Ezekiel - యెహెఙ్కేలు 44 | View All

1. తూర్పుతట్టు చూచు పరిశుద్ధస్థలముయొక్క బయటి గుమ్మపు మార్గమునకు అతడు నన్ను తోడుకొని రాగా ఆ గుమ్మము మూయబడి యుండెను.

1. thoorputhaṭṭu choochu parishuddhasthalamuyokka bayaṭi gummapu maargamunaku athaḍu nannu thooḍukoni raagaa aa gummamu mooyabaḍi yuṇḍenu.

2. అంతట యెహోవా నాతో ఈ మాట సెలవిచ్చెను ఇశ్రాయేలీయుల దేవుడైన యెహోవా ఈ గుమ్మముద్వారా ప్రవేశించెను గనుక ఏ మానవుడును దానిద్వారా ప్రవేశింపకుండునట్లు ఎన్నడును తీయబడకుండ అది మూయబడియే యుండును.

2. anthaṭa yehōvaa naathoo ee maaṭa selavicchenu ishraayēleeyula dhevuḍaina yehōvaa ee gummamudvaaraa pravēshin̄chenu ganuka ē maanavuḍunu daanidvaaraa pravēshimpakuṇḍunaṭlu ennaḍunu theeyabaḍakuṇḍa adhi mooyabaḍiyē yuṇḍunu.

3. అధిపతి యగువాడు తన ఆధిపత్యమునుబట్టి యెహోవా సన్నిధిని ఆహా రము భుజించునప్పుడు అతడచ్చట కూర్చుండును; అతడైతే మంటపమార్గముగా ప్రవేశించి మంటపమార్గముగా బయటికి పోవలెను.

3. adhipathi yaguvaaḍu thana aadhipatyamunubaṭṭi yehōvaa sannidhini aahaa ramu bhujin̄chunappuḍu athaḍacchaṭa koorchuṇḍunu; athaḍaithē maṇṭapamaargamugaa pravēshin̄chi maṇṭapamaargamugaa bayaṭiki pōvalenu.

4. అతడు ఉత్తరపు గుమ్మము మార్గముగా మందిరము ఎదుటికి నన్ను తోడుకొని వచ్చెను. అంతలో యెహోవా తేజోమహిమతో యెహోవా మందిరము నిండియుండుట చూచి నేను సాగిలపడగా
ప్రకటన గ్రంథం 15:8

4. athaḍu uttharapu gummamu maargamugaa mandiramu eduṭiki nannu thooḍukoni vacchenu. Anthalō yehōvaa thējōmahimathoo yehōvaa mandiramu niṇḍiyuṇḍuṭa chuchi nēnu saagilapaḍagaa

5. యెహోవా నాకు సెలవిచ్చినదేమనగా నరపుత్రుడా, యెహోవా మందిరమును గూర్చిన కట్టడ లన్నిటిని విధులన్నిటిని నేను నీకు తెలియజేయుచున్నాను; నీవు మనస్సు నిలుపుకొని ఆ సంగతులన్నిటిని చూచి చెవినిబెట్టుము. మరియు పరిశుద్ధస్థలములోనుండి పోవు మార్గములన్నిటి ద్వారా మందిరములోపలికి వచ్చుటను గూర్చి యోచించుము.

5. yehōvaa naaku selavichinadhemanagaa naraputruḍaa, yehōvaa mandiramunu goorchina kaṭṭaḍa lanniṭini vidhulanniṭini nēnu neeku teliyajēyuchunnaanu; neevu manassu nilupukoni aa saṅgathulanniṭini chuchi chevinibeṭṭumu. Mariyu parishuddhasthalamulōnuṇḍi pōvu maargamulanniṭi dvaaraa mandiramulōpaliki vachuṭanu goorchi yōchin̄chumu.

6. తిరుగుబాటుచేయు ఇశ్రాయేలీయులకు ఈ మాట ప్రకటింపుము ప్రభువైన యెహోవా సెలవిచ్చునదేమనగా ఇశ్రాయేలీయులారా, యిదివరకు మీరు చేసిన హేయక్రియలన్ని చాలును.

6. thirugubaaṭucheyu ishraayēleeyulaku ee maaṭa prakaṭimpumu prabhuvaina yehōvaa selavichunadhemanagaa ishraayēleeyulaaraa, yidivaraku meeru chesina hēyakriyalanni chaalunu.

7. ఆహారమును క్రొవ్వును రక్తమును మీరు నా కర్పించునప్పుడు నా పరిశుద్ధస్థలములో ఉండి దాని నపవిత్రపరచునట్లు హృదయమందును, శరీరమందును సున్నతి లేని అన్యులను దానిలోనికి మీరు తోడుకొనిరాగా వారు మీ హేయ క్రియలన్నిటిని ఆధారముచేసికొని నా నిబంధనను భంగ పరచిరి.
అపో. కార్యములు 21:28

7. aahaaramunu krovvunu rakthamunu meeru naa karpin̄chunappuḍu naa parishuddhasthalamulō uṇḍi daani napavitraparachunaṭlu hrudayamandunu, shareeramandunu sunnathi lēni anyulanu daanilōniki meeru thooḍukoniraagaa vaaru mee hēya kriyalanniṭini aadhaaramuchesikoni naa nibandhananu bhaṅga parachiri.

8. నేను మీకప్పగించిన నా పరిశుద్ధమైన వస్తువులను మీరు కాపాడక, వారు కాపాడవలెనని మీకు మారుగా అన్యులను ఉంచితిరి.

8. nēnu meekappagin̄china naa parishuddhamaina vasthuvulanu meeru kaapaaḍaka, vaaru kaapaaḍavalenani meeku maarugaa anyulanu un̄chithiri.

9. కాబట్టి ప్రభువైన యెహోవా సెలవిచ్చునదేమనగా హృదయమందును, శరీరమందును సున్నతిలేని అన్యులై యుండి ఇశ్రాయేలీయులమధ్య నివసించువారిలో ఎవడును నా పరిశుద్ధస్థలములో ప్రవేశింపకూడదు.

9. kaabaṭṭi prabhuvaina yehōvaa selavichunadhemanagaa hrudayamandunu, shareeramandunu sunnathilēni anyulai yuṇḍi ishraayēleeyulamadhya nivasin̄chuvaarilō evaḍunu naa parishuddhasthalamulō pravēshimpakooḍadu.

10. మరియఇశ్రాయేలీయులు నన్ను విసర్జించి తమ విగ్రహములను అనుసరింపగా, వారితోకూడ నన్ను విసర్జించిన లేవీయులు తమ దోషమును భరించుదురు.

10. mariyu ishraayēleeyulu nannu visarjin̄chi thama vigrahamulanu anusarimpagaa, vaarithookooḍa nannu visarjin̄china lēveeyulu thama dōshamunu bharin̄chuduru.

11. అయినను వారు నా పరిశుద్ధస్థలములో పరిచర్యచేయువారు, నా మందిరమునకు ద్వార పాలకులై మందిర పరిచర్య జరిగించువారు, ప్రజలకు బదులుగా వారే దహనబలి పశువులను బలి పశువులను వధించువారు, పరిచర్యచేయుటకై వారే జనుల సమక్ష మున నియమింపబడినవారు.

11. ayinanu vaaru naa parishuddhasthalamulō paricharyacheyuvaaru, naa mandiramunaku dvaara paalakulai mandira paricharya jarigin̄chuvaaru, prajalaku badulugaa vaarē dahanabali pashuvulanu bali pashuvulanu vadhin̄chuvaaru, paricharyacheyuṭakai vaarē janula samaksha muna niyamimpabaḍinavaaru.

12. విగ్రహముల ఎదుట జనులకు పరిచారకులై ఇశ్రాయేలీయులు తొట్రిల్లి పాపము చేయుటకు వారు కారకులైరి గనుక నేను వారికి విరోధి నైతిని; వారు తమ దోషమును భరించుదురు; ఇదే ప్రభువైన యెహోవా వాక్కు.

12. vigrahamula eduṭa janulaku parichaarakulai ishraayēleeyulu toṭrilli paapamu cheyuṭaku vaaru kaarakulairi ganuka nēnu vaariki virōdhi naithini; vaaru thama dōshamunu bharin̄chuduru; idhe prabhuvaina yehōvaa vaakku.

13. తమ అవమానమును తాము చేసిన హేయక్రియలకు రావలసిన శిక్షను వారనుభవించుదురు; వారు యాజకత్వము జరిగించుటకై నా సన్నిధికి రాకూడదు, పరిశుద్ధ వస్తువులను గాని అతిపరిశుద్ధ వస్తువులను గాని ముట్టకూడదు.

13. thama avamaanamunu thaamu chesina hēyakriyalaku raavalasina shikshanu vaaranubhavin̄chuduru; vaaru yaajakatvamu jarigin̄chuṭakai naa sannidhiki raakooḍadu, parishuddha vasthuvulanu gaani athiparishuddha vasthuvulanu gaani muṭṭakooḍadu.

14. అయితే నా మందిర సంబంధమైన పని అంతటిని దానిలో జరుగు పనులన్నిటిని విచారించుచు దానిని కాపాడు వారినిగా నేను వారిని నియమించుచున్నాను.

14. ayithē naa mandira sambandhamaina pani anthaṭini daanilō jarugu panulanniṭini vichaarin̄chuchu daanini kaapaaḍu vaarinigaa nēnu vaarini niyamin̄chuchunnaanu.

15. ఇశ్రాయేలీయులు నన్ను విసర్జింపగా నా పరిశుద్ధస్థల సంరక్షణను కనిపెట్టు సాదోకు సంతతివారగు లేవీయులైన యాజకులు పరిచర్య చేయుటకై నా సన్నిధికి వచ్చి వారే నా సన్నిధిని నిలిచి, క్రొవ్వును రక్తమును నాకు అర్పించుదురు; ఇదే ప్రభువగు యెహోవా వాక్కు.

15. ishraayēleeyulu nannu visarjimpagaa naa parishuddhasthala sanrakshaṇanu kanipeṭṭu saadōku santhathivaaragu lēveeyulaina yaajakulu paricharya cheyuṭakai naa sannidhiki vachi vaarē naa sannidhini nilichi, krovvunu rakthamunu naaku arpin̄chuduru; idhe prabhuvagu yehōvaa vaakku.

16. వారే నా పరిశుద్ధస్థలములో ప్రవేశింతురు, పరిచర్య చేయుటకై వారే నా బల్లయొద్దకు వత్తురు, వారే నేనప్పగించిన దానిని కాపాడుదురు; ఇదే ప్రభువగు యెహోవా వాక్కు.

16. vaarē naa parishuddhasthalamulō pravēshinthuru, paricharya cheyuṭakai vaarē naa ballayoddhaku vatthuru, vaarē nēnappagin̄china daanini kaapaaḍuduru; idhe prabhuvagu yehōvaa vaakku.

17. వారు లోపటి ఆవరణపు గుమ్మములలోనికి వచ్చునప్పుడు జనుపనారబట్టలు ధరించుకొనవలెను. లోపటి ఆవరణపు గుమ్మములద్వారా వారు మందిరమున ప్రవేశించి పరిచర్యచేయునప్పుడెల్ల బొచ్చుచేత చేసిన బట్టలు వారు ధరింపకూడదు.

17. vaaru lōpaṭi aavaraṇapu gummamulalōniki vachunappuḍu janupanaarabaṭṭalu dharin̄chukonavalenu. Lōpaṭi aavaraṇapu gummamuladvaaraa vaaru mandiramuna pravēshin̄chi paricharyacheyunappuḍella bochuchetha chesina baṭṭalu vaaru dharimpakooḍadu.

18. అవిసెనార పాగాలు ధరించుకొని నడుములకు జనుప నారబట్ట కట్టుకొనవలెను, చెమట పుట్టించునదేదైనను వారు ధరింపకూడదు.

18. avisenaara paagaalu dharin̄chukoni naḍumulaku janupa naarabaṭṭa kaṭṭukonavalenu, chemaṭa puṭṭin̄chunadhedainanu vaaru dharimpakooḍadu.

19. బయటి ఆవరణములోనికి జనులయొద్దకు వారు వెళ్లునప్పుడు తమ ప్రతిష్ఠిత వస్త్రములను తీయకపోవుటచేత జనులను ప్రతిష్ఠింపకుండునట్లు, తమ పరిచర్య సంబంధమైన వస్త్రములను తీసి ప్రతిష్ఠితములగు గదులలో వాటిని ఉంచి, వేరు బట్టలు ధరింపవలెను,

19. bayaṭi aavaraṇamulōniki janulayoddhaku vaaru veḷlunappuḍu thama prathishṭhitha vastramulanu theeyakapōvuṭachetha janulanu prathishṭhimpakuṇḍunaṭlu, thama paricharya sambandhamaina vastramulanu theesi prathishṭhithamulagu gadulalō vaaṭini un̄chi, vēru baṭṭalu dharimpavalenu,

20. మరియు వారు తమ తలలు క్షౌరము చేయించుకొనకూడదు, తలవెండ్రుకలు పెరుగ నియ్యక కత్తెరతో మాత్రము వాటిని కత్తిరింపవలెను.

20. mariyu vaaru thama thalalu kshauramu cheyin̄chukonakooḍadu, thalaveṇḍrukalu peruga niyyaka katterathoo maatramu vaaṭini katthirimpavalenu.

21. లోపటి ఆవరణములో చొచ్చునపుడు ఏ యాజకుడును ద్రాక్షారసము పానముచేయకూడదు.

21. lōpaṭi aavaraṇamulō cochunapuḍu ē yaajakuḍunu draakshaarasamu paanamucheyakooḍadu.

22. వారు విధవ రాండ్రనైనను విడువబడినదానినైనను పెండ్లిచేసికొన కూడదుగాని ఇశ్రాయేలీయుల సంతతివారగు కన్యలనైనను, యాజకులకు భార్యలై విధవరాండ్రుగా నున్న వారినైనను చేసికొనవచ్చును.

22. vaaru vidhava raaṇḍranainanu viḍuvabaḍinadaaninainanu peṇḍlichesikona kooḍadugaani ishraayēleeyula santhathivaaragu kanyalanainanu, yaajakulaku bhaaryalai vidhavaraaṇḍrugaa nunna vaarinainanu chesikonavachunu.

23. ప్రతిష్ఠితమైనదేదో ప్రతిష్ఠితము కానిదేదో పవిత్రమైనదేదో అపవిత్రమైనదేదో కను గొనుటకు వారు నా జనులకు నేర్పునట్లు

23. prathishṭhithamainadhedō prathishṭhithamu kaanidhedō pavitramainadhedō apavitramainadhedō kanu gonuṭaku vaaru naa janulaku nērpunaṭlu

24. జనులు వ్యాజ్యెమాడునప్పుడు నా విధులనుబట్టి వారికి తీర్పు తీర్చుటకై వారు తీర్పరులుగా నియమింపబడుదురు. నేను నియమించిన విధులనుబట్టియు కట్టడలనుబట్టియు నా నియామకకాలములను జరుపుదురు; నా విశ్రాంతి దినములను ఆచరించుదురు.

24. janulu vyaajyemaaḍunappuḍu naa vidhulanubaṭṭi vaariki theerpu theerchuṭakai vaaru theerparulugaa niyamimpabaḍuduru. Nēnu niyamin̄china vidhulanubaṭṭiyu kaṭṭaḍalanubaṭṭiyu naa niyaamakakaalamulanu jarupuduru; naa vishraanthi dinamulanu aacharin̄chuduru.

25. తండ్రిదియు తల్లిదియు కుమారునిదియు కుమార్తెదియు సహోదరునిదియు పెండ్లి కాని సహోదరిదియు శవమునుముట్టి అంటు పడవచ్చును, అయితే మరి ఏ మనుష్యశవమునుగాని ముట్టి అంటుపడ కూడదు.

25. thaṇḍridiyu thallidiyu kumaarunidiyu kumaarthediyu sahōdarunidiyu peṇḍli kaani sahōdaridiyu shavamunumuṭṭi aṇṭu paḍavachunu, ayithē mari ē manushyashavamunugaani muṭṭi aṇṭupaḍa kooḍadu.

26. ఒకడు అంటుపడి శుచిర్భూéతుడైన తరువాత ఏడు దినములు లెక్కించి

26. okaḍu aṇṭupaḍi shuchirbhooéthuḍaina tharuvaatha ēḍu dinamulu lekkin̄chi

27. పరిశుద్ధస్థలములో పరిచర్య చేయుటకై లోపటి ఆవరణములోని పరిశుద్ధస్థలమునకు వచ్చినవాడు అతడు తనకొరకు పాపపరిహారార్థబలి అర్పింపవలెను; ఇదే ప్రభువైన యెహోవా వాక్కు.

27. parishuddhasthalamulō paricharya cheyuṭakai lōpaṭi aavaraṇamulōni parishuddhasthalamunaku vachinavaaḍu athaḍu thanakoraku paapaparihaaraarthabali arpimpavalenu; idhe prabhuvaina yehōvaa vaakku.

28. వారికి స్వాస్థ్యమేదనగా నేనే వారికి స్వాస్థ్యము, ఇశ్రా యేలీయులలో వారి కెంతమాత్రమును స్వాస్థ్యము ఇయ్య కూడదు, నేనే వారికి స్వాస్థ్యము.

28. vaariki svaasthyamēdhanagaa nēnē vaariki svaasthyamu, ishraayēleeyulalō vaari kenthamaatramunu svaasthyamu iyya kooḍadu, nēnē vaariki svaasthyamu.

29. నైవేద్యములును పాపపరిహారార్థ బలిమాంసమును అపరాధ పరిహారార్థ బలిమాంసమును వారికి ఆహారమవును, ఇశ్రాయేలీయులచేత దేవునికి ప్రతిష్టితములగు వస్తువులన్నియు వారివి.

29. naivēdyamulunu paapaparihaaraartha balimaansamunu aparaadha parihaaraartha balimaansamunu vaariki aahaaramavunu, ishraayēleeyulachetha dhevuniki prathishṭithamulagu vasthuvulanniyu vaarivi.

30. మీ ప్రతిష్ఠి తార్పణములన్నిటిలోను తొలిచూలు వాటన్నిటిలోను మొదటివియు, ప్రథమ ఫలములన్నిటి లోను మొదటివియు యాజకులవగును; మీ కుటుంబములకు ఆశీర్వాదము కలుగునట్లు మీరు ముందుగా పిసికిన పిండి ముద్దను యాజకులకియ్యవలెను.
రోమీయులకు 11:16

30. mee prathishṭhi thaarpaṇamulanniṭilōnu tolichoolu vaaṭanniṭilōnu modaṭiviyu, prathama phalamulanniṭi lōnu modaṭiviyu yaajakulavagunu; mee kuṭumbamulaku aasheervaadamu kalugunaṭlu meeru mundhugaa pisikina piṇḍi muddanu yaajakulakiyyavalenu.

31. పక్షులలోను పశువుల లోను తనకుతాను చచ్చినదానినిగాని చీల్చబడినదానిని గాని యాజకులు భుజింపకూడదు.

31. pakshulalōnu pashuvula lōnu thanakuthaanu chachinadaaninigaani chilchabaḍinadaanini gaani yaajakulu bhujimpakooḍadu.


Shortcut Links
యెహెఙ్కేలు - Ezekiel : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |

Support & Donate Us | Google Play Store | సజీవ వాహిని - Sajeeva Vahini 2009-2023. info@sajeevavahini.com
Sajeeva Vahini, Hyderabad & Chennai, India. SajeevaVahini.org Email: , . Whatsapp: 8898 318 318 or call us: +918898318318
Content on this website is prepared manually by Sajeeva Vahini, India. Our Content is free and open to use for any kind of distrubution. We request to carry a physical bible to churches rather than using bible on mobile or tablets. Please email any information for any suspected content/audio subject to piracy/copyright act on this website can be considered/removed. Which can help us to improve better. Note: we dont have any data/content related to Life Way Study Bible as a part of Sajeeva Vahini Notes or Verse Explanations.