Ezekiel - యెహెఙ్కేలు 23 | View All

1. మరియయెహోవా వాక్కు నాకు ప్రత్యక్షమై యీలాగు సెలవిచ్చెను

ఈ అధ్యాయమంతా ఇస్రాయేల్ ప్రజల రెండు రాజ్యాల వారి ఆత్మసంబంధమైన ద్రోహం గురించినది. దీన్ని 16వ అధ్యాయంతోను యిర్మీయా 3వ అధ్యాయంతోను పోల్చవచ్చు.

2. నరపుత్రుడా, ఒక తల్లికి పుట్టిన యిద్దరు స్త్రీలు కలరు.

ఇస్రాయేల్ ఈజిప్ట్‌లో నుండి బయటకు రాకముందే వేశ్యగా తయారైంది. అంటే వారు దేవునిపట్ల నమ్మక ద్రోహం చేశారు. తమ ఆశను ఈజిప్ట్‌లోని వాటిపై నిలుపుకొన్నారు (యెహెఙ్కేలు 20:7-8; సంఖ్యాకాండము 11:5; సంఖ్యాకాండము 14:2-4; సంఖ్యాకాండము 16:13; సంఖ్యాకాండము 21:5). బైబిల్లో ఆత్మ సంబంధమైన విషయాలలో నమ్మకంగా ఉండకపోవడం వ్యభిచారంతో, పడుపువృత్తితో పోల్చడం చాలా చోట్ల కనిపిస్తుంది. (యెహెఙ్కేలు 16:15; యెహెఙ్కేలు 34:15; లేవీయకాండము 17:7; ద్వితీయోపదేశకాండము 31:16; న్యాయాధిపతులు 2:17; యిర్మియా 2:20; యిర్మియా 3:6, యిర్మియా 3:9). ఈ అధ్యాయంలో ప్రధానంగా ఇతర దేశాలతో సంధి చేసే ప్రయత్నాల మూలంగా దేవునిపట్ల నమ్మక ద్రోహం చెయ్యడం గురించి రాసి ఉంది. అయితే విగ్రహపూజ గురించి కూడా కొంత ఉంది (వ 7,30,37,49). ఇస్రాయేల్ రెండు రాజ్యాలు కూడా చాలా సార్లు దేవుని నుండి కాక, నిజ దేవుణ్ణి ఆరాధించని శక్తివంతమైన పరాయిదేశాల నుండి సహాయాన్ని కోరారు. ఆ దేశాల బలాన్ని మెచ్చుకుని వాటి విధానాల్ని అనుసరించడం ఇష్టపడ్డారు. ఆ దేశాల దేవుళ్ళనూ విగ్రహాలనూ తమకు దేవుళ్ళుగా స్వీకరించేందుకు ఆశ చూపారు.

3. వీరు ఐగుప్తుదేశములో జారత్వము చేసిరి, ¸యౌవనకాలమందే జారత్వము చేయుచు వచ్చిరి, అక్కడ వారికి ఆలింగనమాయెను, అక్కడ వారి కన్యాకాలపు చనులను పురుషులు నలిపిరి.

4. వారిలో పెద్దదాని పేరు ఒహొలా, ఆమె సహోదరి పేరు ఒహొలీబా. వీరు నాకు పెండ్లి చేయబడినవారై కుమారులను కుమార్తెలను కనిరి ఒహొలాయను పేరు షోమ్రోనునకును, ఒహొలీబాయను పేరు యెరూషలేమునకును చెందుచున్నవి.

ఒహోలా అంటే “ఆమె స్వంత గుడారం”. “ఓహోలిబా” అంటే “నా గుడారం ఆమెలో ఉంది.” సమరయ రాజధానిగా గల ఉత్తర రాజ్యం జెరుసలంలోని దేవుని నివాసస్థలాన్ని నిరాకరించి, ఆరాధనకోసం తన స్వంత స్థలాన్ని నిర్మించింది (1 రాజులు 12:16-33). ఓహోలా అనే పేరుకు అర్థం బహుశా ఇదే కావచ్చు. దేవుని నివాసం దక్షిణ రాజ్యంలోనే, అంటే జెరుసలంలోనే యెహె 10వ అధ్యాయం జరిగిన సమయం వరకు ఉండిపోయింది. ఒహోలిబా అనే పేరుకు అర్థం బహుశా ఇదే కావచ్చు.

5. ఒహొలా నాకు పెండ్లిచేయబడినను వ్యభిచారముచేసి

6. తన విటకాండ్రమీద బహుగా ఆశ పెట్టుకొని, ధూమ్రవర్ణముగల వస్త్రములు ధరించుకొనిన సైన్యాధిపతులును అధికారులును అందముగల ¸యౌవనులును గుఱ్ఱములెక్కు రౌతులును అగు అష్టూరువారిని మోహించెను.

“అష్షూరు దేశస్థులు”– 2 రాజులు 15:19-20.

7. అది కాముకురాలిరీతిగా అష్షూరువారిలో ముఖ్యులగు వారందరియెదుట తిరుగుచు, వారందరితో వ్యభిచరించుచు, వారు పెట్టుకొనిన విగ్రహములన్నిటిని పూజించుచు, అపవిత్రురాలాయెను.

8. మరియఐగుప్తులో నేర్చుకొనిన జారత్వమును ఇది మానకయుండెను, అచ్చటనే దాని ¸యౌవనమందే పురుషులు దానితో శయనించిరి, దాని చనులను ఆలింగనము చేసిరి, కాముకులై దానితో విశేషముగా వ్యభిచారము చేసిరి.

కొన్ని వందల సంవత్సరాలకు కూడా ఆ ప్రజలో నిజమైన మార్పు ఏదీ కలగలేదు.

9. కావున దాని విటకాండ్రకు నేను దానిని అప్పగించియున్నాను, అది మోహించిన అష్షూరువారికి దానిని అప్పగించి యున్నాను.

అష్షూరు వారు క్రీ.పూ. 721లో ఇస్రాయేల్‌ను జయించి ప్రజల్ని చెరపట్టి తీసుకుపోయారు (2 రాజులు 17:1-8).

10. వీరు దాని మానాచ్ఛాదనము తీసిరి, దాని కుమారులను కుమార్తెలను పట్టుకొని దానిని ఖడ్గముచేత చంపిరి; యీలాగున ఆమె స్త్రీలలో అపకీర్తిపాలై శిక్ష నొందెను.

11. దాని చెల్లెలైన ఒహొలీబా దానిని చూచి కాముకత్వమందు దానిని మించి అక్కచేసిన జారత్వములకంటె మరి ఎక్కువగా జారత్వము చేసెను.

సమరయకు జరిగినదంతా దక్షిణ రాజ్యమైన యూదా చూచింది. అయితే తన విధానాలను మార్చుకోలేదు. అందుకు మారుగా ఉత్తర రాజ్యంకంటే హీనంగా తయారైంది (యెహెఙ్కేలు 16:51; యిర్మియా 3:7-11).

12. ప్రశస్త వస్త్ర ములు ధరించినవారును సైన్యాధిపతులును అధికారులును గుఱ్ఱములెక్కు రౌతులును సౌందర్యముగల ¸యౌవనులును అగు అష్షూరువారైన తన పొరుగువారిని అది మోహించెను.

13. అది అపవిత్రురాలాయెననియు, వారిద్దరును ఏకరీతినే ప్రవర్తించుచున్నారనియు నాకు తెలిసెను.

14. మరియు అది యధికముగా వ్యభిచారము చేయవలెనని కోరినదై, మొలలకు నడికట్లును తలలమీద చిత్రవర్ణము గల పాగాలును పెట్టుకొని రాచకళలుగలవారై

దీని ఆరంభాన్ని 2 రాజులు 20:12-13; 2 దినవృత్తాంతములు 32:31 సూచిస్తున్నది.

15. సిందూరముతో పూయబడి గోడమీద చెక్కబడినవారై, తమ జన్మదేశమైన కల్దీయులదేశపు బబులోను వారివంటి కల్దీ యుల పటములను చూచి మోహించెను.

16. అది వారిని చూచినవెంటనే మోహించి కల్దీయదేశమునకు వారి యొద్దకు దూతలను పంపి వారిని పిలిపించుకొనగా

17. బబులోను వారు సంభోగము కోరివచ్చి జారత్వముచేత దానిని అపవిత్ర పరచిరి; వారిచేత అది అపవిత్రపరచబడిన తరువాత, దాని మనస్సు వారికి యెడమాయెను.

లోకాన్ని ప్రేమించడం, దేవుడంటే భయభక్తులు లేనివారితో స్నేహం చేయడం ఇవి దేవుని ప్రజలను పాడు చేస్తాయి. అందుకనే క్రొత్త ఒడంబడికలోని 2 కోరింథీయులకు 6:14-18; 1 యోహాను 2:15-16 లో మనకోసం ఆ హెచ్చరికలున్నాయి.

18. ఇట్లు అది జారత్వము అధికముగాచేసి తన మానాచ్ఛాదనము తీసి వేసికొనెను గనుక దాని అక్క విషయములో నేను ఆశాభగ్నుడనైనట్టు దాని విషయములోను ఆశాభగ్నుడ నైతిని.

19. మరియు ¸యౌవనదినములందు ఐగుప్తు దేశములో తాను జరిగించిన వ్యభిచారము మనస్సునకు తెచ్చుకొని అది మరి ఎక్కువగా వ్యభిచారము చేయుచు వచ్చెను.

యూదా శత్రువుల బారినుండి విడుదల కోసం యూదా దేవుణ్ణి ఆశ్రయించకుండా, సహాయం చేస్తామన్న దేశాలన్నిటి వెంటా తిరిగింది. యిర్మియా 27:3 పోల్చి చూడండి. అంతేగాక తాను ఈజిప్ట్ ఆధీనంలో ఉన్న సమయం, దేవుడు తనను ఇంకా విడిపించని సమయం మళ్ళీ రావాలని అర్రులు చాచింది.

20. గాడిద గుఱ్ఱములవంటి సిగ్గుమాలిన మోహముగల తన విట కాండ్రయందు అది మోహము నిలుపుచుండెను.

21. యౌవనకాలమందు నీవు ఐగుప్తీయులచేత నీ చనులను నలిపించుకొనిన సంగతి జ్ఞాపకము చేసికొని నీ బాల్యకాలపు దుష్కార్యమును చేయవలెనని నీవు చూచుచుంటివి.

22. కావున ఒహొలీబా, ప్రభువైన యెహోవా సెలవిచ్చునదేమనగా నీ మనస్సునకు ఎడమైపోయిన నీ విట కాండ్రను రేపి నలుదిక్కులు వారిని నీమీదికి రప్పించెదను.

పాపానికి తగిన ఫలితాలు ఎప్పుడూ కలుగుతాయి. ఇక్కడ యూదా ఏ దేశాలనైతే తన మిత్ర పక్షాలుగా ఎంచిందో అవే దాని శత్రువులుగా మారి దాన్ని నాశనం చేస్తాయి. ఆ దేశాల సైన్యాలు కదలి వస్తుంటే దేవుడే ఆ సైన్యాల వెనుక ఉండి తన ప్రజలను శిక్షిస్తూ ఉన్నాడు (వ 22,24,25).

23. గుఱ్ఱములనెక్కు బబులోనువారిని కల్దీయులను అధిపతులను ప్రధానాధికారులనందరిని అష్షూరీయులను సౌందర్యముగల శ్రేష్ఠులను అధిపతులను అధికారులను శూరులను మంత్రులను అందరిని నీమీదికి నేను రప్పించు చున్నాను.

24. ఆయుధములు పట్టుకొని చక్రములుగల రథములతోను గొప్ప సైన్యముతోను వారు నీమీదికి వచ్చి, కేడెములను డాళ్లను పట్టుకొని శిరస్త్రాణములు ధరించుకొని వారు నీమీదికి వచ్చి నిన్ను చుట్టుకొందురు, వారు తమ మర్యాదచొప్పున నిన్ను శిక్షించునట్లు నేనునిన్ను గూర్చిన తీర్పు వారికప్పగింతును.

25. ఉగ్రతతో వారు నిన్ను శిక్షించునట్లు నా రోషము నీకు చూపుదును, నీ చెవులను నీ ముక్కును వారు తెగగోయుదురు, నీలో శేషించినవారు ఖడ్గముచేత కూలుదురు, నీ కుమారులను నీ కుమార్తెలను వారు పట్టుకొందురు, నీలో శేషించిన వారు అగ్నిచేత దహింపబడుదురు.

26. నీ బట్టలను లాగి వేసి నీ సొగసైన నగలను అపహరించుదురు.

27. ఐగుప్తును నీవిక కోరకయు, అచ్చట నీవు చేసిన వ్యభిచారమిక మనస్సునకు తెచ్చుకొనకయు నుండునట్లు ఐగుప్తుదేశమందుండి నీవు చేసిన వ్యభిచారమును దుష్కార్యమును నీలో నుండకుండ ఈలాగున మాన్పించెదను.

28. ప్రభువైన యెహోవా సెలవిచ్చునదేమనగా నీవు ద్వేషించినవారికిని నీ మనస్సు ఎడమైన వారికిని నిన్ను అప్పగించుచున్నాను.

29. ద్వేషముచేత వారు నిన్ను బాధింతురు, నీ కష్టార్జితమంతయు పట్టుకొని నిన్ను వస్త్రహీనముగాను దిగంబరిగాను విడుతురు; అప్పుడు నీ వేశ్యాత్వమును నీ దుష్కార్యములును నీ జారత్వమును వెల్లడియగును.

30. నీవు అన్యజనులతో చేసిన వ్యభిచారమునుబట్టియు నీవు వారి విగ్రహములను పూజించి అపవిత్రపరచుకొనుటను బట్టియు నీకు ఇవి సంభవించును; నీ అక్క ప్రవర్తించినట్టు నీవును ప్రవర్తించితివి గనుక అది పానము చేసిన పాత్రను నీ చేతికిచ్చెదను.

వారి నాశనానికి గల కారణాలు తేటతెల్లంగా వారి ఎదుటే ఉన్నాయి.

31. ప్రభువైన యెహోవా సెలవిచ్చునదేమనగా నీ అక్క పానము చేసిన, లోతును వెడల్పునుగల పాత్రలోనిది నీవును పానము చేయవలెను.

32. అందులో పానము చేయ వలసినది చాల యున్నది గనుక ఎగతాళియు అపహాస్యమును నీకు తటస్థించెను.

33. నీ అక్కయైన షోమ్రోను పాత్ర వినాశోపద్రవములతో నిండినది, నీవు దానిలో నిది త్రాగి మత్తురాలవై దుఃఖముతో నింపబడుదువు.

34. అడుగుమట్టునకు దాని పానముచేసి పాత్రను చెక్కలు చేసి వాటితో నీ స్తనములను పెరుకుకొందువు; నేనే మాటయిచ్చియున్నాను; ఇదే ప్రభువైన యెహోవా వాక్కు.

35. ప్రభువైన యెహోవా ఈ మాట సెలవిచ్చు చున్నాడు నీవు నన్ను మరచి వెనుకకు త్రోసివేసితివి గనుక నీ దుష్కార్యములకును వ్యభిచారమునకును రావలసిన శిక్షను నీవు భరించెదవు.

“మరచిపోయి”– వారి చెడు ప్రవర్తనకంతటికీ ఒక మూల కారణం (యెహెఙ్కేలు 22:12; కీర్తనల గ్రంథము 50:22). “అనుభవిస్తావు”– యెహెఙ్కేలు 16:52; రోమీయులకు 2:8-9.

36. మరియయెహోవా నాకీలాగు సెలవిచ్చెను నరపుత్రుడా, ఒహొలాకును ఒహొలీబాకును నీవు తీర్పు తీర్చుదువా? అట్లయితే వారి హేయకృత్యములను వారికి తెలియజేయుము.

తాను విధించిన శిక్షను అనుభవిస్తున్నవారు తాము ఆ శిక్షకు ఎందుకు తగినవారో ఇదమిద్ధంగా తెలుసుకోవాలని దేవుని ఉద్దేశం.

37. వారు వ్యభిచారిణులును నరహత్య చేయువారునై విగ్రహములతో వ్యభిచరించి, నాకు కనిన కుమారులను విగ్రహములు మింగునట్లు వారిని వాటికి ప్రతిష్టించిరి.

“రక్తపాతం”– యెహెఙ్కేలు 22:3-4, యెహెఙ్కేలు 22:6. “సంతానాన్ని”– యెహెఙ్కేలు 16:20.

38. వారీలాగున నాయెడల జరిగించుచున్నారు; అదియుగాక ఆ దినమందే, వారు నా పరిశుద్ధస్థలమును అపవిత్రపరచిన దినమందే, నేను నియమించిన విశ్రాంతి దినములను సామాన్యదినములుగా ఎంచిరి.

యెహెఙ్కేలు 8:1-18; యెహెఙ్కేలు 22:8. దేవునిపట్ల, ఆయన ఆలయం, ఆయన ధర్మశాస్త్రం పట్ల, ప్రజలు తమ తృణీకార భావాన్ని ఇంతకన్నా స్పష్టంగా వెల్లడించే తీరు మరేముంది?

39. తాము పెట్టు కొనిన విగ్రహముపేరట తమ పిల్లలను చంపిననాడే వారు నా పరిశుద్ధస్థలములో చొచ్చి దాని నపవిత్ర పరచి, నామందిరములోనే వారీలాగున చేసిరి.

40. మరియు దూరముననున్న వారిని పిలిపించుకొనుటకై వారు దూతను పంపిరి; వారు రాగా వారికొరకు నీవు స్నానము చేసి కన్నులకు కాటుకపెట్టుకొని ఆభరణములు ధరించు కొని

ఇప్పుడు దేవుడు ఉత్తర, దక్షిణ రాజ్యాలతో మాట్లాడుతూ వాటి ప్రవర్తనను వివరిస్తున్నాడు.

41. ఘనమైన మంచముమీద కూర్చుండి బల్లను సిద్ధ పరచి దానిమీద నా పరిమళ ద్రవ్యమును తైలమును పెట్టితివి.

42. ఆలాగున జరుగగా, అచ్చట ఆమెతో ఉండిన వేడుకగాండ్ర సమూహముయొక్క సందడి వినబడెను. సమూహమునకు చేరిన త్రాగుబోతులు వారియొద్దకు ఎడారి మార్గమునుండి వచ్చిరి, వారు ఈ వేశ్యల చేతులకు కడియములు తొడిగి వారి తలలకు పూదండలు చుట్టిరి.

43. వ్యభిచారము చేయుటచేత బలహీనురాలైన దీనితో నేనీలాగంటిని అది మరెన్నటికిని వ్యభిచారముచేయక మానదు.

44. వేశ్యతో సాంగత్యముచేయునట్లు వారు దానితో సాంగత్యము చేయుదురు, ఆలాగుననే వారు కాముకురాండ్రయిన ఒహొలాతోను ఒహొలీబాతోను సాంగత్యము చేయుచువచ్చిరి.

45. అయితే వ్యభిచారిణులకును నరహంతకురాండ్రకును రావలసిన శిక్ష నీతిపరులైన వారు వీరికి తగినట్టుగా విధింతురు; వారు వ్యభిచారిణులే, నరహత్యచేయ యత్నించుదురు.

ధర్మశాస్త్రం ప్రకారం నరహత్య, వ్యభిచార నేరాలకు శిక్ష మరణం (నిర్గమకాండము 21:12-14; లేవీయకాండము 20:10). సమరయ, జెరుసలంలకు సంభవించినది న్యాయమైన శిక్షేనని న్యాయవంతులు గ్రహిస్తారు.

46. ఇందుకు ప్రభువైన యెహోవా సెలవిచ్చునదేమనగా వారిమీదికి నేను సైన్యమును రప్పింతును, శత్రువులు వారిని బాధించుటకై దోపుడు సొమ్ముగా వారిని అప్పగింతును.

47. ఆ సైనికులు రాళ్లు రువ్వి వారిని చంపుదురు, ఖడ్గముచేత హతము చేయుదురు, వారి కుమారులను కుమార్తెలను చంపుదురు, వారి యిండ్లను అగ్నిచేత కాల్చివేయుదురు.

48. స్త్రీలందరు మీ కామాతురతచొప్పున చేయకూడదని నేర్చుకొనునట్లు మీ కామాతురతను దేశములో నుండకుండ మాన్పించుదును.

వ 27.

49. నేనే యెహోవానని మీరు తెలిసికొనునట్లు మీ కామాతురతకు శిక్ష విధింపబడును, విగ్రహములను పూజించిన పాపమును మీరు భరించుదురు.

విగ్రహపూజకు కూడా శిక్ష మరణమే (నిర్గమకాండము 22:20 మొ।।).Shortcut Links
యెహెఙ్కేలు - Ezekiel : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |