Matthew - మత్తయి సువార్త 25 | View All

1. పరలోకరాజ్యము, తమ దివిటీలు పట్టుకొని పెండ్లి కుమారుని ఎదుర్కొనుటకు బయలుదేరిన పదిమంది కన్యకలను పోలియున్నది.

1. paralōkaraajyamu, thama diviṭeelu paṭṭukoni peṇḍli kumaaruni edurkonuṭaku bayaludherina padhimandi kanyakalanu pōliyunnadhi.

2. వీరిలో అయిదుగురు బుద్ధిలేని వారు, అయిదుగురు బుద్ధిగలవారు.

2. veerilō ayiduguru buddhilēni vaaru, ayiduguru buddhigalavaaru.

3. బుద్ధి లేనివారు తమ దివిటీలు పట్టుకొని తమతోకూడ నూనె తీసికొనిపోలేదు.

3. buddhi lēnivaaru thama diviṭeelu paṭṭukoni thamathookooḍa noone theesikonipōlēdu.

4. బుద్ధిగలవారు తమ దివిటీలతోకూడ సిద్దెలలో నూనె తీసి కొనిపోయిరి.

4. buddhigalavaaru thama diviṭeelathookooḍa siddelalō noone theesi konipōyiri.

5. పెండ్లికుమారుడు ఆలస్యము చేయగా వారందరు కునికి నిద్రించు చుండిరి.

5. peṇḍlikumaaruḍu aalasyamu cheyagaa vaarandaru kuniki nidrin̄chu chuṇḍiri.

6. అర్ధరాత్రివేళ ఇదిగో పెండ్లికుమారుడు, అతనిని ఎదుర్కొన రండి అను కేక వినబడెను.

6. ardharaatrivēḷa idigō peṇḍlikumaaruḍu, athanini edurkona raṇḍi anu kēka vinabaḍenu.

7. అప్పుడు ఆ కన్యకలందరు లేచి తమ దివిటీలను చక్కపరచిరి గాని

7. appuḍu aa kanyakalandaru lēchi thama diviṭeelanu chakkaparachiri gaani

8. బుద్ధిలేని ఆ కన్యకలు మా దివిటీలు ఆరిపోవుచున్నవి గనుక మీ నూనెలో కొంచెము మాకియ్యుడని బుద్ధిగలవారినడిగిరి.

8. buddhilēni aa kanyakalu maa diviṭeelu aaripōvuchunnavi ganuka mee noonelō kon̄chemu maakiyyuḍani buddhigalavaarinaḍigiri.

9. అందుకు బుద్ధిగల కన్యకలుమాకును మీకును ఇది చాలదేమో, మీరు అమ్మువారియొద్దకు పోయి కొనుక్కొనుడని చెప్పిరి.

9. anduku buddhigala kanyakalumaakunu meekunu idi chaaladhemō, meeru ammuvaariyoddhaku pōyi konukkonuḍani cheppiri.

10. వారు కొనబోవుచుండగా పెండ్లికుమారుడు వచ్చెను, అప్పుడు సిద్ధపడి యున్నవారు అతనితో కూడ పెండ్లి విందుకు లోపలికి పోయిరి;

10. vaaru konabōvuchuṇḍagaa peṇḍlikumaaruḍu vacchenu, appuḍu siddhapaḍi yunnavaaru athanithoo kooḍa peṇḍli vinduku lōpaliki pōyiri;

11. అంతట తలుపు వేయబడెను. ఆ తరు వాత తక్కిన కన్యకలు వచ్చిఅయ్యా, అయ్యా, మాకు తలుపు తీయుమని అడుగగా

11. anthaṭa thalupu vēyabaḍenu. aa tharu vaatha thakkina kanyakalu vachi'ayyaa, ayyaa, maaku thalupu theeyumani aḍugagaa

12. అతడుమిమ్ము నెరుగనని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాననెను.

12. athaḍumimmu neruganani meethoo nishchayamugaa cheppuchunnaananenu.

13. ఆ దినమైనను గడియయైనను మీకు తెలియదు గనుక మెలకువగా ఉండుడి.

13. aa dinamainanu gaḍiyayainanu meeku teliyadu ganuka melakuvagaa uṇḍuḍi.

14. (పరలోకరాజ్యము) ఒక మనుష్యుడు దేశాంతరమునకు ప్రయాణమై తన దాసులను పిలిచి తన ఆస్తిని వారి కప్ప గించినట్లుండును.

14. (paralōkaraajyamu) oka manushyuḍu dheshaantharamunaku prayaaṇamai thana daasulanu pilichi thana aasthini vaari kappa gin̄chinaṭluṇḍunu.

15. అతడు ఒకనికి అయిదు తలాంతులను ఒకనికి రెండు, ఒకనికి ఒకటియు ఎవని సామర్థ్యము చొప్పున వానికిచ్చి, వెంటనే దేశాంతరము పోయెను.

15. athaḍu okaniki ayidu thalaanthulanu okaniki reṇḍu, okaniki okaṭiyu evani saamarthyamu choppuna vaanikichi, veṇṭanē dheshaantharamu pōyenu.

16. అయిదు తలాంతులు తీసికొనినవాడు వెళ్లి వాటితో వ్యాపారము చేసి, మరి అయిదు తలాంతులు సంపా దించెను.

16. ayidu thalaanthulu theesikoninavaaḍu veḷli vaaṭithoo vyaapaaramu chesi, mari ayidu thalaanthulu sampaa din̄chenu.

17. ఆలాగుననే రెండు తీసికొనినవాడు మరి రెండు సంపాదించెను.

17. aalaagunanē reṇḍu theesikoninavaaḍu mari reṇḍu sampaadhin̄chenu.

18. అయితే ఒక తలాంతు తీసికొనినవాడు వెళ్లి, భూమి త్రవ్వి తన యజమానుని సొమ్ము దాచిపెట్టెను.

18. ayithē oka thalaanthu theesikoninavaaḍu veḷli, bhoomi travvi thana yajamaanuni sommu daachipeṭṭenu.

19. బహు కాలమైన తరువాత ఆ దాసుల యజమానుడు వచ్చి వారియొద్ద లెక్క చూచుకొనెను.

19. bahu kaalamaina tharuvaatha aa daasula yajamaanuḍu vachi vaariyoddha lekka choochukonenu.

20. అప్పుడు అయిదు తలాంతులు తీసికొనినవాడు మరి అయిదు తలాంతులు తెచ్చి అయ్యా, నీవు నాకు అయిదు తలాంతులప్పగించి తివే; అవియుగాక మరి యయిదు తలాంతులు సంపాదించితినని చెప్పెను.

20. appuḍu ayidu thalaanthulu theesikoninavaaḍu mari ayidu thalaanthulu techi ayyaa, neevu naaku ayidu thalaanthulappagin̄chi thivē; aviyugaaka mari yayidu thalaanthulu sampaadhin̄chithinani cheppenu.

21. అతని యజమానుడు భళా, నమ్మకమైన మంచి దాసుడా, నీవు ఈ కొంచెములో నమ్మకముగా ఉంటివి, నిన్ను అనేకమైనవాటిమీద నియమించెదను, నీ యజమానుని సంతోషములో పాలుపొందుమని అతనితో చెప్పెను.

21. athani yajamaanuḍu bhaḷaa, nammakamaina man̄chi daasuḍaa, neevu ee kon̄chemulō nammakamugaa uṇṭivi, ninnu anēkamainavaaṭimeeda niyamin̄chedanu, nee yajamaanuni santhooshamulō paalupondumani athanithoo cheppenu.

22. ఆలాగే రెండు తలాంతులు తీసికొనినవాడు వచ్చిఅయ్యా, నీవు నాకు రెండు తలాంతులప్పగించితివే అవియు గాక మరి రెండు తలాంతులు సంపాదించితినని చెప్పెను.

22. aalaagē reṇḍu thalaanthulu theesikoninavaaḍu vachi'ayyaa, neevu naaku reṇḍu thalaanthulappagin̄chithivē aviyu gaaka mari reṇḍu thalaanthulu sampaadhin̄chithinani cheppenu.

23. అతని యజమానుడుభళా, నమ్మకమైన మంచి దాసుడా, నీవు ఈ కొంచెములో నమ్మకముగా ఉంటివి, నిన్ను అనేకమైనవాటిమీద నియమించెదను, నీ యజమా నుని సంతోషములో పాలు పొందుమని అతనితో చెప్పెను.

23. athani yajamaanuḍubhaḷaa, nammakamaina man̄chi daasuḍaa, neevu ee kon̄chemulō nammakamugaa uṇṭivi, ninnu anēkamainavaaṭimeeda niyamin̄chedanu, nee yajamaa nuni santhooshamulō paalu pondumani athanithoo cheppenu.

24. తరువాత ఒక తలాంతు తీసికొనినవాడును వచ్చి అయ్యా, నీవు విత్తనిచోట కోయువాడవును, చల్లని చోట పంట కూర్చుకొనువాడవునైన కఠినుడవని నేనెరుగు దును

24. tharuvaatha oka thalaanthu theesikoninavaaḍunu vachi ayyaa, neevu vitthanichooṭa kōyuvaaḍavunu, challani chooṭa paṇṭa koorchukonuvaaḍavunaina kaṭhinuḍavani nēnerugu dunu

25. గనుక నేను భయపడి, వెళ్లి నీ తలాంతును భూమిలో దాచిపెట్టితిని; ఇదిగో నీది నీవు తీసికొనుమని చెప్పెను.

25. ganuka nēnu bhayapaḍi, veḷli nee thalaanthunu bhoomilō daachipeṭṭithini; idigō needi neevu theesikonumani cheppenu.

26. అందుకు అతని యజమానుడు వానిని చూచి సోమరివైన చెడ్డదాసుడా, నేను విత్తనిచోట కోయువాడను, చల్లని చోట పంట కూర్చుకొనువాడనని నీవు ఎరుగుదువా?

26. anduku athani yajamaanuḍu vaanini chuchi sōmarivaina cheḍḍadaasuḍaa, nēnu vitthanichooṭa kōyuvaaḍanu, challani chooṭa paṇṭa koorchukonuvaaḍanani neevu eruguduvaa?

27. అట్లయితే నీవు నా సొమ్ము సాహుకారులయొద్ద ఉంచ వలసి యుండెను; నేను వచ్చి వడ్డితోకూడ నా సొమ్ము తీసికొనియుందునే అని చెప్పి

27. aṭlayithē neevu naa sommu saahukaarulayoddha un̄cha valasi yuṇḍenu; nēnu vachi vaḍḍithookooḍa naa sommu theesikoniyundunē ani cheppi

28. ఆ తలాంతును వాని యొద్దనుండి తీసివేసి, పది తలాంతులు గలవాని కియ్యుడి.

28. aa thalaanthunu vaani yoddhanuṇḍi theesivēsi, padhi thalaanthulu galavaani kiyyuḍi.

29. కలిగిన ప్రతివానికి ఇయ్యబడును అతనికి సమృద్ధి కలుగును; లేనివానియొద్దనుండి వానికి కలిగినదియు తీసి వేయబడును.

29. kaligina prathivaaniki iyyabaḍunu athaniki samruddhi kalugunu; lēnivaaniyoddhanuṇḍi vaaniki kaliginadhiyu theesi vēyabaḍunu.

30. మరియు పనికిమాలిన ఆ దాసుని వెలుపటి చీకటిలోనికి త్రోసివేయుడి; అక్కడ ఏడ్పును పండ్లు కొరుకుటయు ఉండుననెను.

30. mariyu panikimaalina aa daasuni velupaṭi chikaṭilōniki trōsivēyuḍi; akkaḍa ēḍpunu paṇḍlu korukuṭayu uṇḍunanenu.

31. తన మహిమతో మనుష్యకుమారుడును ఆయనతో కూడ సమస్త దూతలును వచ్చునప్పుడు ఆయన తన మహిమగల సింహాసనముమీద ఆసీనుడై యుండును.
కీర్తనల గ్రంథము 72:2-4, కీర్తనల గ్రంథము 110:6, జెకర్యా 14:5

31. thana mahimathoo manushyakumaaruḍunu aayanathoo kooḍa samastha doothalunu vachunappuḍu aayana thana mahimagala sinhaasanamumeeda aaseenuḍai yuṇḍunu.

32. అప్పుడు సమస్త జనములు ఆయనయెదుట పోగు చేయబడుదురు; గొల్లవాడు మేకలలోనుండి గొఱ్ఱెలను వేరుపరచునట్లు ఆయన వారిని వేరుపరచి
యెహెఙ్కేలు 34:17

32. appuḍu samastha janamulu aayanayeduṭa pōgu cheyabaḍuduru; gollavaaḍu mēkalalōnuṇḍi gorrelanu vēruparachunaṭlu aayana vaarini vēruparachi

33. తన కుడివైపున గొఱ్ఱెలను ఎడమవైపున మేక లను నిలువబెట్టును.

33. thana kuḍivaipuna gorrelanu eḍamavaipuna mēka lanu niluvabeṭṭunu.

34. అప్పుడు రాజు తన కుడివైపున ఉన్నవారిని చూచి నా తండ్రిచేత ఆశీర్వదింపబడినవార లారా, రండి; లోకము పుట్టినది మొదలుకొని మీకొరకు సిద్ధపరచబడిన రాజ్యమును స్వతంత్రించుకొనుడి.

34. appuḍu raaju thana kuḍivaipuna unnavaarini chuchi naa thaṇḍrichetha aasheervadhimpabaḍinavaara laaraa, raṇḍi; lōkamu puṭṭinadhi modalukoni meekoraku siddhaparachabaḍina raajyamunu svathantrin̄chukonuḍi.

35. నేను ఆకలిగొంటిని, మీరు నాకు భోజనము పెట్టితిరి; దప్పి గొంటిని, నాకు దాహమిచ్చితిరి, పరదేశినై యుంటిని నన్ను చేర్చుకొంటిరి;
యెషయా 58:7

35. nēnu aakaligoṇṭini, meeru naaku bhōjanamu peṭṭithiri; dappi goṇṭini, naaku daahamichithiri, paradheshinai yuṇṭini nannu cherchukoṇṭiri;

36. దిగంబరినై యుంటిని, నాకు బట్ట లిచ్చితిరి; రోగినైయుంటిని, నన్ను చూడవచ్చితిరి; చెర సాలలో ఉంటిని నాయొద్దకు వచ్చితిరని చెప్పును
యెషయా 58:7

36. digambarinai yuṇṭini, naaku baṭṭa lichithiri; rōginaiyuṇṭini, nannu chooḍavachithiri; chera saalalō uṇṭini naayoddhaku vachithirani cheppunu

37. అందుకు నీతిమంతులుప్రభువా, యెప్పుడు నీవు ఆకలిగొనియుండుట చూచి నీకాహారమిచ్చి తివిు? నీవు దప్పిగొని యుండుట చూచి యెప్పుడు దాహమిచ్చితివిు?

37. anduku neethimanthuluprabhuvaa, yeppuḍu neevu aakaligoniyuṇḍuṭa chuchi neekaahaaramichi thivi? neevu dappigoni yuṇḍuṭa chuchi yeppuḍu daahamichithivi?

38. ఎప్పుడు పరదేశివై యుండుట చూచి నిన్ను చేర్చుకొంటిమి? దిగంబరివై యుండుట చూచి బట్టలిచ్చితివిు?

38. eppuḍu paradheshivai yuṇḍuṭa chuchi ninnu cherchukoṇṭimi? Digambarivai yuṇḍuṭa chuchi baṭṭalichithivi?

39. ఎప్పుడు రోగివై యుండుటయైనను, చెరసాలలో ఉండుటయైనను, చూచి, నీయొద్దకు వచ్చితిమని ఆయనను అడిగెదరు.

39. eppuḍu rōgivai yuṇḍuṭayainanu, cherasaalalō uṇḍuṭayainanu, chuchi, neeyoddhaku vachithimani aayananu aḍigedaru.

40. అందుకు రాజుమిక్కిలి అల్పులైన యీ నా సహోదరులలో ఒకనికి మీరు చేసితిరి గనుక నాకు చేసితిరని నిశ్చ యముగా మీతో చెప్పుచున్నానని వారితో అనును.
సామెతలు 19:17, యెషయా 63:9

40. anduku raajumikkili alpulaina yee naa sahōdarulalō okaniki meeru chesithiri ganuka naaku chesithirani nishcha yamugaa meethoo cheppuchunnaanani vaarithoo anunu.

41. అప్పుడాయన యెడమవైపున ఉండువారిని చూచిశపింపబడినవారలారా, నన్ను విడిచి అపవాదికిని వాని దూతల కును సిద్ధపరచబడిన నిత్యాగ్నిలోనికి పోవుడి.

41. appuḍaayana yeḍamavaipuna uṇḍuvaarini chuchishapimpabaḍinavaaralaaraa, nannu viḍichi apavaadhikini vaani doothala kunu siddhaparachabaḍina nityaagnilōniki pōvuḍi.

42. నేను ఆకలిగొంటిని, మీరు నాకు భోజనము పెట్టలేదు; దప్పి గొంటిని, మీరు నాకు దాహమియ్యలేదు;

42. nēnu aakaligoṇṭini, meeru naaku bhōjanamu peṭṭalēdu; dappi goṇṭini, meeru naaku daahamiyyalēdu;

43. పరదేశినై యుంటిని, మీరు నన్ను చేర్చుకొనలేదు; దిగంబరినై యుంటిని, మీరు నాకు బట్టలియ్యలేదు; రోగినై చెరసాలలో ఉంటిని, మీరు నన్ను చూడ రాలేదని చెప్పును.

43. paradheshinai yuṇṭini, meeru nannu cherchukonalēdu; digambarinai yuṇṭini, meeru naaku baṭṭaliyyalēdu; rōginai cherasaalalō uṇṭini, meeru nannu chooḍa raalēdani cheppunu.

44. అందుకు వారును ప్రభువా, మేమెప్పుడు నీవు ఆకలిగొని యుండుటయైనను, దప్పిగొనియుండుటయైనను, పరదేశివై యుండుటయైనను, దిగంబరివై యుండుటయైనను, రోగివై యుండుట¸ చెరసాలలో ఉండుటయైనను చూచి, నీకు ఉపచారము చేయకపోతిమని ఆయనను అడిగెదరు.

44. anduku vaarunu prabhuvaa, mēmeppuḍu neevu aakaligoni yuṇḍuṭayainanu, dappigoniyuṇḍuṭayainanu, paradheshivai yuṇḍuṭayainanu, digambarivai yuṇḍuṭayainanu, rōgivai yuṇḍuṭa, cherasaalalō uṇḍuṭayainanu chūchi, neeku upakaaramu chēyakapōthimani āyananu aḍigedaru.

45. అందుకాయన మిక్కిలి అల్పులైన వీరిలో ఒకనికైనను మీరు ఈలాగు చేయలేదు గనుక నాకు చేయలేదని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నానని వారితో అనును.
యెషయా 63:9

45. andukaayana mikkili alpulaina veerilō okanikainanu meeru eelaagu cheyalēdu ganuka naaku cheyalēdani meethoo nishchayamugaa cheppuchunnaanani vaarithoo anunu.

46. వీరు నిత్యశిక్షకును నీతిమంతులు నిత్యజీవమునకును పోవుదురు.
దానియేలు 12:2

46. veeru nityashikshakunu neethimanthulu nityajeevamunakunu pōvuduru.


Shortcut Links
మత్తయి - Matthew : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |

Support & Donate Us | Google Play Store | సజీవ వాహిని - Sajeeva Vahini 2009-2023. info@sajeevavahini.com
Sajeeva Vahini, Hyderabad & Chennai, India. SajeevaVahini.org Email: , . Whatsapp: 8898 318 318 or call us: +918898318318
Content on this website is prepared manually by Sajeeva Vahini, India. Our Content is free and open to use for any kind of distrubution. We request to carry a physical bible to churches rather than using bible on mobile or tablets. Please email any information for any suspected content/audio subject to piracy/copyright act on this website can be considered/removed. Which can help us to improve better. Note: we dont have any data/content related to Life Way Study Bible as a part of Sajeeva Vahini Notes or Verse Explanations.