Ezekiel - యెహెఙ్కేలు 1 | View All

1. ముప్పదియవ సంవత్సరము నాలుగవ నెల అయిదవ దినమున నేను కెబారు నదీప్రదేశమున చెరలోని వారి మధ్య కాపురముంటిని; ఆ కాలమున ఆకాశము తెరవ బడగా దేవునిగూర్చిన దర్శనములు నాకు కలిగెను.
ప్రకటన గ్రంథం 19:11

“ముప్ఫయ్యో సంవత్సరం”– బహుశా యెహెజ్కేలు 30వ ఏడు – క్రీ.పూ. 593. “కెబార్ నది”– బబులోను దక్షిణాన ఉన్న యూఫ్రటీస్ నది కాలువ. “బందీలు”– క్రీ.పూ. 597లో బబులోనువారు తీసుకుపోయిన యూదులు. ఇది క్రీ.పూ. 586లో జెరుసలం పతనానికి ముందే జరిగింది. “ఆకాశం తెరుచుకుంది”– దేవుడు నివసించే అదృశ్య లోకం తలుపులు తెరుచుకున్నాయి. ప్రకటన గ్రంథం 4:1 పోల్చి చూడండి.

2. యెహోయాకీను చెరపట్టబడిన అయిదవ సంవత్సరము ఆ నెలలో అయిదవ దినమున కల్దీయుల దేశమందున్న కెబారు నదీప్రదేశమున యెహోవా వాక్కు బూజీ కుమారుడును

3. యాజకుడునగు యెహెజ్కేలునకు ప్రత్యక్షముకాగా అక్కడనే యెహోవా హస్తము అతనిమీదికి వచ్చెను.

యెహెజ్కేలుకు దేవుడు ఈ విషయాలు వెల్లడించాడని మూడు మాటలను బట్టి అర్థమౌతున్నది – “దేవ దర్శనాలు” (వ 1. దర్శనాలపై నోట్ ఆదికాండము 15:1). “యెహోవానుంచి వాక్కు వచ్చింది” (వ 3. యిర్మియా 1:2). “యెహోవా చెయ్యి అతనిమీద ఉంది” (యెహెఙ్కేలు 3:14, యెహెఙ్కేలు 3:22; యెహెఙ్కేలు 8:1; యెహెఙ్కేలు 33:22; యెహెఙ్కేలు 37:1; యెహెఙ్కేలు 40:1). కేవలం ఎవరో మనిషి రాసినవాటిని గాక రూఢిగా దేవునినుండి వెల్లడైన సంగతులనే యెహెజ్కేలు మనకు తెలియజేస్తున్నాడు.

4. నేను చూడగా ఉత్తర దిక్కునుండి తుపాను వచ్చుచుండెను; మరియు గొప్ప మేఘమును గోళమువలె గుండ్రముగా ఉన్న అగ్నియు కనబడెను, కాంతిదానిచుట్టు ఆవరించియుండెను; ఆ అగ్నిలోనుండి కరగబడినదై ప్రజ్వలించుచున్న యపరంజివంటి దొకటి కనబడెను.

దేవుని సన్నిధిని సూచించే 3 గుర్తులు ఇక్కడ ఉన్నాయి – తుఫాను (నిర్గమకాండము 19:16; యోబు 38:1; యోబు 40:6; కీర్తనల గ్రంథము 18:9-13); అగ్నిమయమైన మెరుపులు (నిర్గమకాండము 3:2; నిర్గమకాండము 19:18; నిర్గమకాండము 24:17; లేవీయకాండము 9:24; ద్వితీయోపదేశకాండము 4:11-12, ద్వితీయోపదేశకాండము 4:24, ద్వితీయోపదేశకాండము 4:33, ద్వితీయోపదేశకాండము 4:36; ద్వితీయోపదేశకాండము 5:4; ద్వితీయోపదేశకాండము 9:3; 1 రాజులు 18:24, 1 రాజులు 18:38; 1 దినవృత్తాంతములు 21:26; 2 దినవృత్తాంతములు 7:1; కీర్తనల గ్రంథము 18:8; హెబ్రీయులకు 12:29 – అయితే దేవుని సన్నిధికి కేవలం ఒక గుర్తుగా ఉన్న అగ్నిని ఆరాధించకూడదు గాని ఆ మంటలలో సాక్షాత్కరించే దేవుణ్ణే ఆరాధించాలి); కాంతి (కీర్తనల గ్రంథము 104:2; 1 తిమోతికి 6:16; 1 యోహాను 1:5).

5. దానిలోనుండి నాలుగు జీవుల రూపములుగల యొకటి కనబడెను, వాటి రూపము మానవ స్వరూపము వంటిది.
ప్రకటన గ్రంథం 4:6

ఈ దర్శనాన్ని 3 భాగాలుగా విభజించవచ్చు – జీవులు (5-14), చక్రాలు (15-21), విశాలం (22-28). మొత్తంగా ఈ దర్శనం భూమిపైన దేవుని సర్వాధిపత్యాన్నీ పరిపాలననూ తెలియజేస్తున్నది. ఈ జీవులు కెరూబులు – యెహెఙ్కేలు 10:15. (ఆదికాండము 3:24; నిర్గమకాండము 25:18-20 కెరూబుల గురించి నోట్స్ చూడండి). ఇక్కడ మనం ఈ క్రింది విషయాలు గుర్తించాలి – (1) నాలుగు కెరూబులున్నాయి (వ 5); ఈ సంఖ్య భూమి అంతటినీ సూచిస్తూ ఉండి ఉండవచ్చు. (2) కెరూబుకు నాలుగు ముఖాలున్నాయి (వ 6,10). ఈ ముఖాలు భూమిపైని జంతువులన్నిటికీ మనుషులందరికీ ప్రతినిధులుగా ఉన్నాయి. మృగరాజు సింహం; పక్షిరాజు గరుడపక్షి; సాధు జంతువులన్నిటిలోకీ ప్రాముఖ్యమైన ఎద్దు; భూజంతువులకూ, జీవులన్నిటికీ రాజు మనిషి (ఆదికాండము 1:28; కీర్తనల గ్రంథము 8:6-8). (3) కెరూబు ఆకారం మనిషి ఆకారంలాగా ఉంది (వ 5). దేవుని మహిమ ప్రకాశం ఇతర జీవులన్నిటికంటే మనిషితో ఎక్కువ సంబంధం, పోలిక కలిగి ఉంటుంది. (4) కెరూబులు దేవుని సన్నిధినీ మహిమనూ సూచించే మంటల్లో ఉన్నాయి (వ 5). కెరూబులు జిగేలుమంటూ మండే నిప్పులాగా ఉన్నాయి (వ 13). (5) అవి అటు ఇటు తిరగకుండా నేరుగా పోతూ ఉన్నాయి. దేవుని మార్గాలు తిన్ననివి. మనిషి నడకలాగా వంకరటింకర కాదు (కీర్తనల గ్రంథము 125:5; సామెతలు 2:12-15; యెషయా 40:3-4; యెషయా 42:16; యెషయా 59:8; మార్కు 1:3). (6) అవి ఆత్మ నడిపించినట్టు వెళ్తున్నాయి (వ 12). ఆత్మ అంటే ప్రపంచ పరిపాలన సంబంధంగా పాలించే దేవుని ఆత్మ. (7) వాటి కదలిక మెరుపు తీగెల్లాగా ఉంది. కెరూబులు దేవుని సంకల్పాన్ని ఎంత వేగంగా నెరవేరుస్తాయో దానికి ఇది సూచన కావచ్చు. వాటికి జంకు, ఆలస్యం, తడబాటు లేవు. (8) యెహెఙ్కేలు 10:12లో వాటికి అంతటా కళ్ళున్నాయి అని ఉంది (ప్రకటన గ్రంథం 4:6, ప్రకటన గ్రంథం 4:8 పోల్చి చూడండి). సర్వత్రా సర్వాన్నీ చూడగల దేవుణ్ణి ఇది సూచిస్తున్నది. (9) వారి కదలికలు దేవుని కంఠధ్వని లాగా ఉన్నాయి (వ 24. ప్రకటన గ్రంథం 1:15 పోల్చి చూడండి).

6. ఒక్కొక్క దానికి నాలుగు ముఖములును నాలుగు రెక్కలును గలవు.

7. వాటి కాళ్లు చక్కగా నిలువబడినవి, వాటి అరకాళ్లు పెయ్యకాళ్లవలె ఉండెను, అవి తళతళలాడు ఇత్తడివలె ఉండెను.

8. వాటి నాలుగు ప్రక్కలరెక్కల క్రింద మానవ హస్తములవంటి హస్తములుండెను, నాలుగింటికిని ముఖములును రెక్కలును ఉండెను.

9. వాటి రెక్కలు ఒకదానినొకటి కలిసికొనెను, ఏ వైపునకైనను తిరుగక అవన్నియు చక్కగా నెదుటికి పోవుచుండెను.

10. ఆ నాలుగింటి యెదుటి ముఖరూపములు మానవ ముఖమువంటివి, కుడిపార్శ్వపు రూపములు సింహ ముఖము వంటివి. యెడమపార్శ్వపు ముఖములు ఎద్దుముఖము వంటివి. నాలుగింటికి పక్షిరాజు ముఖమువంటి ముఖములు కలవు.
ప్రకటన గ్రంథం 4:7

11. వాటి ముఖములును రెక్కలును వేరు వేరుగా ఉండెను, ఒక్కొక జీవి రెక్కలలో ఒక రెక్క రెండవ జతలో ఒకదానితో కలిసి యుండెను; ఒక్కొక జత రెక్కలు వాటి దేహములను కప్పెను.

12. అవన్నియు చక్కగా ఎదుటికి పోవుచుండెను, అవి వెనుకకు తిరుగక ఆత్మయే వైపునకు పోవుచుండునో ఆ వైపునకే పోవు చుండెను.

13. ఆ జీవుల రూపములు మండుచున్న నిప్పులతోను దివిటీలతోను సమానములు; ఆ అగ్ని జీవుల మధ్యను ఇటు అటు వ్యాపించెను, ఆ అగ్ని అతికాంతిగా ఉండెను, అగ్నిలోనుండి మెరుపు బయలుదేరుచుండెను.
ప్రకటన గ్రంథం 4:5, ప్రకటన గ్రంథం 11:19

14. మెరుపు తీగెలు కనబడు రీతిగా జీవులు ఇటు అటు తిరుగు చుండెను.

15. ఈ జీవులను నేను చూచుచుండగా నేల మీద ఆ నాలుగింటి యెదుట ముఖముల ప్రక్కను చక్రమువంటిదొకటి కనబడెను.

“చక్రాలు”– వీటి గురించి ఈ విషయాలను గమనించండి: (1) చక్రాలు కదలికకు గుర్తు, కదలివెళ్ళే వాహనాన్ని సూచిస్తున్నాయి. కెరూబులతో ఉన్న ఈ చక్రాలు తమకు పైగా ఒక విశాలాన్నీ, ఒక సింహాసనాన్నీ మోసుకువెళ్తున్నట్టు కనిపిస్తున్నది (వ 22,26). 1 దినవృత్తాంతములు 28:18 లో కెరూబులను దేవుని మహిమా ప్రకాశం ఉన్న ఒడంబడిక పెట్టెకు వాహనంతో పోల్చడం గమనించదగ్గది. దానియేలు 7:9 కూడా చూడండి. ఒడంబడిక పెట్టె గురించి నోట్ నిర్గమకాండము 25:10-16. (2) ఈ చక్రాలు ఒకదానిలో ఒకటి అమరినట్టుగా లేక ఒకదానినొకటి సమ విభజన చేస్తూవున్న చక్రాల్లా ఉన్నాయి. అయితే వాటి నిర్మాణ క్రమం ఇక్కడేమీ రాసిలేదు. బహుశా భూమిపై నిగూఢంగా, చిక్కులతో రహస్యాలతో కూడిన దేవుని చర్యలకు ఇవి సూచనగా ఉన్నాయేమో (యెషయా 55:8-9; రోమీయులకు 11:33). ఒక విషయం గుర్తుంచుకోవాలి. ఈ వచనాలన్నీ దేవుని మహిమ ప్రకాశాన్ని వర్ణించేవి. సంగతులను దాచిపెట్టడం మహిమలో భాగం (సామెతలు 25:2). (3) ఈ చక్రాలు కెరూబులతో, ఆత్మతో నిమిత్తం లేకుండా పని చెయ్యలేదు (వ 17,19,20,21). లోకంలో దేవుని తీరు తెన్నులు పరలోక జీవుల కార్యకలాపాలతో సన్నిహిత సంబంధం గలవి. అంతా కలిసి పరిపూర్ణమైన పొందికతో దేవుని మహిమకోసం పనిచేస్తాయి. (4) కెరూబుల్లాగా చక్రాలకు కూడా అంచులు కళ్ళతో నిండివున్నాయి. ప్రపంచంలో, దాని చరిత్రలో దేవుడు కదలివెళ్ళే తీరు గ్రుడ్డిది కాదు. ఏ దిశలో వెళ్ళాలో, ఎప్పుడు ఎటువైపుకు దిశ మార్చాలో దేవునికి బాగా తెలుసు. విశ్వనాధుడైన దేవుడు హద్దు అదుపు లేకుండా నిర్దాక్షిణ్యంగా కదిలివెళ్తూ, వ్యక్తులనూ జనాలనూ దేశాలనూ తొక్కివేయడు. సింహాసనాసీనుడై ఉన్నవాడు ప్రేమామయుడు (1 యోహాను 4:8)

16. ఆ చక్రములయొక్క రూపమును పనియు రక్తవర్ణపు రాతివలె నుండెను, ఆ నాలుగును ఒక్క విధముగానే యుండెను. వాటి రూపమును పనియు చూడగా చక్రములో చక్రమున్నట్టుగా ఉండెను.

17. అవి జరుగునప్పుడు నాలుగు ప్రక్కలకు జరుగుచుండెను, వెనుకకు తిరుగకయే జరుగుచుండెను.

18. వాటి కైవారములు మిక్కిలి యెత్తుగలవై భయంకరముగా ఉండెను, ఆ నాలుగు కైవారములు చుట్టు కండ్లతో నిండి యుండెను.
ప్రకటన గ్రంథం 4:6-8

19. ఆ జీవులు కదలగా ఆ చక్రములును వాటి ప్రక్కను జరిగెను, అవి నేలనుండి లేచినప్పుడు చక్రములుకూడ లేచెను.

20. ఆత్మ యెక్కడికి పోవునో అక్కడికే, అది పోవలసిన వైపునకే అవియు పోవుచుండెను; జీవికున్న ఆత్మ, చక్రములకును ఉండెను గనుక అవి లేవగానే చక్రములును లేచుచుండెను.

21. జీవికున్న ఆత్మ చక్రములకును ఉండెను గనుక జీవులు జరుగగా చక్రములును జరుగుచుండెను, అవి నిలువగా ఇవియు నిలిచెను, అవి నేలనుండి లేవగా ఇవియు వాటితోకూడ లేచెను.

22. మరియు జీవుల తలలపైన ఆకాశమండలము వంటి విశాలతయున్నట్టుండెను. అది తళతళలాడు స్ఫటికముతో సమానమై వాటి తలలకు పైగా వ్యాపించి యుండెను.
ప్రకటన గ్రంథం 4:6

“విశాలం” “సింహాసనం”– 22,26 వచనాలను బట్టి చూస్తే దేవుని సింహాసనం ఒక మనోహరమైన ఉపరితలం పై ఉందని అర్థమౌతున్నది. ఈ క్రింది విషయాలను జాగ్రత్తగా చూడాలి: (1) ప్రాముఖ్యమైనది ఆ విశాలం కాదు గాని సింహాసనం పై ఉన్న వ్యక్తే. స్వరం వినిపిస్తూ ఉండేది ఆ సింహాసనం పైనుండే (వ 25,26). సర్వ సృష్టిపైనా దేవుని సర్వాధిపత్యాన్ని ఈ సింహాసనం సూచిస్తూవుంది. భూమిపై ఆయన చర్యలన్నిటినీ జరిగించేవి ఆయన స్వరమూ, ఆయన వాక్కు. కెరూబులూ చక్రాలూ తక్షణమే సంపూర్ణ విధేయతతో ఆ కార్యసాధనకు పూనుకొంటాయి. (2) సింహాసనం పై కూర్చునివున్న వాడు మనిషిలాంటి ఆకారం గలవాడు (వ 26). ఎవ్వరూ ఎప్పుడూ దేవుణ్ణి చూడలేదు (యోహాను 1:18; 1 తిమోతికి 6:16) అయితే దేవుడు కొన్ని సార్లు మనుషులతో మాట్లాడేందుకు మానవ రూపంలో వచ్చాడు (ఆదికాండము 18:1-2 మొ।।) యేసుప్రభువే ఇందుకు అతి శ్రేష్ఠమైన ఉదాహరణ (యోహాను 1:1, యోహాను 1:14; ఫిలిప్పీయులకు 2:5-7). యెషయా దర్శనంలో లాగానే ఈ దర్శనంలో సింహాసనం మీద కూర్చుని ఉన్నది ఆయనే అనడంలో సందేహం లేదు (యెషయా 6:1; యోహాను 12:41).

23. ఆ మండలమువంటి దాని క్రింది జీవుల రెక్కలలో రెండేసి యొకదానిప్రక్క ఒకటి పైకి చాప బడియుండెను; రెండేసి వాటి దేహములు కప్పుచుండెను, ఈ తట్టుననున్న జీవులకును ఆ తట్టుననున్న జీవులకును, అనగా ప్రతిజీవికిని ఆలాగున రెక్కలుండెను.

24. అవి జరుగగా నేను వాటి రెక్కల చప్పుడు వింటిని; అది విస్తారమైన ఉదకముల ఘోషవలెను సర్వశక్తుడగు దేవుని స్వరము వలెను దండువారు చేయు ధ్వనివలెను ఉండెను, అవి నిలుచునప్పుడెల్ల తమ రెక్కలను వాల్చుకొనుచుండెను.
ప్రకటన గ్రంథం 1:15, ప్రకటన గ్రంథం 14:2, ప్రకటన గ్రంథం 19:6

25. అవి నిలిచి రెక్కలను వాల్చునప్పుడు వాటి తలలకు పైగా నున్న ఆకాశ మండలమువంటి దానిలోనుండి శబ్దము పుట్టెను.

26. వాటి తలల పైనున్న ఆ మండలముపైన నీల కాంతమయమైన సింహాసనమువంటి దొకటి కనబడెను; మరియు ఆ సింహాసనమువంటి దానిమీద నరస్వరూపియగు ఒకడు ఆసీనుడైయుండెను.
ప్రకటన గ్రంథం 1:13, ప్రకటన గ్రంథం 4:2-9-10, ప్రకటన గ్రంథం 5:1-7-13, ప్రకటన గ్రంథం 6:16, ప్రకటన గ్రంథం 7:10, ప్రకటన గ్రంథం 7:15, ప్రకటన గ్రంథం 19:4, ప్రకటన గ్రంథం 21:5, ప్రకటన గ్రంథం 4:3

27. చుట్టు దాని లోపట కరుగుచున్న యిత్తడియు అగ్నియు నున్నట్టు నాకు కనబడెను. నడుము మొదలుకొని మీదికిని నడుము మొదలు కొని దిగువకును ఆయన అగ్నిస్వరూపముగా నాకు కనబడెను, చుట్టును తేజోమయముగా కనబడెను.

ప్రకటన గ్రంథం 1:13-16 పోల్చి చూడండి.

28. వర్ష కాలమున కనబడు ఇంద్ర ధనుస్సుయొక్క తేజస్సువలె దాని చుట్టునున్న తేజస్సు కనబడెను. ఇది యెహోవా ప్రభావ స్వరూప దర్శనము. నేను చూచి సాగిలపడగా నాతో మాటలాడు ఒకని స్వరము నాకు వినబడెను.

“రంగుల విల్లు”– ప్రకటన గ్రంథం 4:3; ప్రకటన గ్రంథం 10:1. “శోభాప్రకాశం”– ప్రవక్త దేవుణ్ణి చూశాను అనడం లేదు. కనీసం దేవుని మహిమను చూశాననైనా అనడం లేదు. దేవుని మహిమా ప్రకాశం లాంటిది అలా కనిపించింది అంటున్నాడు. ఇదంతా సాదృశ్య రూపకమనీ, చూపులకు పూర్తిగా అంతుబట్టేందుకు వీలులేని దానిని ఇలా సంకేత రూపంలో చూపడం జరుగుతున్నదనీ అతనికి తెలుసు. దేవుని మహిమా ప్రకాశం జెరుసలంలోని దేవాలయానికి సంబంధించినట్టు యెహెజ్కేలు భావించి ఉంటాడు. ఎందుకంటే ఒడంబడిక పెట్టె, దానికి పైగా కెరూబులు, దేవుని మహిమా ప్రకాశం ఉన్నది ఆలయంలోనే. ఇస్రాయేల్ ప్రజల దృష్టిలో భూమి పై దేవుని కార్యకలాపాలకు కేంద్ర స్థానం అదే (1 రాజులు 8:11; కీర్తనల గ్రంథము 26:8; కీర్తనల గ్రంథము 63:2; కీర్తనల గ్రంథము 96:6; కీర్తనల గ్రంథము 102:16). బబులోను మైదానాల్లో దేవుని మహిమా ప్రకాశం దిగి వస్తుందని యెహెజ్కేలు ఊహించడం అసంభవం. అయితే తరువాతి కాలంలో దేవుడు జెరుసలంను వదిలేసి చెరలో ఉన్న తన ప్రజల దగ్గరికి వస్తున్నాడని అతడు గ్రహించాడు (యెహెఙ్కేలు 10:14-15, యెహెఙ్కేలు 10:18-19; యెహెఙ్కేలు 11:22-24). దేవుని మహిమ ఇంకా ఇస్రాయేల్‌వారితోనే లంకె పడి ఉంది – అయితే ఇస్రాయేల్ దేశంలో మిగిలి ఉన్నవారితో కాదు, బబులోను చెరలో ఉన్న వారితోనే (యిర్మీయా అధ్యాయం 24.) దేవుని ప్రజలమైన మనం ఎక్కడికి వెళ్తే దేవుడు అక్కడికి వస్తాడని మనం అర్థం చేసుకోవాలి (హెబ్రీయులకు 13:5) దేవుని మహిమ ప్రత్యక్షమైనప్పుడు యెహెజ్కేలు ప్రవర్తించిన రీతిని దానియేలు 8:17-18; దానియేలు 10:7-10; ప్రకటన గ్రంథం 1:17 తో పోల్చి చూడండి. ఈ దర్శనంలోని వివరాలన్నీ మనకు పూర్తిగా అర్థం కాకపోయినప్పటికీ మొత్తంగా ఈ దర్శనం యెహెజ్కేలులో ఎలాంటి భావాలు కలిగించిందో కొంతవరకు మనలో కూడా ఆ భావాలే కలిగించాలి. ఈ దర్శనంలో దేవుని మహిమా ప్రకాశం గురించి వర్ణనకు, ఊహకు అందని మర్మ గర్భమైన భావమేదో దోబూచులాడుతూ ఉంది. ఈ దర్శనాన్ని యెహెజ్కేలుకు ఇవ్వడంలో దేవుని ఉద్దేశం తబ్బిబ్బు చేసే వర్ణనలతో అతణ్ణి కంగారు పెట్టాలని కాదు గాని అతడు తన పరిచర్యను ఆరంభించే ముందు దేవుని మహాత్యం, మహిమ, పవిత్రతలను అతనికి తెలియజేయాలనే. అతడు (మనం కూడా) దేవుణ్ణి భయభక్తులతో సేవించాలని ఆయన ఉద్దేశం.Shortcut Links
యెహెఙ్కేలు - Ezekiel : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |