Numbers - సంఖ్యాకాండము 21 | View All

1. ఇశ్రాయేలీయులు అతారీయుల మార్గమున వచ్చు చున్నారని దక్షిణదిక్కున నివసించిన కనానీయుడైన అరాదు రాజు విని, అతడు ఇశ్రాయేలీయులతో యుద్ధము చేసి వారిలో కొందిరిని చెరపట్టగా

1. ishraayēleeyulu athaareeyula maargamuna vachu chunnaarani dakshiṇadhikkuna nivasin̄china kanaaneeyuḍaina araadu raaju vini, athaḍu ishraayēleeyulathoo yuddhamu chesi vaarilō kondirini cherapaṭṭagaa

2. ఇశ్రాయేలీయులు యెహోవాకు మ్రొక్కుకొని నీవు మా చేతికి ఈ జన మును బొత్తిగా అప్పగించినయెడల మేము వారి పట్టణము లను నీ పేరట నిర్మూలము చేసెదమనిరి.

2. ishraayēleeyulu yehōvaaku mrokkukoni neevu maa chethiki ee jana munu botthigaa appagin̄chinayeḍala mēmu vaari paṭṭaṇamu lanu nee pēraṭa nirmoolamu chesedamaniri.

3. యెహోవా ఇశ్రాయేలీయుల మాట ఆలకించి ఆ కానానీయులను అప్పగింపగా ఇశ్రాయేలీయులు వారిని వారి పట్టణములను నిర్మూలము చేసిరి. అందువలన ఆ చోటికి హోర్మా అను పేరు పెట్టబడెను.

3. yehōvaa ishraayēleeyula maaṭa aalakin̄chi aa kaanaaneeyulanu appagimpagaa ishraayēleeyulu vaarini vaari paṭṭaṇamulanu nirmoolamu chesiri. Anduvalana aa chooṭiki hōrmaa anu pēru peṭṭabaḍenu.

4. వారు ఎదోముదేశమును చుట్టి పోవలెనని హోరు కొండనుండి ఎఱ్ఱసముద్రమార్గముగా సాగినప్పుడు మార్గా యాసముచేత జనుల ప్రాణము సొమ్మసిల్లెను.

4. vaaru edōmudheshamunu chuṭṭi pōvalenani hōru koṇḍanuṇḍi errasamudramaargamugaa saaginappuḍu maargaa yaasamuchetha janula praaṇamu sommasillenu.

5. కాగా ప్రజలు దేవునికిని మోషేకును విరోధముగా మాటలాడిఈ అరణ్యములో చచ్చుటకు ఐగుప్తులోనుండి మీరు మమ్ము నెందుకు రప్పించితిరి? ఇక్కడ ఆహారము లేదు, నీళ్లు లేవు, చవిసారములు లేని యీ అన్నము మాకు అసహ్యమైనదనిరి.
1 కోరింథీయులకు 10:9

5. kaagaa prajalu dhevunikini mōshēkunu virōdhamugaa maaṭalaaḍi'ee araṇyamulō chachuṭaku aigupthulōnuṇḍi meeru mammu nenduku rappin̄chithiri? Ikkaḍa aahaaramu lēdu, neeḷlu lēvu, chavisaaramulu lēni yee annamu maaku asahyamainadaniri.

6. అందుకు యెహోవా ప్రజలలోనికి తాప కరములైన సర్పములను పంపెను; అవి ప్రజలను కరువగా ఇశ్రాయేలీయులలో అనేకులు చనిపోయిరి.
1 కోరింథీయులకు 10:9

6. anduku yehōvaa prajalalōniki thaapa karamulaina sarpamulanu pampenu; avi prajalanu karuvagaa ishraayēleeyulalō anēkulu chanipōyiri.

7. కాబట్టి ప్రజలు మోషే యొద్దకు వచ్చిమేము యెహోవాకును నీకును విరోధముగా మాటలాడి పాపము చేసితివిు; యెహోవా మా మధ్య నుండి ఈ సర్పములను తొలగించునట్లు ఆయనను వేడుకొనుమనిరి.

7. kaabaṭṭi prajalu mōshē yoddhaku vachimēmu yehōvaakunu neekunu virōdhamugaa maaṭalaaḍi paapamu chesithivi; yehōvaa maa madhya nuṇḍi ee sarpamulanu tolagin̄chunaṭlu aayananu vēḍukonumaniri.

8. మోషే ప్రజలకొరకు ప్రార్థన చేయగా యెహోవానీవు తాపకరమైన సర్పము వంటి ప్రతిమను చేయించి స్తంభముమీద పెట్టుము; అప్పుడు కరవబడిన ప్రతివాడును దానివైపుచూచి బ్రదుకునని మోషేకు సెలవిచ్చెను.

8. mōshē prajalakoraku praarthana cheyagaa yehōvaaneevu thaapakaramaina sarpamu vaṇṭi prathimanu cheyin̄chi sthambhamumeeda peṭṭumu; appuḍu karavabaḍina prathivaaḍunu daanivaipuchuchi bradukunani mōshēku selavicchenu.

9. కాబట్టి మోషే ఇత్తడి సర్ప మొకటి చేయించి స్తంభముమీద దానిని పెట్టెను. అప్పుడు సర్పపుకాటు తినిన ప్రతివాడు ఆ యిత్తడి సర్పమును నిదానించి చూచినందున బ్రదికెను.
యోహాను 3:14

9. kaabaṭṭi mōshē itthaḍi sarpa mokaṭi cheyin̄chi sthambhamumeeda daanini peṭṭenu. Appuḍu sarpapukaaṭu thinina prathivaaḍu aa yitthaḍi sarpamunu nidaanin̄chi chuchinanduna bradhikenu.

10. తరువాత ఇశ్రాయేలీయులు సాగి ఓబోతులో దిగిరి.

10. tharuvaatha ishraayēleeyulu saagi ōbōthulō digiri.

11. ఓబోతులో నుండి వారు సాగి సూర్యోదయదిక్కున, అనగా మోయాబు ఎదుట అరణ్యమందలి ఈయ్యె అబారీమునొద్ద దిగిరి.

11. ōbōthulō nuṇḍi vaaru saagi sooryōdayadhikkuna, anagaa mōyaabu eduṭa araṇyamandali eeyye abaareemunoddha digiri.

12. అక్కడనుండి వారు సాగి జెరెదు లోయలో దిగిరి.

12. akkaḍanuṇḍi vaaru saagi jeredu lōyalō digiri.

13. అక్కడనుండి వారు సాగి అమోరీయుల పొలిమేరలనుండి వచ్చి ప్రవహించి అరణ్యమందు సంచరించు అర్నోను అద్దరిని దిగిరి. అర్నోను మోయాబీయులకును అమోరీ యులకును మధ్యనుండు మోయాబు సరిహద్దు.

13. akkaḍanuṇḍi vaaru saagi amōreeyula polimēralanuṇḍi vachi pravahin̄chi araṇyamandu san̄charin̄chu arnōnu addarini digiri. Arnōnu mōyaabeeyulakunu amōree yulakunu madhyanuṇḍu mōyaabu sarihaddu.

14. కాబట్టి యెహోవా సుడిగాలిచేతనైనట్టు వాహేబును అర్నో నులో పడు ఏరులను ఆరు దేశ నివాసస్థలమునకు తిరిగి మోయాబు ప్రాంతములకు సమీపముగా

14. kaabaṭṭi yehōvaa suḍigaalichethanainaṭṭu vaahēbunu arnō nulō paḍu ērulanu aaru dhesha nivaasasthalamunaku thirigi mōyaabu praanthamulaku sameepamugaa

15. ప్రవహించు ఏరుల మడుగులను పట్టుకొనెనను మాట యెహోవా యుద్ధముల గ్రంథములో వ్రాయబడియున్నది.

15. pravahin̄chu ērula maḍugulanu paṭṭukonenanu maaṭa yehōvaa yuddhamula granthamulō vraayabaḍiyunnadhi.

16. అక్కడనుండి వారు బెయేరుకు వెళ్లిరి. యెహోవా జనులను పోగు చేయుము, నేను వారికి నీళ్ల నిచ్చెదనని మోషేతో చెప్పిన బావి అది.

16. akkaḍanuṇḍi vaaru beyēruku veḷliri. Yehōvaa janulanu pōgu cheyumu, nēnu vaariki neeḷla nicchedhanani mōshēthoo cheppina baavi adhi.

17. అప్పుడు ఇశ్రాయేలీయులు ఈ పాట పాడిరి బావీ ఉబుకుము. దాని కీర్తించుడి బావీ; యేలికలు దాని త్రవ్విరి

17. appuḍu ishraayēleeyulu ee paaṭa paaḍiri baavee ubukumu. daani keerthin̄chuḍi baavee; yēlikalu daani travviri

18. తమ అధికార దండములచేతను కఱ్ఱలచేతను జనుల అధికారులు దాని త్రవ్విరి.

18. thama adhikaara daṇḍamulachethanu karralachethanu janula adhikaarulu daani travviri.

19. వారు అరణ్యమునుండి మత్తానుకును మత్తానునుండి నహలీయేలుకును నహలీయేలునుండి బామోతుకును

19. vaaru araṇyamunuṇḍi matthaanukunu matthaanunuṇḍi nahaleeyēlukunu nahaleeyēlunuṇḍi baamōthukunu

20. మోయాబు దేశమందలి లోయలోనున్న బామోతునుండి యెడారికి ఎదురుగానున్న పిస్గాకొండకు వచ్చిరి.

20. mōyaabu dheshamandali lōyalōnunna baamōthunuṇḍi yeḍaariki edurugaanunna pisgaakoṇḍaku vachiri.

21. ఇశ్రాయేలీయులు అమోరీయుల రాజైన సీహోను నొద్దకు దూతలను పంపిమమ్మును నీ దేశములో బడి వెళ్లనిమ్ము.

21. ishraayēleeyulu amōreeyula raajaina seehōnu noddhaku doothalanu pampimammunu nee dheshamulō baḍi veḷlanimmu.

22. మేము పొలములకైనను ద్రాక్ష తోటలకైనను పోము; బావుల నీళ్లు త్రాగము; మేము నీ పొలిమేరలను దాటువరకు రాజమార్గములోనే నడిచి పోదుమని అతనితో చెప్పించిరి.

22. mēmu polamulakainanu draaksha thooṭalakainanu pōmu; baavula neeḷlu traagamu; mēmu nee polimēralanu daaṭuvaraku raajamaargamulōnē naḍichi pōdumani athanithoo cheppin̄chiri.

23. అయితే సీహోను ఇశ్రాయేలీయులను తన పొలిమేరలను దాటనియ్య లేదు. మరియసీహోను తన సమస్త జనమును కూర్చుకొని ఇశ్రాయేలీయులను ఎదుర్కొనుటకు అరణ్యములోనికి వెళ్లి, యాహజుకు వచ్చి ఇశ్రాయేలీయులతో యుద్ధముచేసెను.

23. ayithē seehōnu ishraayēleeyulanu thana polimēralanu daaṭaniyya lēdu. Mariyu seehōnu thana samastha janamunu koorchukoni ishraayēleeyulanu edurkonuṭaku araṇyamulōniki veḷli, yaahajuku vachi ishraayēleeyulathoo yuddhamuchesenu.

24. ఇశ్రాయేలీయులు వానిని కత్తివాత హతముచేసి, వాని దేశమును అర్నోను మొదలుకొని యబ్బోకువరకు, అనగా అమ్మోనీయుల దేశమువరకు స్వాధీనపరచుకొనిరి. అమ్మోనీయుల పొలిమేర దుర్గమమైనది.

24. ishraayēleeyulu vaanini katthivaatha hathamuchesi, vaani dheshamunu arnōnu modalukoni yabbōkuvaraku, anagaa ammōneeyula dheshamuvaraku svaadheenaparachukoniri. Ammōneeyula polimēra durgamamainadhi.

25. అయినను ఇశ్రాయేలీయులు ఆ పట్టణములన్నిటిని పట్టుకొనిరి. ఇశ్రాయేలీయులు అమోరీ యుల పట్టణములన్నిటిలోను హెష్బోనులోను దాని పల్లె లన్నిటిలోను దిగిరి.

25. ayinanu ishraayēleeyulu aa paṭṭaṇamulanniṭini paṭṭukoniri. Ishraayēleeyulu amōree yula paṭṭaṇamulanniṭilōnu heshbōnulōnu daani palle lanniṭilōnu digiri.

26. హెష్బోను అమోరీయుల రాజైన సీహోను పట్టణము; అతడు అంతకు మునుపు మోయాబు రాజుతో యుద్ధముచేసి అర్నోనువరకు వాని దేశమంతయు పట్టుకొనెను.

26. heshbōnu amōreeyula raajaina seehōnu paṭṭaṇamu; athaḍu anthaku munupu mōyaabu raajuthoo yuddhamuchesi arnōnuvaraku vaani dheshamanthayu paṭṭukonenu.

27. కాబట్టి సామెతలు పలుకు కవులు ఇట్లు చెప్పుదురు హెష్బోనుకు రండి సీహోను పట్టణమును కట్టవలెను దానిని స్థాపింపవలెను

27. kaabaṭṭi saamethalu paluku kavulu iṭlu cheppuduru heshbōnuku raṇḍi seehōnu paṭṭaṇamunu kaṭṭavalenu daanini sthaapimpavalenu

28. హెష్బోనునుండి అగ్ని బయలువెళ్లెను సీహోను పట్టణమునుండి జ్వాలలు బయలువెళ్లెను అది మోయాబునకు చేరిన ఆరు దేశమును కాల్చెను అర్నోనుయొక్క ఉన్నతస్థలముల ప్రభువులను కాల్చెను.

28. heshbōnunuṇḍi agni bayaluveḷlenu seehōnu paṭṭaṇamunuṇḍi jvaalalu bayaluveḷlenu adhi mōyaabunaku cherina aaru dheshamunu kaalchenu arnōnuyokka unnathasthalamula prabhuvulanu kaalchenu.

29. మోయాబూ, నీకు శ్రమ కెమోషు జనులారా, మీరు నశించితిరి తప్పించుకొనిన తన కుమారులను తన కుమార్తెలను అతడు అమోరీయులరాజైన సీహోనుకు చెరగాఇచ్చెను.

29. mōyaaboo, neeku shrama kemōshu janulaaraa, meeru nashin̄chithiri thappin̄chukonina thana kumaarulanu thana kumaarthelanu athaḍu amōreeyularaajaina seehōnuku cheragaa'icchenu.

30. వాటిమీద గురిపెట్టి కొట్టితివిు దీబోనువరకు హెష్బోను నశించెను నోఫహువరకు దాని పాడు చేసితివిు. అగ్నివలన మేదెబావరకు పాడుచేసితివిు.

30. vaaṭimeeda guripeṭṭi kotthithivi deebōnuvaraku heshbōnu nashin̄chenu nōphahuvaraku daani paaḍu chesithivi. Agnivalana mēdebaavaraku paaḍuchesithivi.

31. అట్లు ఇశ్రాయేలీయులు అమోరీయుల దేశములో దిగిరి.

31. aṭlu ishraayēleeyulu amōreeyula dheshamulō digiri.

32. మరియు యాజెరు దేశమును సంచరించి చూచు టకై మోషే మనుష్యులను పంపగా వారు దాని గ్రామ ములను వశము చేసికొని అక్కడనున్న అమోరీయులను తోలివేసిరి.

32. mariyu yaajeru dheshamunu san̄charin̄chi choochu ṭakai mōshē manushyulanu pampagaa vaaru daani graama mulanu vashamu chesikoni akkaḍanunna amōreeyulanu thoolivēsiri.

33. వారు తిరిగి బాషాను మార్గముగా వెళ్లినప్పుడు బాషాను రాజైన ఓగును అతని సమస్త జనమును ఎద్రెయీలో యుద్ధము చేయుటకు వారిని ఎదుర్కొన బయలుదేరగా

33. vaaru thirigi baashaanu maargamugaa veḷlinappuḍu baashaanu raajaina ōgunu athani samastha janamunu edreyeelō yuddhamu cheyuṭaku vaarini edurkona bayaludheragaa

34. యెహోవా మోషేతో నిట్లనెను అతనికి భయపడకుము; నేను అతనిని అతని సమస్త జనమును అతని దేశమును నీ చేతికి అప్పగించితిని; నీవు హెష్బోనులో నివసించిన అమోరీయుల రాజైన సీహోనుకు చేసినట్లు ఇతనికిని చేయుదువు.

34. yehōvaa mōshēthoo niṭlanenu athaniki bhayapaḍakumu; nēnu athanini athani samastha janamunu athani dheshamunu nee chethiki appagin̄chithini; neevu heshbōnulō nivasin̄china amōreeyula raajaina seehōnuku chesinaṭlu ithanikini cheyuduvu.

35. కాబట్టి వారు అతనిని అతని కుమారులను అతనికి ఒక్కడైనను శేషించకుండ అతని సమస్త జనమును హతముచేసి అతని దేశమును స్వాధీన పరచుకొనిరి.

35. kaabaṭṭi vaaru athanini athani kumaarulanu athaniki okkaḍainanu shēshin̄chakuṇḍa athani samastha janamunu hathamuchesi athani dheshamunu svaadheena parachukoniri.Shortcut Links
సంఖ్యాకాండము - Numbers : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |