Ezekiel - యెహెఙ్కేలు 5 | View All

1. మరియు నరపుత్రుడా, నీవు మంగలకత్తివంటి వాడిగల కత్తియొకటి తీసికొని నీ తలను గడ్డమును క్షౌరముచేసికొని, త్రాసు తీసికొని ఆ వెండ్రుకలను తూచి భాగములు చేయుము.

1. mariyu naraputruḍaa, neevu maṅgalakatthivaṇṭi vaaḍigala katthiyokaṭi theesikoni nee thalanu gaḍḍamunu kshauramuchesikoni, traasu theesikoni aa veṇḍrukalanu thoochi bhaagamulu cheyumu.

2. పట్టణమును ముట్టడి వేసిన దినములు సంపూర్ణమైనప్పుడు నీవు పట్టణములో వాటి మూడవ భాగమును కాల్చి, రెండవ భాగమును తీసి ఖడ్గముచేత హతముచేయు రీతిగా దానిని చుట్టు విసిరికొట్టి మిగిలిన భాగము గాలికి ఎగిరిపోనిమ్ము; నేను ఖడ్గముదూసి వాటిని తరుముదును.

2. paṭṭaṇamunu muṭṭaḍi vēsina dinamulu sampoorṇamainappuḍu neevu paṭṭaṇamulō vaaṭi mooḍava bhaagamunu kaalchi, reṇḍava bhaagamunu theesi khaḍgamuchetha hathamucheyu reethigaa daanini chuṭṭu visirikoṭṭi migilina bhaagamu gaaliki egiripōnimmu; nēnu khaḍgamudoosi vaaṭini tharumudunu.

3. అయితే వాటిలో కొన్నిటిని తీసికొని నీ చెంగున కట్టుకొనుము;

3. ayithē vaaṭilō konniṭini theesikoni nee cheṅguna kaṭṭukonumu;

4. పిమ్మట వాటిలో కొన్నిటిని మరల తీసి అగ్నిలోవేసి కాల్చుము; దానినుండి అగ్ని బయలుదేరి ఇశ్రాయేలు వారినందరిని తగులబెట్టును.

4. pimmaṭa vaaṭilō konniṭini marala theesi agnilōvēsi kaalchumu; daaninuṇḍi agni bayaludheri ishraayēlu vaarinandarini thagulabeṭṭunu.

5. మరియు ప్రభువైన యెహోవా ఈలాగు సెలవిచ్చెను ఇది యెరూషలేమే గదా, అన్యజనులమధ్య నేను దాని నుంచితిని, దానిచుట్టు రాజ్యములున్నవి.

5. mariyu prabhuvaina yehōvaa eelaagu selavicchenu idi yerooshalēmē gadaa, anyajanulamadhya nēnu daani nun̄chithini, daanichuṭṭu raajyamulunnavi.

6. అయితే వారు నా విధులను తృణీకరించి, నా కట్టడల ననుసరింపక దుర్మార్గత ననుసరించుచు, నా విధులను కట్టడలను త్రోసి వేసి తమ చుట్టునున్న అన్యజనుల కంటెను దేశస్థులకంటెను మరి యధికముగా దుర్మార్గులైరి

6. ayithē vaaru naa vidhulanu truṇeekarin̄chi, naa kaṭṭaḍala nanusarimpaka durmaargatha nanusarin̄chuchu, naa vidhulanu kaṭṭaḍalanu trōsi vēsi thama chuṭṭununna anyajanula kaṇṭenu dheshasthulakaṇṭenu mari yadhikamugaa durmaargulairi

7. కాబట్టి ప్రభువైన యెహోవా ఈలాగు సెలవిచ్చుచున్నాడు నా కట్టడల ననుసరింపకయు నా విధులను గైకొనకయు నుండువారై, మీ చుట్టునున్న అన్యజనులకు కలిగియున్న విధులనైనను అనుసరింపక, మీరు మీ చుట్టునున్న దేశస్థులకంటె మరి యధికముగా కఠినహృదయులైతిరి.

7. kaabaṭṭi prabhuvaina yehōvaa eelaagu selavichuchunnaaḍu naa kaṭṭaḍala nanusarimpakayu naa vidhulanu gaikonakayu nuṇḍuvaarai, mee chuṭṭununna anyajanulaku kaligiyunna vidhulanainanu anusarimpaka, meeru mee chuṭṭununna dheshasthulakaṇṭe mari yadhikamugaa kaṭhinahrudayulaithiri.

8. కావున ప్రభువైన యెహోవానగు నేను నీకు విరోధినైతిని, అన్యజనులు చూచుచుండగా నీకు శిక్ష విధింతును.

8. kaavuna prabhuvaina yehōvaanagu nēnu neeku virōdhinaithini, anyajanulu choochuchuṇḍagaa neeku shiksha vidhinthunu.

9. నీ హేయ కృత్యములను బట్టి పూర్వమందు నేను చేయనికార్యమును, ఇక మీదట నేను చేయబూనుకొనని కార్యమును నీ మధ్య జరిగింతును.

9. nee hēya krutyamulanu baṭṭi poorvamandu nēnu cheyanikaaryamunu, ika meedaṭa nēnu cheyaboonukonani kaaryamunu nee madhya jariginthunu.

10. కావున నీ మధ్య తండ్రులు తమ కుమారులను భక్షింతురు, కుమారులు తమ తండ్రులను భక్షింతురు, ఈ ప్రకారము నేను నీకు శిక్ష విధించి నీలో శేషించిన వారిని నలుదిశల చెదరగొట్టుదును.

10. kaavuna nee madhya thaṇḍrulu thama kumaarulanu bhakshinthuru, kumaarulu thama thaṇḍrulanu bhakshinthuru, ee prakaaramu nēnu neeku shiksha vidhin̄chi neelō shēshin̄china vaarini naludishala chedharagoṭṭudunu.

11. నీ హేయదేవత లన్నిటిని పూజించి నీవు చేసిన హేయమైన క్రియలన్నిటి చేత నా పరిశుద్ధస్థలమును అపవిత్ర పరచితివి గనుక కరుణా దృష్టియైనను జాలియైనను లేక నేను నిన్ను క్షీణింప జేసెదనని నా జీవముతోడు ప్రమాణము చేయుచున్నాను; ఇదే ప్రభువగు యెహోవా వాక్కు

11. nee hēyadhevatha lanniṭini poojin̄chi neevu chesina hēyamaina kriyalanniṭi chetha naa parishuddhasthalamunu apavitra parachithivi ganuka karuṇaa drushṭiyainanu jaaliyainanu lēka nēnu ninnu ksheeṇimpa jēsedhanani naa jeevamuthooḍu pramaaṇamu cheyuchunnaanu; idhe prabhuvagu yehōvaa vaakku

12. కరవు వచ్చి యుండగా నీలో మూడవ భాగము తెగులుచేత మరణ మవును, మూడవ భాగము ఖడ్గముచేత నీ చుట్టు కూలును, నేను కత్తి దూసిి మిగిలిన భాగమును నలుదిశల చెదరగొట్టి తరుముదును.
ప్రకటన గ్రంథం 6:8

12. karavu vachi yuṇḍagaa neelō mooḍava bhaagamu teguluchetha maraṇa mavunu, mooḍava bhaagamu khaḍgamuchetha nee chuṭṭu koolunu, nēnu katthi doosii migilina bhaagamunu naludishala chedharagoṭṭi tharumudunu.

13. నా కోపము తీరును, వారిమీద నా ఉగ్రత తీర్చుకొని నన్ను ఓదార్చుకొందును, నేను వారి మీద నా ఉగ్రత తీర్చుకొనుకాలమున యెహోవానైన నేను ఆసక్తిగలవాడనై ఆలాగు సెలవిచ్చితినని వారు తెలిసి కొందురు

13. naa kōpamu theerunu, vaarimeeda naa ugratha theerchukoni nannu ōdaarchukondunu, nēnu vaari meeda naa ugratha theerchukonukaalamuna yehōvaanaina nēnu aasakthigalavaaḍanai aalaagu selavichithinani vaaru telisi konduru

14. ఆలాగు నీ చుట్టునున్న అన్యజనులలో నిన్ను చూచు వారందరి దృష్టికి పాడుగాను నిందాస్పదముగాను నేను నిన్ను చేయుదును.

14. aalaagu nee chuṭṭununna anyajanulalō ninnu choochu vaarandari drushṭiki paaḍugaanu nindaaspadamugaanu nēnu ninnu cheyudunu.

15. కావున నీ పోషణాధారము తీసివేసి, నీమీదికి నేను మహా క్షామము రప్పించి, నీవారు క్షయమగునట్లుగా వారిని క్షయపరచు మహాక్షామమును పంపించి, కోపముచేతను క్రోధముచేతను కఠినమైన గద్దింపులచేతను నేను నిన్ను శిక్షింపగా

15. kaavuna nee pōshaṇaadhaaramu theesivēsi, neemeediki nēnu mahaa kshaamamu rappin̄chi, neevaaru kshayamagunaṭlugaa vaarini kshayaparachu mahaakshaamamunu pampin̄chi, kōpamuchethanu krōdhamuchethanu kaṭhinamaina gaddimpulachethanu nēnu ninnu shikshimpagaa

16. నీ చుట్టునున్న అన్య జనులకు నీవు నిందకును ఎగతాళికిని హెచ్చరికకును విస్మయ మునకును ఆస్పదముగా ఉందువు; యెహోవానగు నేనే ఆజ్ఞ ఇచ్చియున్నాను.

16. nee chuṭṭununna anya janulaku neevu nindakunu egathaaḷikini heccharikakunu vismaya munakunu aaspadamugaa unduvu; yehōvaanagu nēnē aagna ichiyunnaanu.

17. ఈ ప్రకారము నేను నీమీదికి క్షామమును దుష్టమృగములను పంపుదును, అవి నీకు పుత్ర హీనత కలుగజేయును, తెగులును ప్రాణహానియు నీకు కలుగును, మరియు నీమీదికి ఖడ్గమును రప్పించెదను; యెహోవానగు నేనే యీలాగు ఆజ్ఞ ఇచ్చుచున్నాను.
ప్రకటన గ్రంథం 6:8

17. ee prakaaramu nēnu neemeediki kshaamamunu dushṭamrugamulanu pampudunu, avi neeku putra heenatha kalugajēyunu, tegulunu praaṇahaaniyu neeku kalugunu, mariyu neemeediki khaḍgamunu rappin̄chedanu; yehōvaanagu nēnē yeelaagu aagna ichuchunnaanu.Shortcut Links
యెహెఙ్కేలు - Ezekiel : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |