Matthew - మత్తయి సువార్త 18 | View All

1. ఆ కాలమున శిష్యులు యేసునొద్దకు వచ్చి, పరలోక రాజ్యములో ఎవడు గొప్పవాడని అడుగగా,

1. aa kaalamuna shishyulu yēsunoddhaku vachi, paralōka raajyamulō evaḍu goppavaaḍani aḍugagaa,

2. ఆయన యొక చిన్నబిడ్డను తనయొద్దకు పిలిచి, వారి మధ్యను నిలువబెట్టి యిట్లనెను

2. aayana yoka chinnabiḍḍanu thanayoddhaku pilichi, vaari madhyanu niluvabeṭṭi yiṭlanenu

3. మీరు మార్పునొంది బిడ్డలవంటి వారైతేనే గాని పరలోకరాజ్యములో ప్రవేశింపరని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను.

3. meeru maarpunondi biḍḍalavaṇṭi vaaraithēnē gaani paralōkaraajyamulō pravēshimparani meethoo nishchayamugaa cheppuchunnaanu.

4. కాగా ఈ బిడ్డవలె తన్నుతాను తగ్గించుకొనువాడెవడో వాడే పరలోకరాజ్యములో గొప్పవాడు.

4. kaagaa ee biḍḍavale thannuthaanu thaggin̄chukonuvaaḍevaḍō vaaḍē paralōkaraajyamulō goppavaaḍu.

5. మరియు ఈలాటి యొక బిడ్డను నా పేరట చేర్చుకొనువాడు నన్ను చేర్చు కొనును.

5. mariyu eelaaṭi yoka biḍḍanu naa pēraṭa cherchukonuvaaḍu nannu cherchu konunu.

6. నాయందు విశ్వాసముంచు ఈ చిన్న వారిలో ఒకనిని అభ్యంతరపరచువాడెవడో, వాడు మెడకు పెద్ద తిరుగటిరాయి కట్టబడినవాడై మిక్కిలి లోతైన సముద్రములో ముంచి వేయబడుట వానికి మేలు.

6. naayandu vishvaasamun̄chu ee chinna vaarilō okanini abhyantharaparachuvaaḍevaḍō, vaaḍu meḍaku pedda thirugaṭiraayi kaṭṭabaḍinavaaḍai mikkili lōthaina samudramulō mun̄chi vēyabaḍuṭa vaaniki mēlu.

7. అభ్యంతరములవలన లోకమునకు శ్రమ; అభ్యంతరములు రాక తప్పవు గాని, యెవనివలన అభ్యంతరము వచ్చునో ఆ మనుష్యునికి శ్రమ

7. abhyantharamulavalana lōkamunaku shrama; abhyantharamulu raaka thappavu gaani, yevanivalana abhyantharamu vachunō aa manushyuniki shrama

8. కాగా నీ చెయ్యియైనను నీ పాదమైనను నిన్ను అభ్యంతరపరచినయెడల, దానిని నరికి నీయొద్దనుండి పారవేయుము; రెండు చేతులును రెండు పాదములును కలిగి నిత్యాగ్నిలో పడవేయబడుటకంటె కుంటివాడవుగనో అంగహీనుడవుగనో జీవములో ప్రవే శించుట నీకు మేలు.

8. kaagaa nee cheyyiyainanu nee paadamainanu ninnu abhyantharaparachinayeḍala, daanini nariki neeyoddhanuṇḍi paaravēyumu; reṇḍu chethulunu reṇḍu paadamulunu kaligi nityaagnilō paḍavēyabaḍuṭakaṇṭe kuṇṭivaaḍavuganō aṅgaheenuḍavuganō jeevamulō pravē shin̄chuṭa neeku mēlu.

9. నీ కన్ను నిన్ను అభ్యంతరపరచిన యెడల దాని పెరికి నీయొద్దనుండి పారవేయుము; రెండు కన్నులు గలిగి అగ్నిగల నరకములో పడవేయబడుటకంటె ఒక కన్ను గలిగి జీవములో ప్రవేశించుట నీకు మేలు.

9. nee kannu ninnu abhyantharaparachina yeḍala daani periki neeyoddhanuṇḍi paaravēyumu; reṇḍu kannulu galigi agnigala narakamulō paḍavēyabaḍuṭakaṇṭe oka kannu galigi jeevamulō pravēshin̄chuṭa neeku mēlu.

10. ఈ చిన్నవారిలో ఒకనినైనను తృణీకరింపకుండ చూచుకొనుడి. వీరి దూతలు, పరలోకమందున్న నా తండ్రి ముఖమును ఎల్లప్పుడు పరలోకమందు చూచుచుందురని మీతో చెప్పుచున్నాను.

10. ee chinnavaarilō okaninainanu truṇeekarimpakuṇḍa choochukonuḍi. Veeri doothalu, paralōkamandunna naa thaṇḍri mukhamunu ellappuḍu paralōkamandu choochuchundurani meethoo cheppuchunnaanu.

11. మీకేమి తోచును? ఒక మనుష్యునికి నూరు గొఱ్ఱెలుండగా వాటిలో ఒకటి తప్పిపోయిన యెడల

11. meekēmi thoochunu? Oka manushyuniki nooru gorreluṇḍagaa vaaṭilō okaṭi thappipōyina yeḍala

12. తొంబదితొమ్మిదింటిని కొండలమీద విడిచివెళ్లి తప్పిపోయినదానిని వెదకడా?

12. tombadhitommidiṇṭini koṇḍalameeda viḍichiveḷli thappipōyinadaanini vedakaḍaa?

13. వాడు దాని కనుగొనిన యెడల తొంబదితొమ్మిది గొఱ్ఱెలనుగూర్చి సంతోషించు నంతకంటె దానినిగూర్చి యెక్కు వగా సంతోషించునని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను.

13. vaaḍu daani kanugonina yeḍala tombadhitommidi gorrelanugoorchi santhooshin̄chu nanthakaṇṭe daaninigoorchi yekku vagaa santhooshin̄chunani meethoo nishchayamugaa cheppuchunnaanu.

14. ఆలాగుననే ఈ చిన్నవారిలో ఒకడైనను నశించుట పరలోకమందున్న మీ తండ్రి చిత్తముకాదు.

14. aalaagunanē ee chinnavaarilō okaḍainanu nashin̄chuṭa paralōkamandunna mee thaṇḍri chitthamukaadu.

15. మరియు నీ సహోదరుడు నీయెడల తప్పిదము చేసిన యెడల నీవు పోయి, నీవును అతడును ఒంటరిగానున్నప్పుడు అతనిని గద్దించుము; అతడు నీ మాట వినినయెడల నీ సహోదరుని సంపాదించుకొంటివి.
లేవీయకాండము 19:17

15. mariyu nee sahōdaruḍu neeyeḍala thappidamu chesina yeḍala neevu pōyi, neevunu athaḍunu oṇṭarigaanunnappuḍu athanini gaddin̄chumu; athaḍu nee maaṭa vininayeḍala nee sahōdaruni sampaadhin̄chukoṇṭivi.

16. అతడు విననియెడల, ఇద్దరు ముగ్గురు సాక్షుల నోట ప్రతి మాట స్థిరపరచబడునట్లు నీవు ఒకరినిద్దరిని వెంటబెట్టుకొని అతనియొద్దకు పొమ్ము.
ద్వితీయోపదేశకాండము 19:15

16. athaḍu vinaniyeḍala, iddaru mugguru saakshula nōṭa prathi maaṭa sthiraparachabaḍunaṭlu neevu okariniddarini veṇṭabeṭṭukoni athaniyoddhaku pommu.

17. అతడు వారి మాటయు విననియెడల ఆ సంగతి సంఘమునకు తెలియజెప్పుము; అతడు సంఘపు మాటయు విననియెడల అతనిని నీకు అన్యునిగాను సుంకరిగాను ఎంచుకొనుము.

17. athaḍu vaari maaṭayu vinaniyeḍala aa saṅgathi saṅghamunaku teliyajeppumu; athaḍu saṅghapu maaṭayu vinaniyeḍala athanini neeku anyunigaanu suṅkarigaanu en̄chukonumu.

18. భూమిమీద మీరు వేటిని బంధింతురో, అవి పరలోకమందును బంధింపబడును; భూమిమీద మీరు వేటిని విప్పుదురో, అవి పరలోకమందును విప్ప బడునని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను.

18. bhoomimeeda meeru vēṭini bandhinthurō, avi paralōkamandunu bandhimpabaḍunu; bhoomimeeda meeru vēṭini vippudurō, avi paralōkamandunu vippa baḍunani meethoo nishchayamugaa cheppuchunnaanu.

19. మరియు మీలో ఇద్దరు తాము వేడుకొను దేనినిగూర్చియైనను భూమిమీద ఏకీభవించినయెడల అది పరలోకమందున్న నాతండ్రివలన వారికి దొరకునని మీతో చెప్పుచున్నాను.

19. mariyu meelō iddaru thaamu vēḍukonu dheninigoorchiyainanu bhoomimeeda ēkeebhavin̄chinayeḍala adhi paralōkamandunna naathaṇḍrivalana vaariki dorakunani meethoo cheppuchunnaanu.

20. ఏలయనగా ఇద్దరు ముగ్గురు నా నామమున ఎక్కడ కూడి యుందురో అక్కడ నేను వారి మధ్యన ఉందునని చెప్పెను.

20. yēlayanagaa iddaru mugguru naa naamamuna ekkaḍa kooḍi yundurō akkaḍa nēnu vaari madhyana undunani cheppenu.

21. ఆ సమయమున పేతురు ఆయనయొద్దకు వచ్చి ప్రభువా, నా సహోదరుడు నాయెడల తప్పిదము చేసిన యెడల నేనెన్నిమారులు అతని క్షమింపవలెను? ఏడు మారులమట్టుకా? అని అడిగెను.

21. aa samayamuna pēthuru aayanayoddhaku vachi prabhuvaa, naa sahōdaruḍu naayeḍala thappidamu chesina yeḍala nēnennimaarulu athani kshamimpavalenu? Ēḍu maarulamaṭṭukaa? Ani aḍigenu.

22. అందుకు యేసు అతనితో ఇట్లనెను ఏడుమారులు మట్టుకే కాదు, డెబ్బది ఏళ్ల మారులమట్టుకని నీతో చెప్పుచున్నాను.

22. anduku yēsu athanithoo iṭlanenu ēḍumaarulu maṭṭukē kaadu, ḍebbadhi ēḷla maarulamaṭṭukani neethoo cheppuchunnaanu.

23. కావున పరలోకరాజ్యము, తన దాసులయొద్ద లెక్క చూచుకొన గోరిన యొక రాజును పోలియున్నది.

23. kaavuna paralōkaraajyamu, thana daasulayoddha lekka choochukona gōrina yoka raajunu pōliyunnadhi.

24. అతడు లెక్క చూచుకొన మొదలుపెట్టినప్పుడు, అతనికి పదివేల తలాంతులు అచ్చియున్న యొకడు అతనియొద్దకు తేబడెను.

24. athaḍu lekka choochukona modalupeṭṭinappuḍu, athaniki padhivēla thalaanthulu achiyunna yokaḍu athaniyoddhaku thēbaḍenu.

25. అప్పు తీర్చుటకు వానియొద్ద ఏమియు లేనందున, వాని యజమానుడు వానిని, వాని భార్యను, పిల్లలను వానికి కలిగినది యావత్తును అమ్మి, అప్పు తీర్చవలెనని ఆజ్ఞాపించెను.

25. appu theerchuṭaku vaaniyoddha ēmiyu lēnanduna, vaani yajamaanuḍu vaanini, vaani bhaaryanu, pillalanu vaaniki kaliginadhi yaavatthunu ammi, appu theerchavalenani aagnaapin̄chenu.

26. కాబట్టి ఆ దాసుడు అతని యెదుట సాగిలపడి మ్రొక్కి నాయెడల ఓర్చుకొనుము, నీకు అంతయు చెల్లింతునని చెప్పగా

26. kaabaṭṭi aa daasuḍu athani yeduṭa saagilapaḍi mrokki naayeḍala ōrchukonumu, neeku anthayu chellinthunani cheppagaa

27. ఆ దాసుని యజమానుడు కనికర పడి, వానిని విడిచిపెట్టి, వాని అప్పు క్షమించెను.

27. aa daasuni yajamaanuḍu kanikara paḍi, vaanini viḍichipeṭṭi, vaani appu kshamin̄chenu.

28. అయితే ఆ దాసుడు బయటకు వెళ్లి తనకు నూరు దేనారములు అచ్చియున్న తన తోడిదాసులలో ఒకనినిచూచి, వాని గొంతుపట్టుకొనినీవు అచ్చియున్నది చెల్లింపు మనెను

28. ayithē aa daasuḍu bayaṭaku veḷli thanaku nooru dhenaaramulu achiyunna thana thooḍidaasulalō okaninichuchi, vaani gonthupaṭṭukonineevu achiyunnadhi chellimpu manenu

29. అందుకు వాని తోడిదాసుడు సాగిలపడినా యెడల ఓర్చుకొనుము, నీకు చెల్లించెదనని వానిని వేడు కొనెను గాని

29. anduku vaani thooḍidaasuḍu saagilapaḍinaa yeḍala ōrchukonumu, neeku chellin̄chedhanani vaanini vēḍu konenu gaani

30. వాడు ఒప్పుకొనక అచ్చియున్నది చెల్లించువరకు వానిని చెరసాలలో వేయించెను.

30. vaaḍu oppukonaka achiyunnadhi chellin̄chuvaraku vaanini cherasaalalō vēyin̄chenu.

31. కాగా వాని తోడి దాసులు జరిగినది చూచి, మిక్కిలి దుఃఖపడి, వచ్చి, జరిగినదంతయు తమ యజమానునికి వివరముగా తెలిపిరి.

31. kaagaa vaani thooḍi daasulu jariginadhi chuchi, mikkili duḥkhapaḍi, vachi, jariginadanthayu thama yajamaanuniki vivaramugaa telipiri.

32. అప్పుడు వాని యజమానుడు వానిని పిలిపించిచెడ్డ దాసుడా, నీవు నన్ను వేడుకొంటివి గనుక నీ అప్పంతయు క్షమించితిని;

32. appuḍu vaani yajamaanuḍu vaanini pilipin̄chicheḍḍa daasuḍaa, neevu nannu vēḍukoṇṭivi ganuka nee appanthayu kshamin̄chithini;

33. నేను నిన్ను కరుణించిన ప్రకారము నీవును నీ తోడిదాసుని కరుణింపవలసి యుండెను గదా అని వానితో చెప్పెను.

33. nēnu ninnu karuṇin̄china prakaaramu neevunu nee thooḍidaasuni karuṇimpavalasi yuṇḍenu gadaa ani vaanithoo cheppenu.

34. అందుచేత వాని యజమానుడు కోపపడి, తనకు అచ్చియున్నదంతయు చెల్లించు వరకు బాధ పరచువారికి వాని నప్పగించెను.

34. anduchetha vaani yajamaanuḍu kōpapaḍi, thanaku achiyunnadanthayu chellin̄chu varaku baadha parachuvaariki vaani nappagin̄chenu.

35. మీలో ప్రతివాడును తన సహోదరుని హృదయపూర్వకముగా క్షమింపనియెడల నా పరలోకపు తండ్రియు ఆ ప్రకారమే మీయెడల చేయుననెను.

35. meelō prathivaaḍunu thana sahōdaruni hrudayapoorvakamugaa kshamimpaniyeḍala naa paralōkapu thaṇḍriyu aa prakaaramē meeyeḍala cheyunanenu.


Shortcut Links
మత్తయి - Matthew : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |

Support & Donate Us | Google Play Store | సజీవ వాహిని - Sajeeva Vahini 2009-2022. info@sajeevavahini.com
Sajeeva Vahini, Hyderabad & Chennai, India. SajeevaVahini.org Email: , . Whatsapp: 8898 318 318 or call us: +918898318318
Content on this website is prepared manually by Sajeeva Vahini, India. Our Content is free and open to use for any kind of distrubution. We request to carry a physical bible to churches rather than using bible on mobile or tablets. Please email any information for any suspected content/audio subject to piracy/copyright act on this website can be considered/removed. Which can help us to improve better. Note: we dont have any data/content related to Life Way Study Bible as a part of Sajeeva Vahini Notes or Verse Explanations.