Lamentations - విలాపవాక్యములు 1 | View All

1. జనభరితమైన పట్టణము ఎట్లు ఏకాకియై దుఃఖా క్రాంతమాయెను? అది విధవరాలివంటిదాయెను. అన్యజనులలో ఘనతకెక్కినది సంస్థానములలో రాచకుమార్తెయైనది ఎట్లు పన్ను చెల్లించునదైపోయెను?

పరలోక దేవుడు రాజుగా నివసించిన జెరుసలం దేవుని శత్రువుల చేజిక్కి ఎవరూ నివాసం ఉండని స్థలంగా, శత్రుపరిపాలన క్రింద ఉన్న స్థలంగా మారిపోయిందని ప్రవక్త నిర్ఘాంత పోతున్నాడు. “గొప్పది...రాకుమారి”– 1 రాజులు 4:21; కీర్తనల గ్రంథము 48:2; కీర్తనల గ్రంథము 87:1-3.

2. రాత్రియందు అది బహుగా ఏడ్చుచున్నది కన్నీరు దాని చెంపలమీద కారుచున్నది దాని విటకాండ్రందరిలో దాని నోదార్చువాడొకడును లేడు దాని చెలికాండ్రందరు దాని మోసపుచ్చిరి వారు దానికి శత్రువులైరి.

“ప్రేమికులందరూ...మిత్రులందరూ”– ఎవరికోసమైతే దేవుణ్ణి ఆమె విడిచిపెట్టిందో, ఎవరినైతే తన సహాయకులనుకుందో వారు (యిర్మియా 2:36-37; యిర్మియా 3:12; యిర్మియా 4:30.)

3. యూదా బాధనొంది దాసురాలై చెరలోనికి పోయియున్నది అన్యజనులలో నివసించుచున్నది విశ్రాంతినొందక పోయెను దానితరుమువారందరు ఇరుకుచోట్లదాని కలిసికొందురు. నియామక కూటములకు ఎవరును రారు గనుక

“దేశభ్రష్టులు”– 2 దినవృత్తాంతములు 36:15-20. “విశ్రాంతిలేదు”– చాలా శతాబ్దాల క్రితం మోషే పలికినట్టే జరిగింది (ద్వితీయోపదేశకాండము 28:65. కీర్తనల గ్రంథము 137:1-4 కూడా చూడండి.)

4. సీయోను మార్గములు ప్రలాపించుచున్నవి పట్టణపు గుమ్మములన్నియు పాడైపోయెను యాజకులు నిట్టూర్పు విడుచుచున్నారు దాని కన్యకలు దుఃఖాక్రాంతులైరి అదియు వ్యాకులభరితురాలాయెను.

5. దాని విరోధులు అధికారులైరి దాని శత్రువులు వర్ధిల్లుచున్నారు దాని అతిక్రమము విస్తారమని యెహోవా దానిని శ్రమపరచుచున్నాడు. విరోధులు దాని పసిపిల్లలను చెరపట్టుకొని పోయిరి

“అక్రమ కార్యాలు”– 2 దినవృత్తాంతములు 36:14-16; యిర్మియా 2:8-9; యిర్మియా 4:18; యిర్మియా 6:19; యిర్మియా 13:22, యిర్మియా 13:25. జెరుసలం పైకి వచ్చిన వినాశమంతా దానికి తగినదే. దేవుడు తన లోపం లేని న్యాయం ప్రకారం దాన్ని పంపక తప్పలేదు.

6. సీయోను కుమారి సౌందర్యమంతయు తొలగిపోయెను దాని యధిపతులు మేతలేని దుప్పులవలె ఉన్నారు వారు బలహీనులై తరుమువారియెదుట నిలువలేక పారి పోయిరి.

“కుమారి”– ఆ నగరాన్ని ఒక కన్యతో పోలుస్తున్నాడు రచయిత. బైబిల్లో ఇలాంటి పోలిక సామాన్యమే (యిర్మియా 1:15; కీర్తనల గ్రంథము 9:14; కీర్తనల గ్రంథము 45:12; కీర్తనల గ్రంథము 137:8; యెషయా 1:8; యిర్మియా 6:2 మొ।।).

7. యెరూషలేము పూర్వకాలమున తనకు కలిగిన శ్రేయస్సు నంతటిని జ్ఞాపకము చేసికొనుచున్నది దానికి కలిగిన శ్రమానుభవ కాలమునందు సంచార దినములయందు సహాయము చేయువారెవరును లేక దాని జనము శత్రువుచేతిలో పడినప్పుడు విరోధులు దాని చూచి విశ్రాంతిదినములనుబట్టి దాని నపహాస్యము చేసిరి.

8. యెరూషలేము ఘోరమైన పాపముచేసెను అందుచేతను అది అపవిత్రురాలాయెను దాని ఘనపరచిన వారందరు దాని మానమును చూచి దాని తృణీకరించుదురు. అది నిట్టూర్పు విడుచుచు వెనుకకు తిరుగుచున్నది

వ 5.

9. దాని యపవిత్రత దాని చెంగులమీద నున్నది దాని కడవరి స్థితిని అది జ్ఞాపకము చేసికొనక యుండెను అది ఎంతో వింతగా హీనదశ చెందినది దాని నాదరించువాడొకడును లేకపోయెను. యెహోవా, శత్రువులు అతిశయిల్లుటచేత నాకు కలిగిన శ్రమను దృష్టించుము.

“భవిష్యత్తు”– ద్వితీయోపదేశకాండము 32:28-29. యెషయా 47:7 తో పోల్చి చూడండి. మనుషులు హద్దు అదుపు లేకుండా పాపం చేస్తూ భవిష్యత్తు గురించి లెక్క లేకుండా కళ్లు మూసుకుంటారు. ఈ లోకంలో గాని, శాశ్వత లోకంలో గాని తమ పైకి రానున్న దేవుని శిక్ష గురించి ఆలోచించరు. “చూడు”– జెరుసలం మాట్ల

10. దాని మనోహరమైన వస్తువులన్నియు శత్రువుల చేతిలో చిక్కెను నీ సమాజములో ప్రవేశింపకూడదని యెవరినిగూర్చి ఆజ్ఞాపించితివో ఆ జనములవారు దాని పరిశుద్ధస్థలమున ప్రవేశించి యుండుట అది చూచుచునేయున్నది

“విలువైన వస్తువులన్నీ”– యిర్మియా 52:12-19.

11. దాని కాపురస్థులందరు నిట్టూర్పు విడుచుచు ఆహా రము వెదకుదురు తమ ప్రాణసంరక్షణకొరకు తమ మనోహరమైన వస్తువుల నిచ్చి ఆహారము కొందురు. యెహోవా, నేను నీచుడనైతిని దృష్టించి చూడుము.

12. త్రోవను నడుచువారలారా, ఈలాగు జరుగుట చూడగా మీకు చింతలేదా? యెహోవా తన ప్రచండకోప దినమున నాకు కలుగజేసిన శ్రమవంటి శ్రమ మరి ఎవరికైనను కలిగినదో లేదో మీరు నిదానించి చూడుడి.

ఇక్కడ నుంచి అధ్యాయం చివరిదాకా జెరుసలం ఒక వ్యక్తిగా మాట్లాడుతున్నట్టుంది. వ 6 దగ్గర నోట్ చూడండి. ప్రజల మనస్సు లోతుల్లో ఉన్న శోకాన్ని ప్రవక్త దేవుని ఆత్మ సహాయంతో గ్రహించి అనుభవించ గలిగాడు. (యిర్మియా 4:19-20; యిర్మియా 6:24-25; యిర్మియా 9:1, యిర్మియా 9:10 చూడండి.) “తీవ్ర

13. పరమునుండి ఆయన నా యెముకలమీదికి అగ్ని ప్రయోగించి యున్నాడు అది యెడతెగక వాటిని కాల్చుచున్నది నా పాదములను చిక్కు పరచుటకై వలనొగ్గి యున్నాడు నన్ను వెనుకకు త్రిప్పియున్నాడు ఆయన నన్ను పాడుచేసి దినమెల్ల నన్ను సొమ్మసిల్ల జేసియున్నాడు.

“నిప్పు”– యిర్మియా 52:12-13. “వల”– బబులోనువారి చేత చిక్కడం.

14. కాడి కట్టినట్లుగా తానే నా యపరాధములను నాకు కట్టియున్నాడు అవి పైన వేయబడినవై నా మెడమీదికెక్కెను నా బలమును ఆయన బలహీనతగా చేసియున్నాడు ప్రభువు శత్రువులచేతికి నన్ను అప్పగించియున్నాడు నేను వారియెదుట లేవలేకపోతిని.

15. నేను చూచుచుండగా ప్రభువు నా బలాఢ్యుల నందరిని కొట్టివేసెను నా ¸యౌవనులను అణగద్రొక్కవలెనని ఆయన నామీద నియామక కూటముకూడను చాటిం చెను. యెహోవా కన్యకయైన యూదా కుమారిని ద్రాక్షగానుగలో వేసి త్రొక్కియున్నాడు.
ప్రకటన గ్రంథం 14:20, ప్రకటన గ్రంథం 19:15

16. వీటినిబట్టి నేను ఏడ్చుచున్నాను నా కంట నీరు ఒలుకుచున్నది నా ప్రాణము తెప్పరిల్లజేసి నన్ను ఓదార్చవలసిన వారు నాకు దూరస్థులైరి శత్రువులు ప్రబలియున్నారు నా పిల్లలు నాశనమైపోయిరి.

యిర్మియా 9:1, యిర్మియా 9:10, యిర్మియా 9:18. పాపమూ దాని అంతమూ అంటే శిక్ష, కన్నీళ్లు, ఇవన్నీ ఒకదానికొకటి పెన వేసుకొని ఉంటాయి.

17. ఆదరించువాడులేక సీయోను చేతులు చాపుచున్నది యెహోవా యాకోబునకు చుట్టునున్నవారిని విరోధులైయుండ నియమించియున్నాడు యెరూషలేము వారికి హేయమైనదాయెను.

“నిర్ణయించాడు”– జెరుసలంకు జరిగినదంతా, ఇరుగుపొరుగు జనాల శత్రుత్వంతో సహా, అంతా దేవుడు చేసినదే (లేవీయకాండము 26:16, లేవీయకాండము 26:18, లేవీయకాండము 26:23-25; యిర్మియా 25:30-38).

18. యెహోవా న్యాయస్థుడు నేను ఆయన ఆజ్ఞకు తిరుగుబాటు చేసితిని సకల జనములారా, చిత్తగించి ఆలకించుడి నా శ్రమ చూడుడి నా కన్యకలును నా ¸యౌవనులును చెరలోనికిపోయి యున్నారు

“న్యాయవంతుడు”– దేవుడెన్నడూ నిర్దోషులను శిక్షించడు. ఎవరినీ తగినదానికంటే ఎక్కువగా శిక్షించడు. ఆయన ఆజ్ఞలన్నీ న్యాయమైనవి, మంచివి. “తిరుగుబాటు”– యిర్మియా 2:8, యిర్మియా 2:20; యిర్మియా 5:23; యిర్మియా 6:19; యిర్మియా 7:25-26. దేవుని మాటకు వ్యతిరేకంగా మనిషి తిరుగుబాటే అతనికి శిక్

19. నా విటకాండ్రను నేను పిలువనంపగా వారు నన్ను మోసపుచ్చిరి నా యాజకులును నా పెద్దలును ప్రాణసంరక్షణకై ఆహారము వెదకపోయి పట్టణములో ప్రాణము విడిచినవారైరి.

వ 7.

20. యెహోవా, దృష్టించుము నాకు ఇబ్బంది కలిగెను నా అంతరంగము క్షోభిల్లుచున్నది నేను చేసిన గొప్ప ద్రోహమునుబట్టి నా గుండె నాలోపల కొట్టుకొనుచున్నది వీధులలో ఖడ్గము జననష్టము చేయుచున్నది ఇండ్లలో నానా మరణకర వ్యాధులున్నవి.

21. నేను నిట్టూర్పు విడుచుట విని నన్నాదరించువాడొకడును లేడాయెను నీవు నాకు ఆపద కలుగజేసితివన్న వార్త నా విరోధులందరు విని సంతోషించుచున్నారు. నీవు చాటించిన దినమును నీవు రప్పించుదువు అప్పుడు వారు నన్ను పోలియుండెదరు.

“సంతోషిస్తూ”– వ 7. “నీవు చాటించిన రోజు”– యిర్మియా 25:15-28.

22. వారు చేసిన దుష్కార్యములన్నియు నీ సన్నిధినుండును నేను బహుగా నిట్టూర్పులు విడుచుచున్నాను నా మనస్సు క్రుంగిపోయెను నేను చేసిన అపరాధములన్నిటినిబట్టి నీవు నాకు చేసినట్లు వారికి చేయుము.Shortcut Links
విలాపవాక్యములు - Lamentations : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |