Ezekiel - యెహెఙ్కేలు 14 | View All

1. అంతట ఇశ్రాయేలీయుల పెద్దలలో కొందరు నా యొద్దకు వచ్చి నా యెదుట కూర్చుండియుండగా

యెహెజ్కేలు ప్రవక్త అని ఈ పెద్దలు గ్రహించారు. దేవుడు అతని ద్వారా ఏం చెప్తాడో తెలుసుకునేందుకు వచ్చారు.

2. యెహోవా వాక్కు నాకు ప్రత్యక్షమై యీలాగు సెలవిచ్చెను

3. నరపుత్రుడా, యీ మనుష్యులు తమ హృదయములలో విగ్రహములనే నిలుపుకొని దోషము పుట్టించు అభ్యంతరమును తమయెదుటనే పెట్టుకొని యున్నారు, వీరు నాయొద్ద ఏమైన విచారణచేయదగునా?

వారు ఎదురు చూచిన సందేశం వారికి రాలేదు. దేవుని దగ్గర విచారణ చేసే యోగ్యత వారికి లేదు. దేవుడు వారికి ఈ విషయం కుండ బద్దలు కొట్టినట్టుగా చెప్పాడు. వారు దేవుని మొదటి ఆజ్ఞను మీరుతూ ఉన్నారు. మరణ శిక్షే వారికి తగినది (నిర్గమకాండము 20:3-5; ద్వితీయోపదేశకాండము 13:6-18). అలాంటప్పుడు దేవుడు తమను దీవిస్తాడని వారెలా అనుకున్నారు? వారిపాపాలు రెండు ఇక్కడ కనిపిస్తున్నాయి. వారి హృదయంలోని విగ్రహాల గురించి ఇక్కడ 3 సార్లు వచ్చింది (వ 3,4,7). హృదయంలో విగ్రహాలను నిలుపుకోవడమే అన్ని రకాల విగ్రహ పూజకూ మూలం. అక్షరాలా బొమ్మలకు మొక్కడంతో సమానమైన, ప్రమాదకరమైన పాపం ఇది. చాలా మంది భక్తిపరుల్లాగా కనిపించేవారు తమ హృదయాల్లో దేవుని స్థానంలో వేరేదాన్ని నిలుపుకొని ఉండవచ్చు. అది డబ్బు కావచ్చు, సుఖభోగాలు కావచ్చు, పేరు ప్రతిష్ఠలు కావచ్చు, వేరొక వ్యక్తి కావచ్చు. మరేదైనా కావచ్చు, దానికే ప్రేమ, సేవ సమర్పిస్తూ ఉండవచ్చు. కొలొస్సయులకు 3:5 పోల్చి చూడండి. అందుకనే అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా మన హృదయాన్ని ఎంతో భద్రంగా కాపాడుకోవాలని దేవుని వాక్కు మనలను హెచ్చరిస్తున్నది (సామెతలు 4:23).

4. కావున నీవు వారికి సంగతి తెలియజేసి యీలాగు చెప్పుము ప్రభువైన యెహోవా సెలవిచ్చునదేమనగా తమ విస్తారమైన విగ్రహములనుబట్టి తమ మనస్సున విగ్రహములను నిలుపుకొని తమకు దోషము కలుగజేసికొని తమ యెదుట అభ్యంతరమును పెట్టుకొని ప్రవక్తయొద్దకు వచ్చు ఇశ్రాయేలీయులందరు

దేవుడు ఇలాంటి వారికి తగిన దాన్నే ఇస్తాడు.

5. తమ విగ్రహముల మూలముగా నాకు అన్యులైరి గనుక నేను వారి హృదయమును లోపరచు నట్లు యెహోవానగు నేనే వారికి ప్రత్యుత్తరమిచ్చు చున్నాను.

దేవుని కఠినమైన తీర్పుల్లో కూడా మంచి ఉద్దేశాలు ఉంటాయి.

6. కాబట్టి ఇశ్రాయేలీయులకు నీవు ఈ మాట చెప్పుము ప్రభువగు యెహోవా సెలవిచ్చునదేమనగా మీ విగ్రహములను విడిచిపెట్టి మీరు చేయు హేయకృత్యము లన్నిటిని మాని మనస్సు త్రిప్పుకొనుడి

శిక్షించడం కాదు గాని కరుణ చూపడమే దేవునికి ఇష్టం – యెహెఙ్కేలు 18:30; యెహెఙ్కేలు 33:11 మొ।।.

7. ఇశ్రాయేలీయులలోను వారి దేశములో నివసించు పరదేశుల లోను ఎవరైనను నన్ను అనుసరించక నాకు అన్యులై తమ మనస్సున విగ్రహములను నిలుపుకొని తమకు దోషము కలుగజేసికొని అభ్యంతరమును తమయెదుట పెట్టుకొని తమ నిమిత్తమై నాయొద్ద విచారణచేయవలెనని ప్రవక్త యొద్దకు వచ్చినయెడల యెహోవానగు నేనే స్వయముగా వారికి ప్రత్యుత్తరమిచ్చెదను.

8. ఆ మనుష్యులకు నేను విరోధినై నేను యెహోవానని వారు తెలిసికొనునట్లు వారిని సూచనగాను సామెతగాను చేసి నా జనులలో నుండి నేను వారిని నిర్మూలము చేసెదను.

9. మరియు ప్రవక్త యొకడు మోసపోయి ఒకమాట చెప్పినయెడల యెహోవానగు నేనే ఆ ప్రవక్తను మోసపుచ్చువాడనై నేనే వానికి విరోధినై నా జనులైన ఇశ్రాయేలీయులలో నుండి వానిని నిర్మూలముచేసెదను

ఇక్కడ మనలను భయంతో వణికిపోయేలా చేసే సత్యం ఒకటి ఉంది – దేవుని తీర్పు, శిక్షల విషయం. ప్రజలకు అబద్ధాలూ అసత్య సిద్ధాంతాలూ వినడమే ఇష్టమైతే వారికి అవే దొరికేలా దేవుడు ఏర్పాటు చేస్తాడు. ఆ తరువాత వాటిని పలికిన ప్రవక్తనూ, ఇష్టంగా విన్నవారినీ కూడా ఆయన శిక్షిస్తాడు (ద్వితీయోపదేశకాండము 13:1-5; 1 రాజులు 22:1-28; 2 థెస్సలొనీకయులకు 2:9-11).

10. ఇశ్రాయేలీయులు ఇకను నన్ను విసర్జించి తొలగిపోవకయు తాము చేయు అతిక్రమములన్నిటిచేత తమ్మును అపవిత్రపరచుకొనకయు నుండి, నా జనులగునట్లును నేను వారికి దేవుడనైయుండు నట్లును.

దేవుని సత్యాన్ని త్రోసిపుచ్చి అబద్ధాలు వినేందుకు ఇష్టపడేవారూ (యిర్మియా 5:30-31), వారు వినేందుకు ఇష్టపడుతున్న వాటినే చెప్తూ ఉండే ప్రవక్తలు కూడా తమ భ్రష్ట స్వభావాలను అనుసరిస్తున్నారు.

11. వారు ఆలాగున తమకు కలుగజేసికొనిన దోషమునకు శిక్షనొందుదురు, ప్రవక్తయొద్ద విచారించువాని దోషమెంతో ప్రవక్త దోషమును అంతే అగును, ఇదే యెహోవా వాక్కు.

వ 5.

12. మరియయెహోవా వాక్కు నాకు ప్రత్యక్షమై యీలాగు సెలవిచ్చెను.

13. నరపుత్రుడా, ఏ దేశమైతే విశ్వాసఘాతకమై నా దృష్టికి పాపముచేసినదో దానికి నేను విరోధినై ప్రాణాధారమగు ఆహారము లేకుండ జేసి కరవు పంపించి మనుష్యులను పశువులను నిర్మూలము చేయుదును

ఇక్కడ దేవుడు ప్రత్యేకించి జెరుసలంనూ యూదానూ దృష్టిలో ఉంచుకొని మాట్లాడుతున్నాడు. కొందరు ప్రవాసులు అనుకొన్నదేమంటే యిర్మీయా, యెహెజ్కేలువంటి న్యాయవంతులు ప్రజలకోసం ప్రార్థిస్తూ ఉన్నంతకాలం దేవుడు జెరుసలంను నాశనం చెయ్యడు అని. 14వ వచనంలో ఉన్న ముగ్గురూ వారి వారి తరాల్లో అందరిలోకెల్లా నీతినిజాయితీ గలవారు. నోవహు (ఆదికాండము 6:9; ఆదికాండము 7:1); యోబు (యోబు 1:8); దానియేలు – ఇతని నీతిన్యాయాలు; మచ్చ లేని ప్రవర్తన దానియేలు గ్రంథం అంతటా వెల్లడైంది. అయితే ఆ ముగ్గురూ ఆ సమయంలో జెరుసలంలో ఉండి ఆ నగరం పక్షంగా విజ్ఞాపనలు చేసినప్పటికీ వారి నీతిన్యాయాలను బట్టి తమను తాము కాపాడుకోగలిగేవారు గాని మరెవరినీ రక్షించలేకపోయేవారు. యెహెజ్కేలు 18వ అధ్యాయంలో ఆ సత్యం గురించి దేవుడు మరి కొన్ని సంగతులను వెల్లడించాడు. తన నీతిన్యాయాలను బట్టి ఇతరులను రక్షించగలిగినవాడు మానవ చరిత్ర అంతటిలోనూ ఒక్కడే ఉన్నాడు – ప్రభువైన యేసు క్రీస్తు (రోమీయులకు 5:18-19).

14. నోవహును దానియేలును యోబును ఈ ముగ్గురు అట్టిదేశములో నుండినను వారు తమ నీతిచేత తమ్మును మాత్రమే రక్షించు కొందురు, ఇదే ప్రభువగు యెహోవా వాక్కు.

15. బాటసారులు సంచరింపకుండ ఆ దేశము నిర్జనమై పాడగునట్లు నేను దానిమీదికి దుష్ట మృగములను రప్పించగా

16. ఆ ముగ్గురు దానిలో ఉండినను ఆ దేశము పాడైపోవును; నా జీవముతోడు వారు తమ్మును మాత్రమే రక్షించుకొందురుగాని కుమాళ్లనైనను కుమార్తెలనైనను రక్షింపజాలకుందురు, ఇదే ప్రభువగు యెహోవా వాక్కు.

17. నేను అట్టి దేశముమీదికి యుద్ధము రప్పించి ఖడ్గమును పిలిచి నీవు ఈ దేశమునందు సంచరించి మనుష్యులను పశువులను నిర్మూలము చేయుమని ఆజ్ఞ ఇచ్చిన యెడల

18. ఆ ముగ్గురును దానిలో ఉన్నను నా జీవము తోడు వారు తమ్మును మాత్రమే రక్షించుకొందురుగాని కుమాళ్లనైనను కుమార్తెలనైనను రక్షింపజాలకుందురు; ఇదే ప్రభువగు యెహోవా వాక్కు.

19. అట్టి దేశములోనికి తెగులు పంపి మనుష్యులును పశువులును నిర్మూలమగుటకై ప్రాణహానికరమగునంతగా నేను నా రౌద్రమును కుమ్మరించినయెడల

20. నోవహును దానియేలును యోబును ఈ ముగ్గురు దానిలో ఉన్నను నా జీవముతోడు వారు తమ నీతిచేత తమ్మును మాత్రమే రక్షించు కొందురుగాని కుమారునినైనను కుమార్తెనైనను రక్షింపజాలకుందురు

21. ప్రభువగు యెహోవా ఈ మాట సెలవిచ్చుచున్నాడు మనుష్యులను పశువులను నిర్మూలము చేయవలెనని నేను ఖడ్గముచేతను క్షామముచేతను దుష్టమృగములచేతను తెగులుచేతను ఈ నాలుగు విధముల యెరూషలేము మీద తీర్పుతీర్చినయెడల అట్టి వారుండినను వారు దాని రక్షింపలేరు
ప్రకటన గ్రంథం 6:8

“నాలుగు...శిక్షలు”– ఈ నాలుగూ దేవుడు సాధారణంగా పంపించే శిక్షలు (యెహెఙ్కేలు 5:17; యెహెఙ్కేలు 33:27; యిర్మియా 14:12; యిర్మియా 15:3; యిర్మియా 24:10; యిర్మియా 27:8; ప్రకటన గ్రంథం 6:8).

22. దానిలో కుమాళ్ల శేషము కుమార్తెల శేషము కొంత నిలుచును, వారు బయటికి రప్పింపబడెదరు, మీరు వారి ప్రవర్తనను వారి క్రియలను గుర్తుపట్టునట్లు వారు బయలుదేరి మీ యొద్దకు వచ్చెదరు, దాని గుర్తుపట్టి యెరూషలేముమీదికి నేను రప్పించిన కీడునుగూర్చియు దానికి నేను సంభవింప జేసినదంతటిని గూర్చియు మీరు ఓదార్పు నొందుదురు

యెహెఙ్కేలు 12:16. వీరు ఇతరుల నీతిన్యాయాలను బట్టి కాక తమ స్వనీతి గల ప్రవర్తనను బట్టే నాశనం సమయంలో తప్పించుకుంటారు – యెహెఙ్కేలు 9:4-6. ఇది చూచి బబులోనులోని ప్రవాసులకు కొంత ఓదార్పు కలుగుతుంది.

23. మీరు వారి ప్రవర్తనను క్రియలను చూచి నేను చేసిన దంతయు నిర్హేతుకముగా చేయలేదని మీరు తెలిసికొని ఓదార్పు నొందుదురు, ఇదే ప్రభువైన యెహోవా వాక్కు.

దేవుడు తాను చేసే పనులను మంచి కారణంతోనే చేస్తాడన్న విషయం వారికేమన్నా అనుమానం ఉందా?Shortcut Links
యెహెఙ్కేలు - Ezekiel : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |