Ezekiel - యెహెఙ్కేలు 27 | View All

1. మరియయెహోవా వాక్కు నాకు ప్రత్యక్షమై యీలాగు సెలవిచ్చెను.

1. mariyu yehōvaa vaakku naaku pratyakshamai yeelaagu selavicchenu.

2. నరపుత్రుడా, తూరు పట్టణముగూర్చి అంగలార్పు వచనమెత్తి దానికీలాగు ప్రకటన చేయుము

2. naraputruḍaa, thooru paṭṭaṇamugoorchi aṅgalaarpu vachanametthi daanikeelaagu prakaṭana cheyumu

3. సముద్రపురేవులమీద నివసించుదానా, అనేక ద్వీపములకు ప్రయాణముచేయు వర్తకజనమా, ప్రభువైన యెహోవా సెలవిచ్చునదేమనగా తూరు పట్టణమా నేను సంపూర్ణ సౌందర్యము కలదాననని నీవను కొనుచున్నావే;

3. samudrapurēvulameeda nivasin̄chudaanaa, anēka dveepamulaku prayaaṇamucheyu varthakajanamaa, prabhuvaina yehōvaa selavichunadhemanagaa thooru paṭṭaṇamaa nēnu sampoorṇa saundaryamu kaladaananani neevanu konuchunnaavē;

4. నీ సరిహద్దులు సముద్రములమధ్య ఏర్పడెను, నీ శిల్పకారులు నిన్ను సంపూర్ణ సౌందర్యము గలదానిగా చేసియున్నారు.

4. nee sarihaddulu samudramulamadhya ērpaḍenu, nee shilpakaarulu ninnu sampoorṇa saundaryamu galadaanigaa chesiyunnaaru.

5. నీ ఓడలను శెనీరుదేశపు సరళవృక్షపు మ్రానుతో కట్టుదురు, లెబానోను దేవదారు మ్రాను తెప్పించి నీ ఓడకొయ్యలు చేయుదురు.

5. nee ōḍalanu sheneerudheshapu saraḷavrukshapu mraanuthoo kaṭṭuduru, lebaanōnu dhevadaaru mraanu teppin̄chi nee ōḍakoyyalu cheyuduru.

6. బాషానుయొక్క సింధూరమ్రానుచేత నీ కోలలు చేయు దురు, కిత్తీయుల ద్వీపములనుండి వచ్చిన గుంజుమ్రానునకు దంతపు చెక్కడపుపని పొదిగి నీకు పీటలు చేయుదురు.

6. baashaanuyokka sindhooramraanuchetha nee kōlalu cheyu duru, kittheeyula dveepamulanuṇḍi vachina gun̄jumraanunaku danthapu chekkaḍapupani podigi neeku peeṭalu cheyuduru.

7. నీకు జెండాగా ఉండుటకై నీ తెరచాపలు ఐగుప్తునుండి వచ్చిన విచిత్రపు పనిగల అవిసె నారబట్టతో చేయబడును; ఎలీషాద్వీపములనుండి వచ్చిన నీలధూమ్ర వర్ణములు గల బట్ట నీవు చాందినిగా కప్పుకొందువు

7. neeku jeṇḍaagaa uṇḍuṭakai nee terachaapalu aigupthunuṇḍi vachina vichitrapu panigala avise naarabaṭṭathoo cheyabaḍunu; eleeshaadveepamulanuṇḍi vachina neeladhoomra varṇamulu gala baṭṭa neevu chaandhinigaa kappukonduvu

8. తూరుపట్టణమా, సీదోను నివాసులును అర్వదు నివాసులును నీకు ఓడకళాసులుగా ఉన్నారు, నీ స్వజనులకు చేరిన ప్రజ్ఞావంతులు నీకు ఓడ నాయకులుగా ఉన్నారు.

8. thoorupaṭṭaṇamaa, seedōnu nivaasulunu arvadu nivaasulunu neeku ōḍakaḷaasulugaa unnaaru, nee svajanulaku cherina pragnaavanthulu neeku ōḍa naayakulugaa unnaaru.

9. గెబలు పనివారిలో పనితెలిసిన పెద్దలు నీ ఓడలను బాగుచేయు వారుగా నున్నారు, సముద్రమందు నీ సరకులు కొనుటకై సముద్రప్రయాణముచేయు నావికుల యోడలన్నియు నీ రేవులలో ఉన్నవి.
ప్రకటన గ్రంథం 18:19

9. gebalu panivaarilō panitelisina peddalu nee ōḍalanu baagucheyu vaarugaa nunnaaru, samudramandu nee sarakulu konuṭakai samudraprayaaṇamucheyu naavikula yōḍalanniyu nee rēvulalō unnavi.

10. పారసీక దేశపువారును లూదు వారును పూతువారును నీ సైన్యములలో చేరి నీకు సిపాయిలుగా ఉన్నారు, వారు నీ డాళ్లను శిరస్త్రాణములను ధరించువారు, వారిచేత నీకు తేజస్సు కలిగెను.

10. paaraseeka dheshapuvaarunu loodu vaarunu poothuvaarunu nee sainyamulalō cheri neeku sipaayilugaa unnaaru, vaaru nee ḍaaḷlanu shirastraaṇamulanu dharin̄chuvaaru, vaarichetha neeku thējassu kaligenu.

11. అర్వదు వారు నీ సైన్యములో చేరి చుట్టు నీ ప్రాకారములకు డాళ్లు తగిలించి చుట్టు నీ ప్రాకారములమీద కావలి కాచి నీ సౌందర్యమును సంపూర్ణ పరచెదరు.

11. arvadu vaaru nee sainyamulō cheri chuṭṭu nee praakaaramulaku ḍaaḷlu thagilin̄chi chuṭṭu nee praakaaramulameeda kaavali kaachi nee saundaryamunu sampoorṇa parachedaru.

12. నానా విధమైన సరకులు నీలో విస్తారముగా నున్నందున తర్షీషు వారు నీతో వర్తకము చేయుచు, వెండియు ఇనుమును తగరమును సీసమును ఇచ్చి నీ సరకులు కొనుక్కొందురు.

12. naanaa vidhamaina sarakulu neelō visthaaramugaa nunnanduna tharsheeshu vaaru neethoo varthakamu cheyuchu, veṇḍiyu inumunu thagaramunu seesamunu ichi nee sarakulu konukkonduru.

13. గ్రేకేయులును తుబాలువారును మెషెకువారును నీలో వర్తకవ్యాపారము చేయుచు, నరులను ఇత్తడి వస్తువులను ఇచ్చి నీ సరకులు కొనుక్కొందురు,
ప్రకటన గ్రంథం 18:13

13. grēkēyulunu thubaaluvaarunu meshekuvaarunu neelō varthakavyaapaaramu cheyuchu, narulanu itthaḍi vasthuvulanu ichi nee sarakulu konukkonduru,

14. తోగర్మావారు గుఱ్ఱములను యుద్ధాశ్వములను కంచరగాడిదలను ఇచ్చి నీ సరకులు కొనుక్కొందురు;

14. thoogarmaavaaru gurramulanu yuddhaashvamulanu kan̄charagaaḍidalanu ichi nee sarakulu konukkonduru;

15. దదానువారును నీతో వర్తక వ్యాపారము చేయుదురు, చాల ద్వీపముల వర్తకములు నీ వశమున నున్నవి; వర్తకులు దంతమును కోవిదారు మ్రానును ఇచ్చి నీ సరకులు కొనుక్కొందురు.

15. dadaanuvaarunu neethoo varthaka vyaapaaramu cheyuduru, chaala dveepamula varthakamulu nee vashamuna nunnavi; varthakulu danthamunu kōvidaaru mraanunu ichi nee sarakulu konukkonduru.

16. నీచేత చేయబడిన వివిధ వస్తువులను కొనుక్కొనుటకై సిరియనులు నీతో వర్తకవ్యాపారము చేయుదురు, వారు పచ్చరాళ్లను ఊదారంగు నూలుతో కుట్టబడిన చీరలను అవిసెనార బట్టలను పగడములను రత్నములను ఇచ్చి నీ సరకులు కొను క్కొందురు.

16. neechetha cheyabaḍina vividha vasthuvulanu konukkonuṭakai siriyanulu neethoo varthakavyaapaaramu cheyuduru, vaaru paccharaaḷlanu oodaaraṅgu nooluthoo kuṭṭabaḍina chiralanu avisenaara baṭṭalanu pagaḍamulanu ratnamulanu ichi nee sarakulu konu kkonduru.

17. మరియయూదావారును ఇశ్రాయేలు దేశస్థులును నీలో వర్తక వ్యాపారము చేయుచు, మిన్నీతు గోధుమలును మిఠాయిలును తేనెయు తైలమును గుగ్గిల మును ఇచ్చి నీ సరకులు కొనుక్కొందురు.
అపో. కార్యములు 12:20

17. mariyu yoodhaavaarunu ishraayēlu dheshasthulunu neelō varthaka vyaapaaramu cheyuchu, minneethu gōdhumalunu miṭhaayilunu thēneyu thailamunu guggila munu ichi nee sarakulu konukkonduru.

18. దమస్కు వారు హెల్బోను ద్రాక్షారసమును తెల్లబొచ్చును ఇచ్చి విస్తారమైన నీ సరకులును దినుసులును కొనుక్కొందురు.

18. damasku vaaru helbōnu draakshaarasamunu tellabochunu ichi visthaaramaina nee sarakulunu dinusulunu konukkonduru.

19. దదాను వారును గ్రేకేయులును నూలు ఇచ్చి నీ సరకులు కొనుక్కొందురు. ఇనుపపనిముట్టును కత్సీయా కెనయా అను సుగంధద్రవ్యములును నీ సరకులకు బదులియ్యబడును.

19. dadaanu vaarunu grēkēyulunu noolu ichi nee sarakulu konukkonduru. Inupapanimuṭṭunu katseeyaa kenayaa anu sugandhadravyamulunu nee sarakulaku baduliyyabaḍunu.

20. దదాను వారు విచిత్రమైన పనిగల చౌకపు తుండ్లు తీసికొని అమ్ముదురు.
ప్రకటన గ్రంథం 18:9

20. dadaanu vaaru vichitramaina panigala chaukapu thuṇḍlu theesikoni ammuduru.

21. అరబీయులును కేదారు అధిపతులందరును నీతో వర్తకము చేయుదురు, వారు గొఱ్ఱపిల్లలను పొట్టే ళ్లను మేకలను ఇచ్చి నీ సరకులు కొనుక్కొందురు, వీటి నిచ్చి వారు నీతో వర్తకము చేయుదురు.

21. arabeeyulunu kēdaaru adhipathulandarunu neethoo varthakamu cheyuduru, vaaru gorrapillalanu poṭṭē ḷlanu mēkalanu ichi nee sarakulu konukkonduru, veeṭi nichi vaaru neethoo varthakamu cheyuduru.

22. షేబ వర్తకులును రామా వర్తకులును నీతో వర్తకము చేయుదురు. వారు అతి ప్రశస్తమైన గంధవర్గములను విలువగల నానా విధమైన రత్నములను బంగారమును ఇచ్చి నీ సరకులు కొనుక్కొందురు.
ప్రకటన గ్రంథం 18:12-13

22. shēba varthakulunu raamaa varthakulunu neethoo varthakamu cheyuduru. Vaaru athi prashasthamaina gandhavargamulanu viluvagala naanaa vidhamaina ratnamulanu baṅgaaramunu ichi nee sarakulu konukkonduru.

23. హారానువారును కన్నేవారును ఏదెను వారును షేబ వర్తకులును అష్షూరు వర్తకులును కిల్మదు వర్తకులును నీతో వర్తకము చేయుదురు.

23. haaraanuvaarunu kannēvaarunu ēdhenu vaarunu shēba varthakulunu ashshooru varthakulunu kilmadu varthakulunu neethoo varthakamu cheyuduru.

24. వీరు నీలో వర్తకులై సొగసైన వస్త్రములను ధూమ్రవర్ణముగలవియు కుట్టుపనితో చేయబడినవియునగు బట్టలను విలువగల నూలును బాగుగా చేయబడిన గట్టి త్రాళ్లను ఇచ్చి నీ సరకులు కొనుక్కొందురు.

24. veeru neelō varthakulai sogasaina vastramulanu dhoomravarṇamugalaviyu kuṭṭupanithoo cheyabaḍinaviyunagu baṭṭalanu viluvagala noolunu baagugaa cheyabaḍina gaṭṭi traaḷlanu ichi nee sarakulu konukkonduru.

25. తర్షీషు ఓడలు నీకు బండ్లుగా ఉన్నవి. నీవు పరిపూర్ణమైనదానవై మహాఘనముగా సముద్రముమీద కూర్చున్నావు.

25. tharsheeshu ōḍalu neeku baṇḍlugaa unnavi. neevu paripoorṇamainadaanavai mahaaghanamugaa samudramumeeda koorchunnaavu.

26. నీ కోలలు వేయు వారు మహాసముద్రములోనికి నిన్ను త్రోయగా తూర్పు గాలి సముద్రమధ్యమందు నిన్ను బద్దలుచేయును.

26. nee kōlalu vēyu vaaru mahaasamudramulōniki ninnu trōyagaa thoorpu gaali samudramadhyamandu ninnu baddalucheyunu.

27. అప్పుడు నీ ధనమును నీ సరకులును నీవు బదులిచ్చు వస్తు వులును నీ నావి కులును నీ ఓడనాయకులును నీ ఓడలు బాగుచేయువారును నీతో వర్తకము చేయువారును నీలో నున్న సిపాయిలందరును నీలోనున్న జనసమూహము లన్నియు నీవు కూలు దినమందే సముద్రమధ్యమందు కూలుదురు.

27. appuḍu nee dhanamunu nee sarakulunu neevu badulichu vasthu vulunu nee naavi kulunu nee ōḍanaayakulunu nee ōḍalu baagucheyuvaarunu neethoo varthakamu cheyuvaarunu neelō nunna sipaayilandarunu neelōnunna janasamoohamu lanniyu neevu koolu dinamandhe samudramadhyamandu kooluduru.

28. నీ ఓడనాయకులు వేసిన కేకలవలన నీ ఉపగ్రామములు కంపించును;
ప్రకటన గ్రంథం 18:17

28. nee ōḍanaayakulu vēsina kēkalavalana nee upagraamamulu kampin̄chunu;

29. కోలలు పట్టుకొను వారందరును నావికులును ఓడనాయకులును తమ ఓడల మీదనుండి దిగి తీరమున నిలిచి
ప్రకటన గ్రంథం 18:17

29. kōlalu paṭṭukonu vaarandarunu naavikulunu ōḍanaayakulunu thama ōḍala meedanuṇḍi digi theeramuna nilichi

30. నిన్నుగూర్చి మహా శోకమెత్తి ప్రలాపించుచు, తమ తలలమీద బుగ్గి పోసి కొనుచు, బూడిదెలో పొర్లుచు
ప్రకటన గ్రంథం 18:19

30. ninnugoorchi mahaa shōkametthi pralaapin̄chuchu, thama thalalameeda buggi pōsi konuchu, booḍidelō porluchu

31. నీకొరకు తలలు బోడి చేసికొని మొలలకు గోనెలు కట్టుకొని మనశ్చింతగలవారై నిన్నుగూర్చి బహుగా అంగలార్చుదురు.
ప్రకటన గ్రంథం 18:15

31. neekoraku thalalu bōḍi chesikoni molalaku gōnelu kaṭṭukoni manashchinthagalavaarai ninnugoorchi bahugaa aṅgalaarchuduru.

32. వారు నిన్ను గూర్చి ప్రలాపవచనమెత్తి తూరు పట్టణమా, నీతో సాటియైన పట్టణమేది? సముద్రములో మునిగిలయమై పోయిన పట్టణమా, నీకు సమమైన పట్టణమేది?
ప్రకటన గ్రంథం 18:18, ప్రకటన గ్రంథం 18:15

32. vaaru ninnu goorchi pralaapavachanametthi thooru paṭṭaṇamaa, neethoo saaṭiyaina paṭṭaṇamēdi? Samudramulō munigilayamai pōyina paṭṭaṇamaa, neeku samamaina paṭṭaṇamēdi?

33. సముద్రముమీద వచ్చిన నీ సరకులను పంపించి చాల జనములను తృప్తిపరచితివి, విస్తారమైన నీ పదార్థములచేతను నీ వర్తకముచేతను భూపతులను ఐశ్వర్యవంతులుగా చేసి తివి.
ప్రకటన గ్రంథం 18:19

33. samudramumeeda vachina nee sarakulanu pampin̄chi chaala janamulanu trupthiparachithivi, visthaaramaina nee padaarthamulachethanu nee varthakamuchethanu bhoopathulanu aishvaryavanthulugaa chesi thivi.

34. ఇప్పుడు అగాధజలములలో మునిగి సముద్రబలము చేత బద్దలైతివే, నీ వర్తకమును నీ యావత్సమూహమును నీతోకూడ కూలెనేయని చెప్పుకొనుచు బహుగా ఏడ్చు దురు.

34. ippuḍu agaadhajalamulalō munigi samudrabalamu chetha baddalaithivē, nee varthakamunu nee yaavatsamoohamunu neethookooḍa koolenēyani cheppukonuchu bahugaa ēḍchu duru.

35. నిన్ను బట్టి ద్వీపనివాసులందరు విభ్రాంతి నొందుదురు, వారి రాజులు వణకుదురు, వారి ముఖములు చిన్న బోవును.

35. ninnu baṭṭi dveepanivaasulandaru vibhraanthi nonduduru, vaari raajulu vaṇakuduru, vaari mukhamulu chinna bōvunu.

36. జనులలోని వర్తకులు నిన్ను అపహసించుదురు భీతికి హేతువగుదువు, నీవు బొత్తిగా నాశనమగుదువు.
ప్రకటన గ్రంథం 18:11-15-1

36. janulalōni varthakulu ninnu apahasin̄chuduru bheethiki hēthuvaguduvu, neevu botthigaa naashanamaguduvu.Shortcut Links
యెహెఙ్కేలు - Ezekiel : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |