Matthew - మత్తయి సువార్త 21 | View All

1. తరువాత యెరూషలేమునకు సమీపించి ఒలీవచెట్ల కొండదగ్గర ఉన్న బేత్పగేకు వచ్చినప్పుడు యేసు తన శిష్యులలో ఇద్దరిని చూచి

ఆలీవ్ కొండ జెరుసలంకు తూర్పువైపున ఉంది. ఆ కొండ పైనుంచి దిగువన ఉన్న నగరాన్ని చూడవచ్చు.

2. మీ యెదుటనున్న గ్రామమునకు వెళ్లుడి; వెళ్లగానే కట్టబడియున్న యొక గాడి దయు దానితోనున్న యొక గాడిదపిల్లయు మీకు కన బడును. వాటిని విప్పి నాయొద్దకు తోలుకొని రండి;

వేరే చోట ఏం జరుగుతున్నదో తెలుసుకో గలిగిన క్రీస్తు శక్తికి ఇది ఉదాహరణ.

3. ఎవడైనను మీతో ఏమైనను అనిన యెడలఅవి ప్రభువు నకు కావలసియున్నవని చెప్పవలెను, వెంటనే అతడు వాటిని తోలి పెట్టునని చెప్పి వారిని పంపెను.

4. ప్రవక్తవలన చెప్పబడినది నెరవేరునట్లు ఇది జరిగెను, అదే మనగా

జెకర్యా 9:9. రాజు తన రాజ నగరంలోకి ఊరేగింపుగా వెళ్తున్నాడు. ఇది అహంభావం లేని సాధుశీలికి తగిన నగర ప్రవేశం మత్తయి 11:29. “సీయోను కుమారి” అంటే జెరుసలం. “కుమారి” పై నోట్ యెషయా 1:8; యెషయా 23:12.

5. ఇదిగో నీ రాజు సాత్వికుడై, గాడిదను భారవాహక పశువుపిల్లయైన చిన్న గాడిదను ఎక్కినీయొద్దకు వచ్చుచున్నాడని సీయోను కుమారితో చెప్పుడి అనునది.
యెషయా 62:11, జెకర్యా 9:9

ఏమేం జరుగుతున్నదో తెలిసి, ఏం చెయ్యాలో అతి స్పష్టమైన ఆదేశాలు ఇవ్వగలిగిన రాజును సేవించే అవకాశం, అధిక్యత క్రైస్తవులది. వారు చేయవలసినదల్లా విధేయత చూపడమే.

6. శిష్యులు వెళ్లి యేసు తమకాజ్ఞాపించిన ప్రకారము చేసి

7. ఆ గాడిదను దాని పిల్లను తోలుకొని వచ్చి వాటిమీద తమ బట్టలు వేయగా ఆయన బట్టలమీద కూర్చుండెను.

8. జనసమూహములోను అనేకులు తమ బట్టలు దారిపొడుగున పరచిరి; కొందరు చెట్లకొమ్మలు నరికి దారిపొడుగున పరచిరి.

2 రాజులు 9:13 పోల్చి చూడండి.

9. జనసమూహములలో ఆయనకు ముందు వెళ్లుచుండినవారును వెనుక వచ్చుచుండిన వారును దావీదు కుమారునికి జయము ప్రభువు పేరట వచ్చువాడు స్తుతింపబడునుగాక సర్వోన్నతమైన స్థలములలో జయము అని కేకలు వేయుచుండిరి.
కీర్తనల గ్రంథము 118:25-26

“జయం”– ఇది హీబ్రూ పదం “హోసన్నా” నుంచి తర్జుమా చేయబడింది. పూర్వం దీనికి అర్థం “రక్షించు” అని చేసే ప్రార్థన. కాలక్రమేణ అది సంస్తుతులను వెల్లడి చేసే మాట అయింది. ఇది రక్షించగలిగినవాడు ఇక్కడే ఉన్నాడని సూచిస్తూ ఆయన్ను స్తుతించే పదం. “దావీదు కుమారుడు” గురించి నోట్ మత్తయి 1:1. కొందరు యేసును అభిషిక్తుడుగా, దేవుడు నియమించిన రాజుగా అంగీకరించేందుకు సిద్ధమయ్యారు.

10. ఆయన యెరూషలేము లోనికి వచ్చినప్పుడు పట్టణమంతయుఈయన ఎవరో అని కలవరపడెను.

యేసు జెరుసలంలో గడిపిన సమయం చాలా తక్కువ. అక్కడ బహిరంగంగా ఆయన ఎక్కువ పరిచర్య చేయలేదు. నాయకులకు తెలుసు గానీ ప్రజలకు ఆయనెవరో తెలియదు.

11. జనసమూహము ఈయన గలిలయలోని నజరేతువాడగు ప్రవక్తయైన యేసు అని చెప్పిరి.

12. యేసు దేవాలయములో ప్రవేశించి క్రయవిక్రయములు చేయువారినందరిని వెళ్లగొట్టి, రూకలు మార్చువారి బల్లలను గువ్వలమ్మువారి పీఠములను పడద్రోసి

మార్కు 11:11, మార్కు 11:15-18; లూకా 19:45-47; యోహాను 2:12-16. యేసు సాధుశీలి, అహంభావం లేనివాడు (మత్తయి 11:29). అయితే దేవుని ప్రతిష్ఠకు భంగం కలుగుతున్న సందర్భంలో మాత్రం సింహం లాగా ధైర్యశాలి, దుర్మార్గాన్ని తుడిచిపెట్టెయ్యడంలో మహా బలశాలి (ప్రకటన గ్రంథం 5:5). ఆయన జెరుసలం ప్రవేశించిన మరుసటి రోజున ఆ సంఘటన జరిగిందని మార్కు శుభవార్తలో స్పష్టంగా ఉంది.

13. నా మందిరము ప్రార్థన మందిరమనబడును అని వ్రాయబడియున్నది, అయితే మీరు దానిని దొంగల గుహగా చేసెడివారనెను.
యెషయా 56:7, యెషయా 60:7, యిర్మియా 7:11

“దోపిడీ దొంగలు”– యెషయా 56:7; యిర్మియా 7:11. ఏకైక పవిత్ర సత్యదేవుని ఆరాధనకు నియమించిన ఆవరణంలోనే అలా ఆరాధించేందుకు వచ్చిన ప్రజలను వారు మోసం చేస్తున్నారు. వారి పేరాశకూ వక్రబుద్ధికీ దేవుని కుమారుని కోపం రగులుకుంది. ఒక మనిషికి కోపం తెప్పించేదాన్ని బట్టి అతని వ్యక్తిత్వం, స్వభావం పసిగట్టవచ్చు. వ 15 పోల్చి చూడండి. మతం ముసుగులో ధనం సంపాదించాలని చూచేవారు వీరు. వీరి తరువాత చాలామంది వచ్చారు (యోహాను 12:4-6; 1 తిమోతికి 6:5; యూదా 1:11 చూడండి). ఈరోజుల్లో కూడా ఇలాంటివారు బోలెడంతమంది ఉన్నారు. ఆ సమయంలో క్రీస్తు ఈ విషయంలో ఎంత కోపం చూపాడో, ఇప్పుడూ అంతే కోపంగా ఉన్నాడు.

14. గ్రుడ్డివారును కుంటివారును దేవాలయములో ఆయన యొద్దకు రాగా ఆయన వారిని స్వస్థపరచెను.

15. కాగా ప్రధానయాజకులును శాస్త్రులును ఆయన చేసిన వింతలను, దావీదు కుమారునికి జయము అని దేవాలయములో కేకలు వేయుచున్న చిన్నపిల్లలను చూచి కోపముతో మండిపడి
కీర్తనల గ్రంథము 118:25

“యాజులు” గురించి నోట్ నిర్గమకాండము 28:1. దేవాలయం ఆవరణలో జరుగుతున్న చీకటి వ్యాపారాలను చూచి వారు మండిపడలేదు. కానీ గొప్ప మేలు జరిగిందనీ, అందువల్ల దేవునికి గొప్ప మహిమ చేకూరిందనీ మండిపడ్డారు. మనిషిలోని భ్రష్ట స్వభావం ఇలాంటిదే. నిజానికి వారి కోపాన్ని ఎక్కువగా రేపినదేమిటంటే యేసును “దావీదు కుమారుడు” (అంటే ఇస్రాయేల్‌వారి అభిషిక్తుడు) అనడం. దీన్ని అంగీకరించాలనే మనసు వారికి లేకపోయింది.

16. వీరు చెప్పుచున్నది వినుచున్నావా? అని ఆయనను అడిగిరి. అందుకు యేసు వినుచున్నాను; బాలురయొక్కయు చంటిపిల్లలయొక్కయు నోటస్తోత్రము సిద్ధింపజేసితివి అను మాట మీరెన్నడును చదువలేదా? అని వారితో చెప్పి
కీర్తనల గ్రంథము 8:2

“మీరెన్నడూ చదవలేదా?”– మత్తయి 12:3, మత్తయి 12:5; మత్తయి 19:4; మత్తయి 21:42; మత్తయి 22:31. పాత ఒడంబడికను వివరించి చెప్పడంలో తాము ఆరితేరినవాళ్ళుగా తమను తాము హెచ్చించుకున్నారు గానీ అనేకమైన ముఖ్య విషయాల్లో వారికి గ్రహింపు లేదు. ఇలాంటివారు నేడూ మనమధ్య ఉన్నారు. ఇక్కడ యేసు కీర్తనల గ్రంథము 8:2 ను చెప్తున్నాడు.

17. వారిని విడిచి పట్టణమునుండి బయలుదేరి బేతని యకు వెళ్లి అక్కడ బసచేసెను.

బేతనీ ఆలీవ్ కొండ శిఖరం అవతల తూర్పున జెరుసలంకు 3 కిలోమీటర్ల దూరాన ఉన్న గ్రామం.

18. ఉదయమందు పట్టణమునకు మరల వెళ్లుచుండగా ఆయన ఆకలిగొనెను.

{Mat,4,2]. యేసుకు మానవ స్వభావం, దేవ స్వభావం రెండూ ఉన్నాయి.

19. అప్పుడు త్రోవప్రక్కను ఉన్న యొక అంజూరపుచెట్టును చూచి, దానియొద్దకు రాగా, దానియందు ఆకులు తప్ప మరేమియు కనబడలేదు గనుక దానిని చూచి–ఇకమీదట ఎన్నటికిని నీవు కాపు కాయ కుందువుగాక అని చెప్పెను; తక్షణమే ఆ అంజూరపుచెట్టు ఎండిపోయెను.

సాధారణంగా అంజూరుచెట్టుకు ఆకులతోబాటు కాయలు కూడా రావడం, లేక కొన్ని సార్లు ఆకులు పూర్తిగా రాకమునుపే కాయలు ఉండడం కద్దు. అంజూరు చెట్లకు ఆకులు, కాయలు ఉండే సమయం అప్పటికి ఇంకా రాకపోయినా ఒక చెట్టుకు నిండుగా ఆకులున్నాయంటే కాయలు కూడా ఉండి తీరాలి (మార్కు 11:13). అది ఏప్రిల్ నెల. సాధారణంగా పూర్తిగా ఆకులు, కాయలు జూన్ నాటికి గాని కనిపించవు. ఈ చెట్టు దారిన పోయేవారిని మోసగిస్తున్నది. తనకు లేనిది ఉన్నట్టుగా చెప్తున్నది. ఒక విధంగా చూస్తే అది ఇస్రాయేల్ జాతికీ, జెరుసలం నగరానికీ దృష్టాంతంగా ఉంది. లూకా 13:6-9 పోల్చి చూడండి. ఎంతో ఉందని చెప్పుకుంటూ, కొంచెమే ఫలించే ఏ వ్యక్తికైనా సంఘానికైనా కూడా ఇది సూచనగా ఉంది. కాయలు లేకుండా గుబురుగా ఆకులుంటే లాభం ఏముంది? కొన్ని సార్లు బైబిల్లో చెట్లు జాతులనూ వ్యక్తులనూ సూచిస్తాయి (మత్తయి 3:10; మత్తయి 7:16-20; కీర్తనల గ్రంథము 1:3; కీర్తనల గ్రంథము 37:35; కీర్తనల గ్రంథము 52:8; కీర్తనల గ్రంథము 92:12; యిర్మియా 11:16-17; యెహెఙ్కేలు 17:22-24). ఇక్కడ ఈ అంజూరు చెట్టు ఇస్రాయేల్‌కు సూచనగా ఉందని రాసిలేదు గానీ ఇది అసాధ్యం ఏమీ కాదు. ఇస్రాయేల్‌కు కూడా పుష్కలంగా ఆకులున్నాయి గానీ కాయలు లేవు, లేదా కొద్దిగా మాత్రమే ఉన్నాయి. వ 43; యెషయా 5:1-4 పోల్చిచూడండి.

20. శిష్యులదిచూచి ఆశ్చర్యపడిఅంజూరపు చెట్టు ఎంత త్వరగా ఎండిపోయెనని చెప్పుకొనిరి.

21. అందుకు యేసు–మీరు విశ్వాసముగలిగి సందేహపడకుండినయెడల, ఈ అంజూరపుచెట్టునకు జరిగిన దానిని చేయుట మాత్రమే కాదు, ఈ కొండను చూచి నీవు ఎత్తబడి సముద్రములో పడవేయబడుదువు గాకని చెప్పినయెడల, ఆలాగు జరుగునని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను.

ఈ అంజూరుచెట్టు ద్వారా యేసు తన శిష్యులకు నేర్పిన పాఠం ఇస్రాయేల్ పైకి రాబోయే తీర్పును గురించి కాదు, విశ్వాసంలో ఉన్న బలప్రభావాల గురించే. నమ్మకం లేకుండా చేసే ప్రార్థనలో శక్తి ఉండకపోవచ్చు గానీ విశ్వాసంతో చేసిన ప్రార్థన గొప్ప కార్యాలు సాధించగలదు – మత్తయి 17:20; మార్కు 11:23-24; లూకా 17:6; యాకోబు 1:6; యాకోబు 5:16.

22. మరియు మీరు ప్రార్థనచేయునప్పుడు వేటిని అడుగుదురో అవి (దొరకినవని) నమ్మినయెడల మీరు వాటినన్నిటిని పొందుదురని వారితో చెప్పెను.

23. ఆయన దేవాలయములోనికి వచ్చి బోధించు చుండగా ప్రధానయాజకులును ప్రజల పెద్దలును ఆయనయొద్దకు వచ్చిఏ అధికారమువలన నీవు ఈ కార్యములు చేయుచున్నావు? ఈ అధికారమెవడు నీకిచ్చెనని అడుగగా

యేసు చేస్తున్న పనులకు యూదుల మత నాయకుల ఆమోదం లేదనీ, అందువల్ల ఆ పనులు చేయడానికి ఆయనకు హక్కు లేదనీ వారి ఉద్దేశం.

24. యేసు నేనును మిమ్ము నొక మాట అడుగుదును; అది మీరు నాతో చెప్పినయెడల, నేనును ఏ అధికారమువలన ఈ కార్యములు చేయుచున్నానో అది మీతో చెప్పుదును.

ఈ వ్యక్తులు ధైర్యం లేనివారూ, అన్యాయస్థులూ అని యేసుకు తెలుసు. సత్యం అంటే వారికి ఇష్టం లేదు. కేవలం ఆయన్ను ఎదిరించి ఓడించాలనే మొండిపట్టు వాళ్ళది. అందువల్ల ఆయన వారిని ఒక సందిగ్థ స్థితిలో పడేశాడు. వారు తమ గుణాన్ని తమ జవాబు మూలంగా బయట పెట్టడంతో ఇక వారితో మాట్లాడవలసిన అవసరం ఆయనకు లేకుండా పోయింది.

25. యోహాను ఇచ్చిన బాప్తిస్మము ఎక్కడనుండి కలిగినది? పరలోకమునుండి కలిగినదా, మనుష్యులనుండి కలిగినదా? అని వారినడిగెను. వారుమనము పరలోక మునుండి అని చెప్పితిమా, ఆయనఆలాగైతే మీరెందుకు అతని నమ్మలేదని మనలనడుగును;

26. మనుష్యులవలననని చెప్పితిమా, జనులకు భయపడుచున్నాము; అందరు యోహానును ప్రవక్త అని యెంచుచున్నారని తమలో తాము ఆలోచించుకొని మాకు తెలియదని యేసునకు ఉత్తరమిచ్చిరి

27. అందుకాయనఏ అధికారమువలన ఈ కార్యములు నేను చేయుచున్నానో అదియు మీతో చెప్పను.

28. మీకేమి తోచుచున్నది? ఒక మనుష్యునికి ఇద్దరు కుమారులుండిరి. అతడు మొదటివానియొద్దకు వచ్చికుమారుడా, నేడు పోయి ద్రాక్షతోటలో పని చేయుమని చెప్పగా

ఈ చిన్న ఉదాహరణను యేసు యూదా మత నాయకులకు చెప్పాడు. దాని అర్థం స్పష్టమే. వ 18,19లోని అంజూరు చెట్టు సంఘటనను అర్థం చేసుకోవడంలో కూడా ఇది తోడ్పడుతుంది. ఇందులో పెద్ద కొడుకు వ 32లోని సుంకంవారినీ వేశ్యలనూ సూచిస్తున్నాడు. వారు దేవుని సేవకుల్లాగా నటించలేదు. బహిరంగంగా ఆయనకు ఎదురు తిరిగి తమకిష్టం వచ్చినట్టు చేశారు. గానీ తరువాత మనసు మార్చుకుని దేవుని ఇష్టం నెరవేర్చారు. చిన్నకొడుకు మత నాయకులను సూచిస్తున్నాడు. వారు దేవునికి లోబడుతున్నామని గొప్పగా చెప్పుకున్నారు గాని వాస్తవంగా అలా లోబడలేదు, తమ అంతరంగంలోని అవిధేయత, కపటం గురించి పశ్చాత్తాపపడలేదు.

29. వాడుపోను అని యుత్తరమిచ్చెను గాని పిమ్మట మనస్సు మార్చుకొని పోయెను.

30. అతడు రెండవవానియొద్దకు వచ్చి ఆ ప్రకారమే చెప్పగా వాడుఅయ్యా, పోదుననెను గాని పోలేదు. ఈ యిద్దరిలో ఎవడు తండ్రి యిష్టప్రకారము చేసినవాడని వారి నడిగెను.

31. అందుకు వారుమొదటివాడే అనిరి. యేసుసుంకరులును వేశ్యలును మీకంటె ముందుగా దేవుని రాజ్యములో ప్రవేశించుదురని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాను.

32. యోహాను నీతి మార్గమున మీయొద్దకు వచ్చెను, మీరతనిని నమ్మలేదు; అయితే సుంకరులును వేశ్య లును అతనిని నమ్మిరి; మీరు అది చూచియు అతనిని నమ్ము నట్లు పశ్చాత్తాపపడక పోతిరి.

33. మరియొక ఉపమానము వినుడి. ఇంటి యజమాను డొకడుండెను. అతడు ద్రాక్షతోట నాటించి, దాని చుట్టు కంచె వేయించి, అందులో ద్రాక్షలతొట్టి తొలి పించి, గోపురము కట్టించి, కాపులకు దాని గుత్తకిచ్చి, దేశాంతరము పోయెను.
యెషయా 5:1-7

ఈ ఉదాహరణ కూడా యూదా మత నాయకులను ఉద్దేశించి చెప్పినదే. దీని అర్థం బహు స్పష్టంగా ఉంది. యేసు దేవుని రాజ్యం గురించి మాట్లాడుతున్నాడు (వ 43). భూస్వామి (వ 33) అంటే దేవుడు. ద్రాక్షతోట అంటే ఇస్రాయేల్ జాతి. కీర్తనల గ్రంథము 80:8-11; యెషయా 5:1-4; యిర్మియా 12:10 చూడండి. గోడ ఇతర జాతులనుండి యూదుల్ని ప్రత్యేకించడానికి సూచన (నిర్గమకాండము 19:4-6; లేవీయకాండము 20:24; 1 రాజులు 8:53 చూడండి). కావలి గోపురం అంటే ఆ జాతిని శత్రువులనుండి రక్షించాలన్న గట్టి కోరికకు సూచన. ద్రాక్షగానుగ తొట్టి అంటే ఆ తోటద్వారా కొంత పంటను రాబట్టుకోవాలన్న ఉద్దేశానికి సూచన. రైతులు యూదుల నాయకులు. “వెళ్ళిపోయాడు”– అద్భుత కార్యాల ద్వారా ఇస్రాయేల్‌ను కనానుదేశంలో నాటిన తరువాత దేవుడు కొంతవరకు తెర వెనక్కు తప్పుకున్నట్టుగా ఉంది. పంట గురించి అడగడానికి వచ్చినవారు (వ 34) దేవుని ప్రవక్తలు (యిర్మియా 7:25; యిర్మియా 25:4; యిర్మియా 26:5). వ 35,36లో దేవుడు తమ దగ్గరికి పంపిన ప్రవక్తలను ఇస్రాయేల్ వారు ఏం చేశారో క్లుప్తంగా రాసివుంది (మత్తయి 5:12; మత్తయి 23:30-37; అపో. కార్యములు 7:52; హెబ్రీయులకు 11:36-38 కూడా చూడండి). వ 37లోని కుమారుడు యేసుప్రభువు. వ 38,39లో యేసుప్రభువుకు యూదుల నాయకులు ఏం చేస్తారో ముందుగా తెలియజేస్తున్న మాటలు ఉన్నాయి. యూదుల నాయకులు ఈ ఉదాహరణ తమ విషయంలో నిజమని గుర్తించుకోవాలనీ (వ 40), తమ మాటల ద్వారా తమకే తీర్పు తీర్చుకోవాలనీ యేసు ఉద్దేశం.

34. పండ్లకాలము సమీపించినప్పుడు పండ్లలో తన భాగము తీసికొని వచ్చుటకు ఆ కాపుల యొద్దకు తన దాసులనంపగా

35. ఆ కాపులు అతని దాసులను పట్టుకొని, యొకని కొట్టిరి యొకని చంపిరి, మరి యొకనిమీద రాళ్లు రువ్విరి.

36. మరల అతడు మునుపటి కంటె ఎక్కువమంది ఇతర దాసులను పంపగా వారు వీరిని ఆ ప్రకారమే చేసిరి.

37. తుదకు నా కుమారుని సన్మానించెదరనుకొని తన కుమారుని వారి యొద్దకు పంపెను.

38. అయినను ఆ కాపులు కుమారుని చూచి ఇతడు వారసుడు; ఇతనిని చంపి ఇతని స్వాస్థ్యము తీసికొందమురండని తమలో తాము చెప్పుకొని

39. అతని పట్టుకొని ద్రాక్షతోట వెలుపట పడవేసి చంపిరి.

40. కాబట్టి ఆ ద్రాక్షతోట యజమానుడు వచ్చినప్పుడు ఆ కాపుల నేమి చేయుననెను.

41. అందుకు వారుఆ దుర్మార్గులను కఠిన ముగా సంహరించి, వాటివాటి కాలములయందు తనకు పండ్లను చెల్లించునట్టి ఇతరకాపులకు ఆ ద్రాక్షతోట గుత్తకిచ్చునని ఆయనతో చెప్పిరి.

తమకు రాబోయే శిక్షనే తాము చెప్తున్నామని వారికి తెలియదు.

42. మరియయేసు వారిని చూచి ఇల్లు కట్టువారు నిషేధించిన రాయి మూలకు తలరాయి ఆయెను. ఇది ప్రభువువలననే కలిగెను. ఇది మన కన్నులకు ఆశ్చర్యము అను మాట మీరు లేఖనములలో ఎన్నడును చదువలేదా?
కీర్తనల గ్రంథము 118:22-23

ఈ ఉదాహరణలోని ఆధ్యాత్మిక వివరణను యేసుప్రభువు ఇక్కడ చెప్తున్నాడు. కీర్తనల గ్రంథము 118:22-23 లో ఉన్న “కట్టేవారు తీసి పారవేసిన రాయి” ఆయనే. దేవుడు తన ద్రాక్షతోటను (తన రాజ్యాన్ని) తన కుమారుణ్ణి నిరాకరించిన యూద జాతి (యోహాను 1:11) దగ్గర్నుంచి తీసివేసి ఇతరులకిస్తాడు. ఇతరులంటే క్రీస్తును స్వీకరించే ఇతర జాతులవారు. కొద్ది కాలంలోనే సంఘాల్లో ఇతర జాతులవారే అధిక సంఖ్యాకులయ్యారు (ఇప్పటికీ ఇలానే ఉంది). యేసుప్రభువును అభిషిక్తుడుగా, ప్రభువుగా, రక్షకుడుగా స్వీకరించనివారి గతిని వ 44 వెల్లడిస్తున్నది. అపో. కార్యములు 4:11; రోమీయులకు 9:32-33; 1 పేతురు 2:6-8 పోల్చి చూడండి. “లేఖనాలు” (వ 42) – పాత ఒడంబడిక గ్రంథం (యోహాను 2:22; యోహాను 10:35; 2 తిమోతికి 3:16).

43. కాబట్టి దేవుని రాజ్యము మీ యొద్దనుండి తొల గింపబడి, దాని ఫలమిచ్చు జనులకియ్యబడునని మీతో చెప్పుచున్నాను.

44. మరియు ఈ రాతిమీద పడువాడు తునకలైపోవును గాని అది ఎవనిమీద పడునో వానిని నలి చేయుననెను.
యెషయా 8:14-15, దానియేలు 2:34-35, దానియేలు 2:44-45

45. ప్రధానయాజకులును పరిసయ్యులును ఆయన చెప్పిన ఉపమానములను విని, తమ్మును గూర్చియే చెప్పెనని గ్రహించి

46. ఆయనను పట్టుకొన సమయము చూచుచుండిరి గాని జనులందరు ఆయనను ప్రవక్తయని యెంచిరి గనుక వారికి భయపడిరి.

ఈ ఉదాహరణ వారికి కలిగే శిక్షను గురించి హెచ్చరించింది. పశ్చాత్తాపపడి దాని నుంచి తప్పించుకునే మార్గాన్ని వారు వెతకలేదు. వారి పాపాన్ని, అపనమ్మకాన్ని వెల్లడి చేసినవాడి నోరు మూయించే దారులే వెతికారు. మనిషిలోని భ్రష్ట హృదయం ఎలాంటిదో దీని మూలంగా నేర్చుకోండి. వారు చేసిన పొరపాటే చెయ్యకుండా చూసుకోండి.Shortcut Links
మత్తయి - Matthew : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |