Amos - ఆమోసు 4 | View All

1. షోమ్రోను పర్వతముననున్న బాషాను ఆవులారా, దరిద్రులను బాధపెట్టుచు బీదలను నలుగగొట్టువారలారా మాకు పానము తెచ్చి ఇయ్యుడని మీ యజమానులతో చెప్పువారలారా, యీ మాట ఆలకించుడి. ప్రభువైన యెహోవా తన పరిశుద్ధత తోడని చేసిన ప్రమాణమేదనగా

“బాషాను”– బాషాను ఆవులు బొద్దుగా నునుపుగా ఉండి ఇస్రాయేల్‌లోని దట్టమైన గడ్డి మైదానాల్లో మేస్తూ ఉన్నాయి. ప్రవక్త ఇస్రాయేల్‌లోని ధనిక స్త్రీలను వాటితో పోలుస్తున్నాడు. “బీదలను”– ఆమోసు 2:6-7; ఆమోసు 5:11; ఆమోసు 8:4-6. ఈ స్త్రీలు అతి శ్రేష్ఠమైన వాటిని భుజిస్తూ, పేదలకు అసలు తినడానికి ఏమన్నా ఉందో లేదో కూడా లెక్కచెయ్యలేదు. “మద్యపానం”– పేదలు తమ ఇంటి వాకిళ్ళపై మరణిస్తూవుంటే ఈ స్త్రీలు మాత్రం సుఖభోగాల పైనే మనసు ఉంచారు (లూకా 16:19-25 పోల్చి చూడండి).

2. ఒక కాలము వచ్చుచున్నది, అప్పుడు శత్రువులు మిమ్మును కొంకులచేతను, మీలో శేషించినవారిని గాలముల చేతను పట్టుకొని లాగుదురు.

“ఇలా ప్రమాణం చేశాడు”– సర్వాతీతుడు ఈ గంబీరమైన, నిశ్చయమైన రీతిలో ఎందుకు మాట్లాడుతున్నాడంటే మనుషులు తమ విషమ పరిస్థితినీ, తప్పకుండా తమ పైకి రాబోయే ప్రమాదాన్నీ అర్థం చేసుకోవాలని. దేవునికి పేదలంటే కరుణ. అందువల్ల ఎవరైనా వారిని బాధిస్తూ ఉంటే ఆయన గమనిస్తాడు. ఒకనాడు కోపంతో లేచి అలాంటివారిని శిక్షిస్తాడు. “కొంకీలతో”– 2 దినవృత్తాంతములు 33:11 పోల్చి చూడండి. అఘ్షారువాళ్ళు నిజంగానే యుద్ధంలో పట్టుబడిన వారి పెదవులు లేక ముక్కు గుండా కొంకీలు గుచ్చి తాళ్ళతో వాళ్ళను తీసుకుపోయేవారు. ఎవరైనా స్వార్థంతో పేదలను బాధిస్తే ఇదే వారికి తగిన శాస్తి అని దేవుడు ప్రకటిస్తున్నారు.

3. ఇటు అటు తొలగకుండ మీరందరు ప్రాకారపు గండ్లద్వారా పోవుదురు, హర్మోను మార్గమున వెలి వేయబడుదురు; ఇదే యెహోవా వాక్కు.

4. బేతేలునకు వచ్చి తిరుగుబాటు చేయుడి, గిల్గాలునకు పోయి మరి యెక్కువగా తిరుగుబాటు చేయుడి, ప్రతి ప్రాతఃకాలమున బలులు తెచ్చి మూడేసి దినముల కొకసారి దశమ భాగములను తెచ్చి అర్పించుడి.

ఒకటి చెయ్యాలని వారు నిర్ణయం చేసుకున్నారని దేవునికి తెలుసు. సరే ఆ ప్రకారమే చెయ్యండి అంటున్నాడు (రోమీయులకు 1:28 పోల్చి చూడండి). ఇక్కడ ఆయన వ్యంగ్యంగా పలుకుతున్నాడు. ఏకైక నిజ దేవునికి దేవుని ప్రజలు ఒకప్పుడు బేతేల్‌లో, గిల్గాల్‌లో స్మృతి చిహ్నాలను నిర్మించారు (ఆదికాండము 28:10-19; ఆదికాండము 35:1; యెహోషువ 4:20-24). “ఉదయం”– నిర్గమకాండము 29:38-42; సంఖ్యాకాండము 28:3-4. “పదో భాగాలు”– లేవీయకాండము 27:30-32; సంఖ్యాకాండము 18:21.

5. పులిసిన పిండితో స్తోత్రార్పణ అర్పించుడి, స్వేచ్చార్పణను గూర్చి చాటించి ప్రకటన చేయుడి; ఇశ్రాయేలీయు లారా, యీలాగున చేయుట మీకిష్టమైయున్నది; ఇదే ప్రభువైన యెహోవా వాక్కు.

“కృతజ్ఞతార్పణ”– లేవీయకాండము 7:12-13. కేవలం దేవుడు మాత్రమే ఇచ్చిన దానికోసం విగ్రహాలకు కృతజ్ఞత చెల్లిస్తున్నారు. “స్వేచ్ఛార్పణలు”– నిర్గమకాండము 36:3; లేవీయకాండము 7:16; లేవీయకాండము 22:18. దేవునికి ఇవ్వవలసిన అర్పణలను విగ్రహాలకు ఇస్తున్నారు. “గొప్పలు చెప్పుకోండి”– దేవుడు నిషేధించినదాన్ని, ఆయనకు అసహ్యమైనదాన్ని వారు చేస్తున్నారు, పైగా దాన్ని చెయ్యడంలో తమ పట్టుదల, విశ్వసనీయతను గొప్పగా చెప్పుకుంటున్నారు. మనుషుల మనసులూ, హృదయాలూ ఇంత వక్రంగా అయిపోయే అవకాశం ఉంది. యిర్మియా 17:9; సామెతలు 14:12 చూడండి.

6. మీ పట్టణములన్నిటి లోను నేను మీకు దంతశుద్ధి కలుగజేసినను, మీరున్న స్థలములన్నిటిలోను మీకు ఆహారము లేకుండ చేసినను మీరు నాతట్టు తిరిగినవారు కారు; ఇదే యెహోవా వాక్కు.

తన ప్రజలను తిరిగి తనవైపు త్రిప్పుకునేందుకు అవసరమైన పద్ధతుల గురించి దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు. శిక్షించడం, హెచ్చరించడమే ఆ పద్ధతులు. అయితే ఇస్రాయేల్‌వారు పశ్చాత్తాపపడడానికి నిరాకరిస్తూ, అదే మార్గంలో మొండిగా సాగిపోతున్నారు గనుక వేరే ఉపాయం లేదు. హోషేయ 11:7; 2 రాజులు 17:14-20. వారి పాపాల మూలంగా దేవుడు వారిపైకి కరవులు పంపాడు – 1 రాజులు 18:2; 2 రాజులు 4:38; 2 రాజులు 6:25; 2 రాజులు 8:1. అయితే ప్రజలు ఆ హెచ్చరికలను పట్టించుకోలేదు.

7. మరియు కోతకాలమునకుముందు మూడు నెలలు వానలేకుండ చేసితిని; ఒక పట్టణముమీద కురి పించి మరియొక పట్టణముమీద కురిపింపకపోతిని; ఒక చోట వర్షము కురిసెను, వర్షము లేనిచోటు ఎండిపోయెను.

తన ప్రజలను శిక్షించి బుద్ధి చెప్పడానికి దేవుడు అనుసరించే మరో విధానం అనావృష్ఠి – 1 రాజులు 17:1; యిర్మియా 3:3.

8. రెండు మూడు పట్టణములవారు నీళ్లు త్రాగుటకు ఒక పట్టణమునకే పోగా అచ్చటి నీరు వారికి చాలకపోయెను; అయినను మీరు నాతట్టు తిరిగినవారు కారు; ఇదే యెహోవా వాక్కు.

9. మరియు మీ సస్యములను ఎండు తెగులుచేతను కాటుకచేతను నేను పాడుచేసితిని, గొంగళి పురుగు వచ్చి మీ విస్తారమైన వనములను ద్రాక్షతోటలను అంజూరపు చెట్లను ఒలీవచెట్లను తినివేసెను, అయినను మీరు నాతట్టు తిరిగిన వారు కారు; ఇదే యెహోవా వాక్కు.

10. మరియు నేను ఐగుప్తీయుల మీదికి తెగుళ్లు పంపించినట్లు మీమీదికి తెగుళ్లు పంపించితిని; మీ దండు పేటలో పుట్టిన దుర్గంధము మీ నాసికా రంధ్రములకు ఎక్కు నంతగా మీ ¸యౌవనులను ఖడ్గముచేత హతముచేయించి మీ గుఱ్ఱములను కొల్లపెట్టించితిని; అయినను మీరు నా తట్టు తిరిగినవారు కారు; ఇదే యెహోవా వాక్కు.

“ఈజిప్ట్”– నిర్గమ 7–12 అధ్యాయాలు. “ఖడ్గధార”– దేవుడు ఇస్రాయేల్ పైకి యుద్ధం పంపించాడు. వారికి విరోధంగా వారి శత్రువులను పంపించాడు కాబట్టి “ఖడ్గధారకు గురి చేశాను” అంటున్నాడు.

11. దేవుడు సొదొమ గొమొఱ్ణాలను బోర్లదోసి నాశనము చేసినట్లు నేను మీలో కొందరిని నాశనముచేయగా మీరు మంటలోనుండి తీయబడిన కొరవులైనట్టు తప్పించు కొంటిరి; అయినను మీరు నా తట్టు తిరిగినవారు కారు; ఇదే యెహోవా వాక్కు.

“సొదొమ”– ఆదికాండము 19:24-25. దేవుడు ఇస్రాయేల్‌లో కొన్ని ప్రదేశాలను సమూల నాశనం చేశాడు (బహుశా శత్రు సైన్యాలను ఉపయోగించి). యెషయా 1:5-9 పోల్చి చూడండి. ఒక జాతిగా ఇస్రాయేల్ అతి కష్టం మీద ఇంకా నిలిచి ఉంది. చాలా కాలం క్రిందట దేవుడు వారికి చెప్పిన వాక్కుల ప్రకారమే ఈ శిక్షలన్నీ వారిపైకి వచ్చాయి. దీన్ని వారు గమనించి దేవుని వైపుకు తిరిగి ఉండవలసిందే. లేవీయకాండము 26:14-39; ద్వితీయోపదేశకాండము 28:15-35 చూడండి. “అయినా...తిరగలేదు”– వారి పాపాల్లో అతి ఘోరమైనది ఇదే. వారి ఇతర పాపాలన్నిటికీ మూలం ఇదే. వారి పైకి శిక్ష రావడానికి కారణం ఇదే. కీర్తనల గ్రంథము 107:10-13, కీర్తనల గ్రంథము 107:17-19, కీర్తనల గ్రంథము 107:33-34, కీర్తనల గ్రంథము 107:43 పోల్చి చూడండి.

12. కాబట్టి ఇశ్రాయేలీయు లారా, మీయెడల నేనీలాగునే చేయుదును గనుక ఇశ్రా యేలీయులారా, మీ దేవుని సన్నిధిని కనబడుటకై సిద్ధ పడుడి.

వాళ్ళు ఆయన మాటలు, హెచ్చరికలు, శిక్షలు, విధానాలన్నిటినీ నిర్లక్ష్యం చేశారు. అందువల్ల ఒక అంతిమ శిక్షను దేవుడు వారిపైకి పిలిపిస్తాడు – ఆమోసు 3:11-15. మొత్తంగా ఆ జాతికి తప్పించుకునే మార్గం ఉండదు. దేవుని తీర్పును ఎదుర్కొనేందుకు వారు సిద్ధపడి ఉండాలి. “మీ దేవుని ఎదుట నిలబడడానికి సిద్ధపడండి” అనడంలో అర్థం ఇదే కావచ్చు. అయితే ఇది పశ్చాత్తాపపడండి అన్న హెచ్చరిక కూడా అనుకోవడానికి అవకాశం ఉంది. వారు పాపాలకు విముఖులై వారికి దేవుడు చెప్పబోయేదాన్ని వినేందుకు సిద్ధపడాలి. ఆమోసు 5:4-6 పోల్చి చూడండి.

13. పర్వతములను నిరూపించువాడును గాలిని పుట్టించువాడును ఆయనే. ఉదయమున చీకటి కమ్మ జేయువాడును మనుష్యుల యోచనలు వారికి తెలియ జేయువాడును ఆయనే; భూమియొక్క ఉన్నతస్థలము మీద సంచరించు దేవుడును సైన్యములకు అధిపతియునగు యెహోవా అని ఆయనకు పేరు.
2 కోరింథీయులకు 6:18, ప్రకటన గ్రంథం 1:8, ప్రకటన గ్రంథం 4:8, ప్రకటన గ్రంథం 11:17, ప్రకటన గ్రంథం 15:3, ప్రకటన గ్రంథం 16:7-14, ప్రకటన గ్రంథం 19:15-16, ప్రకటన గ్రంథం 21:22

విశ్వాన్ని సృజించిన సర్వాతీతుడైన దేవునితో వాళ్ళ వ్యవహారం (ఆదికాండము 1:1; యెషయా 40:25-26; యెషయా 42:5). “ఆయన... చేస్తాడు”– ఆమోసు 3:7; దానియేలు 2:28; 2 కోరింథీయులకు 2:10. బైబిలంతా దేవుని ఆలోచనలు వెల్లడైన గ్రంథమే.Shortcut Links
ఆమోసు - Amos : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |