Obadiah - ఓబద్యా 1 | View All

1. ఓబద్యాకు కలిగిన దర్శనము. ఎదోమును గురించి ప్రభువగు యెహోవా సెలవిచ్చునది. యెహోవాయొద్ద నుండి వచ్చిన సమాచారము మాకు వినబడెను. ఎదోము మీద యుద్ధము చేయుదము లెండని జనులను రేపుటకై దూత పంపబడియున్నాడు.

1. ōbadyaaku kaligina darshanamu. Edōmunu gurin̄chi prabhuvagu yehōvaa selavichunadhi. Yehōvaayoddha nuṇḍi vachina samaachaaramu maaku vinabaḍenu. Edōmu meeda yuddhamu cheyudamu leṇḍani janulanu rēpuṭakai dootha pampabaḍiyunnaaḍu.

2. నేను అన్యజనులలో నిన్ను అల్పు నిగా చేసితిని, నీవు బహుగా తృణీకరింపబడుదువు.

2. nēnu anyajanulalō ninnu alpu nigaa chesithini, neevu bahugaa truṇeekarimpabaḍuduvu.

3. అత్యున్నతమైన పర్వతములమీద ఆసీనుడవైయుండి కొండ సందులలో నివసించువాడానన్ను క్రిందికి పడ ద్రోయగలవాడె వడని అనుకొనువాడా, నీ హృదయపు గర్వముచేత నీవు మోసపోతివి.

3. atyunnathamaina parvathamulameeda aaseenuḍavaiyuṇḍi koṇḍa sandulalō nivasin̄chuvaaḍaanannu krindiki paḍa drōyagalavaaḍe vaḍani anukonuvaaḍaa, nee hrudayapu garvamuchetha neevu mōsapōthivi.

4. పక్షిరాజు గూడంత యెత్తున నివాసము చేసికొని నక్షత్రములలో నీవు దాని కట్టినను అచ్చటనుండియు నేను నిన్ను క్రింద పడవేతును; ఇదే యెహోవా వాక్కు.

4. pakshiraaju gooḍantha yetthuna nivaasamu chesikoni nakshatramulalō neevu daani kaṭṭinanu acchaṭanuṇḍiyu nēnu ninnu krinda paḍavēthunu; idhe yehōvaa vaakku.

5. చోరులే గాని రాత్రి కన్నము వేయువారే గాని నీ మీదికి వచ్చినయెడల తమకు కావలసినంతమట్టుకు దోచుకొందురు గదా. ద్రాక్ష పండ్లను ఏరువారు నీయొద్దకు వచ్చినయెడల పరిగె యేరు కొనువారికి కొంత యుండనిత్తురుగదా; నిన్ను చూడగా నీవు బొత్తిగా చెడిపోయియున్నావు.

5. choorulē gaani raatri kannamu vēyuvaarē gaani nee meediki vachinayeḍala thamaku kaavalasinanthamaṭṭuku dōchukonduru gadaa. Draaksha paṇḍlanu ēruvaaru neeyoddhaku vachinayeḍala parige yēru konuvaariki kontha yuṇḍanitthurugadaa; ninnu chooḍagaa neevu botthigaa cheḍipōyiyunnaavu.

6. ఏశావు సంతతి వారి సొమ్ము సోదా చూడబడును; వారు దాచి పెట్టిన ధనమంతయు పట్టబడును.

6. ēshaavu santhathi vaari sommu sōdaa chooḍabaḍunu; vaaru daachi peṭṭina dhanamanthayu paṭṭabaḍunu.

7. నీతో సంధిచేసిన వారు నిన్ను తమ సరిహద్దువరకు పంపివేయుదురు; నీతో సమాధానముగా ఉన్నవారు నిన్ను మోసపుచ్చి నీకు బలాత్కారము చేయుదురు; వారు నీ యన్నము తిని నీ కొరకు ఉరి యొడ్డుదురు; ఎదోమునకు వివేచన లేకపోయెను.

7. neethoo sandhichesina vaaru ninnu thama sarihadduvaraku pampivēyuduru; neethoo samaadhaanamugaa unnavaaru ninnu mōsapuchi neeku balaatkaaramu cheyuduru; vaaru nee yannamu thini nee koraku uri yoḍḍuduru; edōmunaku vivēchana lēkapōyenu.

8. ఆ దినమందు ఏశావు పర్వతములలో వివేచన లేకపోవునట్లు ఎదోములోనుండి జ్ఞానులను నాశముచేతును; ఇదే యెహోవా వాక్కు.

8. aa dinamandu ēshaavu parvathamulalō vivēchana lēkapōvunaṭlu edōmulōnuṇḍi gnaanulanu naashanamuchethunu; idhe yehōvaa vaakku.

9. తేమానూ, నీ బలాఢ్యులు విస్మయ మొందుదురు, అందువలన ఏశావుయొక్క పర్వత నివాసు లందరు హతులై నిర్మూలమగుదురు.

9. thēmaanoo, nee balaaḍhyulu vismaya monduduru, anduvalana ēshaavuyokka parvatha nivaasu landaru hathulai nirmoolamaguduru.

10. నీ సహోదరులైన యాకోబు సంతతికి నీవు చేసిన బలాత్కారమును బట్టి నీవు అవమానము నొందుదువు, ఇక నెన్నటికిని లేకుండ నీవు నిర్మూలమగుదువు.

10. nee sahōdarulaina yaakōbu santhathiki neevu chesina balaatkaaramunu baṭṭi neevu avamaanamu nonduduvu, ika nennaṭikini lēkuṇḍa neevu nirmoolamaguduvu.

11. నీవు పగవాడవై నిలిచిన దినమందు, పరదేశులు వారి ఆస్తిని పట్టుకొనిపోయిన దినమందు, అన్యులు వారి గుమ్మములలోనికి చొరబడి యెరూష లేముమీద చీట్లువేసిన దినమందు నీవును వారితో కలిసి కొంటివి గదా.

11. neevu pagavaaḍavai nilichina dinamandu, paradheshulu vaari aasthini paṭṭukonipōyina dinamandu, anyulu vaari gummamulalōniki corabaḍi yeroosha lēmumeeda chiṭluvēsina dinamandu neevunu vaarithoo kalisi koṇṭivi gadaa.

12. నీ సహోదరుని శ్రమానుభవదినము చూచి నీవు ఆనందమొంద తగదు; యూదావారి నాశన దినమున వారి స్థితినిచూచి నీవు సంతోషింపతగదు;

12. nee sahōdaruni shramaanubhavadhinamu chuchi neevu aanandamonda thagadu; yoodhaavaari naashana dinamuna vaari sthithinichuchi neevu santhooshimpathagadu;

13. నా జనుల ఆపద్దినమున నీవు వారి గుమ్మములలోనికి చొరబడ దగదు; వారి ఆపద్దినమున నీవు సంతోషపడుచు వారి బాధను చూడతగదు; వారి ఆపద్దినమున నీవు వారి ఆస్తిని పట్టుకొనతగదు;

13. naa janula aapaddinamuna neevu vaari gummamulalōniki corabaḍa dagadu; vaari aapaddinamuna neevu santhooshapaḍuchu vaari baadhanu chooḍathagadu; vaari aapaddinamuna neevu vaari aasthini paṭṭukonathagadu;

14. వారిలో తప్పించుకొనినవారిని సంహ రించుటకు అడ్డత్రోవలలో నీవు నిలువతగదు, శ్రమదిన మందు అతనికి శేషించినవారిని శత్రువులచేతికి అప్పగింప తగదు.

14. vaarilō thappin̄chukoninavaarini sanha rin̄chuṭaku aḍḍatrōvalalō neevu niluvathagadu, shramadhina mandu athaniki shēshin̄chinavaarini shatruvulachethiki appagimpa thagadu.

15. యెహోవాదినము అన్యజనులందరిమీదికి వచ్చు చున్నది. అప్పుడు నీవు చేసినట్టే నీకును చేయబడును, నీవు చేసినదే నీ నెత్తిమీదికి వచ్చును.

15. yehōvaadhinamu anyajanulandarimeediki vachu chunnadhi. Appuḍu neevu chesinaṭṭē neekunu cheyabaḍunu, neevu chesinadhe nee netthimeediki vachunu.

16. మీరు నా పరిశుద్ధమైన కొండమీద త్రాగినట్లు అన్యజనులందరును నిత్యము త్రాగుదురు; తాము ఇక నెన్నడు నుండనివారైనట్లు వారేమియు మిగులకుండ త్రాగుదురు.

16. meeru naa parishuddhamaina koṇḍameeda traaginaṭlu anyajanulandarunu nityamu traaguduru; thaamu ika nennaḍu nuṇḍanivaarainaṭlu vaarēmiyu migulakuṇḍa traaguduru.

17. అయితే సీయోను కొండ ప్రతిష్ఠితమగును, తప్పించుకొనినవారు దానిమీద నివసింతురు, యాకోబు సంతతివారు తమ స్వాస్థ్యములను స్వతంత్రించుకొందురు.

17. ayithē seeyōnu koṇḍa prathishṭhithamagunu, thappin̄chukoninavaaru daanimeeda nivasinthuru, yaakōbu santhathivaaru thama svaasthyamulanu svathantrin̄chukonduru.

18. మరియయాకోబు సంతతి వారు అగ్నియు, యోసేపు సంతతివారు మంటయు అగుదురు; ఏశావు సంతతివారు వారికి కొయ్యకాలుగా ఉందురు; ఏశావు సంతతివారిలో ఎవడును తప్పించుకొన కుండ యోసేపు సంతతివారు వారిలో మండి వారిని కాల్చుదురు. యెహోవా మాట యిచ్చియున్నాడు.

18. mariyu yaakōbu santhathi vaaru agniyu, yōsēpu santhathivaaru maṇṭayu aguduru; ēshaavu santhathivaaru vaariki koyyakaalugaa unduru; ēshaavu santhathivaarilō evaḍunu thappin̄chukona kuṇḍa yōsēpu santhathivaaru vaarilō maṇḍi vaarini kaalchuduru. Yehōvaa maaṭa yichiyunnaaḍu.

19. దక్షిణ దిక్కున నివసించువారు ఏశావుయొక్క పర్వతమును స్వతంత్రించుకొందురు; మైదానమందుండువారు ఫిలిష్తీయులదేశమును స్వతంత్రించుకొందురు; మరియు ఎఫ్రాయిమీయుల భూములను షోమ్రోనునకు చేరిన పొలమును వారు స్వతంత్రించుకొందురు. బెన్యామీ నీయులు గిలాదుదేశమును స్వతంత్రించుకొందురు.

19. dakshiṇa dikkuna nivasin̄chuvaaru ēshaavuyokka parvathamunu svathantrin̄chukonduru; maidaanamanduṇḍuvaaru philishtheeyuladheshamunu svathantrin̄chukonduru; mariyu ephraayimeeyula bhoomulanu shomrōnunaku cherina polamunu vaaru svathantrin̄chukonduru. Benyaamee neeyulu gilaadudheshamunu svathantrin̄chukonduru.

20. మరియు ఇశ్రాయేలీయుల దండు, అనగా వారిలో చెర పట్టబడినవారు సారెపతువరకు కనానీయుల దేశమును స్వతంత్రించుకొందురు; యెరూషలేమువారిలో చెరపట్ట బడి సెఫారాదునకు పోయినవారు దక్షిణదేశపు పట్టణ ములను స్వతంత్రించుకొందురు.

20. mariyu ishraayēleeyula daṇḍu, anagaa vaarilō chera paṭṭabaḍinavaaru saarepathuvaraku kanaaneeyula dheshamunu svathantrin̄chukonduru; yerooshalēmuvaarilō cherapaṭṭa baḍi sephaaraadunaku pōyinavaaru dakshiṇadheshapu paṭṭaṇa mulanu svathantrin̄chukonduru.

21. మరియఏశావుయొక్క కొండకు తీర్పుతీర్చుటకై సీయోను కొండమీద రక్షకులు పుట్టుదురు; అప్పుడు రాజ్యము యెహోవాది యగును.
ప్రకటన గ్రంథం 11:15

21. mariyu ēshaavuyokka koṇḍaku theerputheerchuṭakai seeyōnu koṇḍameeda rakshakulu puṭṭuduru; appuḍu raajyamu yehōvaadhi yagunu.Shortcut Links
ఓబద్యా - Obadiah : 1 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |