Matthew - మత్తయి సువార్త 19 | View All

1. యేసు ఈ మాటలుచెప్పి చాలించిన తరువాత గలిలయనుండి యొర్దాను అద్దరినున్న యూదయ ప్రాంత ములకు వచ్చెను.

2. బహు జనసమూహములు ఆయనను వెంబడింపగా, ఆయన వారిని అక్కడ స్వస్థపరచెను.

మత్తయి 4:23; మత్తయి 9:35.

3. పరిసయ్యులు ఆయనను శోధింపవలెనని ఆయనయొద్దకు వచ్చిఏ హేతువుచేతనైనను పురుషుడు తన భార్యను విడనాడుట న్యాయమా? అని అడుగగా

పరిసయ్యుల గురించి నోట్ మత్తయి 3:7. వారు తరచుగా యేసును వలలో చిక్కించుకోవాలని చూశారు – మత్తయి 22:15, మత్తయి 22:18.

4. ఆయన సృజించిన వాడు ఆదినుండి వారిని పురుషునిగాను స్త్రీని గాను సృజించెననియు
ఆదికాండము 1:27, ఆదికాండము 5:2

ఆదికాండము 1:27.

5. ఇందు నిమిత్తము పురుషుడు తలిదండ్రులను విడిచి తన భార్యను హత్తుకొనును, వారిద్దరును ఏకశరీరముగా ఉందురని చెప్పెననియు మీరు చదువలేదా?
ఆదికాండము 2:24

ఆదికాండము 2:24.

6. కాబట్టి వారికను ఇద్దరుకాక ఏకశరీరముగా ఉన్నారు గనుక దేవుడు జతపరచినవారిని మనుష్యుడు వేరుపరచ కూడదని చెప్పెను.

ఎఫెసీయులకు 5:28-33.

7. అందుకు వారు ఆలాగైతే పరిత్యాగ పత్రికనిచ్చి ఆమెను విడనాడుమని మోషే యెందుకు ఆజ్ఞాపించెనని వారాయనను అడుగగా
ద్వితీయోపదేశకాండము 24:1-3

ద్వితీయోపదేశకాండము 24:1-4. యేసు మోషే ధర్మశాస్త్రంతో ఏకీభవించడం లేదని చూపించి ఆయన్ను నేరస్థుడిగా తీర్చాలని పరిసయ్యులు ప్రయత్నిస్తున్నారు. అయితే మోషే ధర్మశాస్త్రాన్ని వారు సరిగా అర్థం చేసుకోలేదు. మోషే విడాకులు తీసుకోవాలని ఆదేశించలేదు.

8. ఆయనమీ హృదయకాఠిన్యమును బట్టి మీ భార్యలను విడనాడ మోషే సెలవిచ్చెను, గాని ఆదినుండి ఆలాగు జరుగలేదు.

వారి హృదయాలు బండబారిపోయినవి కాబట్టి దేవుడు నియమించిన శ్రేష్ఠమైన మార్గం అనుసరిద్దామని అనుకోలేదు. అందుచేత అంతగా మంచిది కాని మార్గాన్ని అనుసరించేందుకు వారికి అనుమతి ఇవ్వడం జరిగింది. మనుషులు కోరుతున్నది, అది వారికి మంచిది కాకపోయినప్పటికీ కొన్ని సార్లు దేవుడు దాన్ని వారికిస్తాడు (కీర్తనల గ్రంథము 106:14-15).

9. మరియు వ్యభిచారము నిమిత్తమే తప్ప తన భార్యను విడనాడి మరియొకతెను పెండ్లిచేసికొనువాడు వ్యభిచారము చేయుచున్నా డనియు, విడనాడబడినదానిని పెండ్లిచేసికొనువాడు వ్యభిచారము చేయుచున్నాడనియు మీతో చెప్పు చున్నానని వారితోననెను.

విడాకులు ఇవ్వడం గురించి నోట్ మత్తయి 5:31-32.

10. ఆయన శిష్యులుభార్యాభర్తలకుండు సంబంధము ఇట్టిదైతే పెండ్లి చేసికొనుట యుక్తము కాదని ఆయనతో చెప్పిరి.

తేలిగ్గా విడాకులు తీసుకోవడమనే సదుపాయం ఉంది కాబట్టే ధైర్యంగా వివాహం చేసుకోగలమనీ, వివాహాన్ని సహించవచ్చనీ వారు అనుకుంటున్నట్టు ఉన్నారు! వివాహం గురించి వారికి ఉన్న చులకన భావాన్ని సరిదిద్దవలసి ఉంది.

11. అందు కాయన అనుగ్రహము నొందినవారు తప్ప మరి ఎవరును ఈ మాటను అంగీకరింపనేరరు.
ద్వితీయోపదేశకాండము 5:16

క్రీస్తు శిష్యులు కానివారు శిష్యులైనట్టుగా ఈ రీతిగా ప్రవర్తించాలని చూస్తే లాభం లేదు. క్రీస్తు చెప్పిన సూత్రాలు అన్ని సూత్రాలకన్న శ్రేష్ఠమైనవి. అవి ఆయన ప్రజలకే పరిమితం. ఇతరులు ఆయన శిష్యులు కానందువల్ల కలిగే ఫలితాలను అనుభవిస్తారు.

12. తల్లి గర్భమునుండి నపుంసకులుగా పుట్టినవారు గలరు, మనుష్యులవలన నపుంసకులుగా చేయబడిన నపుంసకులును గలరు, పరలోక రాజ్యమునిమిత్తము తమ్మును తామే నపుంసకులనుగా చేసి కొనిన నపుంసకులును గలరు. (ఈ మాటను) అంగీకరింప గలవాడు అంగీకరించును గాక అని వారితో చెప్పెను.

“పరలోక రాజ్యం కోసం”అంటే ఆ రాజ్యాన్ని పొందాలని ప్రయత్నించడం అని కాదు. ఏ ఆటంకమూ లేకుండా ఆ రాజ్యంలో సేవ చేయడంకోసం అని అర్థం (1 కోరింథీయులకు 7:7-8, 1 కోరింథీయులకు 7:26, 1 కోరింథీయులకు 7:32-35). ఇలా పెళ్ళి చేసుకోకుండా ఉండిపోవడం ఒకరి ఇష్టపూర్వకంగా చేసేదై ఉండాలి. బలవంతంగానో లేక ఏదో అధికారానికి తలవంచో కాదు. 1 తిమోతికి 4:1-3 పోల్చి చూడండి.

13. అప్పుడు ఆయన వారిమీద చేతులుంచి ప్రార్థన చేయవలెనని కొందరు చిన్నపిల్లలను ఆయనయొద్దకు తీసికొని వచ్చిరి.

మత్తయి 18:2-6 లోని సంఘటన తరువాత కూడా యేసు చిన్నపిల్లలను ఎంతగా ప్రేమిస్తాడో, వారిని దీవించాలని ఎంతగా కోరుతున్నాడో శిష్యులు బహుశా గ్రహించినట్టు లేదు.

14. ఆయన శిష్యులు, తీసికొనివచ్చిన వారిని గద్దింపగా యేసు చిన్నపిల్లలను అటంకపరచక వారిని నా యొద్దకు రానియ్యుడి; పరలోకరాజ్యము ఈలాటివారిదని వారితో చెప్పి

మత్తయి 18:2-4. బలం, హోదా లేని వారితో సమయం గడిపేందుకు యేసుకు ఎప్పుడూ ఇష్టమే. ఏ సమయంలోనైనా ఆయన సన్నిధికి రావడానికి చిన్నపిల్లలకు ఆహ్వానం ఉంది. వారిని తనతో ఉంచుకోవడం ఆయనకెంతో ఉల్లాసకరం. ఆయన వారిపై చేతులుంచి ఆశీర్వదించాడు. అయితే వారికి బాప్తిసం ఇవ్వలేదు. ఈ వచనాలు శిశువులకు బాప్తిసం ఇవ్వడం అనే సిద్ధాంతాన్ని నేర్పడం లేదు.

15. వారిమీద చేతులుంచి, అక్కడనుంచి లేచిపోయెను.

16. ఇదిగో ఒకడు ఆయనయొద్దకు వచ్చిబోధకుడా, నిత్యజీవము పొందుటకు నేను ఏ మంచి కార్యము చేయ వలెనని ఆయనను అడిగెను.

ముక్తిమార్గం గురించి ఇతనికి కొన్ని పొరపాటు అభిప్రాయాలున్నాయి. మంచి పనులు చేయడంద్వారా, లేక ఏదో ఒక బ్రహ్మాండమైన మంచి పని చేయడం ద్వారా విముక్తి సంపాదించుకోవచ్చు అనుకున్నాడు. శాశ్వత జీవం గురించి నోట్ యోహాను 3:16.

17. అందుకాయన మంచి కార్యమునుగూర్చి నన్నెందుకు అడుగుచున్నావు? మంచి వాడొక్కడే. నీవు జీవములో ప్రవేశింపగోరినయెడల ఆజ్ఞలను గైకొనుమని చెప్పెను. అతడు ఏ ఆజ్ఞలని ఆయనను అడుగగా
లేవీయకాండము 18:5

యేసు తాను మంచివాడు కాదు అనడం లేదు. ఆ మనిషి తనను కేవలం ఒక మనుషుడైన ఉపదేశకునిగా భావిస్తే గనుక తనను మంచివాడుగా అతడు ఎంచకూడదు. ఎందుకంటే మనుషులంతా పాపులే (రోమీయులకు 3:23). యేసు తన స్వంత శిష్యులను కూడా చెడ్డవారు అన్నాడు (మత్తయి 7:11). దేవుడొక్కడే మంచివాడనీ, యేసు అవతారమూర్తి అయిన దేవుడే గాని మానవమాత్రుడు కాదు (యోహాను 1:1, యోహాను 1:14, యోహాను 1:18; మొ।।) కాబట్టే ఆయన మంచివాడని ఆ యువకుడు గ్రహించేలా అతనికి కొంత జ్ఞానోదయం అవసరం. అంటే యేసు నిజంగా పూర్తిగా మంచివాడై ఉంటే ఆయన దేవుడే అయి ఉండాలి. ఆ యువకుడికి ఈ సంగతి తెలియాలి. తరువాత యేసు జీవానికి మార్గంగా దేవుని ఆజ్ఞలను చూపించాడు. లేవీయకాండము 18:5; గలతియులకు 3:12 నోట్స్. మంచి పనుల ద్వారా పాపవిముక్తి కలుగుతుందని యేసు బోధించడం లేదు. అలా చెప్పడం ఆయన బోధనలనూ, బైబిల్లో మిగతా చోట్ల స్పష్టంగా రాసి ఉన్న మాటలనూ వ్యతిరేకించడమే అవుతుంది (యోహాను 3:16; యోహాను 5:24; యోహాను 6:47; యోహాను 14:6; గలతియులకు 3:10-12; ఎఫెసీయులకు 2:8-9; తీతుకు 3:3-7). ఈ యువకుడు గానీ మరి ఏ మనిషీ గానీ దేవుని ఆజ్ఞలను ఎన్నడూ పూర్తిగా పాటించలేదని ఆయనకు తెలుసు. ఇంతకుముందే మంచివారెవరూ లేరని ఆయన చెప్పాడు. మనుషులు మంచివారు కాకపోతే దేవుని మంచి ఆజ్ఞల ప్రకారం బ్రతకరు, బ్రతకలేరు. ఆ యువకుడు ఇదంతా చక్కగా అర్థం చేసుకోవలసి ఉంది. ధర్మశాస్త్రం ఇవ్వడంలో ఉన్న ఒక ఉద్దేశం ఏమిటంటే మనుషులకు వారి భ్రష్ట స్థితిని తెలియజేయడమే (నిర్గమకాండము 19:21-25; రోమీయులకు 3:20; రోమీయులకు 7:7; గలతియులకు 3:24 నోట్స్ చూడండి). తాను దేవుని ఆజ్ఞలను పాటిస్తూనే ఉన్నానని అతడు చెప్పినప్పటికీ నిజానికి అతడలా చెయ్యడం లేదని యేసు అతనికి వెల్లడిస్తున్నాడు (వ 20).

18. యేసు నరహత్య చేయవద్దు, వ్యభిచరింప వద్దు, దొంగిలవద్దు, అబద్ధ సాక్ష్యము పలుకవద్దు, తలిదండ్రు లను సన్మానింపుము,
నిర్గమకాండము 20:13-16, ద్వితీయోపదేశకాండము 5:17-20

నిర్గమకాండము 20:13-16; లేవీయకాండము 19:18. ఈ చివరి ఆజ్ఞ ఆ మనిషికి తన పాపాన్ని గుర్తించగలిగేలా కళ్ళు తెరిపించి ఉండవలసింది గానీ అలా జరగలేదు.

19. నిన్నువలె నీ పొరుగువానిని ప్రేమింపవలెను అనునవియే అని చెప్పెను.
నిర్గమకాండము 20:12, లేవీయకాండము 19:18

20. అందుకు ఆ ¸యౌవనుడు ఇవన్నియు అనుసరించుచునే యున్నాను; ఇకను నాకు కొదువ ఏమని ఆయనను అడిగెను.

అతడు నీతి విషయంలో మచ్చ లేకుండా జీవిస్తూ, బయటి విషయాల్లో పది ఆజ్ఞలను అక్షరార్థంగా పాటిస్తూ ఉన్నాడనుకోవచ్చు. ఘోరమైన పాపాల మూలంగా చెడిపోకుండా శుభ్రమైన జీవితం గడిపే నీతిమంతులకు ఇతడు ఉదాహరణ. అయితే తన సాటి మనిషిని ఇతడు తనను ప్రేమించుకొన్నట్టే ప్రేమించలేదు.

21. అందుకు యేసు–నీవు పరిపూర్ణుడవగుటకు కోరినయెడల, పోయి నీ ఆస్తిని అమ్మి బీదలకిమ్ము, అప్పుడు పరలోకమందు నీకు ధనము కలుగును; నీవు వచ్చి నన్ను వెంబడించుమని అతనితో చెప్పెను.

తన సాటివాణ్ణి ఎప్పుడూ తనలాగా ప్రేమించానని అతడన్నాడు. అయితే అతని ఆస్తినంతా తన స్వంతానికే ఉంచుకున్నాడు. “నీ సాటిమనిషి పట్ల నీకు ప్రేమ ఉంటే నీ చర్యల ద్వారా దాన్ని రుజువు చెయ్యాలి. మాటలు మాత్రమే సరిపోవు” అంటున్నాడు యేసు. అంటే మనమంతా మన ఆస్తులన్నీ అమ్మేసి ఇతరులకు పంచిపెట్టెయ్యాలని యేసు చెపుతున్నాడా? మన ధనం, ఆస్తులపట్ల మనకున్న ప్రీతి ఆయన్ను అనుసరించనీయకుండా అడ్డగిస్తూ ఉంటే పై ప్రశ్నకు జవాబు “అవును!” శిష్యులంతా తమ హృదయాల్లో ఉన్నదంతా పరిత్యజించి ఆయనకు తమ హృదయాలను సమర్పించాలని చెప్పాడు (లూకా 14:33). మనుషులు నెరవేర్చవలసిన మరో ఆజ్ఞ ఉంది (మత్తయి 22:37; ద్వితీయోపదేశకాండము 6:5). ఈ యువకుడు దాన్ని కూడా పాటించలేదు. అతడు దేవుణ్ణి ప్రేమించవలసినంతగా ప్రేమించాడూ అంటే ఆయనకోసం తనకున్నదంతా సంతోషంగా ఇచ్చివేయగలిగేవాడు. అయితే వాస్తవానికి అతడు తన పొరుగువాణ్ణి గానీ దేవుణ్ణి గానీ ప్రేమించలేదు. తనను, తన ఆస్తినే ప్రేమించాడు.

22. అయితే ఆ ¸యౌవనుడు మిగుల ఆస్తిగలవాడు గనుక ఆ మాట విని వ్యసనపడుచు వెళ్లి పోయెను.
కీర్తనల గ్రంథము 62:10

తాను ఆ పరీక్షలో ఓడిపోయినందుకూ, ఓడిపోయానని గ్రహించినందుకూ అతడు నొచ్చుకున్నాడు. అతడికి శాశ్వత జీవమూ, ఈ జీవితంలో తాను పొందగలిగినదంతా కూడా కావాలి. యేసు దీనికి ఒప్పుకోవడం లేదని అతడు గ్రహించాడు. యేసుప్రభువు తన శిష్యుల జీవితాల్లో స్వార్థాన్ని రాజ్యమేలనియ్యడు. వారు దేవుణ్ణీ ధనాన్నీ కూడా సేవించలేరు (మత్తయి 6:24). మనందరం కూడా ఇక్కడే పరీక్షకు గురి అవుతాం. నిజానికి మనం దేవుడిచ్చిన డబ్బు, ఆస్తులు – అవి ఎంత ఎక్కువైనా, తక్కువైనా – వాటితో ఏం చేస్తాం అనే విషయంలో క్షణక్షణం అనుదినం పరీక్షకు గురి అవుతూనే ఉన్నాం.

23. యేసు తన శిష్యులను చూచి ధనవంతుడు పరలోక రాజ్యములో ప్రవేశించుట దుర్లభమని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను.

స్వార్థంతో సంపదలకూ ఆస్తులకూ అంటి పెట్టుకొని, దేవునికంటే వాటికి పై స్థానం ఇవ్వజూపే మనిషి భ్రష్ట స్వభావం మూలానే వస్తుంది చిక్కంతా.

24. ఇదిగాక ధనవంతుడు పరలోక రాజ్యములో ప్రవేశించుటకంటె సూదిబెజ్జములో ఒంటె దూరుట సులభమని మీతో చెప్పుచున్నాననెను.

25. శిష్యులు ఈ మాట విని మిక్కిలి ఆశ్చర్యపడిఆలాగైతే ఎవడు రక్షణపొందగలడని అడుగగా

సిరిసంపదల పట్ల ఆశ వారు, వీరని గాక దాదాపుగా అందరికీ ఉంటుందని శిష్యులకు తెలుసు. అంతేగాక పాత ఒడంబడిక గ్రంథంలో తరచుగా సంపదలు దేవుని ఆశీర్వాదాలకు గుర్తు అనికూడా వారికి తెలుసు (ఆదికాండము 24:35; యోబు 42:10 పోల్చి చూడండి).

26. యేసు వారిని చూచిఇది మనుష్యులకు అసాధ్యమే గాని దేవునికి సమస్తమును సాధ్యమని చెప్పెను.
ఆదికాండము 18:14, యోబు 42:2, జెకర్యా 8:6

ఇక్కడ ధనికులకు మాత్రమే గాక మనుషులందరికీ వర్తించే సాధారణ సూత్రం ఒకటి కనిపిస్తున్నది. మనుషులు రక్షణ సంపాదించుకోవడం కష్టతరం మాత్రమే కాదు. వారు స్వంత ప్రయత్నాల ద్వారా సాధించడం పూర్తిగా అసాధ్యం (యోహాను 3:3-8; యోహాను 6:44; అపో. కార్యములు 13:38-39; రోమీయులకు 5:6; రోమీయులకు 8:3; యిర్మియా 13:23). అయితే మనిషి చేయలేనిది దేవుడు చేయగలడు. ఆయన కేవలం తన కృప మూలంగా మనుషులకు పాపవిముక్తి ఇస్తాడు (రోమీయులకు 6:23; ఎఫెసీయులకు 2:8-9).

27. పేతురుఇదిగో మేము సమస్తమును విడిచిపెట్టి నిన్ను వెంబడించితివిు గనుక మాకేమి దొరకునని ఆయనను అడుగగా

మత్తయి 4:18-22. “ఇహలోక ధనం కాకపోతే మరి ఇక ప్రతిఫలం ఏమిటి?” అని ఈ ప్రశ్నకు అర్థమేమో అనిపిస్తున్నది. సంపదలకంటే మంచిది ఏముంది? అని పేతురు ఆలోచించాడా ఏమిటి? ఈ ప్రశ్నను బట్టి అతని మనస్సు ఆధ్యాత్మికం కాదని తెలుస్తున్నది. మత్తయి 20:1-16 లో ఉన్న ఉదాహరణలో యేసు ఇలాంటి మనసు ఉన్నవారిని మందలించాడు.

28. యేసు వారితో ఇట్లనెను(ప్రపంచ) పునర్జననమందు మనుష్య కుమారుడు తన మహిమగల సింహాసనముమీద ఆసీనుడై యుండునపుడు నన్ను వెంబడించిన మీరును పండ్రెండు సింహాసనములమీద ఆసీనులై ఇశ్రాయేలు పండ్రెండు గోత్రములవారికి తీర్పుతీర్చుదురు.
దానియేలు 7:9-10

“నవ యుగం”– అపో. కార్యములు 3:21; రోమీయులకు 8:19-22; యెషయా 11వ అధ్యాయం చూడండి. “సింహాసనం”– మత్తయి 25:31; లూకా 1:32-33; దానియేలు 7:14; యెషయా 9:6-7; కీర్తనల గ్రంథము 2:6-9. పన్నెండు సింహాసనాలు ఆయనతో బాటు వారికి ఉండే అధికారాన్ని సూచిస్తూ ఉన్నాయి – లూకా 22:28-30; ప్రకటన గ్రంథం 3:21; ప్రకటన గ్రంథం 20:4. ఈ వచనంలో ఇస్రాయేల్ అనేమాట అక్షరాలా ఇస్రాయేల్ జాతి అనే అర్థాన్ని ఇవ్వడం లేదా? అపో. కార్యములు 1:6-7; రోమీయులకు 11:25-29; ప్రకటన గ్రంథం 7:4 పోల్చి చూడండి.

29. నా నామము నిమిత్తము అన్నదమ్ములనైనను అక్క చెల్లెండ్రనైనను తండ్రినైనను తల్లి నైనను పిల్లలనైనను భూములనైనను ఇండ్లనైనను విడిచిపెట్టిన ప్రతివాడును నూరురెట్లు పొందును; ఇదిగాక నిత్య జీవమును స్వతంత్రించుకొనును.

హృదయపూర్వకంగా క్రీస్తును అనుసరించడం అంటే ఒక నూతన ఆధ్యాత్మిక ప్రదేశంలోకి పయనించడం. శిష్యుల విషయంలో వారికి అనేకమంది తల్లులు, తండ్రులు, తోబుట్టువులు, పిల్లలు అవుతారు. అనేకమంది తమ ఇళ్ళు తెరిచి వారిని ఆహ్వానిస్తారు. క్రీస్తులేని స్థితిలో మనుషులకు కలిగే సంబంధాలకంటే అవకాశాలకంటే నూరురెట్లు శ్రేష్ఠమైన, ధన్యకరమైన, అర్థవంతమైన సంబంధాలు, అవకాశాలు శిష్యులకు కలుగుతాయి (మత్తయి 12:48-49; యోహాను 17:20-23; 1 కోరింథీయులకు 3:21-23; 1 కోరింథీయులకు 12:12-27 పోల్చి చూడండి). వారి వారసత్వం మరింత ఉన్నతమైన జీవం – శాశ్వత జీవం (వ 16).

30. మొదటివారు అనేకులు కడపటివారగుదురు, కడపటివారు మొదటివారగు దురు.

మత్తయి 20:16; మార్కు 10:31; లూకా 13:30. ఈ లోకంలో (క్రైస్తవ సంఘాల్లో కూడా) ఉన్నత పదవుల్లో ఉండేవారు, ఘనులుగా ఎంచబడేవారు అనేకమంది రాబోయే లోకంలో తాము చాలా తక్కువ స్థాయిలో ఉన్నట్టూ, ఇతరులు నీచంగా ఎంచి అణగద్రొక్కిన వారు ఉన్నత స్థాయిలో ఉన్నట్టూ చూస్తారు. వినయవంతులకు, తమను తాము అల్పులుగా ఎంచుకునేవారికి ఇవి ఆదరణకరమైన మాటలు. అధికారాన్నీ పదవినీ ఆశించేవారికి ఇది హెచ్చరిక.


Shortcut Links
మత్తయి - Matthew : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |

Support & Donate Us | Google Play Store | సజీవ వాహిని - Sajeeva Vahini 2009-2023. info@sajeevavahini.com
Sajeeva Vahini, Hyderabad & Chennai, India. SajeevaVahini.org Email: , . Whatsapp: 8898 318 318 or call us: +918898318318
Content on this website is prepared manually by Sajeeva Vahini, India. Our Content is free and open to use for any kind of distrubution. We request to carry a physical bible to churches rather than using bible on mobile or tablets. Please email any information for any suspected content/audio subject to piracy/copyright act on this website can be considered/removed. Which can help us to improve better. Note: we dont have any data/content related to Life Way Study Bible as a part of Sajeeva Vahini Notes or Verse Explanations.