Hosea - హోషేయ 9 | View All

1. ఇశ్రాయేలూ, అన్యజనులు సంతోషించునట్లు నీవు సంభ్రమపడి సంతోషింపవద్దు; నీవు నీ దేవుని విసర్జించి వ్యభిచరించితివి, నీ కళ్లములన్నిటిమీదనున్న ధాన్యమును బట్టి నీవు పడుపుకూలిని ఆశించితివి.

1. ishraayēloo, anyajanulu santhooshin̄chunaṭlu neevu sambhramapaḍi santhooshimpavaddu; neevu nee dhevuni visarjin̄chi vyabhicharin̄chithivi, nee kaḷlamulanniṭimeedanunna dhaanyamunu baṭṭi neevu paḍupukoolini aashin̄chithivi.

2. కళ్ళములుగాని గానుగలు గాని వారికి ఆహారము నియ్యవు; క్రొత్త ద్రాక్షారసము లేకపోవును.

2. kaḷḷamulugaani gaanugalu gaani vaariki aahaaramu niyyavu; krottha draakshaarasamu lēkapōvunu.

3. ఎఫ్రాయిమీయులు ఐగుప్తు నకు మరలుదురు, అష్షూరు దేశములో వారు అపవిత్ర మైన వాటిని తిందురు, యెహోవా దేశములో వారు నివసింపకూడదు.

3. ephraayimeeyulu aigupthu naku maraluduru, ashshooru dheshamulō vaaru apavitra maina vaaṭini thinduru, yehōvaa dheshamulō vaaru nivasimpakooḍadu.

4. యెహోవాకు ద్రాక్షారస పానార్పణమును వారర్పింపరు వారర్పించు బలులయందు ఆయన కిష్టములేదు, వారు ఆహారముగా పుచ్చుకొనునది ప్రలాపము చేయువారి ఆహారమువలెనగును, దాని భుజించు వారందరు అపవిత్రులగుదురు; తమ ఆహారము తమకే సరిపడును గాని అది యెహోవా మందిరములోనికిరాదు.

4. yehōvaaku draakshaarasa paanaarpaṇamunu vaararpimparu vaararpin̄chu balulayandu aayana kishṭamulēdu, vaaru aahaaramugaa puchukonunadhi pralaapamu cheyuvaari aahaaramuvalenagunu, daani bhujin̄chu vaarandaru apavitrulaguduru; thama aahaaramu thamakē saripaḍunu gaani adhi yehōvaa mandiramulōnikiraadu.

5. నియామక దినములలోను యెహోవా పండుగ దినముల లోను మీరేమి చేతురు?

5. niyaamaka dinamulalōnu yehōvaa paṇḍuga dinamula lōnu meerēmi chethuru?

6. లయము సంభవించినందున జనులు వెళ్లి పోయి యున్నారు; ఐగుప్తుదేశము వారికి కూడు స్థలముగా ఉండును; నొపు పట్టణమువారికి శ్మశాన భూమిగా నుండును; వెండిమయమైన వారి ప్రియవస్తువు లను దురదగొండ్లు ఆవరించును; ముండ్లకంప వారి నివాస స్థలములో పెరుగును.

6. layamu sambhavin̄chinanduna janulu veḷli pōyi yunnaaru; aigupthudheshamu vaariki kooḍu sthalamugaa uṇḍunu; nopu paṭṭaṇamuvaariki shmashaana bhoomigaa nuṇḍunu; veṇḍimayamaina vaari priyavasthuvu lanu duradagoṇḍlu aavarin̄chunu; muṇḍlakampa vaari nivaasa sthalamulō perugunu.

7. శిక్షా దినములు వచ్చేయున్నవి; ప్రతికార దినములు వచ్చేయున్నవి; తాము చేసిన విస్తార మైన దోషమును తాము చూపిన విశేషమైన పగను ఎరిగిన వారై తమ ప్రవక్తలు అవివేకులనియు, దురాత్మ ననుసరించిన వారు వెఱ్ఱివారనియు ఇశ్రాయేలువారు తెలిసికొందురు.
లూకా 21:22

7. shikshaa dinamulu vaccheyunnavi; prathikaara dinamulu vaccheyunnavi; thaamu chesina visthaara maina dōshamunu thaamu choopina vishēshamaina paganu erigina vaarai thama pravakthalu avivēkulaniyu, duraatma nanusarin̄china vaaru verrivaaraniyu ishraayēluvaaru telisikonduru.

8. ఎఫ్రాయిము నా దేవునియొద్దనుండి వచ్చు దర్శనములను కనిపెట్టును; ప్రవక్తలు తమ చర్యయంతటిలోను వేటకాని వలవంటివారై యున్నారు; వారు దేవుని మందిరములో శత్రువులుగా ఉన్నారు.

8. ephraayimu naa dhevuniyoddhanuṇḍi vachu darshanamulanu kanipeṭṭunu; pravakthalu thama charyayanthaṭilōnu vēṭakaani valavaṇṭivaarai yunnaaru; vaaru dhevuni mandiramulō shatruvulugaa unnaaru.

9. గిబియాలో చెడుకార్యములు జరిగిన నాడు జనులు దుర్మార్గులైనట్లు వారు బహు దుర్మార్గు లైరి; యెహోవా వారి దోషమును జ్ఞాపకము చేసికొను చున్నాడు, వారి పాపములకై ఆయన వారికి శిక్ష విధించును.

9. gibiyaalō cheḍukaaryamulu jarigina naaḍu janulu durmaargulainaṭlu vaaru bahu durmaargu lairi; yehōvaa vaari dōshamunu gnaapakamu chesikonu chunnaaḍu, vaari paapamulakai aayana vaariki shiksha vidhin̄chunu.

10. అరణ్యములో ద్రాక్షపండ్లు దొరికినట్లు ఇశ్రాయేలువారు నాకు దొరికిరి; చిగురుపెట్టు కాలమందు అంజూరపు చెట్టుమీద తొలి ఫలము దొరికినట్లు మీ పితరులు నాకు దొరికిరి. అయితే వారు బయల్పెయోరు నొద్దకు వచ్చి ఆ లజ్జాకరమైన దేవతకు తమ్మును తాము అప్పగించుకొనిరి; తాము మోహించినదానివలెనే వారు హేయులైరి.

10. araṇyamulō draakshapaṇḍlu dorikinaṭlu ishraayēluvaaru naaku dorikiri; chigurupeṭṭu kaalamandu an̄joorapu cheṭṭumeeda toli phalamu dorikinaṭlu mee pitharulu naaku dorikiri. Ayithē vaaru bayalpeyōru noddhaku vachi aa lajjaakaramaina dhevathaku thammunu thaamu appagin̄chukoniri; thaamu mōhin̄chinadaanivalenē vaaru hēyulairi.

11. ఎఫ్రాయిముయొక్క కీర్తి పక్షివలె ఎగిరి పోవును; జననమైనను, గర్భముతో ఉండుటయైనను, గర్భము ధరించుటయైనను వారికుండదు.

11. ephraayimuyokka keerthi pakshivale egiri pōvunu; jananamainanu, garbhamuthoo uṇḍuṭayainanu, garbhamu dharin̄chuṭayainanu vaarikuṇḍadu.

12. వారు తమ పిల్లలను పెంచినను వారికి ఎవరును లేకుండ అందమైన స్థలములో వారిని పుత్రహీనులుగా చేసెదను; నేను వారిని విడిచిపెట్టగా వారికి శ్రమ కలుగును.

12. vaaru thama pillalanu pen̄chinanu vaariki evarunu lēkuṇḍa andamaina sthalamulō vaarini putraheenulugaa chesedanu; nēnu vaarini viḍichipeṭṭagaa vaariki shrama kalugunu.

13. లోయలో స్థాపింపబడిన తూరువంటి స్థానముగా నుండుటకై నేను ఎఫ్రాయిమును ఏర్పరచుకొంటిని; అయితే నరహంతకుల కప్పగించుటకై అది దాని పిల్లలను బయటికి తెచ్చును.

13. lōyalō sthaapimpabaḍina thooruvaṇṭi sthaanamugaa nuṇḍuṭakai nēnu ephraayimunu ērparachukoṇṭini; ayithē narahanthakula kappagin̄chuṭakai adhi daani pillalanu bayaṭiki techunu.

14. యెహోవా, వారికి ప్రతికారము చేయుము; వారికి నీవేమి ప్రతికారము చేయుదువు? వారి స్త్రీలను గొడ్రాండ్రు గాను ఎండు రొమ్ములు గల వారినిగాను చేయుము.

14. yehōvaa, vaariki prathikaaramu cheyumu; vaariki neevēmi prathikaaramu cheyuduvu? Vaari streelanu goḍraaṇḍru gaanu eṇḍu rommulu gala vaarinigaanu cheyumu.

15. వారి చెడుతనమంతయు గిల్గాలులో కనబడుచున్నది; అచ్చటనే నేను వారికి విరోధినైతిని, వారి దుష్టక్రియలను బట్టి వారి నికను ప్రేమింపక నా మందిరములోనుండి వారిని వెలివేతును; వారి యధిపతులందరును తిరుగుబాటు చేయువారు.

15. vaari cheḍuthanamanthayu gilgaalulō kanabaḍuchunnadhi; acchaṭanē nēnu vaariki virōdhinaithini, vaari dushṭakriyalanu baṭṭi vaari nikanu prēmimpaka naa mandiramulōnuṇḍi vaarini velivēthunu; vaari yadhipathulandarunu thirugubaaṭu cheyuvaaru.

16. ఎఫ్రాయిము మొత్తబడెను, వారి వేరు ఎండిపోయెను, వారు ఫలమియ్యరు. వారు పిల్లలు కనినను వారి గర్భనిధిలోనుండివచ్చు సొత్తును నేను నాశనము చేసెదను.

16. ephraayimu motthabaḍenu, vaari vēru eṇḍipōyenu, vaaru phalamiyyaru. Vaaru pillalu kaninanu vaari garbhanidhilōnuṇḍivachu sotthunu nēnu naashanamu chesedanu.

17. వారు నా దేవుని మాటల నాలకించలేదు గనుక ఆయన వారిని విసర్జించెను. వారు దేశము విడిచి అన్యజనులలో తిరుగుదురు.

17. vaaru naa dhevuni maaṭala naalakin̄chalēdu ganuka aayana vaarini visarjin̄chenu. Vaaru dheshamu viḍichi anyajanulalō thiruguduru.Shortcut Links
హోషేయ - Hosea : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |