Ezekiel - యెహెఙ్కేలు 36 | View All

1. మరియు నరపుత్రుడా, నీవు ఇశ్రాయేలు పర్వతములకు ఈ మాట ప్రవచింపుము ఇశ్రాయేలు పర్వతములారా, యెహోవా మాట ఆలకించుడి,

1. mariyu naraputruḍaa, neevu ishraayēlu parvathamulaku ee maaṭa pravachimpumu ishraayēlu parvathamulaaraa, yehōvaa maaṭa aalakin̄chuḍi,

2. ప్రభువైన యెహోవా సెలవిచ్చునదేమనగా ఆహా ప్రాచీనములైన ఉన్నతస్థలములు మా స్వాస్థ్యములైనవని మిమ్మును గురించి శత్రువులు చెప్పుకొనిరి.

2. prabhuvaina yehōvaa selavichunadhemanagaa aahaa praachinamulaina unnathasthalamulu maa svaasthyamulainavani mimmunu gurin̄chi shatruvulu cheppukoniri.

3. వచనమెత్తి ఈలాగు ప్రవచింపుము ప్రభువగు యెహోవా సెలవిచ్చున దేమనగాశేషించిన అన్యజనులకు మీరు స్వాధీనులగునట్లు గాను, నిందించువారిచేత జనుల దృష్టికి మీరు అపహాస్యా స్పదమగునట్లుగాను, నలుదిక్కుల మీ శత్రువులు మిమ్మను పట్టుకొన నాశించి మిమ్మును పాడుచేసియున్నారు.

3. vachanametthi eelaagu pravachimpumu prabhuvagu yehōvaa selavichuna dhemanagaashēshin̄china anyajanulaku meeru svaadheenulagunaṭlu gaanu, nindin̄chuvaarichetha janula drushṭiki meeru apahaasyaa spadamagunaṭlugaanu, naludikkula mee shatruvulu mimmanu paṭṭukona naashin̄chi mimmunu paaḍuchesiyunnaaru.

4. కాగా ఇశ్రాయేలు పర్వతములారా, ప్రభువైన యెహోవా మాట ఆలకించుడి. ప్రభువగు యెహోవా ఈలాగు సెల విచ్చుచున్నాడుశేషించిన అన్యజనులకు అపహాస్యాస్ప దమై దోపుడు సొమ్ముగా విడువబడిన పర్వతములతోను కొండలతోను వాగులతోను లోయలతోను పాడైన స్థల ములతోను నిర్జనమైన పట్టణములతోను

4. kaagaa ishraayēlu parvathamulaaraa, prabhuvaina yehōvaa maaṭa aalakin̄chuḍi. Prabhuvagu yehōvaa eelaagu sela vichuchunnaaḍushēshin̄china anyajanulaku apahaasyaaspa damai dōpuḍu sommugaa viḍuvabaḍina parvathamulathoonu koṇḍalathoonu vaagulathoonu lōyalathoonu paaḍaina sthala mulathoonu nirjanamaina paṭṭaṇamulathoonu

5. ప్రభువైన యెహోవా సెలవిచ్చునదేమనగా సంతుష్టహృదయులై నా దేశమును హీనముగా చూచి దోపుడు సొమ్ముగా ఉండుటకై తమకు అది స్వాస్థ్యమని దాని స్వాధీనపరచు కొనిన ఎదోమీయులనందరిని బట్టియు, శేషించిన అన్య జనులనుబట్టియు నారోషాగ్నితో యథార్థముగా మాట ఇచ్చియున్నాను.

5. prabhuvaina yehōvaa selavichunadhemanagaa santhushṭahrudayulai naa dheshamunu heenamugaa chuchi dōpuḍu sommugaa uṇḍuṭakai thamaku adhi svaasthyamani daani svaadheenaparachu konina edōmeeyulanandarini baṭṭiyu, shēshin̄china anya janulanubaṭṭiyu naarōshaagnithoo yathaarthamugaa maaṭa ichiyunnaanu.

6. కాబట్టి ఇశ్రాయేలు దేశమునుగూర్చి ప్రవచనమెత్తి, పర్వతములతోను కొండలతోను వాగుల తోను లోయలతోను ఈ మాట తెలియజెప్పుము ప్రభువైన యెహోవా సెలవిచ్చునదేమనగా మీరు అన్య జనులవలన అవమానము నొందితిరి గనుక రోషముతోను కోపముతోను నేను మాట ఇచ్చియున్నాను.

6. kaabaṭṭi ishraayēlu dheshamunugoorchi pravachanametthi, parvathamulathoonu koṇḍalathoonu vaagula thoonu lōyalathoonu ee maaṭa teliyajeppumu prabhuvaina yehōvaa selavichunadhemanagaa meeru anya janulavalana avamaanamu nondithiri ganuka rōshamuthoonu kōpamuthoonu nēnu maaṭa ichiyunnaanu.

7. ప్రభువైన యెహోవా సెలవిచ్చునదేమనగామీ చుట్టునున్న అన్య జనులు అవమానము నొందుదురని నేను ప్రమాణము చేయుచున్నాను.

7. prabhuvaina yehōvaa selavichunadhemanagaamee chuṭṭununna anya janulu avamaanamu nondudurani nēnu pramaaṇamu cheyuchunnaanu.

8. ఇశ్రాయేలు పర్వతములారా, యిక కొంతకాలమునకు ఇశ్రాయేలీయులగు నా జనులు వచ్చె దరు, మీరు చిగురుపెట్టి వారికొరకు మీ ఫలములు ఫలించుదురు.

8. ishraayēlu parvathamulaaraa, yika konthakaalamunaku ishraayēleeyulagu naa janulu vacche daru, meeru chigurupeṭṭi vaarikoraku mee phalamulu phalin̄chuduru.

9. నేను మీ పక్షముననున్నాను, నేను మీ తట్టు తిరుగగా మీరు దున్నబడి విత్తబడుదురు.

9. nēnu mee pakshamunanunnaanu, nēnu mee thaṭṭu thirugagaa meeru dunnabaḍi vitthabaḍuduru.

10. మీ మీద మానవ జాతిని, అనగా ఇశ్రాయేలీయులనందరిని, విస్తరింప జేసెదను, నా పట్టణములకు నివాసులు వత్తురు, పాడై పోయిన పట్టణములు మరల కట్టబడును.

10. mee meeda maanava jaathini, anagaa ishraayēleeyulanandarini, vistharimpa jēsedanu, naa paṭṭaṇamulaku nivaasulu vatthuru, paaḍai pōyina paṭṭaṇamulu marala kaṭṭabaḍunu.

11. మీ మీద మనుష్యులను పశువులను విస్తరింపజేసెదను, అవి విస్తరించి అభివృద్ధి నొందును, పూర్వమున్నట్టు మిమ్మును నివాస స్థలముగా చేసి, మునుపటికంటె అధికమైన మేలు మీకు కలుగజేసెదను, అప్పుడు నేను యెహోవానై యున్నానని మీరు తెలిసికొందురు.

11. mee meeda manushyulanu pashuvulanu vistharimpajēsedanu, avi vistharin̄chi abhivruddhi nondunu, poorvamunnaṭṭu mimmunu nivaasa sthalamugaa chesi, munupaṭikaṇṭe adhikamaina mēlu meeku kalugajēsedanu, appuḍu nēnu yehōvaanai yunnaanani meeru telisikonduru.

12. మానవజాతిని, అనగా నా జనులగు ఇశ్రాయేలీయులను నేను మీలో సంచారము చేయించెదను, వారు నిన్ను స్వతంత్రించుకొందురు, మీరికమీదట వారిని పుత్రహీనులుగా చేయక వారికి స్వాస్థ్యమగుదురు.

12. maanavajaathini, anagaa naa janulagu ishraayēleeyulanu nēnu meelō san̄chaaramu cheyin̄chedanu, vaaru ninnu svathantrin̄chukonduru, meerikameedaṭa vaarini putraheenulugaa cheyaka vaariki svaasthyamaguduru.

13. ప్రభువగు యెహోవా సెలవిచ్చున దేమనగా దేశమా, నీవు మనుష్యులను భక్షించుదానవు, నీ జనులను పుత్రహీనులుగా చేయుదానవు అని జనులు నిన్నుగూర్చి చెప్పుచున్నారే.

13. prabhuvagu yehōvaa selavichuna dhemanagaa dheshamaa, neevu manushyulanu bhakshin̄chudaanavu, nee janulanu putraheenulugaa cheyudaanavu ani janulu ninnugoorchi cheppuchunnaarē.

14. నీవు మనుష్యులను భక్షింపవు, ఇక నీ జనులను పుత్రహీనులుగా చేయవు; ఇదే ప్రభువగు యెహోవా వాక్కు

14. neevu manushyulanu bhakshimpavu, ika nee janulanu putraheenulugaa cheyavu; idhe prabhuvagu yehōvaa vaakku

15. నిన్ను గూర్చి అన్య జనులు చేయు అపహాస్యము నీకిక వినబడకుండ చేసెదను, జనములవలన కలుగు అవమానము నీవికభరింపవు,నీవు నీ జనులను పుత్రహీనులగా చేయకయుందువు; ఇదే ప్రభువగు యెహోవా వాక్కు.

15. ninnu goorchi anya janulu cheyu apahaasyamu neekika vinabaḍakuṇḍa chesedanu, janamulavalana kalugu avamaanamu neevikabharimpavu,neevu nee janulanu putraheenulagaa cheyakayunduvu; idhe prabhuvagu yehōvaa vaakku.

16. మరియయెహోవా వాక్కు నాకు ప్రత్యక్షమై యీలాగు సెలవిచ్చెను.

16. mariyu yehōvaa vaakku naaku pratyakshamai yeelaagu selavicchenu.

17. నరపుత్రుడా, ఇశ్రాయేలీయులు తమ దేశములో నివసించి, దుష్‌ప్రవర్తనచేతను దుష్‌క్రియలచేతను దానిని అపవిత్రపరచిరి, వారి ప్రవర్తన బహిష్టయైన స్త్రీయొక్క అపవిత్రతవలె నా దృష్టికి కనబడుచున్నది.

17. naraputruḍaa, ishraayēleeyulu thama dheshamulō nivasin̄chi, dush‌pravarthanachethanu dush‌kriyalachethanu daanini apavitraparachiri, vaari pravarthana bahishṭayaina streeyokka apavitrathavale naa drushṭiki kanabaḍuchunnadhi.

18. కాబట్టి దేశములో వారు చేసిన నరహత్య విషయమైయును, విగ్రహములను పెట్టుకొని వారు దేశమును అపవిత్రపరచినదాని విషయమైయును నేను నా క్రోధమును వారిమీద కుమ్మరించి

18. kaabaṭṭi dheshamulō vaaru chesina narahatya vishayamaiyunu, vigrahamulanu peṭṭukoni vaaru dheshamunu apavitraparachinadaani vishayamaiyunu nēnu naa krōdhamunu vaarimeeda kummarin̄chi

19. వారి ప్రవర్తనను బట్టియు వారి క్రియలను బట్టియు వారిని శిక్షించి, నేను అన్యజనులలోనికి వారిని వెళ్లగొట్టగా వారు ఆ యా దేశ ములకు చెదరి పోయిరి.

19. vaari pravarthananu baṭṭiyu vaari kriyalanu baṭṭiyu vaarini shikshin̄chi, nēnu anyajanulalōniki vaarini veḷlagoṭṭagaa vaaru aa yaa dhesha mulaku chedari pōyiri.

20. వారు తాము వెళ్లిన స్థలముల లోని జనులయొద్ద చేరగా ఆ జనులువీరు యెహోవా జనులే గదా, ఆయన దేశములోనుండి వచ్చినవారే గదా, అని చెప్పుటవలన నా పరిశుద్ధనామమునకు దూషణ కలుగుటకు ఇశ్రాయేలీయులు కారణమైరి.
రోమీయులకు 2:24

20. vaaru thaamu veḷlina sthalamula lōni janulayoddha cheragaa aa januluveeru yehōvaa janulē gadaa, aayana dheshamulōnuṇḍi vachinavaarē gadaa, ani cheppuṭavalana naa parishuddhanaamamunaku dooshaṇa kaluguṭaku ishraayēleeyulu kaaraṇamairi.

21. కాగా ఇశ్రాయేలీయులు పోయిన యెల్లచోట్లను నా పరిశుద్ధ నామమునకు దూషణ కలుగగా నేను చూచి నా నామము విషయమై చింతపడితిని.

21. kaagaa ishraayēleeyulu pōyina yellachooṭlanu naa parishuddha naamamunaku dooshaṇa kalugagaa nēnu chuchi naa naamamu vishayamai chinthapaḍithini.

22. కాబట్టి ఇశ్రాయేలీయులకు ఈ మాట ప్రకటనచేయుము ప్రభువగు యెహోవా సెలవిచ్చునదేమనగా ఇశ్రాయేలీయులారా, మీ నిమిత్తము కాదు గాని అన్యజనులలో మీచేత దూషణనొందిన నా పరిశుద్ధ నామము నిమిత్తము నేను చేయబోవుదానిని చేయుదును.

22. kaabaṭṭi ishraayēleeyulaku ee maaṭa prakaṭanacheyumu prabhuvagu yehōvaa selavichunadhemanagaa ishraayēleeyulaaraa, mee nimitthamu kaadu gaani anyajanulalō meechetha dooshaṇanondina naa parishuddha naamamu nimitthamu nēnu cheyabōvudaanini cheyudunu.

23. అన్యజనుల మధ్య మీరు దూషించిన నా ఘనమైన నామమును నేను పరిశుద్ధపరచుదును, వారి యెదుట మీయందు నేను నన్ను పరిశుద్ధపరచుకొనగా నేను ప్రభువగు యెహోవానని వారు తెలిసికొందురు; ఇదే ప్రభువగు యెహోవా వాక్కు.
మత్తయి 6:9

23. anyajanula madhya meeru dooshin̄china naa ghanamaina naamamunu nēnu parishuddhaparachudunu, vaari yeduṭa meeyandu nēnu nannu parishuddhaparachukonagaa nēnu prabhuvagu yehōvaanani vaaru telisikonduru; idhe prabhuvagu yehōvaa vaakku.

24. నేను అన్యజను లలోనుండి మిమ్మును తోడుకొని, ఆ యా దేశములలో నుండి సమకూర్చి, మీ స్వదేశములోనికి మిమ్మును రప్పించెదను.

24. nēnu anyajanu lalōnuṇḍi mimmunu thooḍukoni, aa yaa dheshamulalō nuṇḍi samakoorchi, mee svadheshamulōniki mimmunu rappin̄chedanu.

25. మీ అపవిత్రత యావత్తు పోవునట్లు నేను మీ మీద శుద్ధజలము చల్లుదును, మీ విగ్రహములవలన మీకు కలిగిన అపవిత్రత అంతయు తీసివేసెదను.
హెబ్రీయులకు 10:22

25. mee apavitratha yaavatthu pōvunaṭlu nēnu mee meeda shuddhajalamu challudunu, mee vigrahamulavalana meeku kaligina apavitratha anthayu theesivēsedanu.

26. నూతన హృదయము మీ కిచ్చెదను, నూతన స్వభావము మీకు కలుగజేసెదను, రాతిగుండె మీలోనుండి తీసివేసి మాంసపు గుండెను మీకిచ్చెదను.
2 కోరింథీయులకు 3:3

26. noothana hrudayamu mee kicchedanu, noothana svabhaavamu meeku kalugajēsedanu, raathiguṇḍe meelōnuṇḍi theesivēsi maansapu guṇḍenu meekicchedanu.

27. నా ఆత్మను మీయందుంచి, నా కట్టడల ననుసరించు వారినిగాను నా విధులను గైకొను వారినిగాను మిమ్మును చేసెదను.
1 థెస్సలొనీకయులకు 4:8

27. naa aatmanu meeyandun̄chi, naa kaṭṭaḍala nanusarin̄chu vaarinigaanu naa vidhulanu gaikonu vaarinigaanu mimmunu chesedanu.

28. నేను మీ పితరుల కిచ్చిన దేశములో మీరు నివసించెదరు, మీరు నా జనులై యుందురు నేను మీ దేవుడనై యుందును.

28. nēnu mee pitharula kichina dheshamulō meeru nivasin̄chedaru, meeru naa janulai yunduru nēnu mee dhevuḍanai yundunu.

29. మీ సకల మైన అపవిత్రతను పోగొట్టి నేను మిమ్మును రక్షింతును, మీకు కరవురానియ్యక ధాన్యమునకు ఆజ్ఞ ఇచ్చి అభివృద్ధి పరతును.

29. mee sakala maina apavitrathanu pōgoṭṭi nēnu mimmunu rakshinthunu, meeku karavuraaniyyaka dhaanyamunaku aagna ichi abhivruddhi parathunu.

30. అన్యజనులలో కరవును గూర్చిన నింద మీరిక నొందకయుండునట్లు చెట్ల ఫలములను భూమిపంటను నేను విస్తరింపజేసెదను.

30. anyajanulalō karavunu goorchina ninda meerika nondakayuṇḍunaṭlu cheṭla phalamulanu bhoomipaṇṭanu nēnu vistharimpajēsedanu.

31. అప్పుడు మీరు మీ దుష్‌ ప్రవర్తనను మీరు చేసిన దుష్‌క్రియలను మనస్సునకు తెచ్చుకొని, మీ దోషములను బట్టియు హేయక్రియ లను బట్టియు మిమ్మును మీరు అసహ్యించుకొందురు.

31. appuḍu meeru mee dush‌ pravarthananu meeru chesina dush‌kriyalanu manassunaku techukoni, mee dōshamulanu baṭṭiyu hēyakriya lanu baṭṭiyu mimmunu meeru asahyin̄chukonduru.

32. మీ నిమిత్తము నేను ఈలాగున చేయుటలేదని తెలిసి కొనుడి; ఇదే ప్రభువైన యెహోవా వాక్కు. ఇశ్రా యేలీయులారా, మీ ప్రవర్తననుగూర్చి చిన్నబోయి సిగ్గు పడుడి.

32. mee nimitthamu nēnu eelaaguna cheyuṭalēdani telisi konuḍi; idhe prabhuvaina yehōvaa vaakku. ishraayēleeyulaaraa, mee pravarthananugoorchi chinnabōyi siggu paḍuḍi.

33. మీ దోషములవలన మీకు కలిగిన అపవిత్రతను నేను తీసివేసి మీ పట్టణములలో మిమ్మును నివసింప జేయునాడు పాడైపోయిన స్థలములు మరల కట్టబడును.

33. mee dōshamulavalana meeku kaligina apavitrathanu nēnu theesivēsi mee paṭṭaṇamulalō mimmunu nivasimpa jēyunaaḍu paaḍaipōyina sthalamulu marala kaṭṭabaḍunu.

34. మార్గస్థుల దృష్టికి పాడుగాను నిర్జనముగాను అగుపడిన భూమి సేద్యము చేయబడును.

34. maargasthula drushṭiki paaḍugaanu nirjanamugaanu agupaḍina bhoomi sēdyamu cheyabaḍunu.

35. పాడైన భూమి ఏదెను వనమువలె ఆయెననియు, పాడుగాను నిర్జనముగానున్న యీ పట్టణములు నివాసులతో నిండి ప్రాకారములు గలవాయెననియు జనులు చెప్పుదురు.

35. paaḍaina bhoomi ēdhenu vanamuvale aayenaniyu, paaḍugaanu nirjanamugaanunna yee paṭṭaṇamulu nivaasulathoo niṇḍi praakaaramulu galavaayenaniyu janulu cheppuduru.

36. అప్పుడు యెహోవానైన నేను పాడైపోయిన స్థలములను కట్టువాడ ననియు, పాడైపోయిన స్థలములలో చెట్లను నాటువాడ ననియు మీ చుట్టు శేషించిన అన్యజనులు తెలిసి కొందురు. యెహోవానైన నేను మాట ఇచ్చియున్నాను, నేను దాని నెరవేర్తును.

36. appuḍu yehōvaanaina nēnu paaḍaipōyina sthalamulanu kaṭṭuvaaḍa naniyu, paaḍaipōyina sthalamulalō cheṭlanu naaṭuvaaḍa naniyu mee chuṭṭu shēshin̄china anyajanulu telisi konduru. Yehōvaanaina nēnu maaṭa ichiyunnaanu, nēnu daani neravērthunu.

37. ప్రభువగు యెహోవా సెలవిచ్చునదేమనగా ఇశ్రాయేలీయులకు నేను ఈలాగు చేయు విషయములో వారిని నాయొద్ద విచారణచేయనిత్తును, గొఱ్ఱెలు విస్తరించునట్లుగా నేను వారిని విస్తరింపజేసెదను.

37. prabhuvagu yehōvaa selavichunadhemanagaa ishraayēleeyulaku nēnu eelaagu cheyu vishayamulō vaarini naayoddha vichaaraṇacheyanitthunu, gorrelu vistharin̄chunaṭlugaa nēnu vaarini vistharimpajēsedanu.

38. నేను యెహోవానై యున్నానని వారు తెలిసికొనునట్లు ప్రతిష్ఠితములగు గొఱ్ఱెలంత విస్తారముగాను, నియామకదినములలో యెరూషలేమునకు వచ్చు గొఱ్ఱెలంత విస్తారముగాను వారి పట్టణములయందు మనుష్యులు గుంపులు గుంపులుగా విస్తరించునట్లు నేను చేసెదను.

38. nēnu yehōvaanai yunnaanani vaaru telisikonunaṭlu prathishṭhithamulagu gorrelantha visthaaramugaanu, niyaamakadhinamulalō yerooshalēmunaku vachu gorrelantha visthaaramugaanu vaari paṭṭaṇamulayandu manushyulu gumpulu gumpulugaa vistharin̄chunaṭlu nēnu chesedanu.Shortcut Links
యెహెఙ్కేలు - Ezekiel : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |