Ezekiel - యెహెఙ్కేలు 36 | View All

1. మరియు నరపుత్రుడా, నీవు ఇశ్రాయేలు పర్వతములకు ఈ మాట ప్రవచింపుము ఇశ్రాయేలు పర్వతములారా, యెహోవా మాట ఆలకించుడి,

నాలుగు భాగాలుగా ఉన్న భవిష్యద్వాక్కు – ఇస్రాయేల్‌ను పాడు చేసిన దేశాలపై ప్రతీకారం (వ 1-7); ఇస్రాయేల్ దేశానికి తిరిగి దాని పూర్వ క్షేమస్థితి చేకూర్చడం (వ 8-15); ఇస్రాయేల్ వారిని వారి దేశంలో నుండి వెళ్ళగొట్టిన కారణాలు (వ 16-23); ఇస్రాయేల్‌వారు తిరిగి తమ స్వదేశం చేరుకోవడం (వ 24-38).

2. ప్రభువైన యెహోవా సెలవిచ్చునదేమనగా ఆహా ప్రాచీనములైన ఉన్నతస్థలములు మా స్వాస్థ్యములైనవని మిమ్మును గురించి శత్రువులు చెప్పుకొనిరి.

3. వచనమెత్తి ఈలాగు ప్రవచింపుము ప్రభువగు యెహోవా సెలవిచ్చున దేమనగాశేషించిన అన్యజనులకు మీరు స్వాధీనులగునట్లు గాను, నిందించువారిచేత జనుల దృష్టికి మీరు అపహాస్యా స్పదమగునట్లుగాను, నలుదిక్కుల మీ శత్రువులు మిమ్మను పట్టుకొన నాశించి మిమ్మును పాడుచేసియున్నారు.

ఇస్రాయేల్‌వారు తమ చరిత్ర చాలా భాగంలో ఇలాంటివాటిని ఎదుర్కోవలసి వచ్చింది.

4. కాగా ఇశ్రాయేలు పర్వతములారా, ప్రభువైన యెహోవా మాట ఆలకించుడి. ప్రభువగు యెహోవా ఈలాగు సెల విచ్చుచున్నాడుశేషించిన అన్యజనులకు అపహాస్యాస్ప దమై దోపుడు సొమ్ముగా విడువబడిన పర్వతములతోను కొండలతోను వాగులతోను లోయలతోను పాడైన స్థల ములతోను నిర్జనమైన పట్టణములతోను

5. ప్రభువైన యెహోవా సెలవిచ్చునదేమనగా సంతుష్టహృదయులై నా దేశమును హీనముగా చూచి దోపుడు సొమ్ముగా ఉండుటకై తమకు అది స్వాస్థ్యమని దాని స్వాధీనపరచు కొనిన ఎదోమీయులనందరిని బట్టియు, శేషించిన అన్య జనులనుబట్టియు నారోషాగ్నితో యథార్థముగా మాట ఇచ్చియున్నాను.

6. కాబట్టి ఇశ్రాయేలు దేశమునుగూర్చి ప్రవచనమెత్తి, పర్వతములతోను కొండలతోను వాగుల తోను లోయలతోను ఈ మాట తెలియజెప్పుము ప్రభువైన యెహోవా సెలవిచ్చునదేమనగా మీరు అన్య జనులవలన అవమానము నొందితిరి గనుక రోషముతోను కోపముతోను నేను మాట ఇచ్చియున్నాను.

7. ప్రభువైన యెహోవా సెలవిచ్చునదేమనగామీ చుట్టునున్న అన్య జనులు అవమానము నొందుదురని నేను ప్రమాణము చేయుచున్నాను.

ఆ జనాలు ఇస్రాయేల్‌కు ఏ విధంగా చేశారో దేవుడు కూడా వారికి అలానే చేస్తాడు (యెహెఙ్కేలు 5:11).

8. ఇశ్రాయేలు పర్వతములారా, యిక కొంతకాలమునకు ఇశ్రాయేలీయులగు నా జనులు వచ్చె దరు, మీరు చిగురుపెట్టి వారికొరకు మీ ఫలములు ఫలించుదురు.

ఇస్రాయేల్ దేశానికి దాని పూర్వస్థితి కలుగుతుందని తెలియజేసే భవిష్యద్వాక్కు. 12,14,15 వచనాల్లో మరెన్నడూ అనేమాట గమనించండి. యూదులు బబులోనునుంచి తిరిగి వచ్చినప్పుడు ఈ భవిష్యద్వాక్కు నెరవేరినట్టు కనిపించదు. ఎందుకంటే తిరిగి వచ్చిన తరువాత మరో సారి ఆ దేశం తన ప్రజలను పోగొట్టుకుంది (క్రీ.శ. 70లో రోమ్‌వారు జెరుసలంను ధ్వంసం చేసి ప్రజలను చెల్లాచెదురు చేసివేశారు). ప్రవక్తలు పాత ఒడంబడిక గ్రంథంలో క్రీస్తు రెండు రకాల రాకడ గురించి ముందుగా చెప్పారు గాని ఈ రెంటి మధ్య కొన్ని శతాబ్దాల అంతరం ఉంటుందని చూచాయగానైనా చెప్పలేదు. అదే విధంగా ఇస్రాయేల్‌కు కూడా రెండు సార్లు తన పూర్వ క్షేమస్థితి చేకూరుతుందని భావించవచ్చు.

9. నేను మీ పక్షముననున్నాను, నేను మీ తట్టు తిరుగగా మీరు దున్నబడి విత్తబడుదురు.

10. మీ మీద మానవ జాతిని, అనగా ఇశ్రాయేలీయులనందరిని, విస్తరింప జేసెదను, నా పట్టణములకు నివాసులు వత్తురు, పాడై పోయిన పట్టణములు మరల కట్టబడును.

11. మీ మీద మనుష్యులను పశువులను విస్తరింపజేసెదను, అవి విస్తరించి అభివృద్ధి నొందును, పూర్వమున్నట్టు మిమ్మును నివాస స్థలముగా చేసి, మునుపటికంటె అధికమైన మేలు మీకు కలుగజేసెదను, అప్పుడు నేను యెహోవానై యున్నానని మీరు తెలిసికొందురు.

12. మానవజాతిని, అనగా నా జనులగు ఇశ్రాయేలీయులను నేను మీలో సంచారము చేయించెదను, వారు నిన్ను స్వతంత్రించుకొందురు, మీరికమీదట వారిని పుత్రహీనులుగా చేయక వారికి స్వాస్థ్యమగుదురు.

13. ప్రభువగు యెహోవా సెలవిచ్చున దేమనగా దేశమా, నీవు మనుష్యులను భక్షించుదానవు, నీ జనులను పుత్రహీనులుగా చేయుదానవు అని జనులు నిన్నుగూర్చి చెప్పుచున్నారే.

14. నీవు మనుష్యులను భక్షింపవు, ఇక నీ జనులను పుత్రహీనులుగా చేయవు; ఇదే ప్రభువగు యెహోవా వాక్కు

15. నిన్ను గూర్చి అన్య జనులు చేయు అపహాస్యము నీకిక వినబడకుండ చేసెదను, జనములవలన కలుగు అవమానము నీవికభరింపవు,నీవు నీ జనులను పుత్రహీనులగా చేయకయుందువు; ఇదే ప్రభువగు యెహోవా వాక్కు.

16. మరియయెహోవా వాక్కు నాకు ప్రత్యక్షమై యీలాగు సెలవిచ్చెను.

ఇస్రాయేల్‌ను వారి దేశంలోనుంచి చెదరగొట్టడంలో గల కారణాలు.

17. నరపుత్రుడా, ఇశ్రాయేలీయులు తమ దేశములో నివసించి, దుష్‌ప్రవర్తనచేతను దుష్‌క్రియలచేతను దానిని అపవిత్రపరచిరి, వారి ప్రవర్తన బహిష్టయైన స్త్రీయొక్క అపవిత్రతవలె నా దృష్టికి కనబడుచున్నది.

“అశుద్ధం”– దేశాన్ని అశుద్ధం చేసినందుకు శిక్ష దాన్లోనుంచి వెళ్ళగొట్టబడడమే – లేవీయకాండము 18:28; లేవీయకాండము 20:22.

18. కాబట్టి దేశములో వారు చేసిన నరహత్య విషయమైయును, విగ్రహములను పెట్టుకొని వారు దేశమును అపవిత్రపరచినదాని విషయమైయును నేను నా క్రోధమును వారిమీద కుమ్మరించి

దేవుని దేశాన్ని ప్రజలు రెండు విధాలుగా అశుద్ధం చేశారు – రక్తపాతం, అబద్ధ దేవతాపూజ. మొదటి దానివల్ల ప్రజలు మరణించారు, రెండోదాని వల్ల సత్యం మరణించింది. ఈ రెంటినీ చేయడంలో కూడా వారు దేవుని ధర్మశాస్త్రాన్ని వ్యతిరేకించారు (నిర్గమ 20 అధ్యాయం).

19. వారి ప్రవర్తనను బట్టియు వారి క్రియలను బట్టియు వారిని శిక్షించి, నేను అన్యజనులలోనికి వారిని వెళ్లగొట్టగా వారు ఆ యా దేశ ములకు చెదరి పోయిరి.

20. వారు తాము వెళ్లిన స్థలముల లోని జనులయొద్ద చేరగా ఆ జనులువీరు యెహోవా జనులే గదా, ఆయన దేశములోనుండి వచ్చినవారే గదా, అని చెప్పుటవలన నా పరిశుద్ధనామమునకు దూషణ కలుగుటకు ఇశ్రాయేలీయులు కారణమైరి.
రోమీయులకు 2:24

“దూషణ”– ఇస్రాయేల్‌వారు ఓటమికి గురై తమ మధ్యకు ఎందుకు చెదిరిపోయారో నిజమైన కారణం ఇరుగుపొరుగు దేశాలవారికి తెలియదు. వారి దేవుడు వారిని ఆదుకోలేనంత బలహీనుడనీ, తమ దేవుళ్ళకంటే తక్కువవాడనీ వారు భావించారు.

21. కాగా ఇశ్రాయేలీయులు పోయిన యెల్లచోట్లను నా పరిశుద్ధ నామమునకు దూషణ కలుగగా నేను చూచి నా నామము విషయమై చింతపడితిని.

22. కాబట్టి ఇశ్రాయేలీయులకు ఈ మాట ప్రకటనచేయుము ప్రభువగు యెహోవా సెలవిచ్చునదేమనగా ఇశ్రాయేలీయులారా, మీ నిమిత్తము కాదు గాని అన్యజనులలో మీచేత దూషణనొందిన నా పరిశుద్ధ నామము నిమిత్తము నేను చేయబోవుదానిని చేయుదును.

దేవుడు తన పవిత్ర నామం కోసం కొన్ని పనులు చెయ్యబోతున్నాడు. అవేమంటే ఇస్రాయేల్‌ను తిరిగి వారి దేశానికి తోడుకువచ్చి అలా పూర్వ క్షేమస్థితి పొందిన దేశంలో వారిని పవిత్ర ప్రజగా చేస్తాడు (వ 24-35). ఇలాంటి అనుగ్రహానికి వారు యోగ్యులు కాకపోయినప్పటికీ ఇలా చేస్తాడు. ఎఫెసీయులకు 1:3-14 లో విశ్వాసులతో దేవుడు వ్యవహరించే తీరు గురించిన వర్ణన చూడండి. అందు మూలంగా ఆయన ఘనమైన పేరుకు స్తుతి కలుగుతుంది. దేవుని పేరుప్రతిష్ఠలు ఆయన ప్రజలతో ముడిపడి ఉన్నాయని ఇక్కడ గమనించండి. వారి ప్రవర్తనను చూడడంవల్ల ఇతర మనుషుల్లో దేవునిపట్ల అభిప్రాయాలు ఏర్పడుతాయి.

23. అన్యజనుల మధ్య మీరు దూషించిన నా ఘనమైన నామమును నేను పరిశుద్ధపరచుదును, వారి యెదుట మీయందు నేను నన్ను పరిశుద్ధపరచుకొనగా నేను ప్రభువగు యెహోవానని వారు తెలిసికొందురు; ఇదే ప్రభువగు యెహోవా వాక్కు.
మత్తయి 6:9

ఇస్రాయేల్‌వారి పట్ల తన వ్యవహారాల మూలంగా దేవుడు ప్రపంచ జాతులకు తన నిజమైన స్వభావాన్ని కనపరుస్తాడు.

24. నేను అన్యజను లలోనుండి మిమ్మును తోడుకొని, ఆ యా దేశములలో నుండి సమకూర్చి, మీ స్వదేశములోనికి మిమ్మును రప్పించెదను.

25. మీ అపవిత్రత యావత్తు పోవునట్లు నేను మీ మీద శుద్ధజలము చల్లుదును, మీ విగ్రహములవలన మీకు కలిగిన అపవిత్రత అంతయు తీసివేసెదను.
హెబ్రీయులకు 10:22

యిర్మియా 31:31-34; యెషయా 1:25; యెషయా 4:3-4 మొదలైన చోట్ల వర్ణించిన రీతిగా ఇక్కడ కూడా ప్రజల్లో పూర్తిగా మార్పు రావడం చూడవచ్చు. పాపులైన ఈ ప్రజలకు సరిగ్గా ఏది అవసరమో దాన్నే దేవుడు వారికిస్తానని మాట ఇస్తున్నాడు – శుద్ధి చేయడం, కొత్త హృదయం, దేవుని ఆత్మ, ఆయన వాక్కుకు లోబడేలా చేసే అంతరంగ బలం. పశ్చాత్తాపపడిన పాపికి కూడా ఇప్పుడాయన వీటన్నిటినీ ఇస్తాడు. కీర్తనల గ్రంథము 51:7-12 పోల్చిచూడండి. “చిలకరిస్తాను”– లేవీయకాండము 14:51; సంఖ్యాకాండము 19:18.

26. నూతన హృదయము మీ కిచ్చెదను, నూతన స్వభావము మీకు కలుగజేసెదను, రాతిగుండె మీలోనుండి తీసివేసి మాంసపు గుండెను మీకిచ్చెదను.
2 కోరింథీయులకు 3:3

యెహెఙ్కేలు 11:19; యెహెఙ్కేలు 18:31. ప్రజలు చెయ్యనిదాన్ని దేవుడు చేస్తాడు.

27. నా ఆత్మను మీయందుంచి, నా కట్టడల ననుసరించు వారినిగాను నా విధులను గైకొను వారినిగాను మిమ్మును చేసెదను.
1 థెస్సలొనీకయులకు 4:8

28. నేను మీ పితరుల కిచ్చిన దేశములో మీరు నివసించెదరు, మీరు నా జనులై యుందురు నేను మీ దేవుడనై యుందును.

29. మీ సకల మైన అపవిత్రతను పోగొట్టి నేను మిమ్మును రక్షింతును, మీకు కరవురానియ్యక ధాన్యమునకు ఆజ్ఞ ఇచ్చి అభివృద్ధి పరతును.

30. అన్యజనులలో కరవును గూర్చిన నింద మీరిక నొందకయుండునట్లు చెట్ల ఫలములను భూమిపంటను నేను విస్తరింపజేసెదను.

31. అప్పుడు మీరు మీ దుష్‌ ప్రవర్తనను మీరు చేసిన దుష్‌క్రియలను మనస్సునకు తెచ్చుకొని, మీ దోషములను బట్టియు హేయక్రియ లను బట్టియు మిమ్మును మీరు అసహ్యించుకొందురు.

పాపులకు దేవుడు నిజమైన పశ్చాత్తాపాన్ని అనుగ్రహిస్తే ఇది తప్పక జరుగుతుంది – యెహెఙ్కేలు 6:9; యెహెఙ్కేలు 16:63; యెహెఙ్కేలు 20:43; కీర్తనల గ్రంథము 51:3-5; లూకా 13:18.

32. మీ నిమిత్తము నేను ఈలాగున చేయుటలేదని తెలిసి కొనుడి; ఇదే ప్రభువైన యెహోవా వాక్కు. ఇశ్రా యేలీయులారా, మీ ప్రవర్తననుగూర్చి చిన్నబోయి సిగ్గు పడుడి.

33. మీ దోషములవలన మీకు కలిగిన అపవిత్రతను నేను తీసివేసి మీ పట్టణములలో మిమ్మును నివసింప జేయునాడు పాడైపోయిన స్థలములు మరల కట్టబడును.

34. మార్గస్థుల దృష్టికి పాడుగాను నిర్జనముగాను అగుపడిన భూమి సేద్యము చేయబడును.

35. పాడైన భూమి ఏదెను వనమువలె ఆయెననియు, పాడుగాను నిర్జనముగానున్న యీ పట్టణములు నివాసులతో నిండి ప్రాకారములు గలవాయెననియు జనులు చెప్పుదురు.

36. అప్పుడు యెహోవానైన నేను పాడైపోయిన స్థలములను కట్టువాడ ననియు, పాడైపోయిన స్థలములలో చెట్లను నాటువాడ ననియు మీ చుట్టు శేషించిన అన్యజనులు తెలిసి కొందురు. యెహోవానైన నేను మాట ఇచ్చియున్నాను, నేను దాని నెరవేర్తును.

ఇది దేవుని పని అనీ, ఇస్రాయేల్‌వారి పని కాదనీ జాతులకు తెలిసే విధంగా ఇది నెరవేరుతుంది.

37. ప్రభువగు యెహోవా సెలవిచ్చునదేమనగా ఇశ్రాయేలీయులకు నేను ఈలాగు చేయు విషయములో వారిని నాయొద్ద విచారణచేయనిత్తును, గొఱ్ఱెలు విస్తరించునట్లుగా నేను వారిని విస్తరింపజేసెదను.

దేవుడు తిరిగి తన ప్రజల మొర ఆలకిస్తాడు (యెహెఙ్కేలు 14:3; యెహెఙ్కేలు 20:3, యెహెఙ్కేలు 20:31 పోల్చి చూడండి). ఆయన చేసే పనులు వారి ప్రార్థనలకు జవాబుగా చేస్తాడు.

38. నేను యెహోవానై యున్నానని వారు తెలిసికొనునట్లు ప్రతిష్ఠితములగు గొఱ్ఱెలంత విస్తారముగాను, నియామకదినములలో యెరూషలేమునకు వచ్చు గొఱ్ఱెలంత విస్తారముగాను వారి పట్టణములయందు మనుష్యులు గుంపులు గుంపులుగా విస్తరించునట్లు నేను చేసెదను.Shortcut Links
యెహెఙ్కేలు - Ezekiel : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |