Ezekiel - యెహెఙ్కేలు 14 | View All

1. అంతట ఇశ్రాయేలీయుల పెద్దలలో కొందరు నా యొద్దకు వచ్చి నా యెదుట కూర్చుండియుండగా

1. anthaṭa ishraayēleeyula peddalalō kondaru naa yoddhaku vachi naa yeduṭa koorchuṇḍiyuṇḍagaa

2. యెహోవా వాక్కు నాకు ప్రత్యక్షమై యీలాగు సెలవిచ్చెను

2. yehōvaa vaakku naaku pratyakshamai yeelaagu selavicchenu

3. నరపుత్రుడా, యీ మనుష్యులు తమ హృదయములలో విగ్రహములనే నిలుపుకొని దోషము పుట్టించు అభ్యంతరమును తమయెదుటనే పెట్టుకొని యున్నారు, వీరు నాయొద్ద ఏమైన విచారణచేయదగునా?

3. naraputruḍaa, yee manushyulu thama hrudayamulalō vigrahamulanē nilupukoni dōshamu puṭṭin̄chu abhyantharamunu thamayeduṭanē peṭṭukoni yunnaaru, veeru naayoddha ēmaina vichaaraṇacheyadagunaa?

4. కావున నీవు వారికి సంగతి తెలియజేసి యీలాగు చెప్పుము ప్రభువైన యెహోవా సెలవిచ్చునదేమనగా తమ విస్తారమైన విగ్రహములనుబట్టి తమ మనస్సున విగ్రహములను నిలుపుకొని తమకు దోషము కలుగజేసికొని తమ యెదుట అభ్యంతరమును పెట్టుకొని ప్రవక్తయొద్దకు వచ్చు ఇశ్రాయేలీయులందరు

4. kaavuna neevu vaariki saṅgathi teliyajēsi yeelaagu cheppumu prabhuvaina yehōvaa selavichunadhemanagaa thama visthaaramaina vigrahamulanubaṭṭi thama manassuna vigrahamulanu nilupukoni thamaku dōshamu kalugajēsikoni thama yeduṭa abhyantharamunu peṭṭukoni pravakthayoddhaku vachu ishraayēleeyulandaru

5. తమ విగ్రహముల మూలముగా నాకు అన్యులైరి గనుక నేను వారి హృదయమును లోపరచు నట్లు యెహోవానగు నేనే వారికి ప్రత్యుత్తరమిచ్చు చున్నాను.

5. thama vigrahamula moolamugaa naaku anyulairi ganuka nēnu vaari hrudayamunu lōparachu naṭlu yehōvaanagu nēnē vaariki pratyuttharamichu chunnaanu.

6. కాబట్టి ఇశ్రాయేలీయులకు నీవు ఈ మాట చెప్పుము ప్రభువగు యెహోవా సెలవిచ్చునదేమనగా మీ విగ్రహములను విడిచిపెట్టి మీరు చేయు హేయకృత్యము లన్నిటిని మాని మనస్సు త్రిప్పుకొనుడి

6. kaabaṭṭi ishraayēleeyulaku neevu ee maaṭa cheppumu prabhuvagu yehōvaa selavichunadhemanagaa mee vigrahamulanu viḍichipeṭṭi meeru cheyu hēyakrutyamu lanniṭini maani manassu trippukonuḍi

7. ఇశ్రాయేలీయులలోను వారి దేశములో నివసించు పరదేశుల లోను ఎవరైనను నన్ను అనుసరించక నాకు అన్యులై తమ మనస్సున విగ్రహములను నిలుపుకొని తమకు దోషము కలుగజేసికొని అభ్యంతరమును తమయెదుట పెట్టుకొని తమ నిమిత్తమై నాయొద్ద విచారణచేయవలెనని ప్రవక్త యొద్దకు వచ్చినయెడల యెహోవానగు నేనే స్వయముగా వారికి ప్రత్యుత్తరమిచ్చెదను.

7. ishraayēleeyulalōnu vaari dheshamulō nivasin̄chu paradheshula lōnu evarainanu nannu anusarin̄chaka naaku anyulai thama manassuna vigrahamulanu nilupukoni thamaku dōshamu kalugajēsikoni abhyantharamunu thamayeduṭa peṭṭukoni thama nimitthamai naayoddha vichaaraṇacheyavalenani pravaktha yoddhaku vachinayeḍala yehōvaanagu nēnē svayamugaa vaariki pratyuttharamicchedanu.

8. ఆ మనుష్యులకు నేను విరోధినై నేను యెహోవానని వారు తెలిసికొనునట్లు వారిని సూచనగాను సామెతగాను చేసి నా జనులలో నుండి నేను వారిని నిర్మూలము చేసెదను.

8. aa manushyulaku nēnu virōdhinai nēnu yehōvaanani vaaru telisikonunaṭlu vaarini soochanagaanu saamethagaanu chesi naa janulalō nuṇḍi nēnu vaarini nirmoolamu chesedanu.

9. మరియు ప్రవక్త యొకడు మోసపోయి ఒకమాట చెప్పినయెడల యెహోవానగు నేనే ఆ ప్రవక్తను మోసపుచ్చువాడనై నేనే వానికి విరోధినై నా జనులైన ఇశ్రాయేలీయులలో నుండి వానిని నిర్మూలముచేసెదను

9. mariyu pravaktha yokaḍu mōsapōyi okamaaṭa cheppinayeḍala yehōvaanagu nēnē aa pravakthanu mōsapuchuvaaḍanai nēnē vaaniki virōdhinai naa janulaina ishraayēleeyulalō nuṇḍi vaanini nirmoolamuchesedanu

10. ఇశ్రాయేలీయులు ఇకను నన్ను విసర్జించి తొలగిపోవకయు తాము చేయు అతిక్రమములన్నిటిచేత తమ్మును అపవిత్రపరచుకొనకయు నుండి, నా జనులగునట్లును నేను వారికి దేవుడనైయుండు నట్లును.

10. ishraayēleeyulu ikanu nannu visarjin̄chi tolagipōvakayu thaamu cheyu athikramamulanniṭichetha thammunu apavitraparachukonakayu nuṇḍi, naa janulagunaṭlunu nēnu vaariki dhevuḍanaiyuṇḍu naṭlunu.

11. వారు ఆలాగున తమకు కలుగజేసికొనిన దోషమునకు శిక్షనొందుదురు, ప్రవక్తయొద్ద విచారించువాని దోషమెంతో ప్రవక్త దోషమును అంతే అగును, ఇదే యెహోవా వాక్కు.

11. vaaru aalaaguna thamaku kalugajēsikonina dōshamunaku shikshanonduduru, pravakthayoddha vichaarin̄chuvaani dōshamenthoo pravaktha dōshamunu anthē agunu, idhe yehōvaa vaakku.

12. మరియయెహోవా వాక్కు నాకు ప్రత్యక్షమై యీలాగు సెలవిచ్చెను.

12. mariyu yehōvaa vaakku naaku pratyakshamai yeelaagu selavicchenu.

13. నరపుత్రుడా, ఏ దేశమైతే విశ్వాసఘాతకమై నా దృష్టికి పాపముచేసినదో దానికి నేను విరోధినై ప్రాణాధారమగు ఆహారము లేకుండ జేసి కరవు పంపించి మనుష్యులను పశువులను నిర్మూలము చేయుదును

13. naraputruḍaa, ē dheshamaithē vishvaasaghaathakamai naa drushṭiki paapamuchesinadō daaniki nēnu virōdhinai praaṇaadhaaramagu aahaaramu lēkuṇḍa jēsi karavu pampin̄chi manushyulanu pashuvulanu nirmoolamu cheyudunu

14. నోవహును దానియేలును యోబును ఈ ముగ్గురు అట్టిదేశములో నుండినను వారు తమ నీతిచేత తమ్మును మాత్రమే రక్షించు కొందురు, ఇదే ప్రభువగు యెహోవా వాక్కు.

14. nōvahunu daaniyēlunu yōbunu ee mugguru aṭṭidheshamulō nuṇḍinanu vaaru thama neethichetha thammunu maatramē rakshin̄chu konduru, idhe prabhuvagu yehōvaa vaakku.

15. బాటసారులు సంచరింపకుండ ఆ దేశము నిర్జనమై పాడగునట్లు నేను దానిమీదికి దుష్ట మృగములను రప్పించగా

15. baaṭasaarulu san̄charimpakuṇḍa aa dheshamu nirjanamai paaḍagunaṭlu nēnu daanimeediki dushṭa mrugamulanu rappin̄chagaa

16. ఆ ముగ్గురు దానిలో ఉండినను ఆ దేశము పాడైపోవును; నా జీవముతోడు వారు తమ్మును మాత్రమే రక్షించుకొందురుగాని కుమాళ్లనైనను కుమార్తెలనైనను రక్షింపజాలకుందురు, ఇదే ప్రభువగు యెహోవా వాక్కు.

16. aa mugguru daanilō uṇḍinanu aa dheshamu paaḍaipōvunu; naa jeevamuthooḍu vaaru thammunu maatramē rakshin̄chukondurugaani kumaaḷlanainanu kumaarthelanainanu rakshimpajaalakunduru, idhe prabhuvagu yehōvaa vaakku.

17. నేను అట్టి దేశముమీదికి యుద్ధము రప్పించి ఖడ్గమును పిలిచి నీవు ఈ దేశమునందు సంచరించి మనుష్యులను పశువులను నిర్మూలము చేయుమని ఆజ్ఞ ఇచ్చిన యెడల

17. nēnu aṭṭi dheshamumeediki yuddhamu rappin̄chi khaḍgamunu pilichi neevu ee dheshamunandu san̄charin̄chi manushyulanu pashuvulanu nirmoolamu cheyumani aagna ichina yeḍala

18. ఆ ముగ్గురును దానిలో ఉన్నను నా జీవము తోడు వారు తమ్మును మాత్రమే రక్షించుకొందురుగాని కుమాళ్లనైనను కుమార్తెలనైనను రక్షింపజాలకుందురు; ఇదే ప్రభువగు యెహోవా వాక్కు.

18. aa muggurunu daanilō unnanu naa jeevamu thooḍu vaaru thammunu maatramē rakshin̄chukondurugaani kumaaḷlanainanu kumaarthelanainanu rakshimpajaalakunduru; idhe prabhuvagu yehōvaa vaakku.

19. అట్టి దేశములోనికి తెగులు పంపి మనుష్యులును పశువులును నిర్మూలమగుటకై ప్రాణహానికరమగునంతగా నేను నా రౌద్రమును కుమ్మరించినయెడల

19. aṭṭi dheshamulōniki tegulu pampi manushyulunu pashuvulunu nirmoolamaguṭakai praaṇahaanikaramagunanthagaa nēnu naa raudramunu kummarin̄chinayeḍala

20. నోవహును దానియేలును యోబును ఈ ముగ్గురు దానిలో ఉన్నను నా జీవముతోడు వారు తమ నీతిచేత తమ్మును మాత్రమే రక్షించు కొందురుగాని కుమారునినైనను కుమార్తెనైనను రక్షింపజాలకుందురు

20. nōvahunu daaniyēlunu yōbunu ee mugguru daanilō unnanu naa jeevamuthooḍu vaaru thama neethichetha thammunu maatramē rakshin̄chu kondurugaani kumaaruninainanu kumaarthenainanu rakshimpajaalakunduru

21. ప్రభువగు యెహోవా ఈ మాట సెలవిచ్చుచున్నాడు మనుష్యులను పశువులను నిర్మూలము చేయవలెనని నేను ఖడ్గముచేతను క్షామముచేతను దుష్టమృగములచేతను తెగులుచేతను ఈ నాలుగు విధముల యెరూషలేము మీద తీర్పుతీర్చినయెడల అట్టి వారుండినను వారు దాని రక్షింపలేరు
ప్రకటన గ్రంథం 6:8

21. prabhuvagu yehōvaa ee maaṭa selavichuchunnaaḍu manushyulanu pashuvulanu nirmoolamu cheyavalenani nēnu khaḍgamuchethanu kshaamamuchethanu dushṭamrugamulachethanu teguluchethanu ee naalugu vidhamula yerooshalēmu meeda theerputheerchinayeḍala aṭṭi vaaruṇḍinanu vaaru daani rakshimpalēru

22. దానిలో కుమాళ్ల శేషము కుమార్తెల శేషము కొంత నిలుచును, వారు బయటికి రప్పింపబడెదరు, మీరు వారి ప్రవర్తనను వారి క్రియలను గుర్తుపట్టునట్లు వారు బయలుదేరి మీ యొద్దకు వచ్చెదరు, దాని గుర్తుపట్టి యెరూషలేముమీదికి నేను రప్పించిన కీడునుగూర్చియు దానికి నేను సంభవింప జేసినదంతటిని గూర్చియు మీరు ఓదార్పు నొందుదురు

22. daanilō kumaaḷla shēshamu kumaarthela shēshamu kontha niluchunu, vaaru bayaṭiki rappimpabaḍedaru, meeru vaari pravarthananu vaari kriyalanu gurthupaṭṭunaṭlu vaaru bayaludheri mee yoddhaku vacchedaru, daani gurthupaṭṭi yerooshalēmumeediki nēnu rappin̄china keeḍunugoorchiyu daaniki nēnu sambhavimpa jēsinadanthaṭini goorchiyu meeru ōdaarpu nonduduru

23. మీరు వారి ప్రవర్తనను క్రియలను చూచి నేను చేసిన దంతయు నిర్హేతుకముగా చేయలేదని మీరు తెలిసికొని ఓదార్పు నొందుదురు, ఇదే ప్రభువైన యెహోవా వాక్కు.

23. meeru vaari pravarthananu kriyalanu chuchi nēnu chesina danthayu nir'hēthukamugaa cheyalēdani meeru telisikoni ōdaarpu nonduduru, idhe prabhuvaina yehōvaa vaakku.Shortcut Links
యెహెఙ్కేలు - Ezekiel : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |