Leviticus - లేవీయకాండము 22 | View All

1. మరియయెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచ్చెను

1. mariyu yehōvaa mōshēku eelaagu selavicchenu

2. ఇశ్రాయేలీయులు నాకు ప్రతిష్ఠించువాటి వలన అహరోనును అతని కుమారులును నా పరిశుద్ధనామ మును అపవిత్రపరచకుండునట్లు వారు ఆ పరిశుద్ధమైనవాటిని ప్రతిష్ఠితములుగా ఎంచవలెనని వారితో చెప్పుము; నేను యెహోవాను.

2. ishraayēleeyulu naaku prathishṭhin̄chuvaaṭi valana aharōnunu athani kumaarulunu naa parishuddhanaama munu apavitraparachakuṇḍunaṭlu vaaru aa parishuddhamainavaaṭini prathishṭhithamulugaa en̄chavalenani vaarithoo cheppumu; nēnu yehōvaanu.

3. నీవు వారితో ఇట్లనుముమీ తర తరములకు మీ సమస్త సంతానములలో ఒకడు అపవిత్రత గలవాడై, ఇశ్రాయేలీయులు యెహోవాకు ప్రతిష్ఠించు వాటిని సమీపించినయెడల అట్టివాడు నా సన్నిధిని ఉండకుండ కొట్టివేయబడును; నేను యెహోవాను.

3. neevu vaarithoo iṭlanumumee thara tharamulaku mee samastha santhaanamulalō okaḍu apavitratha galavaaḍai, ishraayēleeyulu yehōvaaku prathishṭhin̄chu vaaṭini sameepin̄chinayeḍala aṭṭivaaḍu naa sannidhini uṇḍakuṇḍa koṭṭivēyabaḍunu; nēnu yehōvaanu.

4. అహరోను సంతానములో ఒకనికి కుష్ఠయినను స్రావమై నను కలిగినయెడల అట్టివాడు పవిత్రత పొందువరకు ప్రతిష్ఠితమైనవాటిలో దేనిని తినకూడదు. శవమువలని అపవిత్రతగల దేనినైనను ముట్టువాడును స్ఖలితవీర్యుడును,

4. aharōnu santhaanamulō okaniki kushṭhayinanu sraavamai nanu kaliginayeḍala aṭṭivaaḍu pavitratha ponduvaraku prathishṭhithamainavaaṭilō dhenini thinakooḍadu. shavamuvalani apavitrathagala dheninainanu muṭṭuvaaḍunu skhalithaveeryuḍunu,

5. అపవిత్రమైన పురుగునేమి యేదో ఒక అపవిత్రతవలన అపవిత్రుడైన మనుష్యునినేమి ముట్టువాడును, అట్టి అప విత్రత తగిలినవాడును సాయంకాలమువరకు అపవిత్రుడగును.

5. apavitramaina purugunēmi yēdō oka apavitrathavalana apavitruḍaina manushyuninēmi muṭṭuvaaḍunu, aṭṭi apa vitratha thagilinavaaḍunu saayaṅkaalamuvaraku apavitruḍagunu.

6. అతడు నీళ్లతో తన దేహమును కడుగుకొను వరకు ప్రతిష్ఠితమైనవాటిని తినకూడదు.

6. athaḍu neeḷlathoo thana dhehamunu kaḍugukonu varaku prathishṭhithamainavaaṭini thinakooḍadu.

7. సూర్యుడు అస్త మించినప్పుడు అతడు పవిత్రుడగును; తరువాత అతడు ప్రతిష్ఠితమైనవాటిని తినవచ్చును, అవి వానికి ఆహారమే గదా.

7. sooryuḍu astha min̄chinappuḍu athaḍu pavitruḍagunu; tharuvaatha athaḍu prathishṭhithamainavaaṭini thinavachunu, avi vaaniki aahaaramē gadaa.

8. అతడు కళేబరమునైనను చీల్చ బడినదానినైనను తిని దానివలన అపవిత్రపరచుకొనకూడదు; నేను యెహోవాను.

8. athaḍu kaḷēbaramunainanu chilcha baḍinadaaninainanu thini daanivalana apavitraparachukonakooḍadu; nēnu yehōvaanu.

9. కాబట్టి నేను విధించిన విధిని అపవిత్రపరచి, దాని పాపభారమును మోసికొని దానివలన చావకుండు నట్లు ఈ విధిని ఆచరించవలెను; నేను వారిని పరిశుద్ధ పరచు యెహోవాను.

9. kaabaṭṭi nēnu vidhin̄china vidhini apavitraparachi, daani paapabhaaramunu mōsikoni daanivalana chaavakuṇḍu naṭlu ee vidhini aacharin̄chavalenu; nēnu vaarini parishuddha parachu yehōvaanu.

10. అన్యుడు ప్రతిష్ఠితమైనదానిని తినకూడదు, యాజకునియింట నివసించు అన్యుడేగాని జీతగాడేగాని ప్రతిష్ఠితమైనదానిని తినకూడదు,

10. anyuḍu prathishṭhithamainadaanini thinakooḍadu, yaajakuniyiṇṭa nivasin̄chu anyuḍēgaani jeethagaaḍēgaani prathishṭhithamainadaanini thinakooḍadu,

11. అయితే యాజకుడు క్రయధనమిచ్చి కొనినవాడును అతని యింట పుట్టినవాడును అతడు తిను ఆహారమును తినవచ్చును.

11. ayithē yaajakuḍu krayadhanamichi koninavaaḍunu athani yiṇṭa puṭṭinavaaḍunu athaḍu thinu aahaaramunu thinavachunu.

12. యాజకుని కుమార్తె అన్యుని కియ్యబడినయెడల ఆమె ప్రతిష్ఠితమైన వాటిలో ప్రతిష్ఠార్పణమును తినకూడదు.

12. yaajakuni kumaarthe anyuni kiyyabaḍinayeḍala aame prathishṭhithamaina vaaṭilō prathishṭhaarpaṇamunu thinakooḍadu.

13. యాజకుని కుమార్తెలలో విధవరాలేకాని విడనాడబడినదే కాని సంతానము లేనియెడల ఆమె తన బాల్యమందువలె తన తండ్రి యింటికి తిరిగి చేరి తన తండ్రి ఆహారమును తినవచ్చును గాని అన్యుడెవడును దాని తినకూడదు.

13. yaajakuni kumaarthelalō vidhavaraalēkaani viḍanaaḍabaḍinadhe kaani santhaanamu lēniyeḍala aame thana baalyamanduvale thana thaṇḍri yiṇṭiki thirigi cheri thana thaṇḍri aahaaramunu thinavachunu gaani anyuḍevaḍunu daani thinakooḍadu.

14. ఒకడు పొరబాటున ప్రతిష్ఠితమైనదానిని తినినయెడల వాడు ఆ ప్రతిష్ఠితమైనదానిలో అయిదవవంతు కలిపి దానితో యాజకునికియ్యవలెను.

14. okaḍu porabaaṭuna prathishṭhithamainadaanini thininayeḍala vaaḍu aa prathishṭhithamainadaanilō ayidavavanthu kalipi daanithoo yaajakunikiyyavalenu.

15. ఇశ్రాయేలీయులు ప్రతిష్ఠితమైనవాటిని తినుటవలన అపరాధమును భరింప కుండునట్లు తాము యెహోవాకు ప్రతిష్ఠించు పరిశుద్ధ ద్రవ్యములను అపవిత్రపరచకూడదు.

15. ishraayēleeyulu prathishṭhithamainavaaṭini thinuṭavalana aparaadhamunu bharimpa kuṇḍunaṭlu thaamu yehōvaaku prathishṭhin̄chu parishuddha dravyamulanu apavitraparachakooḍadu.

16. నేను వాటిని పరి శుద్ధపరచు యెహోవానని చెప్పుము.

16. nēnu vaaṭini pari shuddhaparachu yehōvaanani cheppumu.

17. మరియయెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచ్చెను

17. mariyu yehōvaa mōshēku eelaagu selavicchenu

18. నీవు అహరోనుతోను అతని కుమారులతోను ఇశ్రా యేలీయులందరితోను ఇట్లు చెప్పుముఇశ్రాయేలీ యుల యింటివారిలోనేగాని ఇశ్రాయేలీయులలో నివ సించు పరదేశులలోనేగాని యెవడు యెహోవాకు దహన బలిగా స్వేచ్ఛార్పణములనైనను మ్రొక్కు బళ్లనైనను అర్పించునొ

18. neevu aharōnuthoonu athani kumaarulathoonu ishraayēleeyulandarithoonu iṭlu cheppumu'ishraayēlee yula yiṇṭivaarilōnēgaani ishraayēleeyulalō niva sin̄chu paradheshulalōnēgaani yevaḍu yehōvaaku dahana baligaa svēcchaarpaṇamulanainanu mrokku baḷlanainanu arpin̄chuno

19. వాడు అంగీకరింపబడినట్లు, గోవులలోనుండి యైనను గొఱ్ఱమేకలలో నుండియైనను దోషములేని మగదానిని అర్పింప వలెను.

19. vaaḍu aṅgeekarimpabaḍinaṭlu, gōvulalōnuṇḍi yainanu gorramēkalalō nuṇḍiyainanu dōshamulēni magadaanini arpimpa valenu.

20. దేనికి కళంకముండునో దానిని అర్పింప కూడదు; అది మీ పక్షముగా అంగీకరింపబడదు.

20. dheniki kaḷaṅkamuṇḍunō daanini arpimpa kooḍadu; adhi mee pakshamugaa aṅgeekarimpabaḍadu.

21. ఒకడు మ్రొక్కుబడిని చెల్లించుటకేగాని స్వేచ్ఛార్పణము అర్పించుటకేగాని సమాధానబలిరూపముగా గోవునైనను గొఱ్ఱనైనను మేకనైనను యెహోవాకు తెచ్చినప్పుడు అది అంగీకరింపబడునట్లు దోషము లేనిదై యుండవలెను; దానిలో కళంకమేదియు నుండకూడదు.

21. okaḍu mrokkubaḍini chellin̄chuṭakēgaani svēcchaarpaṇamu arpin̄chuṭakēgaani samaadhaanabaliroopamugaa gōvunainanu gorranainanu mēkanainanu yehōvaaku techinappuḍu adhi aṅgeekarimpabaḍunaṭlu dōshamu lēnidai yuṇḍavalenu; daanilō kaḷaṅkamēdiyu nuṇḍakooḍadu.

22. గ్రుడ్డిదేమి కుంటిదేమి కొరతగలదేమి గడ్డగలదేమి గజ్జిరోగముగలదేమి చిరుగుడుగలదేమి అట్టివాటిని యెహోవాకు అర్పింపకూడదు; వాటిలో దేనిని బలిపీఠముమీద యెహోవాకు హోమము చేయకూడదు.

22. gruḍḍidhemi kuṇṭidhemi korathagaladhemi gaḍḍagaladhemi gajjirōgamugaladhemi chiruguḍugaladhemi aṭṭivaaṭini yehōvaaku arpimpakooḍadu; vaaṭilō dhenini balipeeṭhamumeeda yehōvaaku hōmamu cheyakooḍadu.

23. కురూపియైన కోడెనైనను గొఱ్ఱ మేకల మందలోని దానినైనను స్వేచ్ఛార్పణముగా అర్పింప వచ్చును గాని అది మ్రొక్కుబడిగా అంగీకరింప బడదు.

23. kuroopiyaina kōḍenainanu gorra mēkala mandalōni daaninainanu svēcchaarpaṇamugaa arpimpa vachunu gaani adhi mrokkubaḍigaa aṅgeekarimpa baḍadu.

24. విత్తులు నులిపిన దానినేగాని విరిగినదానినేగాని చితికినదానినేగాని కోయబడినదానినేగాని యెహోవాకు అర్పింపకూడదు; మీ దేశములో అట్టికార్యము చేయ కూడదు;

24. vitthulu nulipina daaninēgaani viriginadaaninēgaani chithikinadaaninēgaani kōyabaḍinadaaninēgaani yehōvaaku arpimpakooḍadu; mee dheshamulō aṭṭikaaryamu cheya kooḍadu;

25. పరదేశి చేతినుండి అట్టివాటిలో దేనిని తీసికొని మీ దేవునికి ఆహారముగా అర్పింపకూడదు; అవి లోపము గలవి, వాటికి కళంకములుండును, అవి మీ పక్షముగా అంగీకరింపబడవని చెప్పుము.

25. paradheshi chethinuṇḍi aṭṭivaaṭilō dhenini theesikoni mee dhevuniki aahaaramugaa arpimpakooḍadu; avi lōpamu galavi, vaaṭiki kaḷaṅkamuluṇḍunu, avi mee pakshamugaa aṅgeekarimpabaḍavani cheppumu.

26. మరియయెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచ్చెను

26. mariyu yehōvaa mōshēku eelaagu selavicchenu

27. దూడయేగాని, గొఱ్ఱపిల్లయేగాని, మేకపిల్లయేగాని, పుట్టినప్పుడు అది యేడు దినములు దాని తల్లితో నుండ వలెను. ఎనిమిదవనాడు మొదలుకొని అది యెహోవాకు హోమముగా అంగీకరింప తగును.

27. dooḍayēgaani, gorrapillayēgaani, mēkapillayēgaani, puṭṭinappuḍu adhi yēḍu dinamulu daani thallithoo nuṇḍa valenu. Enimidavanaaḍu modalukoni adhi yehōvaaku hōmamugaa aṅgeekarimpa thagunu.

28. అయితే అది ఆవైనను గొఱ్ఱ మేకలలోనిదైనను మీరు దానిని దానిపిల్లను ఒక్క నాడే వధింపకూడదు.

28. ayithē adhi aavainanu gorra mēkalalōnidainanu meeru daanini daanipillanu okka naaḍē vadhimpakooḍadu.

29. మీరు కృతజ్ఞతాబలియగు పశువును వధించినప్పుడు అది మీకొరకు అంగీకరింపబడునట్లుగా దానిని అర్పింపవలెను.

29. meeru kruthagnathaabaliyagu pashuvunu vadhin̄chinappuḍu adhi meekoraku aṅgeekarimpabaḍunaṭlugaa daanini arpimpavalenu.

30. ఆనాడే దాని తినివేయవలెను; మరునాటి వరకు దానిలో కొంచెమైనను మిగిలింపకూడదు; నేను యెహోవాను.

30. aanaaḍē daani thinivēyavalenu; marunaaṭi varaku daanilō kon̄chemainanu migilimpakooḍadu; nēnu yehōvaanu.

31. మీరు నా ఆజ్ఞలననుసరించి వాటి ప్రకారము నడుచుకొనవలెను; నేను యెహోవాను.

31. meeru naa aagnalananusarin̄chi vaaṭi prakaaramu naḍuchukonavalenu; nēnu yehōvaanu.

32. నా పరిశుద్ధనామమును అపవిత్రపరచకూడదు, నేను ఇశ్రా యేలీయులలో నన్ను పరిశుద్ధునిగా చేసికొందును;

32. naa parishuddhanaamamunu apavitraparachakooḍadu, nēnu ishraayēleeyulalō nannu parishuddhunigaa chesikondunu;

33. నేను మిమ్మును పరిశుద్ధపరచు యెహోవాను. నేను మీకు దేవుడనై యుండునట్లు ఐగుప్తుదేశ ములోనుండి మిమ్మును రప్పించిన యెహోవానని చెప్పుము.

33. nēnu mimmunu parishuddhaparachu yehōvaanu. Nēnu meeku dhevuḍanai yuṇḍunaṭlu aigupthudhesha mulōnuṇḍi mimmunu rappin̄china yehōvaanani cheppumu.Shortcut Links
లేవీయకాండము - Leviticus : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |