Matthew - మత్తయి సువార్త 18 | View All

1. ఆ కాలమున శిష్యులు యేసునొద్దకు వచ్చి, పరలోక రాజ్యములో ఎవడు గొప్పవాడని అడుగగా,

శిష్యుల ఆలోచనల్లో ఉన్న పెద్ద పొరపాటును ఈ ప్రశ్న బయట పెడుతున్నది. ఇది ఇప్పటికీ సామాన్యంగా కనిపించే పొరపాటే. మత్తయి 20:20-21; మార్కు 10:35-37 చూడండి. యిర్మియా 45:5 పోల్చి చూడండి. తమకోసం గొప్ప విషయాలను కోరే దుష్‌ప్రేరణలో పడినవారు యేసు నేర్పిన ఈ పాఠాన్ని నేర్చుకోవడం ఎంతైనా ప్రాముఖ్యం.

2. ఆయన యొక చిన్నబిడ్డను తనయొద్దకు పిలిచి, వారి మధ్యను నిలువబెట్టి యిట్లనెను

ఇక్కడ దైనందిన జీవితంలోనుంచి తీసుకున్న ఉదాహరణ సహితమైన పాఠం ఉంది – కల్లాకపటం లేకుండా లోబడే స్వభావం, అమాయకమైన నమ్మకం ఉన్న పిల్లవాడినుంచి నేర్చుకోవలసిన పాఠం. చిన్నపిల్లలు తమకు గొప్పతనం కలగాలని తాపత్రయపడరు.

3. మీరు మార్పునొంది బిడ్డలవంటి వారైతేనే గాని పరలోకరాజ్యములో ప్రవేశింపరని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను.

ర్వం ఎవరి హృదయాలను ఏలుతూ ఉంటుందో, తమకు గొప్పతనం కలగాలని ఎవరైతే చూస్తూ ఉంటారో వారు దేవుని రాజ్యంలో గొప్పవారుగా ఉండేమాట అటుంచి అసలు అందులో ప్రవేశించరు. ఈ మాటను మరిక ఏ సందేహానికీ తావులేకుండా మనసులో ముద్రించుకోండి. మత్తయి 5:3-4; మత్తయి 20:25-28; యెషయా 57:15; యెషయా 66:2; సామెతలు 3:34; లూకా 9:23; లూకా 18:13-14 పోల్చి చూడండి. దేవుని రాజ్యంలో ప్రవేశించేందుకు మొట్టమొదటి షరతు స్వార్థత్యాగం చేసుకోవడం, “నేను” అనేదాన్ని పరిత్యజించుకోవడం – మత్తయి 16:24-26 చూడండి. అయితే మామూలుగా సహజంగా మనుషులు ఆలోచించేదానికి ఇదంతా పూర్తిగా వ్యతిరేకం.

4. కాగా ఈ బిడ్డవలె తన్నుతాను తగ్గించుకొనువాడెవడో వాడే పరలోకరాజ్యములో గొప్పవాడు.

మత్తయి 20:25-27 చూడండి. మనల్ని మనం అణుచుకోవడం ద్వారానే, తగ్గిపోయేందుకు సమ్మతించడం ద్వారానే దేవుని దృష్టిలో అధికులం కాగలం. అంతేగాని మనకోసం పేరు సంపాదించుకొనే పెద్ద పెద్ద పద్ధతులు, ఉన్నత పదవులకోసం ప్రాకులాటలు, వీటిద్వారా కాదు. మనల్ని మనం గొప్ప చేసుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తే మనుషుల దృష్టిలో ఒకవేళ గొప్పవారం కాగలమేమో గానీ దేవుని దృష్టిలో మాత్రం కాదు. అలాగని గొప్పవారం అనిపించుకునే ఉద్దేశంతో మనల్ని మనం తగ్గించుకోవాలని కాదు. తగ్గించుకోవడమంటే ఇది కానే కాదు.

5. మరియు ఈలాటి యొక బిడ్డను నా పేరట చేర్చుకొనువాడు నన్ను చేర్చు కొనును.

మత్తయి 10:40-42; మత్తయి 25:31-46 పోల్చి చూడండి.

6. నాయందు విశ్వాసముంచు ఈ చిన్న వారిలో ఒకనిని అభ్యంతరపరచువాడెవడో, వాడు మెడకు పెద్ద తిరుగటిరాయి కట్టబడినవాడై మిక్కిలి లోతైన సముద్రములో ముంచి వేయబడుట వానికి మేలు.

ఇక్కడ ఆటంకంగా ఉండడం అంటే పాపవిముక్తి కలగకుండా అడ్డుకోవడం, ఇతరులకు పాపం చేయడం నేర్పించడం భయంకరమైన పాపం (దీన్ని అన్నిటికన్నా నీచ పాపంగా యూదులు ఎంచారు). అయితే ఒక చిన్నపిల్లను, లేక పిల్లవాణ్ణి క్రీస్తు మార్గం గురించి సందేహించి దానిలో ప్రవేశించకుండేలా చెయ్యడం దానికంటే నిజంగా అతి భయంకరమైన పాపం (మత్తయి 23:13; అపో. కార్యములు 13:8 పోల్చి చూడండి). అలాంటివారు పశ్చాత్తాపపడి క్రీస్తుమూలంగా క్షమాపణ పొందకపోతే వారికి పడే శిక్ష కూడా అతి భయంకరమైనదే. తిరుగటి రాయి అని అనువదించిన గ్రీకు పదానికి చాలా పెద్ద రాయి అని అర్థం. దీన్ని గాడిదలు గానుగలాగా చుట్ట తిరుగుతూ లాగుతాయి. చాలా చెడ్డ నేరస్థులకు గ్రీకులు, రోమన్లు ఈ వచనంలో చెప్పిన శిక్షను విధించేవారు.

7. అభ్యంతరములవలన లోకమునకు శ్రమ; అభ్యంతరములు రాక తప్పవు గాని, యెవనివలన అభ్యంతరము వచ్చునో ఆ మనుష్యునికి శ్రమ

పాపభరితమైన ఈ లోకంలో పాపం చేసేందుకు ప్రేరేపించే పరీక్షలు ఎవరికైనా రాకమానవు. అయితే మనుషులు ఇతరులను ఈ విధంగా ప్రేరేపించినప్పుడు వారి బాధ్యత ఏమీ ఉండదనుకోవడం సరి కాదు.

8. కాగా నీ చెయ్యియైనను నీ పాదమైనను నిన్ను అభ్యంతరపరచినయెడల, దానిని నరికి నీయొద్దనుండి పారవేయుము; రెండు చేతులును రెండు పాదములును కలిగి నిత్యాగ్నిలో పడవేయబడుటకంటె కుంటివాడవుగనో అంగహీనుడవుగనో జీవములో ప్రవే శించుట నీకు మేలు.

మత్తయి 5:29-30 నోట్స్ చూడండి. వినేవారి మనసులకు హత్తుకుపోవాలని యేసు ముఖ్యమైన సత్యాలను మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పాడు. నరక శిక్షను వర్ణించడంలో 5:29-30లో లేని మాటలు రెండు ఇక్కడ ఉన్నాయి – “నిత్యం”, “అగ్ని” (మత్తయి 3:10, మత్తయి 3:12; మత్తయి 5:22; మత్తయి 7:19; మత్తయి 13:40, మత్తయి 13:42, మత్తయి 13:50; మత్తయి 25:41 కూడా చూడండి). తన విషయంలో తాను కఠినంగా ప్రవర్తించడంలోని ఉద్దేశం “జీవంలో ప్రవేశించడమే”. అంటే ఇప్పుడు శాశ్వత జీవం పొందడం, ఇక మరెప్పటికీ దేవుని సన్నిధిలో జీవించడం.

9. నీ కన్ను నిన్ను అభ్యంతరపరచిన యెడల దాని పెరికి నీయొద్దనుండి పారవేయుము; రెండు కన్నులు గలిగి అగ్నిగల నరకములో పడవేయబడుటకంటె ఒక కన్ను గలిగి జీవములో ప్రవేశించుట నీకు మేలు.

10. ఈ చిన్నవారిలో ఒకనినైనను తృణీకరింపకుండ చూచుకొనుడి. వీరి దూతలు, పరలోకమందున్న నా తండ్రి ముఖమును ఎల్లప్పుడు పరలోకమందు చూచుచుందురని మీతో చెప్పుచున్నాను.

తక్కువ స్థాయిలో ఉన్నవారినీ బలహీనులనూ తిరస్కారంగా చిన్నచూపు చూడడం తేలికే. అయితే భూప్రజలకు సంబంధించి దేవుడు తన దూతలను ప్రత్యేక పనులకు నియమిస్తూ ఉంటాడు. వాటిలో ఒకటి దేవుని చిన్నపిల్లలను శ్రద్ధతో చూడడం. కీర్తనల గ్రంథము 34:7; కీర్తనల గ్రంథము 91:11; హెబ్రీయులకు 1:14 కూడా చూడండి. “ఎందుకంటే తప్పిపోయిన దానిని రక్షించడానికి మానవపుత్రుడు వచ్చాడు” – కింగ్ జేమ్స్ బైబిలు అనువాదకుల ప్రకారంగా ఇక్కడ ఈ మాటలు గ్రీక్ మూలగ్రంథంలో ఉన్నాయి. లూకా 19:10 చూడండి.

11. మీకేమి తోచును? ఒక మనుష్యునికి నూరు గొఱ్ఱెలుండగా వాటిలో ఒకటి తప్పిపోయిన యెడల

12. తొంబదితొమ్మిదింటిని కొండలమీద విడిచివెళ్లి తప్పిపోయినదానిని వెదకడా?

లూకా 15:4-7 లో ఈ ఉదాహరణ కొద్దిపాటి తేడాలతో కనిపిస్తున్నది. అక్కడ నోట్స్ చూడండి. దారి తప్పి పాపంలో పడిపోయిన వారికంటే మనమేదో మంచివారమని వ్యర్థంగా ఊహించుకుంటూ వారిని చిన్నచూపు చూడడం తగదు (వ 10). ఈ గొర్రెలు ఎవరిని సూచిస్తున్నాయో వివరించే అభిప్రాయాలు రెండున్నాయి – ఒకటి పాపవిముక్తి లేనివారు, రెండు దారి తప్పి తిరిగే క్రీస్తు విశ్వాసులు (కీర్తనల గ్రంథము 119:176). ఈ క్రింది వాస్తవాలను గమనించండి. ఈ గొర్రెలన్నీ ఆ మనిషి స్వంతం – అంటే అవి దేవుని ప్రత్యేకమైన సొత్తును సూచిస్తున్నాయి. అంటే ఇప్పటికే పాపవిముక్తి పొందినవారు, లేదా పాపవిముక్తి కోసం దేవుడు ఎన్నుకొన్నవారు (యోహాను 6:37; యోహాను 10:16; యోహాను 17:6; ఎఫెసీయులకు 1:4). దారితప్పి తిరిగే గొర్రెను అలానే వదిలేయడం జరగలేదు. క్రీస్తు అలాంటివారిని వెతుక్కుంటూ వెళ్తాడు. ఇలాంటి “గొర్రెల” మూలంగా పరలోకంలో చాలా హడావుడీ ఉంటుంది. తనకు చెందిన ఒక్క వ్యక్తి అయినా ఇంకా దూరంగా తిరుగులాడుతూ ఉన్నంత కాలం దేవుని వాత్సల్య భరితమైన హృదయం నెమ్మదిగా ఉండదు. వెనక్కు తీసుకురాబడిన వారు దేవునికి మహానంద కారణమౌతారు. “గొర్రెలు”, వారి కాపరిని గురించి ఇతర రిఫరెన్సుల కోసం కీర్తన 23; యెషయా 40:11; యిర్మియా 31:10; యెహెఙ్కేలు 34:11-16; యోహాను 10:1-29 చూడండి.

13. వాడు దాని కనుగొనిన యెడల తొంబదితొమ్మిది గొఱ్ఱెలనుగూర్చి సంతోషించు నంతకంటె దానినిగూర్చి యెక్కు వగా సంతోషించునని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను.

14. ఆలాగుననే ఈ చిన్నవారిలో ఒకడైనను నశించుట పరలోకమందున్న మీ తండ్రి చిత్తముకాదు.

15. మరియు నీ సహోదరుడు నీయెడల తప్పిదము చేసిన యెడల నీవు పోయి, నీవును అతడును ఒంటరిగానున్నప్పుడు అతనిని గద్దించుము; అతడు నీ మాట వినినయెడల నీ సహోదరుని సంపాదించుకొంటివి.
లేవీయకాండము 19:17

“ఒంటరిగా”– అంటే సఖ్యత కలగడం ఇక అసాధ్యమని స్పష్టమయ్యేంత వరకూ ఇతరులతో చెప్పవద్దని అర్థం. సమాధానం చేకూర్చాలంటే చెప్పుడు మాటలు ప్రచారం చెయ్యడం మార్గం కాదు. మన సోదరుణ్ణి తిరిగి సహవాసంలోకి చేర్చుకోవడమే మన గురి గానీ అతడెంత చెడ్డవాడో అందరికీ బట్టబయలు చెయ్యడం కాదు.

16. అతడు విననియెడల, ఇద్దరు ముగ్గురు సాక్షుల నోట ప్రతి మాట స్థిరపరచబడునట్లు నీవు ఒకరినిద్దరిని వెంటబెట్టుకొని అతనియొద్దకు పొమ్ము.
ద్వితీయోపదేశకాండము 19:15

ద్వితీయోపదేశకాండము 19:15. అంటే అతడు సత్యాన్ని అంగీకరించేలా ప్రయత్నం వెంట ప్రయత్నం చేస్తూ ఉండడమే.

17. అతడు వారి మాటయు విననియెడల ఆ సంగతి సంఘమునకు తెలియజెప్పుము; అతడు సంఘపు మాటయు విననియెడల అతనిని నీకు అన్యునిగాను సుంకరిగాను ఎంచుకొనుము.

ఇక్కడ సంఘం అంటే స్థానికంగా ఉన్న విశ్వాసుల గుంపు. “ఇతర ప్రజలు” అంటే ఏకైక నిజ దేవుణ్ణి ఆరాధించనివారు. “సుంకం వాడు” అంటే తన ప్రజల శత్రువుల క్రింద పని చేసేవాడు (మత్తయి 5:46). ఈ వచనం అర్థం ఏమిటంటే ఒక స్థానిక సంఘంలోని సభ్యుడు తాను చేస్తున్న అపరాధానికి పశ్చాత్తాప పడకపోతే అతణ్ణి సహవాసంనుంచి బహిష్కరించాలి. అతనికి అత్యంత విలువైనదిగా ఉండవలసిన దానినుంచి – అంటే దేవుని ప్రజల సహవాసం నుంచి – దూరం చేయడం ద్వారా అతనిలో పశ్చాత్తాపం కలిగించడమే ఇందులోని ఉద్దేశం. 1 కోరింథీయులకు 5:1-5; 1 కోరింథీయులకు 6:1-7; 2 కోరింథీయులకు 2:6-7 పోల్చి చూడండి.

18. భూమిమీద మీరు వేటిని బంధింతురో, అవి పరలోకమందును బంధింపబడును; భూమిమీద మీరు వేటిని విప్పుదురో, అవి పరలోకమందును విప్ప బడునని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను.

పేతురుకు 16:19లో ఉన్నట్టుగానే బంధించడానికి, విడుదల చెయ్యడానికి ఆ శిష్యులందరికీ అధికారం ఉన్నట్టుగా ఇక్కడ రాసి ఉంది.

19. మరియు మీలో ఇద్దరు తాము వేడుకొను దేనినిగూర్చియైనను భూమిమీద ఏకీభవించినయెడల అది పరలోకమందున్న నాతండ్రివలన వారికి దొరకునని మీతో చెప్పుచున్నాను.

ఈ వాగ్దానం సంఘ క్రమశిక్షణ విషయాలకు సంబంధించినది. సంఘం ఏ రకంగా ప్రార్థిస్తే దేవుడు జవాబిస్తాడో తెలియజేసే మాట ఇది. మనసులోనూ, ఉద్దేశాల్లోనూ, ప్రయోజనాల్లోనూ, నమ్మకంలోనూ ఐక్యత ఉండాలి. దీన్ని సాధించగలగడం అంత తేలిక కాదు.

20. ఏలయనగా ఇద్దరు ముగ్గురు నా నామమున ఎక్కడ కూడి యుందురో అక్కడ నేను వారి మధ్యన ఉందునని చెప్పెను.

ఇది కూడా స్థానిక సంఘం గురించే. క్రీస్తు తమ మధ్య ఉండాలంటే సంఘం చాలా పెద్దదిగా ఉండనక్కరలేదు. యేసు తాను ఒకే సమయంలో అనేక చోట్ల ఉంటానని వాగ్దానం చేస్తున్నాడు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా అనేక స్థానిక సంఘాలు ఆయన పేరట ఒకే సమయంలో సమకూడుతూ ఉంటాయి. యేసు వాటన్నిటితోనూ ఉంటాడు. మత్తయి 28:20 పోల్చి చూడండి. ఒకే ఒక సమయంలో అన్ని స్థలాల్లో ఉండగల ఏకైక దేవునికే ఇది సాధ్యం. దేవుని స్వభావంలో తానూ భాగస్వామినని యేసుకు తెలుసు. ఫిలిప్పీయులకు 2:6; లూకా 2:11 నోట్స్ చూడండి.

21. ఆ సమయమున పేతురు ఆయనయొద్దకు వచ్చి ప్రభువా, నా సహోదరుడు నాయెడల తప్పిదము చేసిన యెడల నేనెన్నిమారులు అతని క్షమింపవలెను? ఏడు మారులమట్టుకా? అని అడిగెను.

వ 15. సోదరుణ్ణి ఏడు సార్లు క్షమించడం దేవుడు కోరినదానికి సరిపోతుందని పేతురు భావించాడు.

22. అందుకు యేసు అతనితో ఇట్లనెను ఏడుమారులు మట్టుకే కాదు, డెబ్బది ఏళ్ల మారులమట్టుకని నీతో చెప్పుచున్నాను.

దేవుని నియమం ప్రకారం మనం ఇతరులను క్షమించవలసిన పర్యాయాలకు నిజంగా హద్దు అంటూ లేదన్నమాట. ఇక్కడ యేసు చెప్పబోతున్న ఉదాహరణ ఇందుకు మంచి కారణాన్ని తెలియజేస్తున్నది. దేవుని పిల్లలు ఇతరుల్ని ఎన్నిసార్లు క్షమించినా, దేవుడు వారిని క్షమించిన పర్యాయాలతో పోల్చుకుంటే అది లెక్కలోకి రాదు.

23. కావున పరలోకరాజ్యము, తన దాసులయొద్ద లెక్క చూచుకొన గోరిన యొక రాజును పోలియున్నది.

ఇది బైబిలంతటిలోకీ క్షమాపణ గురించి అతి శ్రేష్టమైన భాగాల్లో ఒకటి. ఇందులో కొన్ని ప్రాముఖ్యమైన పాఠాలను మనం నేర్చుకోవచ్చు. పరలోక రాజ్యం గురించి నోట్ మత్తయి 4:17. దేవుడు కూడా మనుషుల విషయంలో లెక్కలు రాస్తాడు. తరువాత వాటిని బట్టి ప్రతిఫలమిస్తాడు. ఇలా చేయడం మంచిది, న్యాయమైనది కాబట్టి ఇలా చేస్తాడు.

24. అతడు లెక్క చూచుకొన మొదలుపెట్టినప్పుడు, అతనికి పదివేల తలాంతులు అచ్చియున్న యొకడు అతనియొద్దకు తేబడెను.

దేవునికి విరుద్ధంగా మన పాపం అతి గొప్ప రుణంలాగా ఉంది (మత్తయి 6:12 చూడండి). ఈ మనిషి బాకీ కొన్ని కోట్ల రూపాయిలకు సమానం. మత్తయి 25:15 నోట్ చూడండి.

25. అప్పు తీర్చుటకు వానియొద్ద ఏమియు లేనందున, వాని యజమానుడు వానిని, వాని భార్యను, పిల్లలను వానికి కలిగినది యావత్తును అమ్మి, అప్పు తీర్చవలెనని ఆజ్ఞాపించెను.

ఈ సేవకుడు తన యజమానికి బాకీ ఉన్న మొత్తాన్ని డబ్బుగా గానీ సేవల రూపంలో గానీ తీర్చగలగడం బొత్తిగా అసాధ్యం. అలానే దేవునికి మన రుణాన్ని చెల్లించగలగడం మనలో ఎవరికైనా సరే పూర్తిగా అసాధ్యం. మన మంచి పనుల ద్వారా దాన్ని చెల్లించే ప్రయత్నం చేద్దామా. అవి మురికి గుడ్డల్లా ఉన్నాయి (యెషయా 64:6). మంచి పనులని మనుషులు ఎంచేవి నిజ దేవుని దృష్టిలో ఎందుకూ కొరగానివి. జీవిత కాలమంతా చేసిన మంచి పనులన్నీ కలిసి ఒక్క పాపాన్నికూడా తుడిచి పెట్టలేవు. మన దగ్గర ఉన్న డబ్బును ఆయనకిద్దామా, ఒక్క ఆత్మ ఈ లోకమంతటికన్నా విలువైనది (మత్తయి 16:26). వెండి బంగారాలిచ్చి మన క్షమాపణను కొనుక్కోలేము (కీర్తనల గ్రంథము 49:7-8; 1 పేతురు 1:18). దేవునికి మన బాకీ చెల్లించేందుకు మన దగ్గర చిల్లిగవ్వ కూడా లేదు. బాకీ రాబట్టుకునేందుకు బాకీ పడ్డవాణ్ణి అమ్మేయడం పురాతన ప్రపంచంలో వాడుక. లేవీయకాండము 25:39; 2 రాజులు 4:1 చూడండి. మనల్ని మనం అమ్ముకున్నా, మన వారందరినీ అమ్మినా దేవునినుంచి క్షమాపణను కొనుక్కోగలగడం అసాధ్యం.

26. కాబట్టి ఆ దాసుడు అతని యెదుట సాగిలపడి మ్రొక్కి నాయెడల ఓర్చుకొనుము, నీకు అంతయు చెల్లింతునని చెప్పగా

తన దుస్థితివల్ల పుట్టిన తెగువలో భయంతో అసాధ్యమైనదాన్ని చేస్తానని ఇతడు మాట ఇస్తున్నాడు. దేవుని నుంచి ఏదైనా పాందాలని తలచుకున్నప్పుడు చెల్లించడానికి అసాధ్యమైన ఇలాంటి మొక్కుబళ్ళను మనుషులు అనేకం చేస్తుంటారు.

27. ఆ దాసుని యజమానుడు కనికర పడి, వానిని విడిచిపెట్టి, వాని అప్పు క్షమించెను.

ఇలాంటి అప్పు తీరడానికి ఒకే ఒక మార్గం ఉంది. అది ఉచిత కృప మార్గం. పశ్చాత్తాపపడి, నమ్మకం ఉంచిన పాపి చెల్లించవలసిన రుణాన్ని దేవుడు తన కనికరం చొప్పున పూర్తిగా క్షమించి, కొట్టివేస్తాడు. లూకా 24:46-47; అపో. కార్యములు 13:38-39; రోమీయులకు 3:23-26; కొలొస్సయులకు 2:13; తీతుకు 3:3-7.

28. అయితే ఆ దాసుడు బయటకు వెళ్లి తనకు నూరు దేనారములు అచ్చియున్న తన తోడిదాసులలో ఒకనినిచూచి, వాని గొంతుపట్టుకొనినీవు అచ్చియున్నది చెల్లింపు మనెను

నూరు దేనారాలు అంటే కొన్ని వందల రూపాయిలు మాత్రమే. మత్తయి 20:2 చూడండి. తన యజమానికి ఈ మనిషి బాకీ ఉన్న మొత్తానికీ ఈ చిన్న బాకీకి ఉన్న తేడాను చూడండి. మన సాటివారు మనపట్ల చేసిన పాపాలకూ, మనం దేవునికి వ్యతిరేకంగా చేసిన పాపాలకూ ఉన్న వ్యత్యాసం గమనించాలని ఈ తేడాను చూపుతున్నాడు యేసుప్రభువు. ఈ సేవకుడు కఠినంగా నిర్దయగా ప్రవర్తించాడు. అతనిపట్ల యజమాని చూపిన కృప అతని హృదయాన్ని మార్చలేదు.

29. అందుకు వాని తోడిదాసుడు సాగిలపడినా యెడల ఓర్చుకొనుము, నీకు చెల్లించెదనని వానిని వేడు కొనెను గాని

30. వాడు ఒప్పుకొనక అచ్చియున్నది చెల్లించువరకు వానిని చెరసాలలో వేయించెను.

31. కాగా వాని తోడి దాసులు జరిగినది చూచి, మిక్కిలి దుఃఖపడి, వచ్చి, జరిగినదంతయు తమ యజమానునికి వివరముగా తెలిపిరి.

ఒక క్రైస్తవుడు తన సాటి క్రైస్తవుణ్ణి ఇలా జాలి లేకుండా చేయడం చూస్తే దేవుని ప్రజలకు నివ్వెరపాటు, బాధ కలుగుతాయి.

32. అప్పుడు వాని యజమానుడు వానిని పిలిపించిచెడ్డ దాసుడా, నీవు నన్ను వేడుకొంటివి గనుక నీ అప్పంతయు క్షమించితిని;

ఇతరుల్ని క్షమించకుండా వారిపట్ల నిర్దయగా వ్యవహరించడం చెడుతనమని గమనించండి!

33. నేను నిన్ను కరుణించిన ప్రకారము నీవును నీ తోడిదాసుని కరుణింపవలసి యుండెను గదా అని వానితో చెప్పెను.

దేవుడు క్షమించే మనసు గల వాడైనట్టే తన పిల్లలు కూడా క్షమించేవారుగా ఉండాలని ఆయన ఉపదేశం, ఆదేశం – మత్తయి 5:7; మత్తయి 6:14-15; ఎఫెసీయులకు 4:32; మొ।।. ఇది దేవుని రాజ్యానికి చెందిన ఒక చట్టం. దీన్ని పాటించకపోతే ఎక్కడో, ఎప్పుడో తీవ్రమైన శిక్షను ఎదుర్కోవలసి వస్తుంది. ప్రభువు ఇక్కడ నేర్పిన ప్రధానమైన పాఠం బహుశా ఇదే (వ 35). క్షమాపణ మన హృదయంలోనుంచి రావాలే గాని కేవలం మాటలు చెప్పడం మూలంగా కాదని గమనించండి.

34. అందుచేత వాని యజమానుడు కోపపడి, తనకు అచ్చియున్నదంతయు చెల్లించు వరకు బాధ పరచువారికి వాని నప్పగించెను.

ఇతరుల్ని క్షమించని వ్యక్తిని దేవుడు శిక్షిస్తాడు. దేవుని పిల్లలు ఒకవేళ ఇతరులను క్షమించకపోతే ఈ జీవిత కాలంలో వారికి దాపురించే బాధల్ని, కష్టాల్ని ఈ “చిత్రహింస పెట్టేవారు” సూచిస్తున్నారని అనుకోవచ్చు. లేక, ఈ చెడ్డ దాసుడు పాపవిముక్తి, రక్షణ లేనివాడనుకుంటే రాబోయే నరక బాధలను సూచిస్తూ చెప్పిన మాట అనుకోవచ్చు. పాపవిముక్తి పొందిన వ్యక్తి ఇతరులను క్షమించకపోతే తన రక్షణను పోగొట్టుకుంటాడని ఈ ఉదాహరణ బోధిస్తున్నదనుకోవడానికి వీలు లేదు. పాపవిముక్తి పొందినవారు ఇతరులను క్షమిస్తారు (మత్తయి 6:14-15), వారు పాపవిముక్తిని కోల్పోయి నాశనం కాబోరు (యోహాను 6:39-40; యోహాను 10:28; రోమీయులకు 5:9; ఫిలిప్పీయులకు 1:6).

35. మీలో ప్రతివాడును తన సహోదరుని హృదయపూర్వకముగా క్షమింపనియెడల నా పరలోకపు తండ్రియు ఆ ప్రకారమే మీయెడల చేయుననెను.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible. Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible
Coming Soon

Shortcut Links
మత్తయి - Matthew : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |