Hosea - హోషేయ 4 | View All

1. ఇశ్రాయేలువారలారా, యెహోవా మాట ఆల కించుడి. సత్యమును కనికరమును దేవునిగూర్చిన జ్ఞానమును దేశమందు లేకపోవుట చూచి యెహోవా దేశనివాసులతో వ్యాజ్యెమాడుచున్నాడు.
ప్రకటన గ్రంథం 6:10

1. ishraayēluvaaralaaraa, yehōvaa maaṭa aala kin̄chuḍi. Satyamunu kanikaramunu dhevunigoorchina gnaanamunu dheshamandu lēkapōvuṭa chuchi yehōvaa dheshanivaasulathoo vyaajyemaaḍuchunnaaḍu.

2. అబద్ధసాక్ష్యము పలు కుటయు అబద్ధమాడుటయు హత్య చేయుటయు దొంగిలించుటయు వ్యభిచరించుటయు వాడుకయ్యెను; జనులు కన్నము వేసెదరు, మానక నరహత్యచేసెదరు.

2. abaddhasaakshyamu palu kuṭayu abaddhamaaḍuṭayu hatya cheyuṭayu doṅgilin̄chuṭayu vyabhicharin̄chuṭayu vaaḍukayyenu; janulu kannamu vēsedaru, maanaka narahatyachesedaru.

3. కాబట్టి దేశము ప్రలాపించుచున్నది, దాని పశువులును ఆకాశ పక్షులును కాపురస్థులందరును క్షీణించుచున్నారు, సముద్ర మత్స్యములు కూడ గతించిపోవుచున్నవి.

3. kaabaṭṭi dheshamu pralaapin̄chuchunnadhi, daani pashuvulunu aakaasha pakshulunu kaapurasthulandarunu ksheeṇin̄chuchunnaaru, samudra matsyamulu kooḍa gathin̄chipōvuchunnavi.

4. ఒకడు మరియొకనితో వాదించినను ప్రయోజనము లేదు; ఒకని గద్దించినను కార్యము కాకపోవును; నీ జనులు యాజకునితో జగడమాడువారిని పోలియున్నారు.

4. okaḍu mariyokanithoo vaadhin̄chinanu prayōjanamu lēdu; okani gaddin̄chinanu kaaryamu kaakapōvunu; nee janulu yaajakunithoo jagaḍamaaḍuvaarini pōliyunnaaru.

5. కాబట్టి పగలు నీవు కూలుదువు, రాత్రి నీతోకూడ ప్రవక్త కూలును. నీ తల్లిని నేను నాశనముచేతును.

5. kaabaṭṭi pagalu neevu kooluduvu, raatri neethookooḍa pravaktha koolunu. nee thallini nēnu naashanamuchethunu.

6. నా జనులు జ్ఞానములేనివారై నశించుచున్నారు. నీవు జ్ఞానమును విసర్జించుచున్నావు గనుక నాకు యాజకుడవు కాకుండ నేను నిన్ను విసర్జింతును; నీవు నీ దేవుని ధర్మ శాస్త్రము మరచితివి గనుక నేనును నీ కుమారులను మరతును.

6. naa janulu gnaanamulēnivaarai nashin̄chuchunnaaru. neevu gnaanamunu visarjin̄chuchunnaavu ganuka naaku yaajakuḍavu kaakuṇḍa nēnu ninnu visarjinthunu; neevu nee dhevuni dharma shaastramu marachithivi ganuka nēnunu nee kumaarulanu marathunu.

7. తమకు కలిమి కలిగినకొలది వారు నాయెడల అధికపాపము చేసిరి గనుక వారి ఘనతను నీచస్థితికి మార్చుదును.

7. thamaku kalimi kaliginakoladhi vaaru naayeḍala adhikapaapamu chesiri ganuka vaari ghanathanu neechasthithiki maarchudunu.

8. నా జనుల పాపములను ఆహారముగ చేసికొందురు గనుక జనులు మరి యధికముగా పాపము చేయవలెనని వారు కోరుదురు.

8. naa janula paapamulanu aahaaramuga chesikonduru ganuka janulu mari yadhikamugaa paapamu cheyavalenani vaaru kōruduru.

9. కాబట్టి జనులకు ఏలాగో యాజకులకును ఆలాగే సంభవించును; వారి ప్రవర్తనను బట్టి నేను వారిని శిక్షింతును, వారి క్రియలనుబట్టి వారికి ప్రతికారము చేతును.

9. kaabaṭṭi janulaku ēlaagō yaajakulakunu aalaagē sambhavin̄chunu; vaari pravarthananu baṭṭi nēnu vaarini shikshinthunu, vaari kriyalanubaṭṭi vaariki prathikaaramu chethunu.

10. వారు యెహోవాను లక్ష్య పెట్టుటమానిరి గనుక వారు భోజనము చేసినను తృప్తి పొందక యుందురు, వ్యభిచారము చేసినను అభివృద్ధి నొందక యుందురు.

10. vaaru yehōvaanu lakshya peṭṭuṭamaaniri ganuka vaaru bhōjanamu chesinanu trupthi pondaka yunduru, vyabhichaaramu chesinanu abhivruddhi nondaka yunduru.

11. వ్యభిచారక్రియలు చేయుటచేతను ద్రాక్షారసము పానముచేయుటచేతను మద్యపానము చేతను వారు మతిచెడిరి.

11. vyabhichaarakriyalu cheyuṭachethanu draakshaarasamu paanamucheyuṭachethanu madyapaanamu chethanu vaaru mathicheḍiri.

12. నా జనులు తాము పెట్టు కొనిన కఱ్ఱయొద్ద విచారణచేయుదురు, తమ చేతికఱ్ఱ వారికి సంగతి తెలియజేయును, వ్యభిచారమనస్సు వారిని త్రోవ తప్పింపగా వారు తమ దేవుని విసర్జించి వ్యభిచరింతురు.

12. naa janulu thaamu peṭṭu konina karrayoddha vichaaraṇacheyuduru, thama chethikarra vaariki saṅgathi teliyajēyunu, vyabhichaaramanassu vaarini trōva thappimpagaa vaaru thama dhevuni visarjin̄chi vyabhicharinthuru.

13. పర్వతముల శిఖరములమీద బలులనర్పింతురు, కొండలమీద ధూపము వేయుదురు, సింధూరవృక్షముల క్రిందను చినారువృక్షముల క్రిందను మస్తకివృక్షముల క్రిందను నీడ మంచిదని అచటనే ధూపము వేయుదురు; అందువలననే మీ కుమార్తెలు వేశ్యలైరి, మీ కోడండ్లును వ్యభిచారిణులైరి.

13. parvathamula shikharamulameeda balulanarpinthuru, koṇḍalameeda dhoopamu vēyuduru, sindhooravrukshamula krindanu chinaaruvrukshamula krindanu masthakivrukshamula krindanu neeḍa man̄chidani achaṭanē dhoopamu vēyuduru; anduvalananē mee kumaarthelu vēshyalairi, mee kōḍaṇḍlunu vyabhichaariṇulairi.

14. జనులు తామే వ్యభిచారిణులను కూడుదురు, తామే వేశ్యలతో సాంగత్యముచేయుచు బలుల నర్పింతురు గనుక మీ కుమార్తెలు వేశ్యలగుటనుబట్టి నేను వారిని శిక్షింపను, మీ కోడండ్లు వ్యభిచరించుటను బట్టి నేను వారిని శిక్షింపను; వివేచనలేని జనము నిర్మూల మగును.

14. janulu thaamē vyabhichaariṇulanu kooḍuduru, thaamē vēshyalathoo saaṅgatyamucheyuchu balula narpinthuru ganuka mee kumaarthelu vēshyalaguṭanubaṭṭi nēnu vaarini shikshimpanu, mee kōḍaṇḍlu vyabhicharin̄chuṭanu baṭṭi nēnu vaarini shikshimpanu; vivēchanalēni janamu nirmoola magunu.

15. ఇశ్రాయేలూ, నీవు వేశ్యవైతివి; అయినను యూదా ఆ పాపములో పాలుపొందక పోవునుగాక. గిల్గాలునకు పోవద్దు; బేతావెనునకు పోవద్దు; యెహోవా జీవముతోడని ప్రమాణముచేయవద్దు.

15. ishraayēloo, neevu vēshyavaithivi; ayinanu yoodhaa aa paapamulō paalupondaka pōvunugaaka. Gilgaalunaku pōvaddu; bēthaavenunaku pōvaddu; yehōvaa jeevamuthooḍani pramaaṇamucheyavaddu.

16. పెయ్య మొండి తనము చూపునట్టు ఇశ్రాయేలువారు మొండితనము చూపియున్నారు గనుక విశాలస్థలమందు మేయు గొఱ్ఱ పిల్లకు సంభవించునట్లు దేవుడు వారికి సంభవింపజేయును.

16. peyya moṇḍi thanamu choopunaṭṭu ishraayēluvaaru moṇḍithanamu choopiyunnaaru ganuka vishaalasthalamandu mēyu gorra pillaku sambhavin̄chunaṭlu dhevuḍu vaariki sambhavimpajēyunu.

17. ఎఫ్రాయిము విగ్రహములతో కలసికొనెను, వానిని ఆలాగుననే యుండనిమ్ము.

17. ephraayimu vigrahamulathoo kalasikonenu, vaanini aalaagunanē yuṇḍanimmu.

18. వారికి ద్రాక్షారసము చేదాయెను, ఒళ్లు తెలియనివారు; మానక వ్యభిచారముచేయు వారు; వారి అధికారులు సిగ్గుమాలినవారై అవమానకర మైన దానిని ప్రేమింతురు.

18. vaariki draakshaarasamu chedaayenu, oḷlu teliyanivaaru; maanaka vyabhichaaramucheyu vaaru; vaari adhikaarulu siggumaalinavaarai avamaanakara maina daanini prēminthuru.

19. సుడిగాలి జనులను చుట్టి కొట్టుకొనిపోవును; తాము అర్పించిన బలులనుబట్టి వారు సిగ్గునొందుదురు.

19. suḍigaali janulanu chuṭṭi koṭṭukonipōvunu; thaamu arpin̄china balulanubaṭṭi vaaru siggunonduduru.Shortcut Links
హోషేయ - Hosea : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |