Leviticus - లేవీయకాండము 26 | View All

1. మీరు విగ్రహములను చేసికొనకూడదు. చెక్కిన ప్రతిమనుగాని బొమ్మనుగాని నిలువపెట్టకూడదు. మీరు సాగిలపడుటకు ఏదొక రూపముగా చెక్కబడిన రాతిని మీ దేశములో నిలుపకూడదు. నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను.

1. meeru vigrahamulanu chesikonakooḍadu. chekkina prathimanugaani bommanugaani niluvapeṭṭakooḍadu. meeru saagilapaḍuṭaku ēdoka roopamugaa chekkabaḍina raathini mee dheshamulō nilupakooḍadu. Nēnu mee dhevuḍanaina yehōvaanu.

2. నేను నియమించిన విశ్రాంతి దినములను మీరు ఆచరింపవలెను, నా పరిశుద్ధమందిరమును సన్మానింప వలెను, నేను యెహోవాను.

2. nēnu niyamin̄china vishraanthi dinamulanu meeru aacharimpavalenu, naa parishuddhamandiramunu sanmaanimpa valenu, nēnu yehōvaanu.

3. మీరు నా కట్టడలనుబట్టి నడుచుకొని నా ఆజ్ఞలను ఆచరించి వాటిని అనుసరించి ప్రవర్తించినయెడల

3. meeru naa kaṭṭaḍalanubaṭṭi naḍuchukoni naa aagnalanu aacharin̄chi vaaṭini anusarin̄chi pravarthin̄chinayeḍala

4. మీ వర్షకాలములలో మీకు వర్షమిచ్చెదను, మీ భూమి పంటల నిచ్చును, మీ పొలములచెట్లు ఫలించును,

4. mee varshakaalamulalō meeku varshamicchedanu, mee bhoomi paṇṭala nichunu, mee polamulacheṭlu phalin̄chunu,

5. మీ ద్రాక్ష పండ్ల కాలమువరకు మీ నూర్పు సాగుచుండును, మీరు తృప్తిగా భుజించి మీ దేశములో నిర్భయముగా నివసించెదరు.

5. mee draaksha paṇḍla kaalamuvaraku mee noorpu saaguchuṇḍunu, meeru trupthigaa bhujin̄chi mee dheshamulō nirbhayamugaa nivasin̄che daru.

6. ఆ దేశములో నేను మీకు క్షేమము కలుగజేసె దను. మీరు పండుకొనునప్పుడు ఎవడును మిమ్మును భయ పెట్టడు, ఆ దేశములో దుష్టమృగములు లేకుండ చేసెదను, మీ దేశములోనికి ఖడ్గమురాదు;

6. aa dheshamulō nēnu meeku kshēmamu kalugajēse danu. meeru paṇḍukonunappuḍu evaḍunu mimmunu bhaya peṭṭaḍu, aa dheshamulō dushṭamrugamulu lēkuṇḍa chesedanu, mee dheshamulōniki khaḍgamuraadu;

7. మీరు మీ శత్రు వులను తరిమెదరు; వారు మీ యెదుట ఖడ్గముచేత పడె దరు.

7. meeru mee shatru vulanu tharimedaru; vaaru mee yeduṭa khaḍgamuchetha paḍe daru.

8. మీలో అయిదుగురు నూరుమందిని తరుముదురు; నూరుమంది పదివేలమందిని తరుముదురు, మీ శత్రువులు మీయెదుట ఖడ్గముచేత కూలుదురు.

8. meelō ayiduguru noorumandhini tharumuduru; noorumandi padhivēlamandhini tharumuduru, mee shatruvulu meeyeduṭa khaḍgamuchetha kooluduru.

9. ఏలయనగా నేను మిమ్మును కటాక్షించి మీకు సంతానమిచ్చి మిమ్మును విస్త రింపచేసి మీతో నేను చేసిన నిబంధనను స్థాపించెదను.

9. yēlayanagaa nēnu mimmunu kaṭaakshin̄chi meeku santhaanamichi mimmunu vistha rimpachesi meethoo nēnu chesina nibandhananu sthaapin̄chedanu.

10. మీరు చాలాకాలము నిలువైయున్న పాతగిలిన ధాన్య మును తినెదరు; క్రొత్తది వచ్చినను పాతది మిగిలి యుండును.

10. meeru chaalaakaalamu niluvaiyunna paathagilina dhaanya munu thinedaru; krotthadhi vachinanu paathadhi migili yuṇḍunu.

11. నా మందిరమును మీ మధ్య ఉంచెదను; మీ యందు నా మనస్సు అసహ్యపడదు.
2 కోరింథీయులకు 6:16, ప్రకటన గ్రంథం 21:3

11. naa mandiramunu mee madhya un̄chedanu; mee yandu naa manassu asahyapaḍadu.

12. నేను మీ మధ్య నడిచెదను మీకు దేవుడనైయుందును; మీరు నాకు ప్రజలై యుందురు.
2 కోరింథీయులకు 6:16, ప్రకటన గ్రంథం 21:3

12. nēnu mee madhya naḍichedanu meeku dhevuḍanaiyundunu; meeru naaku prajalai yunduru.

13. మీరు ఐగుప్తీయులకు దాసులు కాకుండ వారి దేశములోనుండి మిమ్మును రప్పించితిని; నేను మీ దేవుడనైన యెహోవాను. నేను మీ కాడి పలుపులను తెంపి మిమ్మును నిలువుగా నడవచేసితిని.

13. meeru aiguptheeyulaku daasulu kaakuṇḍa vaari dheshamulōnuṇḍi mimmunu rappin̄chithini; nēnu mee dhevuḍanaina yehōvaanu. Nēnu mee kaaḍi palupulanu tempi mimmunu niluvugaa naḍavachesithini.

14. మీరు నా మాట వినక నా ఆజ్ఞలన్నిటిని అనుసరింపక

14. meeru naa maaṭa vinaka naa aagnalanniṭini anusarimpaka

15. నా కట్టడలను నిరాకరించినయెడలను, నా ఆజ్ఞలన్నిటిని అనుసరింపక నా నిబంధనను మీరునట్లు మీరు నా తీర్పుల విషయమై అసహ్యించుకొనినయెడలను,

15. naa kaṭṭaḍalanu niraakarin̄chinayeḍalanu, naa aagnalanniṭini anusarimpaka naa nibandhananu meerunaṭlu meeru naa theerpula vishayamai asahyin̄chukoninayeḍalanu,

16. నేను మీకు చేయునదేమనగా, మీ కన్నులను క్షీణింపచేయునట్టియు ప్రాణమును ఆయాసపరచునట్టియు తాపజ్వరమును క్షయ రోగమును మీ మీదికి రప్పించెదను. మీరు విత్తిన విత్తనములు మీకు వ్యర్థములగును, మీ శత్రువులు వాటిపంటను తినెదరు;

16. nēnu meeku cheyunadhemanagaa, mee kannulanu ksheeṇimpacheyunaṭṭiyu praaṇamunu aayaasaparachunaṭṭiyu thaapajvaramunu kshaya rōgamunu mee meediki rappin̄chedanu. meeru vitthina vitthanamulu meeku vyarthamulagunu, mee shatruvulu vaaṭipaṇṭanu thinedaru;

17. నేను మీకు పగవాడనవుదును; మీ శత్రువుల యెదుట మీరు చంపబడెదరు; మీ విరోధులు మిమ్మును ఏలెదరు; మిమ్మును ఎవరును తరుమకపోయినను మీరు పారిపోయెదరు.

17. nēnu meeku pagavaaḍanavudunu; mee shatruvula yeduṭa meeru champabaḍedaru; mee virōdhulu mimmunu ēledaru; mimmunu evarunu tharumakapōyinanu meeru paaripōyedaru.

18. ఇవన్నియు సంభవించినను మీరింక నా మాటలు విననియెడల నేను మీ పాపములను బట్టి మరి ఏడంతలుగా మిమ్మును దండించెదను.

18. ivanniyu sambhavin̄chinanu meeriṅka naa maaṭalu vinaniyeḍala nēnu mee paapamulanu baṭṭi mari ēḍanthalugaa mimmunu daṇḍin̄chedanu.

19. మీ బల గర్వమును భంగపరచి, ఆకాశము ఇనుమువలెను భూమి ఇత్తడివలెను ఉండచేసెదను.

19. mee bala garvamunu bhaṅgaparachi, aakaashamu inumuvalenu bhoomi itthaḍivalenu uṇḍachesedanu.

20. మీ బలము ఉడిగిపోవును; మీ భూమి ఫలింపకుండును; మీ దేశవృక్షములు ఫల మియ్యకుండును.

20. mee balamu uḍigipōvunu; mee bhoomi phalimpakuṇḍunu; mee dheshavrukshamulu phala miyyakuṇḍunu.

21. మీరు నా మాట విననొల్లక నాకు విరోధముగా నడిచిన యెడల నేను మీ పాపములనుబట్టి మరి ఏడంతలుగా మిమ్మును బాధించెదను.
ప్రకటన గ్రంథం 15:1-6-8, ప్రకటన గ్రంథం 21:9

21. meeru naa maaṭa vinanollaka naaku virōdhamugaa naḍichina yeḍala nēnu mee paapamulanubaṭṭi mari ēḍanthalugaa mimmunu baadhin̄chedanu.

22. మీ మధ్యకు అడవిమృగములను రప్పించెదను; అవి మిమ్మును సంతాన రహితులగా చేసి మీ పశువులను హరించి మిమ్మును కొద్ది మందిగా చేయును. మీ మార్గములు పాడైపోవును.

22. mee madhyaku aḍavimrugamulanu rappin̄chedanu; avi mimmunu santhaana rahithulagaa chesi mee pashuvulanu harin̄chi mimmunu koddi mandigaa cheyunu. mee maargamulu paaḍaipōvunu.

23. శిక్షలమూలముగా మీరు నాయెదుట గుణపడక నాకు విరోధముగా నడిచినయెడల

23. shikshalamoolamugaa meeru naayeduṭa guṇapaḍaka naaku virōdhamugaa naḍichinayeḍala

24. నేనుకూడ మీకు విరోధ ముగా నడిచెదను; మీ పాపములను బట్టి ఇక ఏడంతలుగా మిమ్మును దండించెదను.

24. nēnukooḍa meeku virōdha mugaa naḍichedanu; mee paapamulanu baṭṭi ika ēḍanthalugaa mimmunu daṇḍin̄chedanu.

25. మీమీదికి ఖడ్గమును రప్పించె దను; అది నా నిబంధనవిషయమై ప్రతి దండన చేయును; మీరు మీ పట్టణములలో కూడియుండగా మీ మధ్యకు తెగులును రప్పించెదను; మీరు శత్రువులచేతికి అప్పగింప బడెదరు.

25. meemeediki khaḍgamunu rappin̄che danu; adhi naa nibandhanavishayamai prathi daṇḍana cheyunu; meeru mee paṭṭaṇamulalō kooḍiyuṇḍagaa mee madhyaku tegulunu rappin̄chedanu; meeru shatruvulachethiki appagimpa baḍedaru.

26. నేను మీ ఆహారమును, అనగా మీ ప్రాణా ధారమును తీసివేసిన తరువాత పదిమంది స్త్రీలు ఒక్క పొయ్యిలోనే మీకు ఆహారము వండి తూనికెచొప్పునమీ ఆహారమును మీకు మరల ఇచ్చెదరు, మీరు తినెదరు గాని తృప్తి పొందరు.

26. nēnu mee aahaaramunu, anagaa mee praaṇaa dhaaramunu theesivēsina tharuvaatha padhimandi streelu okka poyyilōnē meeku aahaaramu vaṇḍi thoonikechoppunamee aahaaramunu meeku marala icchedaru, meeru thinedaru gaani trupthi pondaru.

27. నేను ఈలాగు చేసినతరువాత మీరు నా మాట వినక నాకు విరోధముగా నడిచినయెడల

27. nēnu eelaagu chesinatharuvaatha meeru naa maaṭa vinaka naaku virōdhamugaa naḍichinayeḍala

28. నేను కోపపడి మీకు విరోధముగా నడిచెదను. నేనే మీ పాపములను బట్టి యేడంతలుగా మిమ్మును దండించెదను.

28. nēnu kōpapaḍi meeku virōdhamugaa naḍichedanu. Nēnē mee paapamulanu baṭṭi yēḍanthalugaa mimmunu daṇḍin̄chedanu.

29. మీరు మీ కుమారుల మాంసమును తినెదరు, మీ కుమార్తెల మాంసమును తినెదరు.

29. meeru mee kumaarula maansamunu thinedaru, mee kumaarthela maansa munu thinedaru.

30. నేను మీ యున్నతస్థలములను పాడు చేసెదను; మీ విగ్రహములను పడగొట్టెదను; మీ బొమ్మల పీనుగులమీద మీ పీనుగులను పడవేయించెదను.

30. nēnu mee yunnathasthalamulanu paaḍu chesedanu; mee vigrahamulanu paḍagoṭṭedanu; mee bommala peenugulameeda mee peenugulanu paḍavēyin̄chedanu.

31. నా మనస్సు మీయందు అసహ్యపడును, నేను మీ పట్టణ ములను పాడు చేసెదను; మీ పరిశుద్ధస్థలములను పాడు చేసెదను; మీ సువాసనగల వాటి సువాసనను ఆఘ్రాణింపను.

31. naa manassu meeyandu asahyapaḍunu, nēnu mee paṭṭaṇa mulanu paaḍu chesedanu; mee parishuddhasthalamulanu paaḍu chesedanu; mee suvaasanagala vaaṭi suvaasananu aaghraa ṇimpanu.

32. నేనే మీ దేశమును పాడుచేసిన తరువాత దానిలో కాపురముండు మీ శత్రువులు దాని చూచి ఆశ్చర్యపడెదరు.

32. nēnē mee dheshamunu paaḍuchesina tharuvaatha daanilō kaapuramuṇḍu mee shatruvulu daani chuchi aashcharyapaḍedaru.

33. జనములలోనికి మిమ్మును చెదరగొట్టి మీవెంట కత్తి దూసెదను, మీ దేశము పాడైపోవును, మీ పట్టములు పాడుపడును.

33. janamulalōniki mimmunu chedharagoṭṭi meeveṇṭa katthi doosedanu, mee dheshamu paaḍaipōvunu, mee paṭṭamulu paaḍupaḍunu.

34. మీరు మీ శత్రువుల దేశములో ఉండగా మీ దేశము పాడైయున్న దినము లన్నియు అది తన విశ్రాంతికాలములను అనుభవించును.

34. meeru mee shatruvula dheshamulō uṇḍagaa mee dheshamu paaḍaiyunna dinamu lanniyu adhi thana vishraanthikaalamulanu anubhavin̄chunu.

35. అది పాడైయుండు దినములన్నియు అది విశ్రమించును. మీరు దానిలో నివసించినప్పుడు అది విశ్రాంతికాలములో పొందకపోయిన విశ్రాంతిని అది పాడైయుండు దినములలో అనుభవించును.

35. adhi paaḍaiyuṇḍu dinamulanniyu adhi vishramin̄chunu. meeru daanilō nivasin̄chinappuḍu adhi vishraanthikaalamulō pondakapōyina vishraanthini adhi paaḍaiyuṇḍu dinamulalō anubhavin̄chunu.

36. మీలో మిగిలినవారు తమ శత్రు వుల దేశములలో ఉండగా వారి హృదయములలో అధైర్యము పుట్టించెదను; కొట్టుకొని పోవుచున్న ఆకు చప్పుడు వారిని తరుమును, ఖడ్గము ఎదుటనుండి పారిపోవునట్లు వారు ఆ చప్పుడు విని పారిపోయెదరు; తరుమువాడు లేకయే పడెదరు.

36. meelō migilinavaaru thama shatru vula dheshamulalō uṇḍagaa vaari hrudayamulalō adhairyamu puṭṭin̄chedanu; koṭṭukoni pōvuchunna aaku chappuḍu vaarini tharumunu, khaḍgamu eduṭanuṇḍi paaripōvunaṭlu vaaru aa chappuḍu vini paaripōyedaru; tharumuvaaḍu lēkayē paḍedaru.

37. తరుమువాడు లేకయే వారు ఖడ్గమును చూచినట్టుగా ఒకనిమీద నొకడు పడెదరు; మీ శత్రు వులయెదుట మీరు నిలువలేక పోయెదరు.

37. tharumuvaaḍu lēkayē vaaru khaḍgamunu chuchinaṭṭugaa okanimeeda nokaḍu paḍedaru; mee shatru vulayeduṭa meeru niluvalēka pōyedaru.

38. మీరు జనముగానుండక నశించెదరు. మీ శత్రువుల దేశము మిమ్మును తినివేయును.

38. meeru janamugaanuṇḍaka nashin̄chedaru. mee shatruvula dheshamu mimmunu thinivēyunu.

39. మీలో మిగిలినవారు మీ శత్రు వుల దేశములలో తమ దోషములనుబట్టి క్షీణించిపోయెదరు. మరియు వారు తమమీదికి వచ్చిన తమ తండ్రుల దోషములనుబట్టి క్షీణించిపోయెదరు.

39. meelō migilinavaaru mee shatru vula dheshamulalō thama dōshamulanubaṭṭi ksheeṇin̄chipōyedaru. Mariyu vaaru thamameediki vachina thama thaṇḍrula dōshamulanubaṭṭi ksheeṇin̄chipōyedaru.

40. వారు నాకు విరో ధముగా చేసిన తిరుగుబాటును తమ దోషమును తమ తండ్రుల దోషమును ఒప్పుకొని, తాము నాకు విరోధముగా నడిచితిమనియు

40. vaaru naaku virō dhamugaa chesina thirugubaaṭunu thama dōshamunu thama thaṇḍrula dōshamunu oppukoni, thaamu naaku virōdhamugaa naḍichithimaniyu

41. నేను తమకు విరోధముగా నడి చితిననియు, తమ శత్రువుల దేశములోనికి తమ్మును రప్పిం చితిననియు, ఒప్పు కొనినయెడల, అనగా లోబడని తమ హృదయములు లొంగి తాము చేసిన దోషమునకు ప్రతి దండనను అనుభవించితిమని ఒప్పుకొనినయెడల,
అపో. కార్యములు 7:51

41. nēnu thamaku virōdhamugaa naḍi chithinaniyu, thama shatruvula dheshamulōniki thammunu rappiṁ chithinaniyu, oppu koninayeḍala, anagaa lōbaḍani thama hrudayamulu loṅgi thaamu chesina dōshamunaku prathi daṇḍananu anubhavin̄chithimani oppukoninayeḍala,

42. నేను యాకోబుతో చేసిన నా నిబంధనను జ్ఞాపకము చేసి కొందును; నేను ఇస్సాకుతో చేసిన నా నిబంధనను నేను అబ్రాహాముతో చేసిన నా నిబంధనను జ్ఞాపకము చేసి కొందును; ఆ దేశమునుకూడ జ్ఞాపకము చేసికొందును.
లూకా 1:72-73

42. nēnu yaakōbuthoo chesina naa nibandhananu gnaapakamu chesi kondunu; nēnu issaakuthoo chesina naa nibandhananu nēnu abraahaamuthoo chesina naa nibandhananu gnaapakamu chesi kondunu; aa dheshamunukooḍa gnaapakamu chesikondunu.

43. వారిచేత విడువబడి వారు లేనప్పుడు పాడైపోయిన వారి దేశమును తన విశ్రాంతిదినములను అనుభవించును. వారు నా తీర్పులను తిరస్కరించి నా కట్టడలను అసహ్యించు కొనిరి. ఆ హేతువుచేతనే వారు తమ దోషశిక్ష న్యాయమని ఒప్పుకొందురు.

43. vaarichetha viḍuvabaḍi vaaru lēnappuḍu paaḍaipōyina vaari dheshamunu thana vishraanthidinamulanu anubhavin̄chunu. Vaaru naa theerpulanu thiraskarin̄chi naa kaṭṭaḍalanu asahyin̄chu koniri. aa hēthuvuchethanē vaaru thama dōshashiksha nyaaya mani oppukonduru.

44. అయితే వారు తమ శత్రువుల దేశములో ఉన్నప్పుడు వారిని నిరాకరింపను; నా నిబంధనను భంగపరచి వారిని కేవలము నశింపజేయునట్లు వారి యందు అసహ్యపడను. ఏలయనగా నేను వారి దేవుడనైన యెహోవాను.

44. ayithē vaaru thama shatruvula dheshamulō unnappuḍu vaarini niraakarimpanu; naa nibandhananu bhaṅgaparachi vaarini kēvalamu nashimpajēyunaṭlu vaari yandu asahyapaḍanu. yēlayanagaa nēnu vaari dhevuḍanaina yehōvaanu.

45. నేను వారికి దేవుడనైయుండునట్లు వారి పూర్వికులను జనములయెదుట ఐగుప్తులోనుండి రప్పించి వారితో చేసిన నిబంధనను ఆ పూర్వికులనుబట్టి జ్ఞాపకము చేసికొందును. నేను యెహోవాను అని చెప్పుము అనెను.

45. nēnu vaariki dhevuḍanaiyuṇḍunaṭlu vaari poorvikulanu janamulayeduṭa aigupthulōnuṇḍi rappin̄chi vaarithoo chesina nibandhananu aa poorvikulanubaṭṭi gnaapakamu chesikondunu. Nēnu yehōvaanu ani cheppumu anenu.

46. యెహోవా మోషేద్వారా సీనాయికొండమీద తన కును ఇశ్రాయేలీయులకును మధ్య నియమించిన కట్టడలును తీర్పులును ఆజ్ఞలును ఇవే.

46. yehōvaa mōshēdvaaraa seenaayikoṇḍameeda thana kunu ishraayēleeyulakunu madhya niyamin̄china kaṭṭaḍalunu theerpulunu aagnalunu ivē.Shortcut Links
లేవీయకాండము - Leviticus : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |