvakaalamuna thanaku kaligina shrēyassu nanthaṭini gnaapakamu chesikonuchunnadhi daaniki kaligina shramaanubhava kaalamunandu san̄chaara dinamulayandu sahaayamu cheyuvaarevarunu lēka daani janamu shatruvuchethilō paḍinappuḍu virōdhulu daani chuchi vishraanthidinamulanubaṭṭi daani napahaasyamu chesiri.

8. యెరూషలేము ఘోరమైన పాపముచేసెను అందుచేతను అది అపవిత్రురాలాయెను దాని ఘనపరచిన వారందరు దాని మానమును చూచి దాని తృణీకరించుదురు. అది నిట్టూర్పు విడుచుచు వెనుకకు తిరుగుచున్నది

8. yerooshalēmu ghōramaina paapamuchesenu anduchethanu adhi apavitruraalaayenu daani ghanaparachina vaarandaru daani maanamunu chuchi daani truṇeekarin̄chuduru. adhi niṭṭoorpu viḍuchuchu venukaku thiruguchunnadhi

9. దాని యపవిత్రత దాని చెంగులమీద నున్నది దాని కడవరి స్థితిని అది జ్ఞాపకము చేసికొనక యుండెను అది ఎంతో వింతగా హీనదశ చెందినది దాని నాదరించువాడొకడును లేకపోయెను. యెహోవా, శత్రువులు అతిశయిల్లుటచేత నాకు కలిగిన శ్రమను దృష్టించుము.

9. daani yapavitratha daani cheṅgulameeda nunnadhi daani kaḍavari sthithini adhi gnaapakamu chesikonaka yuṇḍenu adhi enthoo vinthagaa heenadasha chendinadhi daani naadarin̄chuvaaḍokaḍunu lēkapōyenu. Yehōvaa, shatruvulu athishayilluṭachetha naaku kaligina shramanu drushṭin̄chumu.

10. దాని మనోహరమైన వస్తువులన్నియు శత్రువుల చేతిలో చిక్కెను నీ సమాజములో ప్రవేశింపకూడదని యెవరినిగూర్చి ఆజ్ఞాపించితివో ఆ జనములవారు దాని పరిశుద్ధస్థలమున ప్రవేశించి యుండుట అది చూచుచునేయున్నది

10. daani manōharamaina vasthuvulanniyu shatruvula chethilō chikkenu nee samaajamulō pravēshimpakooḍadani yevarinigoorchi aagnaapin̄chithivō aa janamulavaaru daani parishuddhasthalamuna pravēshin̄chi yuṇḍuṭa adhi choochuchunēyunnadhi

11. దాని కాపురస్థులందరు నిట్టూర్పు విడుచుచు ఆహా రము వెదకుదురు తమ ప్రాణసంరక్షణకొరకు తమ మనోహరమైన వస్తువుల నిచ్చి ఆహారము కొందురు. యెహోవా, నేను నీచుడనైతిని దృష్టించి చూడుము.

11. daani kaapurasthulandaru niṭṭoorpu viḍuchuchu aahaa ramu vedakuduru thama praaṇasanrakshaṇakoraku thama manōharamaina vasthuvula nichi aahaaramu konduru. Yehōvaa, nēnu neechuḍanaithini drushṭin̄chi chooḍumu.

12. త్రోవను నడుచువారలారా, ఈలాగు జరుగుట చూడగా మీకు చింతలేదా? యెహోవా తన ప్రచండకోప దినమున నాకు కలుగజేసిన శ్రమవంటి శ్రమ మరి ఎవరికైనను కలిగినదో లేదో మీరు నిదానించి చూడుడి.

12. trōvanu naḍuchuvaaralaaraa, eelaagu jaruguṭa chooḍagaa meeku chinthalēdaa? Yehōvaa thana prachaṇḍakōpa dinamuna naaku kalugajēsina shramavaṇṭi shrama mari evarikainanu kaliginadō lēdō meeru nidaanin̄chi chooḍuḍi.

13. పరమునుండి ఆయన నా యెముకలమీదికి అగ్ని ప్రయోగించి యున్నాడు అది యెడతెగక వాటిని కాల్చుచున్నది నా పాదములను చిక్కు పరచుటకై వలనొగ్గి యున్నాడు నన్ను వెనుకకు త్రిప్పియున్నాడు ఆయన నన్ను పాడుచేసి దినమెల్ల నన్ను సొమ్మసిల్ల జేసియున్నాడు.

13. paramunuṇḍi aayana naa yemukalameediki agni prayōgin̄chi yunnaaḍu adhi yeḍategaka vaaṭini kaalchuchunnadhi naa paadamulanu chikku parachuṭakai valanoggi yunnaaḍu nannu venukaku trippiyunnaaḍu aayana nannu paaḍuchesi dinamella nannu sommasilla jēsiyunnaaḍu.

14. కాడి కట్టినట్లుగా తానే నా యపరాధములను నాకు కట్టియున్నాడు అవి పైన వేయబడినవై నా మెడమీదికెక్కెను నా బలమును ఆయన బలహీనతగా చేసియున్నాడు ప్రభువు శత్రువులచేతికి నన్ను అప్పగించియున్నాడు నేను వారియెదుట లేవలేకపోతిని.

14. kaaḍi kaṭṭinaṭlugaa thaanē naa yaparaadhamulanu naaku kaṭṭiyunnaaḍu avi paina vēyabaḍinavai naa meḍameedikekkenu naa balamunu aayana balaheenathagaa chesiyunnaaḍu prabhuvu shatruvulachethiki nannu appagin̄chiyunnaaḍu nēnu vaariyeduṭa lēvalēkapōthini.

15. నేను చూచుచుండగా ప్రభువు నా బలాఢ్యుల నందరిని కొట్టివేసెను నా ¸యౌవనులను అణగద్రొక్కవలెనని ఆయన నామీద నియామక కూటముకూడను చాటిం చెను. యెహోవా కన్యకయైన యూదా కుమారిని ద్రాక్షగానుగలో వేసి త్రొక్కియున్నాడు.
ప్రకటన గ్రంథం 14:20, ప్రకటన గ్రంథం 19:15

15. nēnu choochuchuṇḍagaa prabhuvu naa balaaḍhyula nandarini koṭṭivēsenu naa ¸yauvanulanu aṇagadrokkavalenani aayana naameeda niyaamaka kooṭamukooḍanu chaaṭiṁ chenu. Yehōvaa kanyakayaina yoodhaa kumaarini draakshagaanugalō vēsi trokkiyunnaaḍu.

16. వీటినిబట్టి నేను ఏడ్చుచున్నాను నా కంట నీరు ఒలుకుచున్నది నా ప్రాణము తెప్పరిల్లజేసి నన్ను ఓదార్చవలసిన వారు నాకు దూరస్థులైరి శత్రువులు ప్రబలియున్నారు నా పిల్లలు నాశనమైపోయిరి.

16. veeṭinibaṭṭi nēnu ēḍchuchunnaanu naa kaṇṭa neeru olukuchunnadhi naa praaṇamu tepparillajēsi nannu ōdaarchavalasina vaaru naaku doorasthulairi shatruvulu prabaliyunnaaru naa pillalu naashanamaipōyiri.

17. ఆదరించువాడులేక సీయోను చేతులు చాపుచున్నది యెహోవా యాకోబునకు చుట్టునున్నవారిని విరోధులైయుండ నియమించియున్నాడు యెరూషలేము వారికి హేయమైనదాయెను.

17. aadarin̄chuvaaḍulēka seeyōnu chethulu chaapuchunnadhi yehōvaa yaakōbunaku chuṭṭununnavaarini virōdhulaiyuṇḍa niyamin̄chiyunnaaḍu yerooshalēmu vaariki hēyamainadaayenu.

18. యెహోవా న్యాయస్థుడు నేను ఆయన ఆజ్ఞకు తిరుగుబాటు చేసితిని సకల జనములారా, చిత్తగించి ఆలకించుడి నా శ్రమ చూడుడి నా కన్యకలును నా ¸యౌవనులును చెరలోనికిపోయి యున్నారు

18. yehōvaa nyaayasthuḍu nēnu aayana aagnaku thirugubaaṭu chesithini sakala janamulaaraa, chitthagin̄chi aalakin̄chuḍi naa shrama chooḍuḍi naa kanyakalunu naa ¸yauvanulunu cheralōnikipōyi yunnaaru

19. నా విటకాండ్రను నేను పిలువనంపగా వారు నన్ను మోసపుచ్చిరి నా యాజకులును నా పెద్దలును ప్రాణసంరక్షణకై ఆహారము వెదకపోయి పట్టణములో ప్రాణము విడిచినవారైరి.

19. naa viṭakaaṇḍranu nēnu piluvanampagaa vaaru nannu mōsapuchiri naa yaajakulunu naa peddalunu praaṇasanrakshaṇakai aahaaramu vedakapōyi paṭṭaṇamulō praaṇamu viḍichinavaarairi.

20. యెహోవా, దృష్టించుము నాకు ఇబ్బంది కలిగెను నా అంతరంగము క్షోభిల్లుచున్నది నేను చేసిన గొప్ప ద్రోహమునుబట్టి నా గుండె నాలోపల కొట్టుకొనుచున్నది వీధులలో ఖడ్గము జననష్టము చేయుచున్నది ఇండ్లలో నానా మరణకర వ్యాధులున్నవి.

20. yehōvaa, drushṭin̄chumu naaku ibbandi kaligenu naa antharaṅgamu kshobhilluchunnadhi nēnu chesina goppa drōhamunubaṭṭi naa guṇḍe naalōpala koṭṭukonuchunnadhi veedhulalō khaḍgamu jananashṭamu cheyuchunnadhi iṇḍlalō naanaa maraṇakara vyaadhulunnavi.

21. నేను నిట్టూర్పు విడుచుట విని నన్నాదరించువాడొకడును లేడాయెను నీవు నాకు ఆపద కలుగజేసితివన్న వార్త నా విరోధులందరు విని సంతోషించుచున్నారు. నీవు చాటించిన దినమును నీవు రప్పించుదువు అప్పుడు వారు నన్ను పోలియుండెదరు.

21. nēnu niṭṭoorpu viḍuchuṭa vini nannaadarin̄chuvaaḍokaḍunu lēḍaayenu neevu naaku aapada kalugajēsithivanna vaartha naa virōdhulandaru vini santhooshin̄chuchunnaaru. neevu chaaṭin̄china dinamunu neevu rappin̄chuduvu appuḍu vaaru nannu pōliyuṇḍedaru.

22. వారు చేసిన దుష్కార్యములన్నియు నీ సన్నిధినుండును నేను బహుగా నిట్టూర్పులు విడుచుచున్నాను నా మనస్సు క్రుంగిపోయెను నేను చేసిన అపరాధములన్నిటినిబట్టి నీవు నాకు చేసినట్లు వారికి చేయుము.

22. vaaru chesina dushkaaryamulanniyu nee sannidhinuṇḍunu nēnu bahugaa niṭṭoorpulu viḍuchuchunnaanu naa manassu kruṅgipōyenu nēnu chesina aparaadhamulanniṭinibaṭṭi neevu naaku chesinaṭlu vaariki cheyumu.


Shortcut Links
విలాపవాక్యములు - Lamentations : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |

Support & Donate Us | Google Play Store | సజీవ వాహిని - Sajeeva Vahini 2009-2023. info@sajeevavahini.com
Sajeeva Vahini, Hyderabad & Chennai, India. SajeevaVahini.org Email: , . Whatsapp: 8898 318 318 or call us: +918898318318
Content on this website is prepared manually by Sajeeva Vahini, India. Our Content is free and open to use for any kind of distrubution. We request to carry a physical bible to churches rather than using bible on mobile or tablets. Please email any information for any suspected content/audio subject to piracy/copyright act on this website can be considered/removed. Which can help us to improve better. Note: we dont have any data/content related to Life Way Study Bible as a part of Sajeeva Vahini Notes or Verse Explanations.