Zechariah - జెకర్యా 9 | View All

1. హద్రాకు దేశమునుగూర్చియు దమస్కు పట్టణ మునుగూర్చియు వచ్చిన దేవోకి ్త

“దేవోక్తి”– సంఖ్యాకాండము 23:7; 2 సమూయేలు 23:1; యెషయా 13:1. హద్రాకు అంటే సిరియాలో దమస్కుకు ఉత్తరాన ఉన్న ప్రదేశం. సిరియా రాజధాని దమస్కు.

2. ఏలయనగా యెహోవా సర్వ నరులను ఇశ్రాయేలీయుల గోత్రపువారినందరిని లక్ష్యపెట్టువాడు గనుక, దాని సరిహద్దును అనుకొని యున్న హమాతునుగూర్చియు, జ్ఞాన సమృద్ధిగల తూరు సీదోనులనుగూర్చియు అది వచ్చెను.
మత్తయి 11:21-22, లూకా 10:13-14

అప్పుడు హమాతు సిరియాలోని ఒక ప్రముఖ నగరం. దేవుని వాక్కు సిరియా దేశం మొత్తానికి వ్యతిరేకంగా ఉందనీ, దేవుడు దానికి తీర్పు తీర్చి శిక్షిస్తాడనీ జెకర్యా చెప్తున్నాడు. యెషయా 17:1, యెషయా 17:3; యిర్మియా 49:23-27; ఆమోసు 1:3-5 పోల్చి చూడండి. “తూరు, సీదోను”– యెషయా 23:1-18; యిర్మియా 25:22; యెహె 26—28 అధ్యాయాలు; యోవేలు 3:4-8; ఆమోసు 1:9-10 చూడండి.

3. తూరు పట్టణపువారు ప్రాకారముగల కోటను కట్టుకొని, యిసుక రేణువులంత విస్తారముగా వెండిని, వీధులలోని కసువంత విస్తారముగా సువర్ణమును సమకూర్చుకొనిరి.

“బలమైన కోట”– యెషయా 23:4. “బంగారాన్ని”– యెహెఙ్కేలు 28:4-5.

4. యెహోవా సముద్ర మందుండు దాని బలమును నాశనముచేసి దాని ఆస్తిని పరులచేతి కప్పగించును, అది అగ్నిచేత కాల్చబడును.

“నాశనం”– యెషయా 23:1; యెహెఙ్కేలు 26:3-5.

5. అష్కెలోను దానిని చూచి జడియును, గాజా దానిని చూచి బహుగా వణకును, ఎక్రోనుపట్టణము తాను నమ్ము కొనినది అవమానము నొందగా చూచి భీతినొందును, గాజారాజు లేకుండపోవును, అష్కెలోను నిర్జనముగా ఉండును.

ఇక్కడ చెప్పిన నగరాలు ఇస్రాయేల్‌కు పశ్చిమంగా మధ్యధరా సముద్ర తీర ప్రాంతంలోని ఫిలిష్తీయవారి దేశంలోనివి. ఫిలిష్తీయవారి గురించి ఇతర ప్రవచనాలు యెషయా 14:28-32; యిర్మియా 47:1-7; యెహెఙ్కేలు 25:15-17; ఆమోసు 1:6-8; జెఫన్యా 2:4-7.

6. అష్డోదులో సంకరజనము కాపురముండును, ఫిలిష్తీయుల అతిశయాస్పదమును నేను నాశనము చేసె దను.

“నిర్మూలిస్తాను”– దేవుడు మాట్లాడుతున్నాడు.

7. వారి నోటనుండి రక్తమును వారికను తినకుండ వారి పండ్లనుండి హేయమైన మాంసమును నేను తీసివేసెదను. వారును శేషముగా నుందురు, మన దేవునికి వారు యూదా వారిలో పెద్దలవలె నుందురు, ఎక్రోనువారును యెబూ సీయులవలె నుందురు.

రక్తం, నిషిద్ధమైనవి అంటే విగ్రహాలకు అర్పించినవన్న మాట. ఒక జాతిగా ఫిలిష్తీయవారు నామ రూపాల్లేకుండా పోతారనీ, దాన్లో మిగిలినవారు యూదా ప్రజల్లో కలిసిపోతారనీ ఈ వచనం సూచిస్తున్నది. దావీదు కాలంలో జెరుసలంలో నివసించిన యెబూసివాళ్ళకు ఇలానే జరిగింది (2 సమూయేలు 5:6-10).

8. నేను కన్నులారా చూచితిని గనుక బాధించువారు ఇకను సంచరింపకుండను, తిరుగు లాడు సైన్యములు నా మందిరముమీదికి రాకుండను దానిని కాపాడుకొనుటకై నేనొక దండు పేటను ఏర్పరచెదను.

“అప్పటినుంచి...రాకుండేలా”– ఆమోసు 9:14-15; యోవేలు 3:20-21. “కాపాడుకొంటాను”– వ 15; జెకర్యా 2:5; కీర్తనల గ్రంథము 125:1-2.

9. సీయోను నివాసులారా, బహుగా సంతోషించుడి; యెరూషలేము నివాసులారా, ఉల్లాసముగా ఉండుడి; నీ రాజు నీతిపరుడును రక్షణగలవాడును దీనుడునై, గాడిదను గాడిద పిల్లను ఎక్కి నీయొద్దకు వచ్చుచున్నాడు.
మత్తయి 21:5, యోహాను 12:15

అనేక వందల సంవత్సరాల తరువాత ఈ మాటలు అక్షరాలా నెరవేరాయి. మత్తయి 21:1-11; మార్కు 11:1-11; లూకా 19:28-38; యోహాను 12:12-16 చూడండి. “కుమారీ”– 2 రాజులు 19:21; కీర్తనల గ్రంథము 9:14; యెషయా 1:8. “ఆనంద...చేయి”– మత్తయి 21:9; లూకా 19:37. “రాజు”– యెషయా 9:6-7; మత్తయి 2:2; మత్తయి 25:34; యోహాను 18:37; ప్రకటన గ్రంథం 19:16. “న్యాయవంతుడు”– యోహాను 18:38; యోహాను 19:4, యోహాను 19:6; అపో. కార్యములు 8:14; హెబ్రీయులకు 7:26; 1 పేతురు 2:22; 1 పేతురు 3:18. “విముక్తి దాత”– లూకా 1:69, లూకా 1:77; అపో. కార్యములు 4:12; అపో. కార్యములు 13:47; అపో. కార్యములు 16:31; రోమీయులకు 1:16; రోమీయులకు 10:9-10. “సాధుశీలుడు”– మత్తయి 11:29.

10. ఎఫ్రాయిములో రథములుండకుండ నేను చేసెదను, యెరూషలేములో గుఱ్ఱములు లేకుండ చేసెదను, యుద్ధపు విల్లు లేకుండ పోవును, నీ రాజు సమాధానవార్త అన్యజను లకు తెలియజేయును, సముద్రమునుండి సముద్రమువరకు యూఫ్రటీసు నది మొదలుకొని భూదిగంతమువరకు అతడు ఏలును.
ఎఫెసీయులకు 2:17

వ 9. యేసుప్రభువు మొదటి రాకడ గురించి. యెషయా 2:4; యెషయా 9:5-7; యెషయా 11:1-10; హోషేయ 2:18; కీర్తనల గ్రంథము 72:8-11 లో ఆయన రెండో రాకడను పోల్చి చూడండి.

11. మరియు నీవు చేసిన నిబంధన రక్తమునుబట్టి తాము పడిన నీరులేని గోతిలోనుండి చెరపట్టబడిన నీవారిని నేను విడిపించెదను.
మత్తయి 26:28, మార్కు 14:24, లూకా 22:20, 1 కోరింథీయులకు 11:25, హెబ్రీయులకు 13:20

“మీ వారిలో”– యూదా ప్రజలతో మాట్లాడుతున్నాడు. “ఖైదీలను”– యెషయా 42:7; యెషయా 51:14; యెషయా 61:1; కీర్తనల గ్రంథము 68:6; కీర్తనల గ్రంథము 146:7. ఇది బహుశా ఇతర దేశాల మధ్య పరదేశులుగా ఉన్న ఇస్రాయేల్‌వారికే వర్తిస్తూ ఉన్నప్పటికీ, ఇప్పటి కాలానికి కూడా ఇందులో ఆధ్యాత్మికమైన ఉపయోగం ఉంది (లూకా 4:18, లూకా 4:21). “ఒడంబడిక రక్తం”– నిర్గమకాండము 24:3-8; మత్తయి 26:28; యిర్మియా 31:31-34.

12. బంధకములలో పడియుండియు నిరీక్షణగలవారలారా, మీ కోటను మరల ప్రవేశించుడి, రెండంతలుగా మీకు మేలు చేసెదనని నేడు నేను మీకు తెలియజేయుచున్నాను.

“ఆశాభావం ఉన్న ఖైదీలారా”– ఇతర దేశాల్లో బందీలుగా ఉంటూ, దేవుడు తమను తిరిగి ఇస్రాయేల్‌కు చేరుస్తాడని ఆశిస్తూ ఉన్నవారు. “కోట”– అంటే జెరుసలం, లేదా జెరుసలంలో ఉన్న దేవుడే (యోవేలు 3:16). “రెండంతలు”– యెషయా 61:7.

13. యూదావారిని నాకు విల్లుగా వంచుచున్నాను, ఎఫ్రాయిము వారిని బాణములుగా చేయుచున్నాను. సీయోనూ, నీ కుమారులను రేపుచున్నాను, శూరుడు ఖడ్గము ప్రయోగించునట్లు నేను నిన్ను ప్రయోగింతును. గ్రేకీయులారా, సీయోను కుమారు లను మీమీదికి రేపుచున్నాను.

“ఎఫ్రాయిం”– ఇస్రాయేల్ ఉత్తర రాజ్యానికి ప్రతినిధిగా ఉంది (యెషయా 7:2; హోషేయ 4:17 మొ।।). దేవుడు ఒక యోధునిలా ఉంటాడు. యూదా ఆయన విల్లుగా, ఇస్రాయేల్ ఆయన బాణంగా ఉంటాయి. ఈ రెండు రాజ్యాలు భావికాలంలో ఏకమౌతాయని ఈ మాటలు సూచిస్తున్నాయి. యెషయా 11:12-14; యిర్మియా 3:18; యిర్మియా 31:27; యెహెఙ్కేలు 37:15-23; హోషేయ 1:11 చూడండి. “గ్రీసు”– ఇస్రాయేల్ ఉత్తర రాజ్యంలోని గోత్రాలన్నిటినీ ఉద్దేశించి ఎఫ్రాయిం అన్నట్టుగా ఇతర దేశాలన్నిటినీ ఉద్దేశించి ఈ పేరు చెప్పి ఉండవచ్చు.

14. యెహోవా వారికి పైగా ప్రత్యక్షమగును, ఆయన బాణములు మెరుపువలె విడువ బడును, ప్రభువగు యెహోవా బాకానాదము చేయుచు దక్షిణదిక్కునుండి వచ్చు గొప్ప సుడిగాలితో బయలు దేరును.

ఇస్రాయేల్‌ప్రజల పక్షంగా దేవుడే వచ్చి పోరాడి, వారి శత్రువుల బారినుండి వారిని కాపాడుతాడు. జెకర్యా 12:2-9; జెకర్యా 14:3; యోవేలు 3:16 పోల్చి చూడండి.

15. సైన్యములకు అధిపతియగు యెహోవా వారిని కాపాడును గనుక వారు భక్షించుచు, వడిసెలరాళ్లను అణగద్రొక్కుచు త్రాగుచు, ద్రాక్షారసము త్రాగువారి వలె బొబ్బలిడుచు, బలిపశురక్త పాత్రలును బలిపీఠపు మూలలును నిండునట్లు రక్తముతో నిండియుందురు.

16. నా జనులు యెహోవా దేశములో కిరీటమందలి రత్నములవలె నున్నారు గనుక కాపరి తన మందను రక్షించునట్లు వారి దేవుడైన యెహోవా ఆ దినమున వారిని రక్షించును.

“ఆ రోజున”అంటే యెహోవా దినం అని అర్థం కావచ్చు (యెషయా 2:12; యెషయా 13:6; యోవేలు 1:15; యోవేలు 2:31-32). “కిరీటంలో...రత్నాల్లాగా”– సౌందర్యానికీ శోభకూ గుర్తు. యెషయా 62:3 పోల్చిచూడండి.

17. వారు ఎంతో క్షేమముగా ఉన్నారు, ఎంతో సొగసుగా ఉన్నారు; ధాన్యముచేత ¸యౌవనులును క్రొత్త ద్రాక్షా రసముచేత ¸యౌవన స్త్రీలును వృద్ధి నొందుదురు.
యోహాను 1:14

ఇస్రాయేల్ అనుభవించబోయే శాంతినీ సమృద్ధినీ చూపిస్తున్నది. యెషయా 62:8-12; యిర్మియా 31:11-14; హోషేయ 2:21-23; యోవేలు 2:18-19, యోవేలు 2:24-27.


Shortcut Links
జెకర్యా - Zechariah : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |

Support & Donate Us | Google Play Store | సజీవ వాహిని - Sajeeva Vahini 2009-2023. info@sajeevavahini.com
Sajeeva Vahini, Hyderabad & Chennai, India. SajeevaVahini.org Email: , . Whatsapp: 8898 318 318 or call us: +918898318318
Content on this website is prepared manually by Sajeeva Vahini, India. Our Content is free and open to use for any kind of distrubution. We request to carry a physical bible to churches rather than using bible on mobile or tablets. Please email any information for any suspected content/audio subject to piracy/copyright act on this website can be considered/removed. Which can help us to improve better. Note: we dont have any data/content related to Life Way Study Bible as a part of Sajeeva Vahini Notes or Verse Explanations.