Numbers - సంఖ్యాకాండము 18 | View All

1. యెహోవా అహరోనుతో ఇట్లనెనునీవును నీ కుమారులును నీ తండ్రి కుటుంబమును పరిశుద్ధస్థలపు సేవ లోని దోషములకు ఉత్తరవాదులు; నీవును నీ కుమారులును మీ యాజకత్వపు దోషములకు ఉత్తరవాదులు

1. yehōvaa aharōnuthoo iṭlanenuneevunu nee kumaarulunu nee thaṇḍri kuṭumbamunu parishuddhasthalapu sēva lōni dōshamulaku uttharavaadulu; neevunu nee kumaarulunu mee yaajakatvapu dōshamulaku uttharavaadulu

2. మరియు నీ తండ్రి గోత్రమును, అనగా లేవీ గోత్రికులైన నీ సహోదరులను నీవు దగ్గరకు తీసికొని రావలెను; వారు నీతో కలిసి నీకు పరిచర్య చేయుదురు. అయితే నీవును నీ కుమారులును సాక్ష్యపు గుడారము ఎదుట సేవచేయవలెను
హెబ్రీయులకు 9:6

2. mariyu nee thaṇḍri gōtramunu, anagaa lēvee gōtrikulaina nee sahōdarulanu neevu daggaraku theesikoni raavalenu; vaaru neethoo kalisi neeku paricharya cheyuduru. Ayithē neevunu nee kumaarulunu saakshyapu guḍaaramu eduṭa sēvacheyavalenu

3. వారు నిన్నును గుడారమంతటిని కాపాడుచుండ వలెను. అయితే వారును మీరును చావకుండునట్లు వారు పరిశుద్ధస్థలముయొక్క ఉపకరణములయొద్దకైనను బలిపీఠము నొద్దకైనను సమీపింపవలదు.

3. vaaru ninnunu guḍaaramanthaṭini kaapaaḍuchuṇḍa valenu. Ayithē vaarunu meerunu chaavakuṇḍunaṭlu vaaru parishuddhasthalamuyokka upakaraṇamulayoddhakainanu balipeeṭhamu noddhakainanu sameepimpavaladu.

4. వారు నీతో కలిసి ప్రత్య క్షపు గుడారములోని సమస్త సేవవిషయములో దాని కాపాడవలెను.

4. vaaru neethoo kalisi pratya kshapu guḍaaramulōni samastha sēvavishayamulō daani kaapaaḍavalenu.

5. అన్యుడు మీయొద్దకు సమీపింపకూడదు; ఇకమీదట మీరు పరిశుద్ధస్థలమును బలిపీఠమును కాపాడ వలెను; అప్పుడు ఇశ్రాయేలీయులమీదికి కోపము రాదు.

5. anyuḍu meeyoddhaku sameepimpakooḍadu; ikameedaṭa meeru parishuddhasthalamunu balipeeṭamunu kaapaaḍa valenu; appuḍu ishraayēleeyulameediki kōpamu raadu.

6. ఇదిగో నేను ఇశ్రాయేలీయులమధ్యనుండి లేవీయు లైన మీ సహోద రులను తీసికొని యున్నాను; ప్రత్యక్షపు గుడారముయొక్క సేవచేయుటకు వారు యెహోవావలన మీ కప్పగింపబడియున్నారు.

6. idigō nēnu ishraayēleeyulamadhyanuṇḍi lēveeyu laina mee sahōda rulanu theesikoni yunnaanu; pratyakshapu guḍaaramuyokka sēvacheyuṭaku vaaru yehōvaavalana mee kappagimpabaḍiyunnaaru.

7. కాబట్టి నీవును నీ కుమారులును బలిపీఠపు పనులన్నిటి విషయములోను అడ్డతెరలోపలి దాని విషయములోను యాజకత్వము జరుపుచు సేవచేయవలెను. దయచేతనే మీ యాజకత్వపుసేవ నేను మీకిచ్చియున్నాను; అన్యుడు సమీపించినయెడల మరణశిక్ష నొందును.

7. kaabaṭṭi neevunu nee kumaarulunu balipeeṭhapu panulanniṭi vishayamulōnu aḍḍateralōpali daani vishayamulōnu yaajakatvamu jarupuchu sēvacheyavalenu. Dayachethanē mee yaajakatvapusēva nēnu meekichiyunnaanu; anyuḍu sameepin̄chinayeḍala maraṇashiksha nondunu.

8. మరియయెహోవా అహరోనుతో ఇట్లనెనుఇదిగో ఇశ్రాయేలీయులు ప్రతిష్ఠించువాటన్నిటిలో నా ప్రతి ష్ఠార్పణములను కాపాడు పని నీకిచ్చి యున్నాను; అభి షేకమునుబట్టి నిత్యమైన కట్టడవలన నీకును నీ కుమారులకును నేనిచ్చియున్నాను.
1 కోరింథీయులకు 9:13

8. mariyu yehōvaa aharōnuthoo iṭlanenu'idigō ishraayēleeyulu prathishṭhin̄chuvaaṭanniṭilō naa prathi shṭhaarpaṇamulanu kaapaaḍu pani neekichi yunnaanu; abhi shēkamunubaṭṭi nityamaina kaṭṭaḍavalana neekunu nee kumaarulakunu nēnichiyunnaanu.

9. అగ్నిలో దహింపబడని అతి పరిశుద్ధమైన వాటిలో నీకు రావలసినవేవనగా, వారి నైవేద్యములన్నిటిలోను, వారి పాపపరిహారార్థ బలులన్ని టిలోను, వారి అపరాధ పరిహారార్థ బలులన్నిటిలోను వారు నాకు తిరిగి చెల్లించు అర్పణములన్నియు నీకును నీ కుమారులకును అతిపరిశుద్ధమైనవగును, అతిపరి శుద్ధస్థలములో మీరు వాటిని తినవలెను.

9. agnilō dahimpabaḍani athi parishuddhamaina vaaṭilō neeku raavalasinavēvanagaa, vaari naivēdyamulanniṭilōnu, vaari paapaparihaaraartha balulanni ṭilōnu, vaari aparaadha parihaaraartha balulanniṭilōnu vaaru naaku thirigi chellin̄chu arpaṇamulanniyu neekunu nee kumaarulakunu athiparishuddhamainavagunu, athipari shuddhasthalamulō meeru vaaṭini thinavalenu.

10. ప్రతి మగ వాడును దానిని తినవలెను; అది నీకు పరిశుద్ధముగా ఉండును.

10. prathi maga vaaḍunu daanini thinavalenu; adhi neeku parishuddhamugaa uṇḍunu.

11. మరియు వారి దానములలో ప్రతిష్ఠింపబడి నదియు, ఇశ్రాయేలీయులు అల్లాడించు అర్పణములన్నియు నీవగును. నీకును నీ కుమారులకును నీ కుమార్తెలకును నిత్యమైన కట్టడవలన వాటి నిచ్చితిని; నీ యింటిలోని పవిత్రులందరును వాటిని తినవచ్చును.

11. mariyu vaari daanamulalō prathishṭhimpabaḍi nadhiyu, ishraayēleeyulu allaaḍin̄chu arpaṇamulanniyu neevagunu. neekunu nee kumaarulakunu nee kumaarthelakunu nityamaina kaṭṭaḍavalana vaaṭi nichithini; nee yiṇṭilōni pavitrulandarunu vaaṭini thinavachunu.

12. వారు యెహో వాకు అర్పించు వారి ప్రథమ ఫలములను, అనగా నూనెలో ప్రశస్తమైనదంతయు, ద్రాక్షారస ధాన్యములలో ప్రశస్త మైనదంతయు నీకిచ్చితిని.

12. vaaru yehō vaaku arpin̄chu vaari prathama phalamulanu, anagaa noonelō prashasthamainadanthayu, draakshaarasa dhaanyamulalō prashastha mainadanthayu neekichithini.

13. వారు తమ దేశపు పంటలన్ని టిలో యెహోవాకు తెచ్చు ప్రథమ ఫలములు నీవి యగును; నీ యింటిలోని పవిత్రులందరు వాటిని తిన వచ్చును.

13. vaaru thama dheshapu paṇṭalanni ṭilō yehōvaaku techu prathama phalamulu neevi yagunu; nee yiṇṭilōni pavitrulandaru vaaṭini thina vachunu.

14. ఇశ్రాయేలీయులలో మీదు కట్టబడిన ప్రతి వస్తువు నీదగును.

14. ishraayēleeyulalō meedu kaṭṭabaḍina prathi vasthuvu needagunu.

15. మనుష్యులలోనిదేమి జంతువులలోని దేమి, వారు యెహోవాకు అర్పించు సమస్త ప్రాణులలోని ప్రతి తొలిచూలు నీదగును. అయితే మనుష్యుని తొలిచూలి పిల్లను వెలయిచ్చి విడిపింపవలెను.

15. manushyulalōnidhemi janthuvulalōni dhemi, vaaru yehōvaaku arpin̄chu samastha praaṇulalōni prathi tolichoolu needagunu. Ayithē manushyuni tolichooli pillanu velayichi viḍipimpavalenu.

16. అపవిత్ర జంతువుల తొలిచూలి పిల్లను వెలయిచ్చి విడిపింపవలెను. విడిపింపవలసిన వాటిని పుట్టిన నెలనాటికి నీవు ఏర్పరచిన వెలచొప్పున, పరిశుద్ధమందిరముయొక్క తులపు పరిమాణ మునుబట్టి అయిదు తులముల వెండియిచ్చి వాటిని విడిపింపవలెను. తులము ఇరువది చిన్నములు.

16. apavitra janthuvula tolichooli pillanu velayichi viḍipimpavalenu. Viḍipimpavalasina vaaṭini puṭṭina nelanaaṭiki neevu ērparachina velachoppuna, parishuddhamandiramuyokka thulapu parimaaṇa munubaṭṭi ayidu thulamula veṇḍiyichi vaaṭini viḍipimpavalenu. thulamu iruvadhi chinnamulu.

17. అయితే ఆవుయొక్క తొలిచూలిని గొఱ్ఱయొక్క తొలిచూలిని మేకయొక్క తొలిచూలిని విడిపింపకూడదు; అవి ప్రతిష్ఠిత మైనవి; వాటి రక్తమును నీవు బలిపీఠముమీద ప్రోక్షించి యెహోవాకు ఇంపైన సువాసన కలుగునట్లు వాటి క్రొవ్వును దహింపవలెను గాని వాటి మాంసము నీదగును.

17. ayithē aavuyokka tolichoolini gorrayokka tolichoolini mēkayokka tolichoolini viḍipimpakooḍadu; avi prathishṭhitha mainavi; vaaṭi rakthamunu neevu balipeeṭhamumeeda prōkshin̄chi yehōvaaku impaina suvaasana kalugunaṭlu vaaṭi krovvunu dahimpavalenu gaani vaaṭi maansamu needagunu.

18. అల్లాండిపబడు బోరయు కుడిజబ్బయు నీదైనట్లు అదియు నీదగును.

18. allaaṇḍipabaḍu bōrayu kuḍijabbayu needainaṭlu adhiyu needagunu.

19. ఇశ్రాయేలీయులు యెహోవాకు ప్రతిష్ఠించు పరిశుద్ధమైన ప్రతిష్ఠార్పణములన్నిటిని నేను నీకును నీ కుమారులకును నీ కుమా ర్తెలకును నిత్యమైన కట్టడనుబట్టి యిచ్చితిని. అది నీకును నీతోపాటు నీ సంతతికిని యెహోవా సన్ని ధిని నిత్యమును స్థిరమైన నిబంధన.

19. ishraayēleeyulu yehōvaaku prathishṭhin̄chu parishuddhamaina prathishṭhaarpaṇamulanniṭini nēnu neekunu nee kumaarulakunu nee kumaa rtelakunu nityamaina kaṭṭaḍanubaṭṭi yichithini. adhi neekunu neethoopaaṭu nee santhathikini yehōvaa sanni dhini nityamunu sthiramaina nibandhana.

20. మరియయెహోవా అహరోనుతో ఇట్లనెనువారి దేశములో నీకు స్వాస్థ్యము కలుగదు; వారి మధ్యను నీకు పాలు ఉండదు; ఇశ్రాయేలీయుల మధ్యను నీ పాలు నీ స్వాస్థ్యము నేనే.

20. mariyu yehōvaa aharōnuthoo iṭlanenuvaari dheshamulō neeku svaasthyamu kalugadu; vaari madhyanu neeku paalu uṇḍadu; ishraayēleeyula madhyanu nee paalu nee svaasthyamu nēnē.

21. ఇదిగో లేవీయులు చేయు సేవకు, అనగా ప్రత్యక్షపు గుడారముయొక్క సేవకు నేను ఇశ్రాయేలీయులయొక్క దశమభాగములన్నిటిని వారికి స్వాస్థ్యముగా ఇచ్చితిని.
హెబ్రీయులకు 7:5

21. idigō lēveeyulu cheyu sēvaku, anagaa pratyakshapu guḍaaramuyokka sēvaku nēnu ishraayēleeyulayokka dashamabhaagamulanniṭini vaariki svaasthyamugaa ichithini.

22. ఇశ్రాయేలీయులు పాపము తగిలి చావకుండునట్లు వారు ఇకమీదట ప్రత్యక్షపు గుడారమునకు రాకూడదు.

22. ishraayēleeyulu paapamu thagili chaavakuṇḍunaṭlu vaaru ikameedaṭa pratyakshapu guḍaaramunaku raakooḍadu.

23. అయితే లేవీయులు ప్రత్యక్షపు గుడారముయొక్క సేవ చేసి, వారి సేవలోని దోషములకు తామే ఉత్తరవాదులై యుందురు. ఇశ్రాయేలీయుల మధ్యను వారికి స్వాస్థ్య మేమియు ఉండదు. ఇది మీ తరతరములకు నిత్యమైన కట్టడ.

23. ayithē lēveeyulu pratyakshapu guḍaaramuyokka sēva chesi, vaari sēvalōni dōshamulaku thaamē uttharavaadulai yunduru. Ishraayēleeyula madhyanu vaariki svaasthya mēmiyu uṇḍadu. Idi mee tharatharamulaku nityamaina kaṭṭaḍa.

24. అయితే ఇశ్రాయేలీయులు యెహోవాకు ప్రతి ష్ఠార్పణముగా అర్పించు దశమభాగములను నేను లేవీయు లకు స్వాస్థ్యముగా ఇచ్చితిని. అందుచేతను వారు ఇశ్రా యేలీయుల మధ్యను స్వాస్థ్యము సంపాదింపకూడదని వారితో చెప్పితిని.

24. ayithē ishraayēleeyulu yehōvaaku prathi shṭhaarpaṇamugaa arpin̄chu dashamabhaagamulanu nēnu lēveeyu laku svaasthyamugaa ichithini. Anduchethanu vaaru ishraayēleeyula madhyanu svaasthyamu sampaadhimpakooḍadani vaarithoo cheppithini.

25. మరియయెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెల విచ్చెను

25. mariyu yehōvaa mōshēku eelaagu sela vicchenu

26. నీవు లేవీయులతో ఇట్లనుమునేను ఇశ్రాయేలీయుల చేత మీకు స్వాస్థ్యముగా ఇప్పించిన దశమభాగమును మీరు వారియొద్ద పుచ్చుకొనునప్పుడు మీరు దానిలో, అనగా ఆ దశమభాగములో దశమభాగమును యెహోవాకు ప్రతిష్ఠార్పణముగా చెల్లింపవలెను.

26. neevu lēveeyulathoo iṭlanumunēnu ishraayēleeyula chetha meeku svaasthyamugaa ippin̄china dashamabhaagamunu meeru vaariyoddha puchukonunappuḍu meeru daanilō, anagaa aa dashamabhaagamulō dashamabhaagamunu yehōvaaku prathishṭhaarpaṇamugaa chellimpavalenu.

27. మీకు వచ్చు ప్రతిష్ఠార్పణము కళ్లపు పంటవలెను ద్రాక్షల తొట్టి ఫలమువలెను ఎంచవలెను.

27. meeku vachu prathishṭhaarpaṇamu kaḷlapu paṇṭavalenu draakshala toṭṭi phalamuvalenu en̄chavalenu.

28. అట్లు మీరు ఇశ్రాయేలీ యులయొద్ద పుచ్చుకొను మీ దశమభాగములన్నిటిలో నుండి మీరు ప్రతిష్ఠార్పణమును యెహోవాకు చెల్లింప వలెను. దానిలో నుండి మీరు యెహోవాకు ప్రతిష్ఠించు అర్పణమును యాజ కుడైన అహరోనుకు ఇయ్యవలెను.

28. aṭlu meeru ishraayēlee yulayoddha puchukonu mee dashamabhaagamulanniṭilō nuṇḍi meeru prathishṭhaarpaṇamunu yehōvaaku chellimpa valenu. daanilō nuṇḍi meeru yehōvaaku prathishṭhin̄chu arpaṇamunu yaaja kuḍaina aharōnuku iyyavalenu.

29. మీకియ్యబడు వాటన్నిటిలో ప్రశస్తమైన దానిలోనుండి యెహోవాకు ప్రతిష్ఠించు ప్రతి అర్పణమును, అనగా దాని ప్రతిష్ఠితభాగమును దానిలోనుండి ప్రతిష్ఠింపవలెను.

29. meekiyyabaḍu vaaṭanniṭilō prashasthamaina daanilōnuṇḍi yehōvaaku prathishṭhin̄chu prathi arpaṇamunu, anagaa daani prathishṭhithabhaagamunu daanilōnuṇḍi prathishṭhimpavalenu.

30. మరియు నీవు వారితో మీరు దానిలోనుండి ప్రశస్తభాగ మును అర్పించిన తరువాత మిగిలినది కళ్లపువచ్చుబడివలెను ద్రాక్షతొట్టి వచ్చుబడివలెను లేవీయులదని యెంచవలెను.

30. mariyu neevu vaarithoo meeru daanilōnuṇḍi prashasthabhaaga munu arpin̄china tharuvaatha migilinadhi kaḷlapuvachubaḍivalenu draakshatoṭṭi vachubaḍivalenu lēveeyuladani yen̄chavalenu.

31. మీరును మీ కుటుంబికులును ఏ స్థలమందైనను దానిని తినవచ్చును; ఏలయనగా ప్రత్యక్షపు గుడారములో మీరు చేయు సేవకు అది మీకు జీతము.
మత్తయి 10:10, 1 కోరింథీయులకు 9:13

31. meerunu mee kuṭumbikulunu ē sthalamandainanu daanini thinavachunu; yēlayanagaa pratyakshapu guḍaaramulō meeru cheyu sēvaku adhi meeku jeethamu.

32. మీరు దానిలోనుండి ప్రశస్తభాగమును అర్పించిన తరువాత దానినిబట్టి పాప శిక్షను భరింపకుందురు; మీరు చావకుండునట్లు ఇశ్రాయేలీ యుల ప్రతిష్ఠితమైనవాటిని అపవిత్రపరచకూడదని చెప్పుము.

32. meeru daanilōnuṇḍi prashasthabhaagamunu arpin̄china tharuvaatha daaninibaṭṭi paapa shikshanu bharimpakunduru; meeru chaavakuṇḍunaṭlu ishraayēlee yula prathishṭhithamainavaaṭini apavitraparachakooḍadani cheppumu.


Shortcut Links
సంఖ్యాకాండము - Numbers : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |

Support & Donate Us | Google Play Store | సజీవ వాహిని - Sajeeva Vahini 2009-2022. info@sajeevavahini.com
Sajeeva Vahini, Hyderabad & Chennai, India. SajeevaVahini.org Email: , . Whatsapp: 8898 318 318 or call us: +918898318318
Content on this website is prepared manually by Sajeeva Vahini, India. Our Content is free and open to use for any kind of distrubution. We request to carry a physical bible to churches rather than using bible on mobile or tablets. Please email any information for any suspected content/audio subject to piracy/copyright act on this website can be considered/removed. Which can help us to improve better. Note: we dont have any data/content related to Life Way Study Bible as a part of Sajeeva Vahini Notes or Verse Explanations.