Numbers - సంఖ్యాకాండము 22 | View All

1. తరువాత ఇశ్రాయేలీయులు సాగి యెరికోకు ఎదు రుగా యొర్దాను తీరముననున్న మోయాబు మైదానములలో దిగిరి.

1. tharuvaatha ishraayēleeyulu saagi yerikōku edu rugaa yordaanu theeramunanunna mōyaabu maidaanamulalō digiri.

2. సిప్పోరు కుమారుడైన బాలాకు ఇశ్రాయేలీ యులు అమోరీయులకు చేసినదంతయు చూచెను.

2. sippōru kumaaruḍaina baalaaku ishraayēlee yulu amōreeyulaku chesinadanthayu chuchenu.

3. జనము విస్తారముగా నున్నందున మోయాబీయులు వారిని చూచి మిక్కిలి భయపడిరి; మోయాబీయులు ఇశ్రాయేలీ యులకు జంకిరి.

3. janamu visthaaramugaa nunnanduna mōyaabeeyulu vaarini chuchi mikkili bhayapaḍiri; mōyaabeeyulu ishraayēlee yulaku jaṅkiri.

4. మోయాబీయులు మిద్యాను పెద్దలతో ఎద్దు బీటి పచ్చికను నాకివేయునట్లు ఈ జనసమూహము మన చుట్టు ఉన్నది యావత్తును ఇప్పుడు నాకివేయు ననిరి. ఆ కాలమందు సిప్పోరు కుమారుడైన బాలాకు మోయాబీయులకు రాజు.

4. mōyaabeeyulu midyaanu peddalathoo eddu beeṭi pachikanu naakivēyunaṭlu ee janasamoohamu mana chuṭṭu unnadhi yaavatthunu ippuḍu naakivēyu naniri. aa kaalamandu sippōru kumaaruḍaina baalaaku mōyaabeeyulaku raaju.

5. కాబట్టి అతడు బెయోరు కుమారుడైన బిలామును పిలుచుటకు అతని జనుల దేశమందలి నదియొద్దనున్న పెతోరుకు దూతలచేత ఈ వర్తమానము పంపెనుచిత్తగించుము; ఒక జనము ఐగుప్తులోనుండి వచ్చెను; ఇదిగో వారు భూతలమును కప్పి నా యెదుట దిగియున్నారు.

5. kaabaṭṭi athaḍu beyōru kumaaruḍaina bilaamunu piluchuṭaku athani janula dheshamandali nadhiyoddhanunna pethooruku doothalachetha ee varthamaanamu pampenuchitthagin̄chumu; oka janamu aigupthulōnuṇḍi vacchenu; idigō vaaru bhoothalamunu kappi naa yeduṭa digiyunnaaru.

6. కాబట్టి నీవు దయచేసి వచ్చి నా నిమిత్తము ఈ జనమును శపించుము; వారు నాకంటె బలవంతులు; వారిని హతము చేయుటకు నేను బలమొందుదునేమో; అప్పుడు నేను ఈ దేశములోనుండి వారిని తోలివేయుదును; ఏలయనగా నీవు దీవించువాడు దీవింపబడుననియు శపించువాడు శపించబడుననియు నేనెరుగుదును.

6. kaabaṭṭi neevu dayachesi vachi naa nimitthamu ee janamunu shapin̄chumu; vaaru naakaṇṭe balavanthulu; vaarini hathamu cheyuṭaku nēnu balamondudunēmō; appuḍu nēnu ee dheshamulōnuṇḍi vaarini thoolivēyudunu; yēlayanagaa neevu deevin̄chuvaaḍu deevimpabaḍunaniyu shapin̄chuvaaḍu shapin̄chabaḍunaniyu nēnerugudunu.

7. కాబట్టి మోయాబు పెద్దలును మిద్యాను పెద్దలును సోదె సొమ్మును చేత పట్టుకొని బిలామునొద్దకు వచ్చి బాలాకు మాటలను అతనితో చెప్పగా
2 పేతురు 2:15, యూదా 1:11

7. kaabaṭṭi mōyaabu peddalunu midyaanu peddalunu sōde sommunu chetha paṭṭukoni bilaamunoddhaku vachi baalaaku maaṭalanu athanithoo cheppagaa

8. అతడు వారితోయీ రాత్రి ఇక్కడనే ఉండుడి; యెహోవా నాకు సెలవిచ్చిన మాటలను నేను తిరిగి వచ్చి మీతో చెప్పెదననెను. అప్పుడు మోయాబు అధికారులు బిలాము నొద్ద బసచేసిరి.

8. athaḍu vaarithooyee raatri ikkaḍanē uṇḍuḍi; yehōvaa naaku selavichina maaṭalanu nēnu thirigi vachi meethoo cheppedhananenu. Appuḍu mōyaabu adhikaarulu bilaamu noddha basachesiri.

9. దేవుడు బిలామునొద్దకు వచ్చినీ యొద్దనున్న యీ మనుష్యులు ఎవరని అడుగగా

9. dhevuḍu bilaamunoddhaku vachinee yoddhanunna yee manushyulu evarani aḍugagaa

10. బిలాము దేవునితో యిట్లనెనుసిప్పోరు కుమారుడైన బాలాకను మోయాబు రాజు

10. bilaamu dhevunithoo yiṭlanenusippōru kumaaruḍaina baalaakanu mōyaabu raaju

11. చిత్తగించుము; ఒక జనము ఐగుప్తునుండి బయలుదేరి వచ్చెను; వారు భూతల మును కప్పుచున్నారు; నీవు ఇప్పుడేవచ్చి నా నిమిత్తము వారిని శపింపుము; నేను వారితో యుద్ధముచేసి వారిని తోలివేయుదునేమో అని వీరిచేత నాకు వర్తమానము పంపెను.

11. chitthagin̄chumu; oka janamu aigupthunuṇḍi bayaludheri vacchenu; vaaru bhoothala munu kappuchunnaaru; neevu ippuḍēvachi naa nimitthamu vaarini shapimpumu; nēnu vaarithoo yuddhamuchesi vaarini thoolivēyudunēmō ani veerichetha naaku varthamaanamu pampenu.

12. అందుకు దేవుడునీవు వారితో వెళ్లకూడదు, ఆ ప్రజలను శపింపకూడదు, వారు ఆశీర్వదింపబడినవారు అని బిలాముతో చెప్పెను.

12. anduku dhevuḍuneevu vaarithoo veḷlakooḍadu, aa prajalanu shapimpakooḍadu, vaaru aasheervadhimpabaḍinavaaru ani bilaamuthoo cheppenu.

13. కాబట్టి బిలాము ఉదయమున లేచి బాలాకు అధికారులతోమీరు మీ స్వదేశమునకు వెళ్లుడి; మీతో కూడ వచ్చుటకు యెహోవా నాకు సెలవియ్యనని చెప్పుచున్నాడనగా

13. kaabaṭṭi bilaamu udayamuna lēchi baalaaku adhikaarulathoomeeru mee svadheshamunaku veḷluḍi; meethoo kooḍa vachuṭaku yehōvaa naaku selaviyyanani cheppuchunnaaḍanagaa

14. మోయాబు అధి కారులు లేచి బాలాకు నొద్దకు వెళ్లిబిలాము మాతో కూడ రానొల్లడాయెననిరి.

14. mōyaabu adhi kaarulu lēchi baalaaku noddhaku veḷlibilaamu maathoo kooḍa raanollaḍaayenaniri.

15. అయినను బాలాకు వారి కంటె బహు ఘనతవహించిన మరి యెక్కువ మంది అధి కారులను మరల పంపెను.

15. ayinanu baalaaku vaari kaṇṭe bahu ghanathavahin̄china mari yekkuva mandi adhi kaarulanu marala pampenu.

16. వారు బిలామునొద్దకు వచ్చి అతనితోనీవు దయచేసి నాయొద్దకు వచ్చుటకు ఏమియు అడ్డము చెప్పకుము.

16. vaaru bilaamunoddhaku vachi athanithooneevu dayachesi naayoddhaku vachuṭaku ēmiyu aḍḍamu cheppakumu.

17. నేను నీకు బహు ఘనత కలుగజేసె దను; నీవు నాతో ఏమి చెప్పుదువో అది చేసెదను గనుక నీవు దయచేసి వచ్చి, నా నిమిత్తము ఈ జనమును శపించుమని సిప్పోరు కుమారుడైన బాలాకు చెప్పెననిరి.

17. nēnu neeku bahu ghanatha kalugajēse danu; neevu naathoo ēmi cheppuduvō adhi chesedanu ganuka neevu dayachesi vachi, naa nimitthamu ee janamunu shapin̄chumani sippōru kumaaruḍaina baalaaku cheppenaniri.

18. అందుకు బిలాముబాలాకు తన యింటెడు వెండి బంగా రములను నాకిచ్చినను కొద్దిపనినైనను గొప్పపనినైనను చేయునట్లు నేను నా దేవుడైన యెహోవా నోటిమాట మీరలేను.

18. anduku bilaamubaalaaku thana yiṇṭeḍu veṇḍi baṅgaa ramulanu naakichinanu koddipaninainanu goppapaninainanu cheyunaṭlu nēnu naa dhevuḍaina yehōvaa nōṭimaaṭa meeralēnu.

19. కాబట్టి మీరు దయచేసి యీ రాత్రి ఇక్కడ నుండుడి; యెహోవా నాతో నిక నేమి చెప్పునో నేను తెలిసికొందునని బాలాకు సేవకులకు ఉత్తరమిచ్చెను.

19. kaabaṭṭi meeru dayachesi yee raatri ikkaḍa nuṇḍuḍi; yehōvaa naathoo nika nēmi cheppunō nēnu telisikondunani baalaaku sēvakulaku uttharamicchenu.

20. ఆ రాత్రి దేవుడు బిలామునొద్దకువచ్చిఆ మనుష్యులు నిన్ను పిలువ వచ్చినయెడల నీవు లేచి వారితో వెళ్లుము; అయితే నేను నీతో చెప్పిన మాటచొప్పుననే నీవు చేయవలెనని అతనికి సెలవిచ్చెను.

20. aa raatri dhevuḍu bilaamunoddhakuvachi'aa manushyulu ninnu piluva vachinayeḍala neevu lēchi vaarithoo veḷlumu; ayithē nēnu neethoo cheppina maaṭachoppunanē neevu cheyavalenani athaniki selavicchenu.

21. ఉదయమున బిలాము లేచి తన గాడిదకు గంత కట్టి మోయాబు అధికారులతో కూడ వెళ్లెను.

21. udayamuna bilaamu lēchi thana gaaḍidaku gantha kaṭṭi mōyaabu adhikaarulathoo kooḍa veḷlenu.

22. అతడు వెళ్లుచుండగా దేవుని కోపము రగులుకొనెను; యెహోవా దూత అతనికి విరోధియై త్రోవలో నిలిచెను. అతడు తన గాడిదనెక్కి పోవుచుండగా అతని పనివారు ఇద్దరు అతనితోకూడ నుండిరి.

22. athaḍu veḷluchuṇḍagaa dhevuni kōpamu ragulukonenu; yehōvaa dootha athaniki virōdhiyai trōvalō nilichenu. Athaḍu thana gaaḍidanekki pōvuchuṇḍagaa athani panivaaru iddaru athanithookooḍa nuṇḍiri.

23. యెహోవా దూత ఖడ్గము దూసి చేత పట్టుకొని త్రోవలో నిలిచి యుండుట ఆ గాడిద చూచెను గనుక అది త్రోవను విడిచి పొలములోనికి పోయెను. బిలాము గాడిదను దారికి మలుపవలెనని దాని కొట్టగా

23. yehōvaa dootha khaḍgamu doosi chetha paṭṭukoni trōvalō nilichi yuṇḍuṭa aa gaaḍida chuchenu ganuka adhi trōvanu viḍichi polamulōniki pōyenu. Bilaamu gaaḍidhanu daariki malupavalenani daani koṭṭagaa

24. యెహోవా దూత యిరుప్రక్కలను గోడలుగల ద్రాక్షతోటల సందులో నిలిచెను.

24. yehōvaa dootha yiruprakkalanu gōḍalugala draakshathooṭala sandulō nilichenu.

25. గాడిద యెహోవా దూతను చూచి గోడమీద పడి బిలాము కాలును గోడకు అదిమెను గనుక అతడు దాని మరల కొట్టెను.

25. gaaḍida yehōvaa doothanu chuchi gōḍameeda paḍi bilaamu kaalunu gōḍaku adhimenu ganuka athaḍu daani marala koṭṭenu.

26. యెహోవా దూత ముందు వెళ్లుచు కుడికైనను ఎడమకైనను తిరుగుటకు దారిలేని యిరుకు చోటను నిలువగా

26. yehōvaa dootha mundu veḷluchu kuḍikainanu eḍamakainanu thiruguṭaku daarilēni yiruku chooṭanu niluvagaa

27. గాడిద యెహోవా దూతను చూచి బిలాముతోకూడ క్రింద కూలబడెను గనుక బిలాము కోపముమండి తన చేతి కఱ్ఱతో గాడిదను కొట్టెను.

27. gaaḍida yehōvaa doothanu chuchi bilaamuthookooḍa krinda koolabaḍenu ganuka bilaamu kōpamumaṇḍi thana chethi karrathoo gaaḍidhanu koṭṭenu.

28. అప్పుడు యెహోవా ఆ గాడిదకు వాక్కు నిచ్చెను గనుక అదినీవు నన్ను ముమ్మారు కొట్టితివి; నేను నిన్నేమి చేసితినని బిలాముతో అనగా
2 పేతురు 2:16

28. appuḍu yehōvaa aa gaaḍidaku vaakku nicchenu ganuka adhineevu nannu mummaaru kotthithivi; nēnu ninnēmi chesithinani bilaamuthoo anagaa

29. బిలామునీవు నామీద తిరుగబడితివి; నాచేత ఖడ్గమున్న యెడల నిన్ను చంపియుందునని గాడిదతో అనెను.

29. bilaamuneevu naameeda thirugabaḍithivi; naachetha khaḍgamunna yeḍala ninnu champiyundunani gaaḍidathoo anenu.

30. అందుకు గాడిదనేను నీదాననైనది మొదలుకొని నేటివరకు నీవు ఎక్కుచు వచ్చిన నీ గాడిదను కానా? నేనెప్పుడైన నీకిట్లు చేయుట కద్దా? అని బిలాముతో అనగా అతడులేదనెను.

30. anduku gaaḍidanēnu needaananainadhi modalukoni nēṭivaraku neevu ekkuchu vachina nee gaaḍidhanu kaanaa? Nēneppuḍaina neekiṭlu cheyuṭa kaddaa? Ani bilaamuthoo anagaa athaḍulēdanenu.

31. అంతలో యెహోవా బిలాము కన్నులు తెరచెను గనుక, దూసిన ఖడ్గము చేతపట్టుకొని త్రోవలో నిలిచియున్న యెహోవా దూతను అతడు చూచి తల వంచి సాష్టాంగ నమస్కారము చేయగా

31. anthalō yehōvaa bilaamu kannulu terachenu ganuka, doosina khaḍgamu chethapaṭṭukoni trōvalō nilichiyunna yehōvaa doothanu athaḍu chuchi thala van̄chi saashṭaaṅga namaskaaramu cheyagaa

32. యెహోవా దూతయీ ముమ్మారు నీ గాడిదను నీవేల కొట్టితివి? ఇదిగో నా యెదుట నీ నడత విపరీతమైనది గనుక నేను నీకు విరోధినై బయలుదేరి వచ్చితిని.

32. yehōvaa doothayee mummaaru nee gaaḍidhanu neevēla kotthithivi? Idigō naa yeduṭa nee naḍatha vipareethamainadhi ganuka nēnu neeku virōdhinai bayaludheri vachithini.

33. ఆ గాడిద నన్ను చూచి యీ ముమ్మారు నా యెదుటనుండి తొలిగెను; అది నా యెదుట నుండి తొలగని యెడల నిశ్చయముగా నేనప్పుడే నిన్ను చంపి దాని ప్రాణమును రక్షించి యుందునని అతనితో చెప్పెను.

33. aa gaaḍida nannu chuchi yee mummaaru naa yeduṭanuṇḍi toligenu; adhi naa yeduṭa nuṇḍi tolagani yeḍala nishchayamugaa nēnappuḍē ninnu champi daani praaṇamunu rakshin̄chi yundunani athanithoo cheppenu.

34. అందుకు బిలామునేను పాపముచేసితిని; నీవు నాకు ఎదురుగా త్రోవలో నిలుచుట నాకు తెలిసినది కాదు. కాబట్టి యీ పని నీ దృష్టికి చెడ్డదైతే నేను వెనుకకు వెళ్లెదనని యెహోవా దూతతో చెప్పగా

34. anduku bilaamunēnu paapamuchesithini; neevu naaku edurugaa trōvalō niluchuṭa naaku telisinadhi kaadu. Kaabaṭṭi yee pani nee drushṭiki cheḍḍadaithē nēnu venukaku veḷledhanani yehōvaa doothathoo cheppagaa

35. యెహోవా దూతనీవు ఆ మనుష్యులతో కూడ వెళ్లుము. అయితే నేను నీతో చెప్పు మాటయేకాని మరేమియు పలుకకూడదని బిలాముతో చెప్పెను. అప్పుడు బిలాము బాలాకు అధికారులతో కూడ వెళ్లెను.

35. yehōvaa doothaneevu aa manushyulathoo kooḍa veḷlumu. Ayithē nēnu neethoo cheppu maaṭayēkaani marēmiyu palukakooḍadani bilaamuthoo cheppenu. Appuḍu bilaamu baalaaku adhikaarulathoo kooḍa veḷlenu.

36. బిలాము వచ్చెనని బాలాకు విని, ఆ పొలిమేరల చివరనున్న అర్నోను తీరమునందలి మోయాబు పట్టణమువరకు అతనిని ఎదుర్కొన బయలువెళ్లగా

36. bilaamu vacchenani baalaaku vini, aa polimērala chivaranunna arnōnu theeramunandali mōyaabu paṭṭaṇamuvaraku athanini edurkona bayaluveḷlagaa

37. బాలాకు బిలాముతో నిన్ను పిలుచుటకు నేను నీయొద్దకు దూతలను పంపియుంటిని గదా. నాయొద్దకు నీవేల రాకపోతివి? నిన్ను ఘనపరచ సమర్థుడను కానా? అనెను.

37. baalaaku bilaamuthoo ninnu piluchuṭaku nēnu neeyoddhaku doothalanu pampiyuṇṭini gadaa. Naayoddhaku neevēla raakapōthivi? Ninnu ghanaparacha samarthuḍanu kaanaa? Anenu.

38. అందుకు బిలాముఇదిగో నీయొద్దకు వచ్చితిని; అయిన నేమి? ఏదైనను చెప్పుటకు నాకు శక్తి కలదా? దేవుడు నా నోట పలికించు మాటయే పలికెదనని బాలాకుతో చెప్పెను.

38. anduku bilaamu'idigō neeyoddhaku vachithini; ayina nēmi? Ēdainanu cheppuṭaku naaku shakthi kaladaa? dhevuḍu naa nōṭa palikin̄chu maaṭayē palikedhanani baalaakuthoo cheppenu.

39. అప్పుడు బిలాము బాలాకుతో కూడ వెళ్లెను. వారు కిర్యత్‌ హుచ్చోతుకు వచ్చినప్పుడు

39. appuḍu bilaamu baalaakuthoo kooḍa veḷlenu. Vaaru kiryat‌ hucchoothuku vachinappuḍu

40. బాలాకు ఎడ్లను గొఱ్ఱెలను బలిగా అర్పించి, కొంతభాగము బిలాముకును అతని యొద్దనున్న అధికారుల కును పంపెను.

40. baalaaku eḍlanu gorrelanu baligaa arpin̄chi, konthabhaagamu bilaamukunu athani yoddhanunna adhikaarula kunu pampenu.

41. మరునాడు బాలాకు బిలామును తోడు కొనిపోయి, బయలుయొక్క ఉన్నత స్థలములమీదనుండి జనులను చివరవరకు చూడవలెనని అతనిని అచ్చోట ఎక్కించెను.

41. marunaaḍu baalaaku bilaamunu thooḍu konipōyi, bayaluyokka unnatha sthalamulameedanuṇḍi janulanu chivaravaraku chooḍavalenani athanini acchooṭa ekkin̄chenu.


Shortcut Links
సంఖ్యాకాండము - Numbers : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |

Support & Donate Us | Google Play Store | సజీవ వాహిని - Sajeeva Vahini 2009-2022. info@sajeevavahini.com
Sajeeva Vahini, Hyderabad & Chennai, India. SajeevaVahini.org Email: , . Whatsapp: 8898 318 318 or call us: +918898318318
Content on this website is prepared manually by Sajeeva Vahini, India. Our Content is free and open to use for any kind of distrubution. We request to carry a physical bible to churches rather than using bible on mobile or tablets. Please email any information for any suspected content/audio subject to piracy/copyright act on this website can be considered/removed. Which can help us to improve better. Note: we dont have any data/content related to Life Way Study Bible as a part of Sajeeva Vahini Notes or Verse Explanations.