Matthew - మత్తయి సువార్త 15 | View All

1. ఆ సమయమున యెరూషలేమునుండి శాస్త్రులును పరిసయ్యులును యేసునొద్దకు వచ్చి

1. aa samayamuna yerooshalēmunuṇḍi shaastrulunu parisayyulunu yēsunoddhaku vachi

2. నీ శిష్యులు చేతులు కడుగుకొనకుండ భోజనము చేయుచున్నారే, వారెందు నిమిత్తము పెద్దల పారంపర్యాచారమును అతిక్రమించు చున్నారని అడిగిరి

2. nee shishyulu chethulu kaḍugukonakuṇḍa bhōjanamu cheyuchunnaarē, vaarendu nimitthamu peddala paaramparyaachaaramunu athikramin̄chu chunnaarani aḍigiri

3. అందుకాయన మీరును మీపారం పర్యాచారము నిమిత్తమై దేవుని ఆజ్ఞను ఎందుకు అతిక్ర మించుచున్నారు?

3. andukaayana meerunu meepaaraṁ paryaachaaramu nimitthamai dhevuni aagnanu enduku athikra min̄chuchunnaaru?

4. తలిదండ్రులను ఘనపరచుమనియు, తండ్రినైనను తల్లినైనను దూషించువాడు తప్పక మరణము పొందవలెననియు దేవుడు సెలచిచ్చెను.
నిర్గమకాండము 20:12, నిర్గమకాండము 21:17, లేవీయకాండము 20:9, ద్వితీయోపదేశకాండము 5:16

4. thalidaṇḍrulanu ghanaparachumaniyu, thaṇḍrinainanu thallinainanu dooshin̄chuvaaḍu thappaka maraṇamu pondavalenaniyu dhevuḍu selachicchenu.

5. మీరైతే ఒకడు తన తండ్రినైనను తల్లినైనను చూచి నావలన నీకేది ప్రయోజనమగునో అది దేవార్పితమని చెప్పిన యెడల అతడు తన తండ్రినైనను తల్లినైనను ఘనపరచనక్కరలేదని చెప్పుచున్నారు.

5. meeraithē okaḍu thana thaṇḍrinainanu thallinainanu chuchi naavalana neekēdi prayōjanamagunō adhi dhevaarpithamani cheppina yeḍala athaḍu thana thaṇḍrinainanu thallinainanu ghanaparachanakkaralēdani cheppuchunnaaru.

6. మీరు మీ పారంపర్యాచారము నిమిత్తమై దేవుని వాక్యమును నిరర్థకము చేయుచున్నారు.

6. meeru mee paaramparyaachaaramu nimitthamai dhevuni vaakyamunu nirarthakamu cheyuchunnaaru.

7. వేషధారులారా

7. vēshadhaarulaaraa

8. ఈ ప్రజలు తమ పెదవులతో నన్ను ఘనపరచుదురు గాని వారి హృదయము నాకు దూరముగా ఉన్నది;
యెషయా 29:13

8. ee prajalu thama pedavulathoo nannu ghanaparachuduru gaani vaari hrudayamu naaku dooramugaa unnadhi;

9. మనుష్యులు కల్పించిన పద్ధతులు దైవోపదేశములని బోధించుచు వారు నన్ను వ్యర్థముగా ఆరాధించు చున్నారు అని యెషయా మిమ్మునుగూర్చి ప్రవచించిన మాట సరియే అని వారితో చెప్పి
యెషయా 29:13

9. manushyulu kalpin̄china paddhathulu daivōpadheshamulani bōdhin̄chuchu vaaru nannu vyarthamugaa aaraadhin̄chu chunnaaru ani yeshayaa mimmunugoorchi pravachin̄china maaṭa sariyē ani vaarithoo cheppi

10. జనసమూహములను పిలిచి మీరు విని గ్రహించుడి;

10. janasamoohamulanu pilichi meeru vini grahin̄chuḍi;

11. నోటపడునది మనుష్యుని అపవిత్ర పరచదు గాని నోటనుండి వచ్చున దియే మనుష్యుని అప విత్రపరచునని వారితో చెప్పెను.

11. nōṭapaḍunadhi manushyuni apavitra parachadu gaani nōṭanuṇḍi vachuna diyē manushyuni apa vitraparachunani vaarithoo cheppenu.

12. అంతట ఆయన శిష్యులు వచ్చిపరిసయ్యులు ఆ మాట విని అభ్యంతరపడిరని నీకు తెలియునా అని ఆయనను అడుగగా

12. anthaṭa aayana shishyulu vachiparisayyulu aa maaṭa vini abhyantharapaḍirani neeku teliyunaa ani aayananu aḍugagaa

13. ఆయన పరలోకమందున్న నా తండ్రి నాటని ప్రతి మొక్కయు పెల్లగింపబడును.

13. aayana paralōkamandunna naa thaṇḍri naaṭani prathi mokkayu pellagimpabaḍunu.

14. వారి జోలికి పోకుడి; వారు గ్రుడ్డివారైయుండి గ్రుడ్డివారికి త్రోవ చూపువారు. గ్రుడ్డివాడు గ్రుడ్డివానికి త్రోవ చూపిన యెడల వారిద్దరు గుంటలో పడుదురు గదా అనెను.

14. vaari jōliki pōkuḍi; vaaru gruḍḍivaaraiyuṇḍi gruḍḍivaariki trōva choopuvaaru. Gruḍḍivaaḍu gruḍḍivaaniki trōva choopina yeḍala vaariddaru guṇṭalō paḍuduru gadaa anenu.

15. అందుకుపేతురు ఈ ఉపమానభావము మాకు తెలుపుమని ఆయనను అడుగగా

15. andukupēthuru ee upamaanabhaavamu maaku telupumani aayananu aḍugagaa

16. ఆయనమీరును ఇంతవరకు అవివేకులైయున్నారా?

16. aayanameerunu inthavaraku avivēkulaiyunnaaraa?

17. నోటిలోనికి పోవున దంతయు కడుపులోపడి బహిర్భూమిలో విడువబడును గాని

17. nōṭilōniki pōvuna danthayu kaḍupulōpaḍi bahirbhoomilō viḍuvabaḍunu gaani

18. నోటనుండి బయటికి వచ్చునవి హృదయములో నుండి వచ్చును; ఇవే మనుష్యుని అపవిత్రపరచునవని మీరు గ్రహింపరా?

18. nōṭanuṇḍi bayaṭiki vachunavi hrudayamulō nuṇḍi vachunu; ivē manushyuni apavitraparachunavani meeru grahimparaa?

19. దురాలోచనలు నరహత్యలు వ్యభిచారములు వేశ్యాగమనములు దొంగతనములు అబద్ధసాక్ష్య ములు దేవదూషణలు హృదయములో నుండియే వచ్చును

19. duraalōchanalu narahatyalu vyabhichaaramulu vēshyaagamanamulu doṅgathanamulu abaddhasaakshya mulu dhevadooshaṇalu hrudayamulō nuṇḍiyē vachunu

20. ఇవే మనుష్యుని అపవిత్రపరచును గాని చేతులు కడుగు కొనక భోజనముచేయుట మనుష్యుని అపవిత్రపరచదని చెప్పెను.

20. ivē manushyuni apavitraparachunu gaani chethulu kaḍugu konaka bhōjanamucheyuṭa manushyuni apavitraparachadani cheppenu.

21. యేసు అక్కడనుండి బయలుదేరి తూరు సీదోనుల ప్రాంతములకు వెళ్లగా,

21. yēsu akkaḍanuṇḍi bayaludheri thooru seedōnula praanthamulaku veḷlagaa,

22. ఇదిగో ఆ ప్రాంతములనుండి కనాను స్త్రీ యొకతె వచ్చిప్రభువా, దావీదు కుమారుడా, నన్ను కరుణింపుము; నా కుమార్తె దయ్యముపట్టి, బహు బాధపడుచున్నదని కేకలువేసెను.

22. idigō aa praanthamulanuṇḍi kanaanu stree yokate vachiprabhuvaa, daaveedu kumaaruḍaa, nannu karuṇimpumu; naa kumaarthe dayyamupaṭṭi, bahu baadhapaḍuchunnadani kēkaluvēsenu.

23. అందుకాయన ఆమెతో ఒక్క మాటయైనను చెప్పలేదు. అప్పుడాయన శిష్యులు వచ్చిఈమె మన వెంబడి వచ్చి కేకలువేయు చున్నది గనుక ఈమెను పంపి వేయుమని ఆయనను వేడుకొనగా

23. andukaayana aamethoo okka maaṭayainanu cheppalēdu. Appuḍaayana shishyulu vachi'eeme mana vembaḍi vachi kēkaluvēyu chunnadhi ganuka eemenu pampi vēyumani aayananu vēḍukonagaa

24. ఆయనఇశ్రాయేలు ఇంటివారై నశించిన గొఱ్ఱెలయొద్దకే గాని మరి ఎవరియొద్దకును నేను పంపబడ లేదనెను

24. aayana'ishraayēlu iṇṭivaarai nashin̄china gorrelayoddhakē gaani mari evariyoddhakunu nēnu pampabaḍa lēdanenu

25. అయినను ఆమె వచ్చి ఆయనకు మ్రొక్కి ప్రభువా, నాకు సహాయము చేయుమని అడిగెను.
యెహోషువ 5:14-15

25. ayinanu aame vachi aayanaku mrokki prabhuvaa, naaku sahaayamu cheyumani aḍigenu.

26. అందుకాయనపిల్లల రొట్టెతీసికొని కుక్కపిల్లలకువేయుట యుక్తము కాదని చెప్పగా

26. andukaayanapillala roṭṭetheesikoni kukkapillalakuvēyuṭa yukthamu kaadani cheppagaa

27. ఆమెనిజమే ప్రభువా, కుక్కపిల్లలుకూడ తమ యజమానుల బల్లమీదనుండి పడు ముక్కలు తినును గదా అని చెప్పెను.

27. aamenijamē prabhuvaa, kukkapillalukooḍa thama yajamaanula ballameedanuṇḍi paḍu mukkalu thinunu gadaa ani cheppenu.

28. అందుకు యేసు అమ్మా, నీ విశ్వాసము గొప్పది; నీవు కోరినట్టే నీకు అవునుగాక అని ఆమెతో చెప్పెను. ఆ గడియలోనే ఆమె కుమార్తె స్వస్థత నొందెను.

28. anduku yēsu ammaa, nee vishvaasamu goppadhi; neevu kōrinaṭṭē neeku avunugaaka ani aamethoo cheppenu. aa gaḍiyalōnē aame kumaarthe svasthatha nondhenu.

29. యేసు అక్కడనుండి వెళ్లి, గలిలయ సముద్రతీరమునకు వచ్చి, కొండెక్కి అక్కడ కూర్చుండగా

29. yēsu akkaḍanuṇḍi veḷli, galilaya samudratheeramunaku vachi, koṇḍekki akkaḍa koorchuṇḍagaa

30. బహు జనసమూహములు ఆయనయొద్దకు కుంటివారు గ్రుడ్డివారు మూగవారు అంగహీనులు మొదలైన అనేకులను తీసికొనివచ్చి ఆయన పాదములయొద్ద పడవేసిరి; ఆయన వారిని స్వస్థపరచెను.

30. bahu janasamoohamulu aayanayoddhaku kuṇṭivaaru gruḍḍivaaru moogavaaru aṅgaheenulu modalaina anēkulanu theesikonivachi aayana paadamulayoddha paḍavēsiri; aayana vaarini svasthaparachenu.

31. మూగవారు మాటలాడు టయును అంగహీనులు బాగుపడుటయును కుంటివారు నడుచుటయును గ్రుడ్డివారు చూచుటయును జనసమూ హము చూచి ఆశ్చర్యపడి ఇశ్రాయేలు దేవుని మహిమ పరచిరి.
యెషయా 52:14

31. moogavaaru maaṭalaaḍu ṭayunu aṅgaheenulu baagupaḍuṭayunu kuṇṭivaaru naḍuchuṭayunu gruḍḍivaaru choochuṭayunu janasamoo hamu chuchi aashcharyapaḍi ishraayēlu dhevuni mahima parachiri.

32. అంతట యేసు తన శిష్యులను పిలిచి ఈ జనులు నేటికి మూడు దినములనుండి నాయొద్ద నున్నారు; వారికి తిన నేమియు లేదు గనుక వారిమీద కనికరపడుచున్నాను; వారు మార్గములో మూర్ఛపోవుదురేమో అని వారిని ఉపవాసముతో పంపివేయుటకు నాకు మనస్సు లేదని వారితో చెప్పగా

32. anthaṭa yēsu thana shishyulanu pilichi ee janulu nēṭiki mooḍu dinamulanuṇḍi naayoddha nunnaaru; vaariki thina nēmiyu lēdu ganuka vaarimeeda kanikarapaḍuchunnaanu; vaaru maargamulō moorchapōvudurēmō ani vaarini upavaasamuthoo pampivēyuṭaku naaku manassu lēdani vaarithoo cheppagaa

33. ఆయన శిష్యులుఇంత గొప్ప జన సమూహమును తృప్తిపరచుటకు కావలసిన రొట్టెలు అరణ్యప్రదేశములో మనకు ఎక్కడనుండి వచ్చునని ఆయనతో అనిరి.

33. aayana shishyulu'intha goppa jana samoohamunu trupthiparachuṭaku kaavalasina roṭṭelu araṇyapradheshamulō manaku ekkaḍanuṇḍi vachunani aayanathoo aniri.

34. యేసుమీయొద్ద ఎన్ని రొట్టెలున్నవని వారి నడుగగా వారుఏడు రొట్టెలును కొన్ని చిన్న చేపలును ఉన్నవని చెప్పిరి.

34. yēsumeeyoddha enni roṭṭelunnavani vaari naḍugagaa vaaru'ēḍu roṭṭelunu konni chinna chepalunu unnavani cheppiri.

35. అప్పుడాయన నేలమీద కూర్చుండుడని జనసమూహమునకు ఆజ్ఞాపించి

35. appuḍaayana nēlameeda koorchuṇḍuḍani janasamoohamunaku aagnaapin̄chi

36. ఆ యేడు రొట్టెలను ఆ చేపలను పట్టుకొని కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించి వాటిని విరిచి తన శిష్యులకిచ్చెను, శిష్యులు జన సమూహమునకు వడ్డించిరి

36. aa yēḍu roṭṭelanu aa chepalanu paṭṭukoni kruthagnathaasthuthulu chellin̄chi vaaṭini virichi thana shishyulakicchenu, shishyulu jana samoohamunaku vaḍḍin̄chiri

37. వారందరు తిని తృప్తి పొందినమీదట మిగిలిన ముక్కలు ఏడు గంపల నిండ ఎత్తిరి.

37. vaarandaru thini trupthi pondinameedaṭa migilina mukkalu ēḍu gampala niṇḍa etthiri.

38. స్త్రీలును పిల్లలును గాక తినినవారు నాలుగువేల మంది పురుషులు.

38. streelunu pillalunu gaaka thininavaaru naaluguvēla mandi purushulu.

39. తరువాత ఆయన జనసమూహములను పంపివేసి, దోనెయెక్కి మగదాను ప్రాంతములకు వచ్చెను.

39. tharuvaatha aayana janasamoohamulanu pampivēsi, dōneyekki magadaanu praanthamulaku vacchenu.


Shortcut Links
మత్తయి - Matthew : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |

Support & Donate Us | Google Play Store | సజీవ వాహిని - Sajeeva Vahini 2009-2023. info@sajeevavahini.com
Sajeeva Vahini, Hyderabad & Chennai, India. SajeevaVahini.org Email: , . Whatsapp: 8898 318 318 or call us: +918898318318
Content on this website is prepared manually by Sajeeva Vahini, India. Our Content is free and open to use for any kind of distrubution. We request to carry a physical bible to churches rather than using bible on mobile or tablets. Please email any information for any suspected content/audio subject to piracy/copyright act on this website can be considered/removed. Which can help us to improve better. Note: we dont have any data/content related to Life Way Study Bible as a part of Sajeeva Vahini Notes or Verse Explanations.