Amos - ఆమోసు 1 | View All

1. యూదారాజైన ఉజ్జియా దినములలోను, ఇశ్రాయేలు రాజగు యెహోయాషు కుమారుడైన యరొబాము దిన ములలోను, భూకంపము కలుగుటకు రెండు సంవత్సరములు ముందు, ఇశ్రాయేలీయులనుగూర్చి తెకోవలోని పసుల కాపరులలో ఆమోసునకు కనబడిన దర్శన వివరము.

1. yoodhaaraajaina ujjiyaa dinamulalōnu, ishraayēlu raajagu yehōyaashu kumaaruḍaina yarobaamu dina mulalōnu, bhookampamu kaluguṭaku reṇḍu samvatsaramulu mundu, ishraayēleeyulanugoorchi tekōvalōni pasula kaaparulalō aamōsunaku kanabaḍina darshana vivaramu.

2. అతడు ప్రకటించినదేమనగా యెహోవా సీయోనులో నుండి గర్జించుచున్నాడు, యెరూషలేములోనుండి తన స్వరము వినబడజేయుచున్నాడు; కాపరులు సంచరించు మేతభూములు దుఃఖించుచున్నవి, కర్మెలు శిఖరము ఎండి పోవుచున్నది.

2. athaḍu prakaṭin̄chinadhemanagaa yehōvaa seeyōnulō nuṇḍi garjin̄chuchunnaaḍu, yerooshalēmulōnuṇḍi thana svaramu vinabaḍajēyuchunnaaḍu; kaaparulu san̄charin̄chu mēthabhoomulu duḥkhin̄chuchunnavi, karmelu shikharamu eṇḍi pōvuchunnadhi.

3. యెహోవా సెలవిచ్చునదేమనగా దమస్కు మూడు సార్లు నాలుగు సార్లు చేసిన దోషములనుబట్టి నేను తప్ప కుండ దాని శిక్షింతును; ఏలయనగా దాని జనులు పంట దుళ్లగొట్టు ఇనుప పనిముట్లతో గిలాదును నూర్చిరి.

3. yehōvaa selavichunadhemanagaa damasku mooḍu saarlu naalugu saarlu chesina dōshamulanubaṭṭi nēnu thappa kuṇḍa daani shikshinthunu; yēlayanagaa daani janulu paṇṭa duḷlagoṭṭu inupa panimuṭlathoo gilaadunu noorchiri.

4. నేను హజాయేలు మందిరములో అగ్ని వేసెదను; అది బెన్హదదు యొక్క నగరులను దహించివేయును;

4. nēnu hajaayēlu mandiramulō agni vēsedanu; adhi benhadadu yokka nagarulanu dahin̄chivēyunu;

5. దమస్కుయొక్క అడ్డగడియలను విరిచెదను, ఆవెను లోయలోనున్న నివాసు లను నిర్మూలము చేతును, బెతేదేనులో ఉండకుండ రాజ దండము వహించినవానిని నిర్మూలము చేతును, సిరియనులు చెరపట్టబడి కీరు దేశమునకు కొనిపోబడుదురని యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు.

5. damaskuyokka aḍḍagaḍiyalanu virichedanu, aavenu lōyalōnunna nivaasu lanu nirmoolamu chethunu, bethēdhenulō uṇḍakuṇḍa raaja daṇḍamu vahin̄chinavaanini nirmoolamu chethunu, siriyanulu cherapaṭṭabaḍi keeru dheshamunaku konipōbaḍudurani yehōvaa selavichuchunnaaḍu.

6. యెహోవా సెలవిచ్చునదేమనగా గాజా మూడుసార్లు నాలుగు సార్లు చేసిన దోషములను బట్టి నేను తప్పకుండ దాని శిక్షింతును; ఏలయనగా ఎదోము వారి కప్పగింపవలె నని తాము చెరపట్టినవారినందరిని కొనిపోయిరి.

6. yehōvaa selavichunadhemanagaa gaajaa mooḍusaarlu naalugu saarlu chesina dōshamulanu baṭṭi nēnu thappakuṇḍa daani shikshinthunu; yēlayanagaa edōmu vaari kappagimpavale nani thaamu cherapaṭṭinavaarinandarini konipōyiri.

7. గాజా యొక్క ప్రాకారముమీద నేను అగ్ని వేసెదను, అది వారి నగరులను దహించివేయును;

7. gaajaa yokka praakaaramumeeda nēnu agni vēsedanu, adhi vaari nagarulanu dahin̄chivēyunu;

8. అష్డోదులో నివాసులను నిర్మూలము చేతును, అష్కెలోనులో రాజదండము వహించిన వాడుండకుండ నిర్మూలముచేతును, ఇంకను శేషించియున్న ఫిలిష్తీయులును క్షయమగునట్లు నేను ఎక్రోనును మొత్తెదనని ప్రభువగు యెహోవా సెలవిచ్చు చున్నాడు.

8. ashḍōdulō nivaasulanu nirmoolamu chethunu, ashkelōnulō raajadaṇḍamu vahin̄china vaaḍuṇḍakuṇḍa nirmoolamuchethunu, iṅkanu shēshin̄chiyunna philishtheeyulunu kshayamagunaṭlu nēnu ekrōnunu mottedhanani prabhuvagu yehōvaa selavichu chunnaaḍu.

9. యెహోవా సెలవిచ్చునదేమనగా తూరు మూడు సార్లు నాలుగు సార్లు చేసిన దోషములనుబట్టి నేను తప్పకుండ దానిని శిక్షింతును; ఏలయనగా దాని జనులు సహోదర నిబంధనను జ్ఞాపకమునకు తెచ్చుకొనక పట్టబడినవారి నందరిని ఎదోమీయులకు అప్పగించిరి.
మత్తయి 11:21-22, లూకా 10:13-14

9. yehōvaa selavichunadhemanagaa thooru mooḍu saarlu naalugu saarlu chesina dōshamulanubaṭṭi nēnu thappakuṇḍa daanini shikshinthunu; yēlayanagaa daani janulu sahōdhara nibandhananu gnaapakamunaku techukonaka paṭṭabaḍinavaari nandarini edōmeeyulaku appagin̄chiri.

10. నేను తూరు ప్రాకారములమీద అగ్ని వేసెదను, అది దాని నగరులను దహించివేయును.

10. nēnu thooru praakaaramulameeda agni vēsedanu, adhi daani nagarulanu dahin̄chivēyunu.

11. యెహోవా సెలవిచ్చునదేమనగా ఎదోము మూడు సార్లు నాలుగు సార్లు చేసిన దోషములనుబట్టి నేను తప్పకుండ వానిని శిక్షింతును. ఏలయనగా వాడు కనికరము చాలించుకొని ఖడ్గము పట్టుకొని యెడతెగని కోపముతో తనకు సహోదరులగువారిని మానక చీల్చుచు వచ్చెను.

11. yehōvaa selavichunadhemanagaa edōmu mooḍu saarlu naalugu saarlu chesina dōshamulanubaṭṭi nēnu thappakuṇḍa vaanini shikshinthunu. yēlayanagaa vaaḍu kanikaramu chaalin̄chukoni khaḍgamu paṭṭukoni yeḍategani kōpamuthoo thanaku sahōdarulaguvaarini maanaka chilchuchu vacchenu.

12. తేమానుమీద అగ్ని వేసెదను, అది బొస్రాయొక్క నగరులను దహించివేయును.

12. thēmaanumeeda agni vēsedanu, adhi bosraayokka nagarulanu dahin̄chivēyunu.

13. యెహోవా సెలవిచ్చునదేమనగా అమ్మోనీయులు మూడు సార్లు నాలుగు సార్లు చేసిన దోషములనుబట్టి నేను తప్పకుండ వారిని శిక్షింతును; ఏలయనగా తమ సరి హద్దులను మరి విశాలము చేయదలచి, గిలాదులోని గర్భిణి స్త్రీల కడుపులను చీల్చిరి.

13. yehōvaa selavichunadhemanagaa ammōneeyulu mooḍu saarlu naalugu saarlu chesina dōshamulanubaṭṭi nēnu thappakuṇḍa vaarini shikshinthunu; yēlayanagaa thama sari haddulanu mari vishaalamu cheyadalachi, gilaadulōni garbhiṇi streela kaḍupulanu chilchiri.

14. రబ్బాయొక్క ప్రాకారము మీద నేను అగ్ని రాజబెట్టుదును; రణకేకలతోను, సుడి గాలి వీచునప్పుడు కలుగు ప్రళయమువలెను అది దాని నగరుల మీదికి వచ్చి వాటిని దహించివేయును.

14. rabbaayokka praakaaramu meeda nēnu agni raajabeṭṭudunu; raṇakēkalathoonu, suḍi gaali veechunappuḍu kalugu praḷayamuvalenu adhi daani nagarula meediki vachi vaaṭini dahin̄chivēyunu.

15. వారి రాజును అతని అధిపతులును అందరును చెరలోనికి కొని పోబడుదురని యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు.

15. vaari raajunu athani adhipathulunu andarunu cheralōniki koni pōbaḍudurani yehōvaa selavichuchunnaaḍu.Shortcut Links
ఆమోసు - Amos : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |