Ezekiel - యెహెఙ్కేలు 11 | View All

1. పిమ్మట ఆత్మ నన్ను ఎత్తి యెహోవా మందిరపు తూర్పు గుమ్మము నొద్దకు చేర్చి నన్నుదింపగా గుమ్మపు వాకిట ఇరువదియైదుగురు మనుష్యులు కనబడిరి; వారిలో జనులకు ప్రధానులైన అజ్జూరు కుమారుడగు యజన్యాయు బెనాయా కుమారుడగు పెలట్యాయు నాకు కనబడిరి.

1. pimmaṭa aatma nannu etthi yehōvaa mandirapu tūrpu gummamu noddaku chērchi nannudimpagaa gummapu vaakiṭa iruvadiyaiduguru manuṣyulu kanabaḍiri; vaarilō janulaku pradhaanulaina ajjūru kumaaruḍagu yajanyaayu benaayaa kumaaruḍagu pelaṭyaayu naaku kanabaḍiri.

2. అప్పుడాయన నాకీలాగు సెలవిచ్చెను నరపుత్రుడా యీ పట్టణము పచనపాత్రయనియు, మనము మాంసమనియు, ఇండ్లు కట్టుకొన అవసరములేదనియు చెప్పు కొనుచు

2. appuḍaayana naakeelaagu selavicchenu naraputruḍaa yee paṭṭaṇamu pachanapaatrayaniyu, manamu maansamaniyu, iṇḍlu kaṭṭukona avasaramulēdaniyu cheppu konuchu

3. ఈ పట్ణణములో పాపము యోచించి దురాలోచన చేయువారు వీరే.

3. ee paṭṇaṇamulō paapamu yōchin̄chi duraalōchana chēyuvaaru veerē.

4. కావున వారికి విరోధముగా ప్రవచింపుము; నరపుత్రుడా, ప్రవచింపుము.

4. kaavuna vaariki virōdhamugaa pravachimpumu; naraputruḍaa, pravachimpumu.

5. అంతట యెహోవా ఆత్మ నామీదికి వచ్చి ఆజ్ఞ ఇచ్చిన దేమనగా నీవు నీ మాట వారికి తెలియజేయుము, యెహోవా సెలవిచ్చిన మాట యిదే ఇశ్రాయేలీయులారా, మీరీ లాగున పలుకుచున్నారే, మీ మనస్సున పుట్టిన అభిప్రాయములు నాకు తెలిసేయున్నవి.

5. anthaṭa yehōvaa aatma naameediki vacchi aajña icchina dhēmanagaa neevu nee maaṭa vaariki teliyajēyumu, yehōvaa selavicchina maaṭa yidhē iśraayēleeyulaaraa, meeree laaguna palukuchunnaarē, mee manas'suna puṭṭina abhipraayamulu naaku telisēyunnavi.

6. ఈ పట్టణములో మీరు బహుగా హత్య జరిగించితిరి, మీచేత హతులైన వారితో వీధులు నిండియున్నవి.

6. ee paṭṭaṇamulō meeru bahugaa hatya jarigin̄chitiri, meechētha hatulaina vaarithō veedhulu niṇḍiyunnavi.

7. కాబట్టి ప్రభువైన యెహోవా సెలవిచ్చునదేమనగా మీరు హతముచేసి పట్టణములో పడవేసిన శవములే మాంసము, ఈ పట్టణమే పచన పాత్ర, యీ పట్టణములోనుండి మిమ్మును వెళ్ల గొట్టుదును.

7. kaabaṭṭi prabhuvaina yehōvaa selavichchunadhēmanagaa meeru hathamuchēsi paṭṭaṇamulō paḍavēsina shavamulē maansamu, ee paṭṭaṇamē pachana paatra, yee paṭṭaṇamulōnuṇḍi mimmunu veḷla goṭṭudunu.

8. మీరు ఖడ్గమునకు భయపడుచున్నారే, నేనే మీమీదికి ఖడ్గము రప్పించెదను; ఇదే ప్రభువైన యెహోవా వాక్కు.

8. meeru khaḍgamunaku bhayapaḍuchunnaarē, nēnē meemeediki khaḍgamu rappin̄chedanu; idhē prabhuvaina yehōvaa vaakku.

9. మరియు మీకు శిక్ష విధించి పట్టణములోనుండి మిమ్మును వెళ్లగొట్టి అన్యులచేతికి మిమ్మునప్పగించుదును.

9. mariyu meeku shikṣa vidhin̄chi paṭṭaṇamulōnuṇḍi mimmunu veḷlagoṭṭi anyulachētiki mimmunappagin̄chudunu.

10. ఇశ్రాయేలు సరిహద్దులలోగానే మీరు ఖడ్గముచేత కూలునట్లు నేను మీకు శిక్ష విధింపగా నేనే యెహోవానని మీరు తెలిసికొందురు.

10. iśraayēlu sarihaddulalōgaanē meeru khaḍgamuchētha kūlunaṭlu nēnu meeku shikṣa vidhimpagaa nēnē yehōvaanani meeru telisikonduru.

11. మీరు దాని మధ్య మాంసముగా ఉండునట్లు ఈ పట్టణము మీకు పచనపాత్రగా ఉండదు; నేను ఇశ్రాయేలు సరిహద్దుల యొద్దనే మీకు శిక్ష విధింతును.

11. meeru daani madhya maansamugaa uṇḍunaṭlu ee paṭṭaṇamu meeku pachanapaatragaa uṇḍadu; nēnu iśraayēlu sarihaddula yoddhanē meeku shikṣa vidhintunu.

12. అప్పుడు మీ చుట్టు నున్న అన్యజనుల విధుల నాచరించుటకై మీరు ఎవని కట్టడల ననుసరింపక మానితిరో యెవని విధులను ఆచరింపకపోతిరో, ఆ యెహోవానగు నేనే ఆయననని మీరు తెలిసికొందురు.

12. appuḍu mee chuṭṭu nunna anyajanula vidhula naacharin̄chuṭakai meeru evani kaṭṭaḍala nanusarimpaka maanitirō yevani vidhulanu aacharimpakapōtirō, aa yehōvaanagu nēnē aayananani meeru telisikonduru.

13. నేను ఆ ప్రకారము ప్రవచింపు చుండగా బెనాయా కుమారుడైన పెలట్యా చచ్చెను గనుక నేను సాష్టాంగపడి యెలుగెత్తి–అయ్యో, ప్రభువా, యెహోవా, ఇశ్రాయేలీయుల శేషమును నీవు నిర్మూలము చేయుదువా? అని మొఱ్ఱపెట్టితిని.

13. nēnu aa prakaaramu pravachimpu chuṇḍagaa benaayaa kumaaruḍaina pelaṭyaa chachchenu ganuka nēnu saaṣṭaaṅgapaḍi yelugetthi–ayyō, prabhuvaa, yehōvaa, iśraayēleeyula śēṣamunu neevu nirmūlamu chēyuduvaa? Ani moṟṟapeṭṭitini.

14. అప్పుడు యెహోవా వాక్కు నాకు ప్రత్యక్షమై యీలాగు సెలవిచ్చెను.

14. appuḍu yehōvaa vaakku naaku pratyakṣamai yeelaagu selavicchenu.

15. నరపుత్రుడా, యెరూషలేము పట్టణపువారు ఈ దేశము మాకు స్వాస్థ్యముగా ఇయ్య బడెను, మీరు యెహోవాకు దూరస్థులుగా నుండుడి, అని యెవరితో చెప్పుచున్నారో వారందరు ఇశ్రాయేలీయులై నీకు సాక్షాద్బంధువులును నీచేత బంధుత్వధర్మము నొందవలసినవారునై యున్నారు.

15. naraputruḍaa, yerūṣalēmu paṭṭaṇapuvaaru ee dhēshamu maaku svaasthyamugaa iyya baḍenu, meeru yehōvaaku dūrasthulugaa nuṇḍuḍi, ani yevarithō cheppuchunnaarō vaarandaru iśraayēleeyulai neeku saakṣaadbandhuvulunu neechētha bandhutvadharmamu nondavalasinavaarunai yunnaaru.

16. కాబట్టి వారికి ఈ మాట ప్రకటింపుము ప్రభువైన యెహోవా సెలవిచ్చునదేమనగా దూరముననున్న అన్యజనులలోనికి నేను వారిని తోలివేసినను, ఆ యా దేశములలో వారిని చెదరగొట్టినను, వారు వెళ్ళిన ఆ యా దేశములలో కొంతకాలము నేను వారికి పరిశుద్ధాలయముగా ఉందును.

16. kaabaṭṭi vaariki ee maaṭa prakaṭimpumu prabhuvaina yehōvaa selavichchunadhēmanagaa dūramunanunna anyajanulalōniki nēnu vaarini thōlivēsinanu, aa yaa dhēshamulalō vaarini chedaragoṭṭinanu, vaaru veḷḷina aa yaa dhēshamulalō konthakaalamu nēnu vaariki pariśud'dhaalayamugaa undunu.

17. కాగా నీవు ఈ మాట ప్రకటింపుము ప్రభువైన యెహోవా సెలవిచ్చున దేమనగా ఆ యా జనముల మధ్యనుండి నేను మిమ్మును సమకూర్చి, మీరు చెదరగొట్టబడిన దేశములలో నుండి మిమ్మును రప్పించి, ఇశ్రాయేలుదేశమును మీ వశము చేసెదను.

17. kaagaa neevu ee maaṭa prakaṭimpumu prabhuvaina yehōvaa selavichchuna dhēmanagaa aa yaa janamula madhyanuṇḍi nēnu mimmunu samakūrchi, meeru chedaragoṭṭabaḍina dhēshamulalō nuṇḍi mimmunu rappin̄chi, iśraayēludhēshamunu mee vashamu chēsedanu.

18. వారు అక్కడికి వచ్చి అక్కడ తాముంచియున్న విగ్రహములను తీసివేసి, తాము చేసియున్న హేయక్రియలు చేయుట మానుదురు.

18. vaaru akkaḍiki vacchi akkaḍa thaamun̄chiyunna vigrahamulanu teesivēsi, thaamu chēsiyunna hēyakriyalu chēyuṭa maanuduru.

19. వారు నా కట్ట డలను నా విధులను అనుసరించి గైకొను నట్లు నేను వారి శరీరములలోనుండి రాతిగుండెను తీసివేసి వారికి మాంసపు గుండెను ఇచ్చి, వారికి ఏకమనస్సు కలుగజేసి వారియందు నూతన ఆత్మ పుట్టింతును.
2 కోరింథీయులకు 3:3

19. vaaru naa kaṭṭa ḍalanu naa vidhulanu anusarin̄chi gaikonu naṭlu nēnu vaari shareeramulalōnuṇḍi raatiguṇḍenu teesivēsi vaariki maansapu guṇḍenu icchi, vaariki ēkamanas'su kalugajēsi vaariyandu nūthana aatma puṭṭintunu.

20. అప్పుడు వారు నాకు జనులై యుందురు నేను వారికి దేవుడనై యుందును.

20. appuḍu vaaru naaku janulai yunduru nēnu vaariki dhēvuḍanai yundunu.

21. అయితే తమ విగ్రహములను అనుసరించుచు, తాము చేయుచు వచ్చిన హేయక్రియలను జరిగింప బూనువారి మీదికి తమ ప్రవర్తన ఫలము రప్పింతును; ఇదే ప్రభువైన యెహోవా వాక్కు.

21. ayithē thama vigrahamulanu anusarin̄chuchu, thaamu chēyuchu vacchina hēyakriyalanu jarigimpa būnuvaari meediki thama pravarthana phalamu rappintunu; idhē prabhuvaina yehōvaa vaakku.

22. కెరూబులు తమ రెక్కలు చాచెను, చక్రములును వాటి ప్రక్కనుండెను అంతలో ఇశ్రాయేలీయుల దేవుని మహిమ వాటికి పైన నుండెను.

22. kerūbulu thama rekkalu chaachenu, chakramulunu vaaṭi prakkanuṇḍenu anthalō iśraayēleeyula dhēvuni mahima vaaṭiki paina nuṇḍenu.

23. మరియయెహోవా మహిమ పట్టణములో నుండి పైకెక్కి పట్టణపు తూర్పుదిశనున్న కొండకుపైగా నిలిచెను.

23. mariyu yehōvaa mahima paṭṭaṇamulō nuṇḍi paikekki paṭṭaṇapu tūrpudishanunna koṇḍakupaigaa nilichenu.

24. తరువాత ఆత్మ నన్ను ఎత్తి, నేను దైవాత్మవశుడను కాగా, దర్శనములో నైనట్టు కల్దీయులదేశమునందు చెరలో ఉన్నవారియొద్దకు నన్ను దింపెను. అంతలో నాకు కనబడిన దర్శనము కనబడకుండ పైకెక్కెను.

24. tharuvaatha aatma nannu etthi, nēnu daivaatmavaśuḍanu kaagaa, darshanamulō nainaṭṭu kaldeeyuladhēshamunandu cheralō unnavaariyoddhaku nannu dimpenu. Anthalō naaku kanabaḍina darshanamu kanabaḍakuṇḍa paikekkenu.

25. అప్పుడు యెహోవా నాకు ప్రత్యక్షపరచిన వాటినన్నిటిని చెరలో ఉన్నవారికి నేను తెలియజేసితిని.

25. appuḍu yehōvaa naaku pratyakṣaparachina vaaṭinanniṭini cheralō unnavaariki nēnu teliyajēsitini.Shortcut Links
యెహెఙ్కేలు - Ezekiel : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |