Numbers - సంఖ్యాకాండము 6 | View All

1. మరియయెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచ్చెను నీవు ఇశ్రాయేలీయులతో ఇట్లనుము.

1. mariyu yehōvaa mōshēku eelaagu selavicchenu neevu ishraayēleeyulathoo iṭlanumu.

2. పురుషుడేగాని స్త్రీయేగాని యెహోవాకు నాజీరగుటకు ఎవరైనను మ్రొక్కుకొని తన్నుతాను ప్రత్యేకించు కొనినయెడల వాడు ద్రాక్షారస మద్యములను మానవలెను.

2. purushuḍēgaani streeyēgaani yehōvaaku naajeeraguṭaku evarainanu mrokkukoni thannuthaanu pratyēkin̄chu koninayeḍala vaaḍu draakshaarasa madyamulanu maanavalenu.

3. ద్రాక్షా రసపు చిరకనైనను మద్యపు చిరకనైనను త్రాగవలదు; ఏ ద్రాక్షారసమునైనను త్రాగవలదు; పచ్చివిగాని యెండి నవిగాని ద్రాక్షపండ్లను తినవలదు.
లూకా 1:15

3. draakshaa rasapu chirakanainanu madyapu chirakanainanu traagavaladu; ē draakshaarasamunainanu traagavaladu; pachivigaani yeṇḍi navigaani draakshapaṇḍlanu thinavaladu.

4. అతడు ప్రత్యేకముగా నుండు దినములన్నియు పచ్చికాయలేగాని పైతోలేగాని ద్రాక్షావల్లిని పుట్టిన దేదియు తినవలదు.

4. athaḍu pratyēkamugaa nuṇḍu dinamulanniyu pachikaayalēgaani paithoolēgaani draakshaavallini puṭṭina dhediyu thinavaladu.

5. అతడు నాజీ రగుటకు మ్రొక్కు కొనిన దినములన్నిటిలో మంగలకత్తి అతని తలమీద వేయవలదు, అతడు యెహోవాకు తన్ను తాను ప్రత్యేకించుకొనిన దినములు నెరవేరువరకు అతడు ప్రతిష్ఠితుడై తన తలవెండ్రుకలను ఎదుగనియ్యవలెను.
అపో. కార్యములు 21:23-24-2

5. athaḍu naajee raguṭaku mrokku konina dinamulanniṭilō maṅgalakatthi athani thalameeda vēyavaladu, athaḍu yehōvaaku thannu thaanu pratyēkin̄chukonina dinamulu neravēruvaraku athaḍu prathishṭhithuḍai thana thalaveṇḍrukalanu eduganiyyavalenu.

6. అతడు యెహోవాకు ప్రత్యేకముగానుండు దినములన్ని టిలో ఏ శవమును ముట్టవలదు.

6. athaḍu yehōvaaku pratyēkamugaanuṇḍu dinamulanni ṭilō ē shavamunu muṭṭavaladu.

7. తన దేవునికి మీదు కట్ట బడిన తలవెండ్రుకలు అతని తలమీద నుండును గనుక అతని తండ్రిగాని తల్లిగాని సహోదరుడుగాని సహోదరి గాని చనిపోయినను వారినిబట్టి అతడు తన్ను తాను అపవిత్రపరచుకొనవలదు.

7. thana dhevuniki meedu kaṭṭa baḍina thalaveṇḍrukalu athani thalameeda nuṇḍunu ganuka athani thaṇḍrigaani thalligaani sahōdaruḍugaani sahōdari gaani chanipōyinanu vaarinibaṭṭi athaḍu thannu thaanu apavitraparachukonavaladu.

8. అతడు ప్రత్యేకముగా ఉండు దినములన్నియు అతడు యెహోవాకు ప్రతిష్ఠితుడుగా ఉండును.

8. athaḍu pratyēkamugaa uṇḍu dinamulanniyu athaḍu yehōvaaku prathishṭhithuḍugaa uṇḍunu.

9. ఒకడు అతనియొద్ద హఠాత్తుగా చనిపోవుట వలన ప్రత్యేకముగా ఉండువాని తల అపవిత్రపరపబడిన యెడల అతడు పవిత్రపరపబడు దినమున, అనగా ఏడవ దినమున తనతల గొరిగించుకొనవలెను.

9. okaḍu athaniyoddha haṭhaatthugaa chanipōvuṭa valana pratyēkamugaa uṇḍuvaani thala apavitraparapabaḍina yeḍala athaḍu pavitraparapabaḍu dinamuna, anagaa ēḍava dinamuna thanathala gorigin̄chukonavalenu.

10. ఎనిమిదవ దినమున అతడు రెండు తెల్లగువ్వలనైనను రెండు పావురపు పిల్లల నైనను ప్రత్యక్షపు గుడారముయొక్క ద్వారమునొద్ద నున్న యాజకుని యొద్దకు తేవలెను.

10. enimidava dinamuna athaḍu reṇḍu tellaguvvalanainanu reṇḍu paavurapu pillala nainanu pratyakshapu guḍaaramuyokka dvaaramunoddha nunna yaajakuni yoddhaku thēvalenu.

11. అప్పుడు యాజకుడు ఒకదానితో పాపపరిహారార్థబలిని రెండవ దానితో దహన బలిని అర్పించి, వాడు శవము ముట్టుటవలన పాపి యైనందున వాని నిమిత్తము ప్రాయశ్చిత్తముచేసి ఆ దిన మున వాని తలను పరిశుద్ధ పరపవలెను.

11. appuḍu yaajakuḍu okadaanithoo paapaparihaaraarthabalini reṇḍava daanithoo dahana balini arpin̄chi, vaaḍu shavamu muṭṭuṭavalana paapi yainanduna vaani nimitthamu praayashchitthamuchesi aa dina muna vaani thalanu parishuddha parapavalenu.

12. మరియు తాను ప్రత్యేకముగా ఉండు దినములను మరల యెహోవాకు తన్ను ప్రత్యేకించుకొని అపరాధపరిహారార్థబలిగా ఏడాది గొఱ్ఱపిల్లను తీసికొని రావలెను; తన వ్రతసంబంధమైన తలవెండ్రుకలు అపవిత్రపరపబడెను గనుక మునుపటి దినములు వ్యర్థమైనవి.

12. mariyu thaanu pratyēkamugaa uṇḍu dinamulanu marala yehōvaaku thannu pratyēkin̄chukoni aparaadhaparihaaraarthabaligaa ēḍaadhi gorrapillanu theesikoni raavalenu; thana vrathasambandhamaina thalaveṇḍrukalu apavitraparapabaḍenu ganuka munupaṭi dinamulu vyarthamainavi.

13. నాజీరు ప్రత్యేకముగా ఉండు దినములు నిండిన తరు వాత వానిగూర్చిన విధి యేదనగా, ప్రత్యక్షపు గుడారము యొక్క ద్వారమునొద్దకు వానిని తీసికొని రావలెను.
అపో. కార్యములు 21:23-24, అపో. కార్యములు 21:26

13. naajeeru pratyēkamugaa uṇḍu dinamulu niṇḍina tharu vaatha vaanigoorchina vidhi yēdhanagaa, pratyakshapu guḍaaramu yokka dvaaramunoddhaku vaanini theesikoni raavalenu.

14. అప్పుడతడు దహనబలిగాను నిర్దోషమైన యేడాది మగ గొఱ్ఱపిల్లను, పాపపరిహారార్థబలిగాను నిర్దోషమైన యేడాది ఆడు గొఱ్ఱపిల్లను, సమాధాన బలిగాను నిర్దోష మైన యొక పొట్టేలును,

14. appuḍathaḍu dahanabaligaanu nirdōshamaina yēḍaadhi maga gorrapillanu, paapaparihaaraarthabaligaanu nirdōshamaina yēḍaadhi aaḍu gorrapillanu, samaadhaana baligaanu nirdōsha maina yoka poṭṭēlunu,

15. గంపెడు పొంగని పిండి, అనగా గోధమపిండి వంటలను నూనె కలిపిన గోధుమ పిండితో చేసిన భక్ష్యములను నూనె పూసిన పొంగని పూరీలను వాటి నైవేద్యమును పానార్పణములను అర్పణ ముగా యెహోవాయొద్దకు తేవలెను.

15. gampeḍu poṅgani piṇḍi, anagaa gōdhamapiṇḍi vaṇṭalanu noone kalipina gōdhuma piṇḍithoo chesina bhakshyamulanu noone poosina poṅgani pooreelanu vaaṭi naivēdyamunu paanaarpaṇamulanu arpaṇa mugaa yehōvaayoddhaku thēvalenu.

16. అప్పుడు యాజ కుడు యెహోవా సన్నిధికి వాటిని తెచ్చి అతని నిమిత్తము పాపపరిహారార్థబలిని దహనబలిని అర్పింపవలెను.

16. appuḍu yaaja kuḍu yehōvaa sannidhiki vaaṭini techi athani nimitthamu paapaparihaaraarthabalini dahanabalini arpimpavalenu.

17. యాజ కుడు ఆ గంపెడు పొంగని భక్ష్యములతో ఆ పొట్టేలును యెహోవాకు సమాధానబలిగా అర్పింపవలెను; వాని నైవేద్యమును వాని పానార్పణమును అర్పింపవలెను.

17. yaaja kuḍu aa gampeḍu poṅgani bhakshyamulathoo aa poṭṭēlunu yehōvaaku samaadhaanabaligaa arpimpavalenu; vaani naivēdyamunu vaani paanaarpaṇamunu arpimpavalenu.

18. అప్పుడా నాజీరు ప్రత్యక్షపు గుడారముయొక్క ద్వారము నొద్ద తన వ్రతసంబంధమైన తన తలవెండ్రుకలు గొరిగించు కొని, ఆ వ్రతసంబంధమైన తన తలవెండ్రుకలు తీసికొని, సమాధానబలి ద్రవ్యము క్రిందనున్న అగ్నిలో వేయవలెను.
అపో. కార్యములు 18:18

18. appuḍaa naajeeru pratyakshapu guḍaaramuyokka dvaaramu noddha thana vrathasambandhamaina thana thalaveṇḍrukalu gorigin̄chu koni, aa vrathasambandhamaina thana thalaveṇḍrukalu theesikoni, samaadhaanabali dravyamu krindanunna agnilō vēyavalenu.

19. మరియు యాజకుడు ఆ పొట్టేలుయొక్క వండిన జబ్బను ఆ గంపలోనుండి పొంగని యొక భక్ష్యమును పొంగని యొక పూరీని తీసికొని నాజీరు తన వ్రతసంబంధమైన వెండ్రుకలు గొరికించుకొనిన పిమ్మట అతని చేతుల మీద వాటి నుంచవలెను.

19. mariyu yaajakuḍu aa poṭṭēluyokka vaṇḍina jabbanu aa gampalōnuṇḍi poṅgani yoka bhakshyamunu poṅgani yoka pooreeni theesikoni naajeeru thana vrathasambandhamaina veṇḍrukalu gorikin̄chukonina pimmaṭa athani chethula meeda vaaṭi nun̄chavalenu.

20. తరువాత యాజకుడు యెహోవా సన్నిధిని అల్లాడింపబడు అర్పణముగా వాటిని అల్లాడింపవలెను. అల్లాడింపబడు బోరతోను ప్రతిష్ఠిత మైన జబ్బతోను అది యాజకునికి ప్రతిష్ఠితమగును; తరు వాత ఆ నాజీరు ద్రాక్షారసము త్రాగవచ్చును.

20. tharuvaatha yaajakuḍu yehōvaa sannidhini allaaḍimpabaḍu arpaṇamugaa vaaṭini allaaḍimpavalenu. Allaaḍimpabaḍu bōrathoonu prathishṭhitha maina jabbathoonu adhi yaajakuniki prathishṭhithamagunu; tharu vaatha aa naajeeru draakshaarasamu traagavachunu.

21. మ్రొక్కుకొనిన నాజీరు తన కలిమి కొలది ఇచ్చు దాని గూర్చిన విధియు, అతడు నాజీరైయున్నందున యెహో వాకు అర్పింపవలసిన దాని గూర్చిన విధియు ఇదే. తాను మ్రొక్కుకొనిన మ్రొక్కుబడి చొప్పున నాజీరును గూర్చిన విధిని బట్టి ఇదియంతయు చేయవలెనని చెప్పుము.
అపో. కార్యములు 21:23-24

21. mrokkukonina naajeeru thana kalimi koladhi ichu daani goorchina vidhiyu, athaḍu naajeeraiyunnanduna yehō vaaku arpimpavalasina daani goorchina vidhiyu idhe. thaanu mrokkukonina mrokkubaḍi choppuna naajeerunu goorchina vidhini baṭṭi idiyanthayu cheyavalenani cheppumu.

22. యెహోవా మోషేకు ఈలాగు సెలవిచ్చెనునీవు అహరోనుతోను అతని కుమారులతోను ఈలాగనుము

22. yehōvaa mōshēku eelaagu selavicchenuneevu aharōnuthoonu athani kumaarulathoonu eelaaganumu

23. మీరు ఇశ్రాయేలీయులను ఈలాగు దీవింపవలెను.

23. meeru ishraayēleeyulanu eelaagu deevimpavalenu.

24. యెహోవా నిన్ను ఆశీర్వదించి నిన్ను కాపాడునుగాక;

24. yehōvaa ninnu aasheervadhin̄chi ninnu kaapaaḍunugaaka;

25. యెహోవా నీకు తన సన్నిధిని ప్రకాశింపజేసి నిన్ను కరుణించునుగాక;
రోమీయులకు 1:7

25. yehōvaa neeku thana sannidhini prakaashimpajēsi ninnu karuṇin̄chunugaaka;

26. యెహోవా నీమీద తన సన్నిధి కాంతి ఉదయింపజేసి నీకు సమాధానము కలుగజేయును గాక.

26. yehōvaa neemeeda thana sannidhi kaanthi udayimpajēsi neeku samaadhaanamu kalugajēyunu gaaka.

27. అట్లు వారు ఇశ్రాయేలీయులమీద నా నామ మును ఉచ్చరించుటవలన నేను వారిని ఆశీర్వదించెదను.

27. aṭlu vaaru ishraayēleeyulameeda naa naama munu uccharin̄chuṭavalana nēnu vaarini aasheervadhin̄chedanu.Shortcut Links
సంఖ్యాకాండము - Numbers : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |