Zechariah - జెకర్యా 14 | View All

1. ఇదిగో యెహోవా దినమువచ్చుచున్నది, అందు మీయొద్ద దోచబడిన సొమ్ము పట్టణములోనే విభాగింప బడును.

“మీ”– ఇస్రాయేల్ దేశాన్ని ఉద్దేశించి లేదా జెరుసలంను ఉద్దేశించి చెప్పినమాట. “యెహోవా దినం”– ఇది ఇంతకుముందు మనం చూచిన యెహోవా దినమే అనుకొనేందుకు మంచి కారణాలు ఉన్నాయి (వ 4,6,8,9; యెషయా 13:6, యెషయా 13:9; యోవేలు 1:15; యోవేలు 2:31; 1 థెస్సలొనీకయులకు 5:2).

2. ఏలయనగా యెరూషలేము మీద యుద్ధము చేయుటకు నేను అన్యజనులందరిని సమకూర్చబోవు చున్నాను; పట్టణము పట్టబడును, ఇండ్లు కొల్ల పెట్టబడును, స్త్రీలు చెరుపబడుదురు, పట్టణములో సగముమంది చెర పట్టబడి పోవుదురు; అయితే శేషించువారు నిర్మూలము కాకుండ పట్టణములో నిలుతురు.

“జనాలన్నిటినీ”– వ 12; జెకర్యా 12:3; ప్రకటన గ్రంథం 16:12-14. “యుద్ధం చేయడానికి”– రోమ్‌వారు క్రీ.శ. 70లో జెరుసలంను పట్టుకున్నప్పుడు ఇలా జరగలేదు. నగరంలో సగంమంది మిగిలిపోలేదు. యెహోవా బయలుదేరి రోమ్ సైన్యాలతో యుద్ధం చెయ్యలేదు. అందుకు వ్యతిరేకంగా రోమ్‌వారికి సంపూర్ణ విజయమిచ్చి నగరాన్ని ధ్వంసం చెయ్యనిచ్చాడు. ఈ వచనాల నెరవేర్పు ఇంకా జరగవలసి ఉంది. “రప్పిస్తాను”– దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు. యెహెఙ్కేలు 38:4 పోల్చి చూడండి.

3. అప్పుడు యెహోవా బయలుదేరి తాను యుద్ధకాలమున యుద్ధము చేయు రీతిగా ఆ అన్యజనులతో యుద్ధము చేయును.

“యుద్ధకాలంలో”– ఉదాహరణ నిర్గమకాండము 14:14; నిర్గమకాండము 23:31; యెషయా 37:33-37.

4. ఆ దిన మున యెరూషలేము ఎదుట తూర్పుతట్టుననున్న ఒలీవ కొండమీద ఆయన పాదములుంచగా ఒలీవకొండ తూర్పు తట్టునకును పడమటి తట్టువకును నడిమికి విడిపోయి సగము కొండ ఉత్తరపుతట్టునకును సగముకొండ దక్షిణపుతట్టు నకును జరుగును గనుక విశాలమైన లోయ యొకటి యేర్పడును.

రోమ్‌వారు జెరుసలంను పట్టుకున్నప్పుడు గానీ, ఇప్పటివరకు మరే ఇతర సమయంలో గానీ ఇది కూడా జరగలేదు. ఆలీవ్ కొండ ఇంకా ఒక్కటిగానే ఉంది. “ఆ రోజున”– వ 1; జెకర్యా 12:3. “జెరుసలంకు తూర్పుగా”– యెహెఙ్కేలు 11:23; మత్తయి 21:1; మత్తయి 24:3; మత్తయి 26:30. “పాదాలుంచుతాడు”– యెహోవా దేవుని (వ 3) పాదాలు, అంటే యేసుక్రీస్తు పాదాలు. యేసుప్రభువు ఈ భూమిని విడిచి పరలోకానికి ఆరోహణం అయినది అక్కడినుంచే – అపో. కార్యములు 1:9-12. ఈ యుగాంతంలో అదే పర్వతం పైకి యేసు తిరిగి వస్తాడు.

5. కొండలమధ్య కనబడులోయ ఆజీలువరకు సాగగా మీరు ఆ కొండలోయలోనికి పారిపోవుదురు. యూదారాజైన ఉజ్జియా దినములలో కలిగిన భూకంపమునకు మీరు భయపడి పారిపోయినట్లు మీరు పారిపోవు దురు, అప్పుడు నీతోకూడ పరిశుద్దులందరును వచ్చెదరు. నా దేవుడైన యెహోవా ప్రత్యక్షమగును.
మత్తయి 25:31, 1 థెస్సలొనీకయులకు 3:13, 2 థెస్సలొనీకయులకు 1:7, యూదా 1:14

“ఆజీల్”– ఇప్పుడు ఇది ఎక్కడుందో తెలియదు. “మీరు”– అంటే జెరుసలం నివాసులు. “భూకంపం”– ఆమోసు 1:1. “నా దేవుడు యెహోవా”– అంటే యెహోవా అవతారమైన యేసు వస్తాడు. ప్రకటన గ్రంథం 19:11-16 చూడండి. యెషయా 29:6-8; యెషయా 66:15-16 పోల్చి చూడండి. “పవిత్రులందరూ”– దేవదూతలు గానీ రక్షించబడిన మనుషులు గానీ, లేదా ఈ రెండు రకాల వారు గానీ కావచ్చు (మత్తయి 25:31; 1 థెస్సలొనీకయులకు 3:13; 1 థెస్సలొనీకయులకు 4:14; యూదా 1:14; ప్రకటన గ్రంథం 19:14).

6. యెహోవా, ఆ దినమున ప్రకాశమానమగునవి సంకుచితములు కాగా వెలుగు లేకపోవును.

“వెలుగు ఉండదు”– యెషయా 13:10; ఆమోసు 5:18.

7. ఆ దినము ప్రత్యేకమైనదిగా ఉండును, అది యెహోవాకు తెలియబడిన దినము పగలు కాదు రాత్రికాదు; అస్తమయకాలమున వెలుతురు కలు గును.
ప్రకటన గ్రంథం 21:25, ప్రకటన గ్రంథం 22:5

ఈ యుగాంతంలో భూమిపైనా ఆకాశాల్లో కూడా, ఇప్పుడు మనం అర్థం చేసుకోలేని విచిత్రాలు వింతలు జరుగుతాయి యోవేలు 2:30-31; ప్రకటన గ్రంథం 6:12-14; ప్రకటన గ్రంథం 8:12; ప్రకటన గ్రంథం 16:8-10).

8. ఆ దినమున జీవజలములు యెరూషలేములోనుండి పారి సగము తూర్పు సముద్రమునకును సగము పడమటి సముద్రమునకును దిగును. వేసవికాలమందును చలికాల మందును ఆలాగుననే జరుగును.
యోహాను 7:38, ప్రకటన గ్రంథం 21:6, ప్రకటన గ్రంథం 22:1-17

యెహెఙ్కేలు 47:1-12. “తూర్పు సముద్రానికి”– అంటే మృతసముద్రం. పడమటి సముద్రం అంటే మధ్యధరా సముద్రం.

9. యెహోవా సర్వలోక మునకు రాజైయుండును, ఆ దినమున యెహోవా ఒక్కడే అనియు, ఆయనకు పేరు ఒక్కటే అనియు తెలియ బడును.
ప్రకటన గ్రంథం 11:15, ప్రకటన గ్రంథం 19:6

“యెహోవా”– ఆయనే ఏకైక నిజ దేవుడు. “రాజై ఉంటాడు”– ఇది భవిష్యత్తులో నెరవేరుతుంది. ఒక రకంగా చూస్తే ఆయన ఇప్పుడూ భూమి అంతటికీ రాజే – కీర్తనల గ్రంథము 47:2 నోట్ చూడండి. అయితే ఆయన పరిపాలన గుప్తంగా ఉంది. ఎక్కువ మంది భూమి ప్రజలు దాన్ని తిరస్కరిస్తున్నారు, పరలోక రాజుకు లోబడడం లేదు. యేసు క్రీస్తు తిరిగి వచ్చినప్పుడు గొప్ప మార్పు కనిపిస్తుంది. యెషయా 11:1-9; మత్తయి 19:28; 1 కోరింథీయులకు 15:24-25; ప్రకటన గ్రంథం 11:15; ప్రకటన గ్రంథం 19:15; ప్రకటన గ్రంథం 20:4-6 చూడండి.

10. యెరూషలేము బెన్యామీను గుమ్మమునుండి మూల గుమ్మమువరకును, అనగా మొదటి గుమ్మపు కొన వరకును,హనన్యేలు గుమ్మమునుండి రాజు గానుగులవరకును వ్యాపించును, మరియు గెబనుండి యెరూషలేము దక్షిణపు తట్టుననున్న రిమ్మోనువరకు దేశమంతయు మైదానముగా ఉండును,

ఇస్రాయేల్ దేశం నైసర్గిక స్వరూపంలో గొప్ప మార్పులు కలుగుతాయి (వ 4). గెబ జెరుసలంకు 10 కి.మీ. ఉత్తరాన ఉన్న గ్రామం. రిమ్మోను 60 కి.మీ. దక్షిణంగా ఉంది. గెబ నుండి రిమ్మోను వరకు యూదయ కొండ ప్రాంతం. అయితే ఇదంతా మైదానంలాగా ఉంటుంది. గలలీ సరస్సు మృత సముద్రం వరకూ ఉన్న యొర్దాను నదిలోయ వంటి మైదానం లాగా అవుతుందన్నమాట. “ఎత్తుగా”– జెరుసలం చుట్టూ ఉన్న ప్రాంతం కృంగిపోయి లోయలాగా అవుతుంది. జెరుసలం మాత్రం మరింత ఎత్తుగా అవుతుంది.

11. పట్టణము ఎత్తుగా కనబడును, జనులు అక్కడ నివసింతురు, శాపము ఇకను కలుగదు, యెరూష లేము నివాసులు నిర్భయముగా నివసింతురు.
ప్రకటన గ్రంథం 22:3

12. మరియయెహోవా తెగుళ్లుపుట్టించి యెరూషలేముమీద యుద్ధము చేసిన జనములనందరిని ఈలాగున మొత్తును; వారు నిలిచి యున్నపాటుననే వారి దేహములు కుళ్లిపోవును, వారి కన్నులు కను తొఱ్ఱలలోఉండియే కుళ్లిపోవును వారి నాలు కలు నోళ్లలో ఉండియే కుళ్లిపోవును.

“జెరుసలం మీద యుద్ధం చేసిన”– వ 2; జెకర్యా 12:3. దేవుడు పంపించబోయే తెగులు తనకూ తన ప్రజలకూ విరోధంగా వారు చేసిన నేరాలకు శిక్ష. ఇలా కుళ్ళిపోవడం హఠాత్తుగా జరిగిపోతుంది. వారింకా నిలబడి ఉండగానే అది సోకుతుంది.

13. ఆ దినమున యెహోవా వారిలో గొప్ప కల్లోలము పుట్టింపగా వారందరు ఒకరి కొకరు విరోధులై ఒకరిమీదనొకరు పడుదురు.

న్యాయాధిపతులు 7:22 పోల్చి చూడండి.

14. యూదావారు యెరూషలేమునొద్ద యుద్ధము చేయుదురు, బంగారును వెండియు వస్త్రములును చుట్టు నున్న అన్యజనులందరి ఆస్తియంతయు విస్తారముగా కూర్చ బడును.

“యూదా”– జెకర్యా 12:6-8. “పోగు చేయడం”– యెషయా 18:7; యెషయా 60:11; యెషయా 61:6 పోల్చి చూడండి.

15. ఆలాగుననే గుఱ్ఱములమీదను కంచర గాడిదల మీదను ఒంటెలమీదను గార్దభములమీదను దండు పాళె ములో ఉన్న పశువులన్నిటిమీదను తెగుళ్లుపడును.

“గుర్రాలు”– జెకర్యా 12:4.

16. మరియయెరూషలేముమీదికి వచ్చిన అన్యజనులలో శేషించినవారందరును సైన్య ములకు అధిపతియగు యెహోవా యను రాజునకు మ్రొక్కుటకును పర్ణశాలపండుగ ఆచరించుటకును ఏటేట వత్తురు.

“ఆరాధించడానికి”– కీర్తనల గ్రంథము 86:9; యెషయా 2:2-3; జెఫన్యా 2:11; జెఫన్యా 3:9; హబక్కూకు 2:14. వారు జెరుసలంకు ఎక్కి వెళ్తారు. “సేనల ప్రభువు యెహోవా” గురించి నోట్ 1 సమూయేలు 1:3 చూడండి. “పర్ణశాల పండుగ”– లేవీయకాండము 23:33-36 నోట్స్ చూడండి. ఇది యూదుల పండుగల్లో ఆఖరుది. ఇస్రాయేల్‌వారిని చివరిగా సమకూర్చడం, ఇస్రాయేల్‌వారి ఏకైక నిజ దేవుణ్ణి ఆరాధించేందుకు లోక రాజ్యాలన్నిటినీ సమకూర్చడం గురించి ఇది చెప్తున్నది.

17. లోకమందుండు కుటుంబములలో సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా యను రాజునకు మ్రొక్కుటకై యెరూషలేమునకు రాని వారందరిమీద వర్షము కురువకుండును.

లోకంలో పరిస్థితులు పూర్తిగా లోపరహితంగా ఉండని కాలాన్ని ఈ మాటలు సూచిస్తున్నట్టుంది. యెషయా 65:18-25 నోట్స్ చూడండి.

18. ఐగుప్తీయుల కుటుంబపువారు బయలుదేరకయు రాకయు ఉండినయెడల వారికి వర్షము లేకపోవును, పర్ణశాలపండుగ ఆచరించుటకై రాని అన్యజనులకు తాను నియమించిన తెగులుతో యెహోవా వారిని మొత్తును.

19. ఐగుప్తీయులకును, పర్ణ శాలపండుగ ఆచరించుటకు రాని అన్యజనులకందరికిని రాగల శిక్ష యిదే.

20. ఆ దినమున గుఱ్ఱములయొక్క కళ్లె ములమీదయెహోవాకు ప్రతిష్టితము అను మాట వ్రాయ బడును; యెహోవా మందిరములోనున్న పాత్రలు బలి పీఠము ఎదుటనున్న పళ్లెములవలె ప్రతిష్ఠితములుగా ఎంచ బడును.

ఇస్రాయేల్‌లో ప్రతిదీ యెహోవాకు సంపూర్ణంగా అంకితమై ఆయనకు ప్రత్యేకంగా ఉంటుంది. లేవీయకాండము 20:7 లో “పవిత్ర” అనే విషయంపై నోట్స్ చూడండి. చివరికి ఇస్రాయేల్‌ప్రజలు దేవుడు ముందు నుంచి వారు ఎలా ఉండాలని కోరాడో అలా అవుతారు (నిర్గమకాండము 19:6; లేవీయకాండము 11:45). “బలి”– యెషయా 60:7; యెహెఙ్కేలు 40:38-43; యెహెఙ్కేలు 45:13-17 నోట్స్ చూడండి.

21. యెరూషలేమునందును యూదాదేశమందును ఉన్న పాత్రలన్నియు సైన్యములకు అధిపతియగు యెహో వాకు ప్రతిష్టితములగును; బలిపశువులను వధించువారంద రును వాటిలో కావలసినవాటిని తీసికొని వాటిలో వండు కొందురు. ఆ దినమున కనానీయుడు ఇకను సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా మందిరములో ఉండడు.

“కనాను జాతివాడు”– కనాను దేశంలో మొట్టమొదట జీవించిన ప్రజలు భ్రష్టులు. ద్వితీయోపదేశకాండము 7:1-6; ద్వితీయోపదేశకాండము 18:9-12; లేవీయకాండము 18:24-30 చూడండి. ఇస్రాయేల్ వారి చరిత్ర చూస్తే తరచుగా ఆలయంలో సేవ చేసే యాజులు, లేవీవారు, ప్రజలు కూడా అంతకుముందు కనాను వారిలాగానే చెడ్డవారు (యెషయా 1:10-17; యెహెఙ్కేలు 8:6-18). క్రీస్తు ఈ భూమిపై రాజ్యమేలేటప్పుడు అంతా పూర్తిగా మారిపోతుంది – యెషయా 35:8; యెహెఙ్కేలు 43:7; యెహెఙ్కేలు 44:9.


Shortcut Links
జెకర్యా - Zechariah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |

Support & Donate Us | Google Play Store | సజీవ వాహిని - Sajeeva Vahini 2009-2023. info@sajeevavahini.com
Sajeeva Vahini, Hyderabad & Chennai, India. SajeevaVahini.org Email: , . Whatsapp: 8898 318 318 or call us: +918898318318
Content on this website is prepared manually by Sajeeva Vahini, India. Our Content is free and open to use for any kind of distrubution. We request to carry a physical bible to churches rather than using bible on mobile or tablets. Please email any information for any suspected content/audio subject to piracy/copyright act on this website can be considered/removed. Which can help us to improve better. Note: we dont have any data/content related to Life Way Study Bible as a part of Sajeeva Vahini Notes or Verse Explanations.