Zechariah - జెకర్యా 10 | View All

1. కడవరి వానకాలమున వర్షము దయచేయుమని యెహోవాను వేడుకొనుడి. ప్రతివాని చేనిలోను పైరు మొలుచునట్లు యెహోవా మెరుపులను పుట్టించును, ఆయన వానలు మెండుగా కురిపించును.

“యెహోవాను”– ఇస్రాయేల్‌వారి దేవుడే ఏకైక నిజ దేవుడు. ప్రకృతి అంతా ఆయన ఆధీనంలో ఉంది. తనకు ఇష్టం వచ్చిన రీతిలో వర్షాన్ని పంపించగలడు, బిగబట్టగలడు – లేవీయకాండము 26:4; 1 రాజులు 8:36; 1 రాజులు 17:1; కీర్తనల గ్రంథము 135:6-7; ఆమోసు 4:7-8; అపో. కార్యములు 14:17.

2. గృహదేవతలు వ్యర్థమైన మాటలు పలికిరి, సోదెగాండ్రకు నిరర్థకమైన దర్శనములు కలిగినవి, మోసముతో కలలకు భావము చెప్పిరి, మాయగల భావములు చెప్పి ఓదార్చిరి. కాబట్టి గొఱ్ఱెలమంద తిరుగులాడునట్లు జనులు తిరుగులాడిరి, కాపరి లేక బాధనొందిరి.
మత్తయి 9:36, మార్కు 6:34

విగ్రహాలు గానీ వాటి వెనుక ఉండే శక్తులు గానీ వర్షాన్నీ ఇతర దీవెనలనూ ఇవ్వలేవు – కీర్తనల గ్రంథము 115:4-8. “పలుకుతాయి”– విగ్రహాలు పలకలేవు గాని అబద్ధ ప్రవక్తలు విగ్రహాల పేరట, లేదా కపట దేవుళ్ళ పేరట పలుకుతారు. అదంతా మోసమే. “శకునాల సోదెగాండ్లకు”– యెషయా 44:25; యిర్మియా 27:9-10. అలాంటివారు శకునాలు లేక అదృశ్య ఆత్మలను పిలిపించడం ద్వారా సమాచారాన్ని తెలుసుకోవడానికి ప్రయత్నిస్తారు. దేవుడు దీన్ని నిషేధించాడు (ద్వితీయోపదేశకాండము 18:9-14). “కలల భావాలు”– యిర్మియా 14:14; యిర్మియా 23:16, యిర్మియా 23:25-32. “కాపరి లేకుండా”– యిర్మియా 23:1-4; మత్తయి 9:36.

3. నా కోపాగ్ని మండుచు కాపరులమీద పడును, మేకలను నేను శిక్షించెదను, సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా తన మందయగు యూదావారిని దర్శించి వారిని తనకు రాజకీయములగు అశ్వములవంటివారినిగా చేయును.

యిర్మియా 25:34-38; యెహెఙ్కేలు 34:1-16. “సేనల ప్రభువు యెహోవా”– 1 సమూయేలు 1:3 నోట్. “యుద్ధాశ్వం”– జెకర్యా 12:8.

4. వారిలోనుండి మూల రాయి పుట్టును, మేకును యుద్ధపువిల్లును వారిచేత కలు గును, బాధించువాడు వారిలోనుండి బయలుదేరును,

“ఆ వంశంలో నుంచే”– అంటే యూదాలోనుంచి – ఆదికాండము 49:10; యిర్మియా 30:21; మీకా 5:2. “మూలరాయి”– యెషయా 28:16; ఎఫెసీయులకు 2:20. “డేరా మేకు”– యెషయా 22:23-24. “యుద్ధ ధనుస్సు”– జెకర్యా 9:13; కీర్తనల గ్రంథము 7:12; కీర్తనల గ్రంథము 45:5. “అధికారులు”– ఆదికాండము 49:10; ప్రకటన గ్రంథం 5:5.

5. వారు యుద్ధముచేయుచు వీధుల బురదలో శత్రువులను త్రొక్కు పరాక్రమశాలురవలె ఉందురు. యెహోవా వారికి తోడైయుండును గనుక వారు యుద్ధముచేయగా గుఱ్ఱములను ఎక్కువారు సిగ్గునొందుదురు.

6. నేను యూదా వారిని బలశాలురుగా చేసెదను, యోసేపు సంతతివారికి రక్షణ కలుగజేసి వారికి నివాసస్థలము ఇచ్చెదను, నేను వారియెడల జాలిపడుదును, నేను వారి దేవుడనైన యెహోవాను, నేను వారి మనవి ఆలకింపగా నేను వారిని విడిచిపెట్టిన సంగతి వారు మరచిపోవుదురు.

“యోసేపు”– ఇస్రాయేల్ ఉత్తర రాజ్యమంతటికి ఇక్కడ ప్రతినిధిగా ఉన్న ఎఫ్రాయిం తండ్రి – జెకర్యా 9:13; ఆమోసు 5:6-15; ఆమోసు 6:6. “కనికరం”– నిర్గమకాండము 34:6; కీర్తనల గ్రంథము 103:13-14; విలాపవాక్యములు 3:22-23. “మునుపటి...రప్పిస్తాను”– యెహెఙ్కేలు 36:24-28.

7. ఎఫ్రా యిమువారు బలాఢ్యులవంటి వారగుదురు, ద్రాక్షారస పానము చేయువారు సంతోషించునట్లు వారు మనస్సున ఆనందింతురు, వారి బిడ్డలు దాని చూచి ఆనందపడుదురు, యెహోవాను బట్టివారు హృదయపూర్వకముగా ఉల్లసించు దురు.

“ఎఫ్రాయింవారు”– జెకర్యా 9:13. “సంతోషించే వారిలాగా”– యెషయా 60:4-5; యోవేలు 2:23.

8. నేను వారిని విమోచించియున్నాను గనుక వారిని ఈల వేసి పిలిచి సమకూర్చెదను, మునుపు విస్తరించినట్లు వారు విస్తరించుదురు.

“విముక్తులను చేసి”– కీర్తనల గ్రంథము 78:35 నోట్ చూడండి. “ఈల వేసి”– కాపరి తన మందలకు సైగ చేసినట్టు అన్నమాట.

9. అన్యజనులలో నేను వారిని విత్తగా దూరదేశములలో వారు నన్ను జ్ఞాపకము చేసికొందురు, వారును వారి బిడ్డలును సజీవులై తిరిగి వత్తురు,

“చెదరగొట్టినా”– అష్షూరు, బబులోనువారు ఇస్రాయేల్‌ను చెదరగొట్టినప్పటికీ కొంతమంది స్వదేశానికి తిరిగి వచ్చారు. అందువల్ల ఇది మరో కాలంలో రాబోయే చెదరగొట్టడం, సమకూర్చడం గురించి అయి ఉండాలి. ఈ చెదరగొట్టడం గురించి – లూకా 21:20-24 చూడండి. తిరిగి సమకూర్చడం గురించి యెషయా 11:11-12; యెహెఙ్కేలు 37:21-28; ఆమోసు 9:14-15 చూడండి. “జ్ఞాపకం చేసుకొంటారు”– యెహెఙ్కేలు 6:9; ద్వితీయోపదేశకాండము 4:30.

10. ఐగుప్తు దేశములోనుండి వారిని మరల రప్పించి అష్షూరు దేశ ములోనుండి సమకూర్చి, యెక్కడను చోటు చాలనంత విస్తారముగా గిలాదు దేశములోనికిని లెబానోను దేశము లోనికిని వారిని తోడుకొని వచ్చెదను.

“అష్షూరు”– 2 రాజులు 15:19 నోట్. “విశాలంగా ఉండవు”– జెకర్యా 2:4; యెషయా 49:19-20.

11. యెహోవా దుఃఖసముద్రమునుదాటి సముద్రతరంగములను అణచి వేయును, నైలునదియొక్క లోతైన స్థలములను ఆయన ఎండజేయును, అష్షూరీయుల అతిశయాస్పదము కొట్టివేయ బడును,ఐగుప్తీయులు రాజదండమును పోగొట్టుకొందురు.

“దుఃఖ సముద్రం”– యెషయా 44:2-7 పోల్చి చూడండి. “అణగారిపోతాయి”– యెషయా 11:15; యెషయా 19:5-8; యెషయా 51:10. “అష్షూరువారి గర్వాన్ని”– జెఫన్యా 2:13-15; యెషయా 2:12-18. “ఈజిప్ట్ రాజదండాన్ని”– ఈజిప్ట్‌వారి రాజ్యాధికారం, బలం అంతరించిపోతాయి.

12. నేను వారిని యెహోవాయందు బలశాలురగా చేయుదును, ఆయన నామము స్మరించుచు వారు వ్యవహరింతురు;ఇదే యెహోవా వాక్కు.

“వారిని”– అంటే ఇస్రాయేల్ ప్రదేశం. “ముందుకు సాగుతారు”– మీకా 4:5; యెషయా 26:8; యెహెఙ్కేలు 36:27-28.Shortcut Links
జెకర్యా - Zechariah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |