Matthew - మత్తయి సువార్త 25 | View All

1. పరలోకరాజ్యము, తమ దివిటీలు పట్టుకొని పెండ్లి కుమారుని ఎదుర్కొనుటకు బయలుదేరిన పదిమంది కన్యకలను పోలియున్నది.

“అప్పుడు”– 24వ అధ్యాయంలో ఉన్నట్టుగా ఈ యుగాంతం రోజుల్లో అని అర్థం. పరలోక రాజ్యం గురించి నోట్ మత్తయి 4:17. క్రీస్తు జీవించిన కాలంలో ఉండే సంప్రదాయాలను ఈ ఉదాహరణ ప్రతిబింబిస్తున్నది. పెళ్ళికొడుకు పెళ్ళికూతురి ఇంటికి వచ్చి ఆమెను తన ఇంట్లో జరిగే పెండ్లి విందుకు ఆమెను తీసుకువెళ్ళాలి. అతడి రాకకోసం ఈ పదిమంది కన్యలు ఎదురు చూస్తున్నారు. ఈ ఉదాహరణలో పెళ్ళికొడుకంటే యేసుప్రభువు. పెళ్ళికూతురంటే అనేకమంది వ్యక్తులతో కూడిన నిజ సంఘం (మత్తయి 9:15; ప్రకటన గ్రంథం 19:6-8 చూడండి). మరి ఈ పదిమంది కన్యలు ఎవరు? బహుశా వధువును వరుడి రాకకోసం సిద్ధం చేయవలసిన బాధ్యత ఉన్న సంఘ నాయకులు కావచ్చు (అంటే మత్తయి 24:45-49 లోని సేవకులు కావచ్చు. 2 కోరింథీయులకు 11:2 లో పౌలు చెప్పిన మాటలను పోల్చి చూడండి). లేక తాము నిజ సంఘంలో ఉన్నామని అనుకుంటూ క్రీస్తు రాజ్యంలో, రక్షణలో భాగం పంచుకోవాలని ఆశిస్తూ, బయటికి సంఘంగా కనిపించేదానిలో ఉన్నవారు కావచ్చు (బయటికి సంఘంగా కనిపించేదానిలో విశ్వాసులూ, అవిశ్వాసులు కూడా ఉన్నారు). ఒక వేళ ఈ కన్యలు ఈ చివరి రకం వారైతే, తెలివైనవారు, తెలివితక్కువ వారు అనే వ్యత్యాసం నిజమైన క్రైస్తవులకూ, అబద్ధ క్రైస్తవులకూ, దేవుని ఆత్మమూలంగా తిరిగి పుట్టినవారికీ (యోహాను 3:3-8), అలా పుట్టని వారికీ ఉన్న భేదాన్ని సూచిస్తుందన్నమాట.

2. వీరిలో అయిదుగురు బుద్ధిలేని వారు, అయిదుగురు బుద్ధిగలవారు.

తెలివైనవారు, తెలివితక్కువ వారు అంటే అర్థమేమిటో మత్తయి 7:24-27 లో అర్థం కనిపిస్తున్నది. సామెతలు గ్రంథంలో కూడా ఈ ఇద్దరి మధ్య తేడాను చూడండి (మత్తయి 1:7; మత్తయి 10:8, మత్తయి 10:14; మత్తయి 12:15; మత్తయి 13:16; మత్తయి 14:1, మత్తయి 4:8, మత్తయి 4:16; మత్తయి 16:22).

3. బుద్ధి లేనివారు తమ దివిటీలు పట్టుకొని తమతోకూడ నూనె తీసికొనిపోలేదు.

ఈ తెలివితక్కువ కన్యల దగ్గర అసలు నూనె ఎప్పుడూ లేదని దీన్నిబట్టి అనిపిస్తున్నది. బైబిల్లో కొన్ని సార్లు నూనె పవిత్రాత్మను సూచిస్తున్నది (నిర్గమకాండము 27:20 నోట్‌) క్రైస్తవులమని చెప్పుకునే వారిలోని తెలివైనవారిలో పవిత్రాత్మ ఉన్నాడు. తెలివి లేనివారిలో లేడు. చాలా విషయాల్లో ఈ పదిమందీ ఒకేవిధంగా కనిపిస్తున్నారు – అందరికీ కన్యలనే పేరు. అందరి దగ్గరా దీపాలున్నాయి. అందరూ పెళ్ళికొడుకును కలుసుకునేందుకు వెళ్ళినవారే. అయితే తెలివి లేనివారు ఒకే ఒక అవసరమైనది అంటే నూనె లేకుండా వెళ్ళారు. రోమీయులకు 8:9; యూదా 1:19 పోల్చి చూడండి. బయటికి క్రైస్తవులుగా కనిపిస్తూ లోపల క్రైస్తవులు కానివారెందరో ఉన్నారు. అలాంటివారు కాయలు లేని చెట్లు, నీరు లేని మేఘాలు, నూనె లేని దీపాలు.

4. బుద్ధిగలవారు తమ దివిటీలతోకూడ సిద్దెలలో నూనె తీసి కొనిపోయిరి.

5. పెండ్లికుమారుడు ఆలస్యము చేయగా వారందరు కునికి నిద్రించు చుండిరి.

“ఆలస్యం చేస్తూ ఉంటే”అనే మాటల మూలంగా (వ 19లో కూడా “చాలా కాలం తరువాత” అనే మాటల మూలంగా కూడా) క్రీస్తు తన రెండో రాకడ అప్పుడప్పుడే ఉండదన్నట్టు సూచిస్తున్నాడు. వారంతా “నిద్రపోయారు” అని గమనించండి. జ్ఞానవంతులు కూడా ఉండవలసినంత చురుకుగా మెళకువగా అస్తమానం ఉండరు. సంఘ చరిత్రలో బాగా కునికి నిద్రపోయిన కాలాలు అక్కడక్కడా వచ్చాయి.

6. అర్ధరాత్రివేళ ఇదిగో పెండ్లికుమారుడు, అతనిని ఎదుర్కొన రండి అను కేక వినబడెను.

యుగాంత కాలంలో క్రీస్తు రాకడ ఆసన్నమైందని తెలిపే హెచ్చరికలు, సూచనలు ఉంటాయి. ఇవి నిజ సంఘ సభ్యుల్ని వెన్నుతట్టి లేపుతాయి.

7. అప్పుడు ఆ కన్యకలందరు లేచి తమ దివిటీలను చక్కపరచిరి గాని

8. బుద్ధిలేని ఆ కన్యకలు మా దివిటీలు ఆరిపోవుచున్నవి గనుక మీ నూనెలో కొంచెము మాకియ్యుడని బుద్ధిగలవారినడిగిరి.

వారు తమ దీపాలను వెలిగించబోయారు. తడిలేని వత్తి వెంటనే మండినట్టుంది గానీ మంట నిలువలేదు. వాస్తవమైన విశ్వాసులకూ దేవుని నిజమైన పిల్లలకూ ఉన్న కృప, దారిలో ప్రసరించే వెలుగు, దేవుని ఆత్మ లేనివారెవరికీ ఉండవు. క్రైస్తవులమని కేవలం బయటికి చెప్పుకోవడం అన్నది లోపలున్న లోటును ఎన్నటికైనా తీర్చడం అసాధ్యం.

9. అందుకు బుద్ధిగల కన్యకలుమాకును మీకును ఇది చాలదేమో, మీరు అమ్మువారియొద్దకు పోయి కొనుక్కొనుడని చెప్పిరి.

ఏ వ్యక్తికీ కూడా మోతాదు మించి దేవుని ఆత్మ బలప్రభావాలు ఉండవు. అంతేగాక ఎవరూ కూడా మరొకరికి దేవుని ఆత్మను అప్పుగా ఇవ్వలేరు. తమ దారిలో దేవుని ఆత్మ ప్రకాశింపజేసే వెలుగు అనుభవాన్ని ఇతరులకు ఇవ్వలేరు. అది దేవునినుంచి మాత్రమే రావలసిన వ్యక్తిగత అనుభవం. ప్రతి వ్యక్తీ దేవుని దగ్గరికి వెళ్ళి దాన్ని “కొనుక్కో” వలసిందే (యెషయా 55:1-3; సామెతలు 23:23; లూకా 11:13; ప్రకటన గ్రంథం 3:18). ఇది అలంకార భాష. దేవుని ఆత్మనెవరూ డబ్బిచ్చి కొనుక్కోలేరు. ఆయనలో ఉన్న బలప్రభావాలపై తమకు హక్కు కలగాలంటే డబ్బుతో అయ్యేపని కాదు. అపో. కార్యములు 8:18-21 చూడండి. ఈ “నూనె”ను కొనడానికి ఖర్చు చేయవలసినది మన డబ్బును కాదు, మనల్నే (మత్తయి 16:24-26; లూకా 14:33).

10. వారు కొనబోవుచుండగా పెండ్లికుమారుడు వచ్చెను, అప్పుడు సిద్ధపడి యున్నవారు అతనితో కూడ పెండ్లి విందుకు లోపలికి పోయిరి;

తాను వస్తానని చెప్పినట్టుగానే యేసు వస్తాడు. అప్పుడు ఆయన నిజ ప్రజలకు గొప్ప విందు ఉంటుంది – ప్రకటన గ్రంథం 19:9. అయితే సత్యాన్ని విని కూడా, దానికి లోబడనివారు అందులో ప్రవేశించకుండా అవకాశమనే తలుపు మూతబడుతుంది (లూకా 13:24-25; ఆదికాండము 7:13, ఆదికాండము 7:16; 2 కోరింథీయులకు 6:1-2; హెబ్రీయులకు 3:7-11 పోల్చి చూడండి) విశ్వాసంతో మన హృదయాలనే.

11. అంతట తలుపు వేయబడెను. ఆ తరు వాత తక్కిన కన్యకలు వచ్చిఅయ్యా, అయ్యా, మాకు తలుపు తీయుమని అడుగగా

సామెతలు 1:28-32 పోల్చి చూడండి.

12. అతడుమిమ్ము నెరుగనని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాననెను.

“మిమ్ములను ఎరగను”– సంఘంలో పాపవిముక్తి, రక్షణ లేనివారిని ఈ తెలివిలేని కన్యలు సూచిస్తున్నారనడానికి ఇది ఆధారం. మత్తయి 7:23 పోల్చి చూడండి. దీనికి యోహాను 10:14; 1 కోరింథీయులకు 8:3; 2 కోరింథీయులకు 2:19 లకు తేడా గమనించండి.

13. ఆ దినమైనను గడియయైనను మీకు తెలియదు గనుక మెలకువగా ఉండుడి.

మత్తయి 24:42, మత్తయి 24:44. ఈ ఉదాహరణనుంచి క్రీస్తు చూపుతున్న ఒకే ఒక గొప్ప పాఠం ఇదే – ఇందులో నేర్చుకోవలసిన ఇతర పాఠాలు మరింకేవీ లేవని కాదు. “మెళుకువగా ఉండండి” అంటే ఆధ్యాత్మికంగా సిద్ధమై ఉండండి అని అర్థం. ఈ ఉదాహరణలో పదిమంది కన్యలూ నిద్రపోయారు. కొంత సేపు ఒళ్ళు తెలియకుండా ఉన్నారు. అయినా వీరిలో ఐదుగురు వరుని రాక ప్రకటన కోసం సిద్ధంగానే ఉన్నారు. క్రైస్తవులను సిద్ధంగా ఉంచేది హృదయంలోని దేవుని ఆత్మ. ఆయన లేకుండా మత సారాంశమంతా అయినా, మంచిగా ఉందామన్న ఎన్ని ప్రయత్నాలైనా, వరుడైన క్రీస్తును కలుసుకోవాలన్న ఎంత ప్రయత్నమైనా వ్యర్ధమే. నిజమైన క్రైస్తవ జీవితంలో తప్పనిసరిగా ఉండవలసినది లేకుండా, అంటే క్రీస్తు ఆత్మ లేకుండా, క్రైస్తవ జీవితం గడపాలని ప్రయత్నించడం ఎంత బుద్ధి తక్కువ పనో! పవిత్రాత్మ గురించి నోట్స్ మత్తయి 3:11, మత్తయి 3:16; యోహాను 14:16-17; మొ।।.

14. (పరలోకరాజ్యము) ఒక మనుష్యుడు దేశాంతరమునకు ప్రయాణమై తన దాసులను పిలిచి తన ఆస్తిని వారి కప్ప గించినట్లుండును.

ఇందులో ఒక మనిషి అంటే యేసుప్రభువు. ఆయన ప్రయాణం పరలోకానికి. తన సేవకులకు ఆయన అప్పగించిన ఆస్తి తన రాజ్య సంబంధమైన విషయాలు (మత్తయి 21:43), భూమిపై ఆయన పనీ, ఆ పనిని చేసేందుకు ఆయనిచ్చే సామర్థ్యతలూ, ఆధారాలూ, వనరులూ.

15. అతడు ఒకనికి అయిదు తలాంతులను ఒకనికి రెండు, ఒకనికి ఒకటియు ఎవని సామర్థ్యము చొప్పున వానికిచ్చి, వెంటనే దేశాంతరము పోయెను.

“తలాంతులు”– అంటే సామర్థ్యతలు, ఆధారాలు, ఉచిత ఆధ్యాత్మిక వరాలు. దేవుని ప్రజల్లో కొందరికి ఇతరులకంటే ఇవి ఎక్కువ ఉంటాయి (రోమీయులకు 12:3-8; 1 కోరింథీయులకు 12:4-11). అయితే ఈ ఉదాహరణలోని ఒక ముఖ్యాంశం ఏమిటంటే సామర్థ్యతల్లో తేడాలు ఉన్నప్పటికీ నమ్మకంగా ఉండడంలో సమానత్వం ఉంటే సమానమైన బహుమతులు కలుగుతాయి. మొట్టమొదట తలాంతు అనే పదానికి అర్థం అంటే బరువును తెలిపే కొలమానం (దాదాపు 34 కిలోగ్రాములు). తరువాత ఇదే 34 కిలోల బంగారానికి, లేదా వెండికి సమానమైన విలువగల ఆర్థిక కొలమానం అయింది. ఇది ఏ కాలంలోనైనా చాలా విలువగల మొత్తం.

16. అయిదు తలాంతులు తీసికొనినవాడు వెళ్లి వాటితో వ్యాపారము చేసి, మరి అయిదు తలాంతులు సంపా దించెను.

దేవుడిచ్చిన దానిని మనుషులు ఉపయోగించే తీరుల్లో తేడాలున్నాయి. లూకా 19:13-21 పోల్చి చూడండి. ఈ సేవకులు ఈ విషయంలో లోబడ్డారా లోబడలేదా, లేక తమ పనిలో నమ్మకంలో ఉన్నారా లేరా అన్నదే ప్రశ్న.

17. ఆలాగుననే రెండు తీసికొనినవాడు మరి రెండు సంపాదించెను.

18. అయితే ఒక తలాంతు తీసికొనినవాడు వెళ్లి, భూమి త్రవ్వి తన యజమానుని సొమ్ము దాచిపెట్టెను.

19. బహు కాలమైన తరువాత ఆ దాసుల యజమానుడు వచ్చి వారియొద్ద లెక్క చూచుకొనెను.

“చాలా కాలం”– వ 5. ఈ ఉదాహరణలోని మనిషి తప్పనిసరిగా తిరిగి వచ్చినట్టే యేసుప్రభువు కూడా తిరిగి వస్తాడు. “లెక్కలు”– రోమీయులకు 14:12; 2 కోరింథీయులకు 5:10; హెబ్రీయులకు 4:13.

20. అప్పుడు అయిదు తలాంతులు తీసికొనినవాడు మరి అయిదు తలాంతులు తెచ్చి అయ్యా, నీవు నాకు అయిదు తలాంతులప్పగించి తివే; అవియుగాక మరి యయిదు తలాంతులు సంపాదించితినని చెప్పెను.

మనం ప్రభు సముఖంలో నిలబడినప్పుడు ఆయనతో ఏం చెప్పగలం?

21. అతని యజమానుడు భళా, నమ్మకమైన మంచి దాసుడా, నీవు ఈ కొంచెములో నమ్మకముగా ఉంటివి, నిన్ను అనేకమైనవాటిమీద నియమించెదను, నీ యజమానుని సంతోషములో పాలుపొందుమని అతనితో చెప్పెను.

ఈ భూమిపై మనం దేవునికోసం సేవ చేసిన తీరుకు ఫలితం రాబోయే యుగాలకు విస్తరిస్తుంది. నమ్మకంగా ఉండడం గురించి మళ్ళీ ప్రాముఖ్యంగా చెప్పడం గమనించండి – మత్తయి 24:45; లూకా 16:10; 1 కోరింథీయులకు 4:2. దీనికి బహుమతి నిజంగా ఘనంగా ఉంటుంది. రాబోయేకాలంలో దేవుని రాజ్యంలో నమ్మకం, బాధ్యత, ఘనతలతో కూడిన పదవులూ, యేసుప్రభువుతో ఆనందంలో వంతూ కలుగుతాయి.

22. ఆలాగే రెండు తలాంతులు తీసికొనినవాడు వచ్చిఅయ్యా, నీవు నాకు రెండు తలాంతులప్పగించితివే అవియు గాక మరి రెండు తలాంతులు సంపాదించితినని చెప్పెను.

23. అతని యజమానుడుభళా, నమ్మకమైన మంచి దాసుడా, నీవు ఈ కొంచెములో నమ్మకముగా ఉంటివి, నిన్ను అనేకమైనవాటిమీద నియమించెదను, నీ యజమా నుని సంతోషములో పాలు పొందుమని అతనితో చెప్పెను.

వ 21 పోల్చి చూడండి. ఇచ్చిన మొత్తం ఎంతైనప్పటికీ ఒక్కొక్కరినీ యజమాని మెచ్చుకోవడానికి ఉన్న ఆధారమంతా వారికిచ్చిన దానిలో వారు నమ్మకంగా ఉన్నారా, లేదా అనేదానిపైనే ఉంది. తక్కువ సామర్థ్యం, వరాలు, సాధనాలు, వనరులు, లేక అవకాశాలు ఉన్నవారు ఎక్కువ ఉన్నవాణ్ణి చూచి అసూయపడే పని లేదు, తమకున్నదానితో హృదయపూర్వకంగా ప్రభువును సేవించడమే వారి బాధ్యత.

24. తరువాత ఒక తలాంతు తీసికొనినవాడును వచ్చి అయ్యా, నీవు విత్తనిచోట కోయువాడవును, చల్లని చోట పంట కూర్చుకొనువాడవునైన కఠినుడవని నేనెరుగు దును

యజమాని నైజం తనకు తెలుసుననుకున్నాడు అతడు. అది అతనికి తెలియదన్నది ఖాయం. ఈ మాటల ద్వారా ఇతడు తన యజమాని ముఖంమీదే ఆయన్ను అనరాని మాటలన్నాడు. దేవుడు తమకు తెలుసని అనుకున్న కొందరు ఆయన గురించి రకరకాల పిచ్చి ఊహలు పెట్టుకుని ఉంటుంటారు.

25. గనుక నేను భయపడి, వెళ్లి నీ తలాంతును భూమిలో దాచిపెట్టితిని; ఇదిగో నీది నీవు తీసికొనుమని చెప్పెను.

“భయం”– తన యజమానికి అతడు నిజంగా భయపడి ఉంటే, తన అవిధేయత మూలంగా ఆయనకు కోపం తెప్పిస్తానేమోననీ, సమయాన్నీ అవకాశాలనూ దుర్వినియోగం చేస్తున్నానేమోననీ భయపడి ఉండేవాడు, అనరాని మాటలు అనడానికి భయపడి ఉండేవాడు. దేవుని భయం గురించిన నోట్స్ ఆదికాండము 20:11; కీర్తనల గ్రంథము 34:11-14; కీర్తనల గ్రంథము 111:10; సామెతలు 1:7; మొ।।. ఏమీ చేయకుండా కూర్చునే క్రైస్తవుడు భయపడేది దేవునికి కాదు – బహుశా పనికి భయపడుతున్నాడనడం సరిగా అనిపిస్తుంది.

26. అందుకు అతని యజమానుడు వానిని చూచి సోమరివైన చెడ్డదాసుడా, నేను విత్తనిచోట కోయువాడను, చల్లని చోట పంట కూర్చుకొనువాడనని నీవు ఎరుగుదువా?

అతడు యజమానికి విధేయత చూపలేదు కాబట్టే యజమాని అతణ్ణి చెడ్డ దాసుడు అన్నాడు (అవిధేయత చెడుతనం), యజమాని కోసం పని చెయ్యలేదు గనుక అతణ్ణి సోమరివాడు అన్నాడు. అతనితో పాపభరితమైన సోమరితనం మరిగిన మనస్తత్వం ఉంది. దాన్ని అతడు జయించలేదు. దీన్ని గురించి సామెతలు 6:6-11; సామెతలు 15:19; సామెతలు 22:13; సామెతలు 24:30-34, వాటి నోట్స్ కూడా చూడండి. తన గురించి ఈ దాసుడు ఎలా అంచనా వేశాడో తాను అలాంటివాణ్ణే అనడం లేదు యజమాని. “నా గుణగణాలను నువ్వు అంచనా వేసినది ఇలాగా? నేను అలాంటివాణ్ణని నిజంగానే అనుకుంటున్నావా? అలాగైతే నువ్వు మరి కాస్త జాగ్రత్తగా మెలిగి దానికి అనుగుణంగా ప్రవర్తించి ఉండవలసింది” అంటున్నాడు.

27. అట్లయితే నీవు నా సొమ్ము సాహుకారులయొద్ద ఉంచ వలసి యుండెను; నేను వచ్చి వడ్డితోకూడ నా సొమ్ము తీసికొనియుందునే అని చెప్పి

ఆ డబ్బుతో లాభసాటి వ్యాపారం తానేమీ చేయలేనని నిజంగానే అనుకున్నట్టయితే ఈ దాసుడు అలాంటి సామర్థ్యత ఉన్నవారి చేతుల్లో ఆ డబ్బును పెట్టవలసింది.

28. ఆ తలాంతును వాని యొద్దనుండి తీసివేసి, పది తలాంతులు గలవాని కియ్యుడి.

నమ్మకంగా పని చేసినవారికి మరింత ప్రతిఫలం దక్కింది. పది తలాంతులున్నవాడు ఏదైనా తనకు అప్పగిస్తే ఎలా ప్రవర్తించాలో తనకు తెలుసునని రుజువు చేశాడు.

29. కలిగిన ప్రతివానికి ఇయ్యబడును అతనికి సమృద్ధి కలుగును; లేనివానియొద్దనుండి వానికి కలిగినదియు తీసి వేయబడును.

మత్తయి 13:12 పోల్చి చూడండి.

30. మరియు పనికిమాలిన ఆ దాసుని వెలుపటి చీకటిలోనికి త్రోసివేయుడి; అక్కడ ఏడ్పును పండ్లు కొరుకుటయు ఉండుననెను.

చెడ్డవాడు, సోమరి అయిన ఆ దాసుణ్ణి ఇక్కడ “పనికిమాలినవాడు” అంటున్నాడు. లూకా 13:6-7; యోహాను 15:1-6; హెబ్రీయులకు 6:7-8 పోల్చి చూడండి. మనం ప్రభువు పనిలో ఎందుకూ కొరగానివారమైతే, చెడ్డవాళ్ళం, సోమరులం అయితే ఆయన మనల్ని స్వీకరించి బహుమానమిస్తాడని అనుకోవడం వ్యర్థమే. బాగా చేయనివారిని బాగా చేశావని ఆయనెప్పుడూ అనడు. పనికిమాలిన వారికి కలిగే అంతం గురించి మత్తయి 3:10, మత్తయి 3:12; మత్తయి 8:12; మొ।। చూడండి.

31. తన మహిమతో మనుష్యకుమారుడును ఆయనతో కూడ సమస్త దూతలును వచ్చునప్పుడు ఆయన తన మహిమగల సింహాసనముమీద ఆసీనుడై యుండును.
కీర్తనల గ్రంథము 72:2-4, కీర్తనల గ్రంథము 110:6, జెకర్యా 14:5

“మానవపుత్రుడు...మహిమ”– మత్తయి 16:27; మత్తయి 19:28; మత్తయి 24:30; యోహాను 1:14; యోహాను 12:41; యోహాను 17:5; ప్రకటన గ్రంథం 1:16. “సింహాసనం”– మత్తయి 19:28; లూకా 1:32. యేసు ఇక్కడ తన సింహాసనం అంటున్నదానికీ, ఇప్పుడు ఆయన కూచుని ఉన్న తండ్రియైన దేవుని సింహాసనానికీ తేడా ఉన్నట్టుంది – ప్రకటన గ్రంథం 3:21.

32. అప్పుడు సమస్త జనములు ఆయనయెదుట పోగు చేయబడుదురు; గొల్లవాడు మేకలలోనుండి గొఱ్ఱెలను వేరుపరచునట్లు ఆయన వారిని వేరుపరచి
యెహెఙ్కేలు 34:17

“జనాలన్నిటినీ”– ఈ మాటను అక్షరార్థంగా తీసుకుంటే ఇస్రాయేల్‌ప్రజ, లోకంలోని ఇతర జనాలూ వస్తారు. వేరు చేయడం అంటే వ్యక్తుల్ని ఒకరినుంచి ఒకర్ని వేరుచేయడంమై ఉండాలి. వ 34-36లో యేసు వివరించిన రీతికి ఏ ప్రజా సరిపోదు. ప్రతి జనంలో కొందరు అలా ప్రవర్తించారు గానీ అందరూ కాదు. ఏ దేశంలోనూ, ఎప్పుడైనా ఉన్న మనుషులందరూ క్రీస్తుయొక్క “గొర్రెలు” కారు (యోహాను 10:1-16, యోహాను 10:27-28). జాతులు ఏవీ మొత్తంగా శాశ్వత జీవంలో ప్రవేశించవు. అవిశ్వాసులను సూచించేందుకు మేకలను వాడడం క్రొత్త ఒడంబడిక గ్రంథంలో ఈ ఒక్క చోటనే.

33. తన కుడివైపున గొఱ్ఱెలను ఎడమవైపున మేక లను నిలువబెట్టును.

34. అప్పుడు రాజు తన కుడివైపున ఉన్నవారిని చూచి నా తండ్రిచేత ఆశీర్వదింపబడినవార లారా, రండి; లోకము పుట్టినది మొదలుకొని మీకొరకు సిద్ధపరచబడిన రాజ్యమును స్వతంత్రించుకొనుడి.

“ఆశీస్సులు”– ఆదికాండము 13:1-3; సంఖ్యాకాండము 6:22-27; కీర్తనల గ్రంథము 1:1; కీర్తనల గ్రంథము 119:1; మత్తయి 5:3-10 మొ।।. “వారసులు”– మత్తయి 5:5; అపో. కార్యములు 20:32; అపో. కార్యములు 26:18; రోమీయులకు 8:17; 1 కోరింథీయులకు 6:9-10; 1 కోరింథీయులకు 15:50; గలతియులకు 5:21; ఎఫెసీయులకు 1:11, ఎఫెసీయులకు 1:14; హెబ్రీయులకు 6:12; ప్రకటన గ్రంథం 21:7. దేవుని రాజ్యం గురించి నోట్ మత్తయి 4:17. ప్రపంచం ఉనికిలోకి రాకముందునుంచే దేవుని రాజ్యం ఎలా సిద్ధం అయింది? ఆ రాజ్యం మనుషులకోసం. భూమి ఉనికిలోకి రాకముందు మనుషులు లేరు కాబట్టి ఈ రాజ్యం దేవుని మనసులో, ఉద్దేశాల్లో, పథకాల్లో సిద్ధం అయింది.

35. నేను ఆకలిగొంటిని, మీరు నాకు భోజనము పెట్టితిరి; దప్పి గొంటిని, నాకు దాహమిచ్చితిరి, పరదేశినై యుంటిని నన్ను చేర్చుకొంటిరి;
యెషయా 58:7

“మీరు నాలో నమ్మకం ఉంచారు గనుక రాజ్యానికి వారసులు కండి” అని ప్రభువు అంటాడని ఊహిస్తామేమో. ఎందుకంటే పాపవిముక్తి, రక్షణ నమ్మకం ద్వారా కృప మూలంగానే, గానీ మంచి పనులవల్ల కాదు (ఎఫెసీయులకు 2:8-10; తీతుకు 3:3-7). అయితే మనుషులకు దేవుడు తీర్చే తీర్పు మాత్రం ఎప్పుడూ వారి పనులను బట్టే (మత్తయి 16:27; రోమీయులకు 2:6; 2 కోరింథీయులకు 5:10; ప్రకటన గ్రంథం 22:12). చివర్లో ఆయన కేవలం మనం మాట్లాడినదాన్ని బట్టి, లేక ఉద్దేశించినదాన్ని బట్టి, ఇతరులకు నేర్పినదాన్ని బట్టీ కాక అసలు మనం ఏం చేశాం, ఏం చెయ్యలేదు అనేదాన్ని బట్టి తీర్పు తీరుస్తాడు. మన నమ్మకం వాస్తవమైనదని మన చర్యలే రుజువు. మంచి పనులు లేని నమ్మకం నిర్జీవం (యాకోబు 2:14-19, యాకోబు 2:26). ఇది నమ్మకమే కాదు. దేవుని పిల్లలు చేసే మంచి పనులు వారు పాపవిముక్తి పొందారనడానికి నిదర్శనం. అంతేగాని వారి పాపవిముక్తికి కారణం కాదు. ఇక్కడ ఈ వచనాల్లో ఆరు మంచి పనులు కనిపిస్తున్నాయి. అయితే ఇవి సాధారణంగా మంచి క్రియలకు ప్రతినిధులుగా ఉన్నాయే గాని చేయతగిన మంచి క్రియలన్నీ ఇవే అనుకోవడానికి వీలులేదు. బ్రహ్మాండమైన పనులు అని కొందరు ఊహించేవాటితో (మత్తయి 7:22) వీటిని పోల్చి చూడండి. క్రీస్తు మెచ్చుకునే ఈ పనులు కళ్ళు చెదరగొట్టేవి, షోకైనవి, లేక మనుషులంతా అంతగా గుర్తించేవి కావు. తలాంతుల ఉదాహరణ వెనువెంటనే ఈ భాగం వచ్చింది. తలాంతులను ఉపయోగించడం అంటే యేసు ఉద్దేశమేమిటో ఇందులో కొంత అర్థం అవుతుంది.

36. దిగంబరినై యుంటిని, నాకు బట్ట లిచ్చితిరి; రోగినైయుంటిని, నన్ను చూడవచ్చితిరి; చెర సాలలో ఉంటిని నాయొద్దకు వచ్చితిరని చెప్పును
యెషయా 58:7

37. అందుకు నీతిమంతులుప్రభువా, యెప్పుడు నీవు ఆకలిగొనియుండుట చూచి నీకాహారమిచ్చి తివిు? నీవు దప్పిగొని యుండుట చూచి యెప్పుడు దాహమిచ్చితివిు?

“న్యాయవంతులు”– నమ్మకం వల్ల న్యాయవంతులై ఉండి, తమ క్రియలద్వారా దాన్ని రుజువు చేసినవారు (మత్తయి 5:6, మత్తయి 5:20; రోమీయులకు 2:7-11; రోమీయులకు 3:21-24; రోమీయులకు 5:1; రోమీయులకు 8:1-4). తాము ఇతరుల పట్ల దయతో మంచి పనులు చేశామని వారికి తెలుసు గానీ తమ పనుల గురించి వారికి ఏదో గొప్ప అభిప్రాయం లేదు. తాము ఇంకా ఎక్కువ చేయవలసి ఉందని, చేసినదాన్ని మరింత బాగా చేయగలిగి ఉండేవారమని వారికి బాగా తెలుసు. ఇతరులకోసం తాము చేసినదంతా నిజానికి క్రీస్తుకోసం చేసినదే అన్న గ్రహింపు కూడా వారికి పెద్దగా లేదు. తమ సాటివారికి తాము చేయవలసినదే అనుకుంటూ వారు అలా చేశారు. అలా చేయడంలో తమకు పుణ్యాన్ని పోగుచేసుకోవడం వారి ఉద్దేశం కానే కాదు గానీ దేవుని ప్రేమ వారి హృదయాల్లో ఉంది కాబట్టే అలాంటి సహాయాలు చేశారు. వారు ఇతరులకు సహాయపడడం మారు వేషంలో ఉన్న స్వార్థం కాదు (1 యోహాను 3:17-18).

38. ఎప్పుడు పరదేశివై యుండుట చూచి నిన్ను చేర్చుకొంటిమి? దిగంబరివై యుండుట చూచి బట్టలిచ్చితివిు?

39. ఎప్పుడు రోగివై యుండుటయైనను, చెరసాలలో ఉండుటయైనను, చూచి, నీయొద్దకు వచ్చితిమని ఆయనను అడిగెదరు.

40. అందుకు రాజుమిక్కిలి అల్పులైన యీ నా సహోదరులలో ఒకనికి మీరు చేసితిరి గనుక నాకు చేసితిరని నిశ్చ యముగా మీతో చెప్పుచున్నానని వారితో అనును.
సామెతలు 19:17, యెషయా 63:9

ఈ సహోదరులెవరు? వ 32లోని గొర్రెలను గురించి యేసు మాట్లాడుతున్నట్టుంది. రోమీయులకు 8:39; హెబ్రీయులకు 2:11-12 కూడా చూడండి. మనుషులందరికీ మేలు చేయాలనీ, ముఖ్యంగా క్రీస్తులో విశ్వాసులకు మేలు చేయాలనీ మనకు ఆజ్ఞ ఉంది (గలతియులకు 6:10). వారికి మనం చేసేది క్రీస్తుకు చేసినట్టే. ఎందుకంటే ఆయన, వారు ఏకంగా ఉన్నారు (యోహాను 17:20-23; అపో. కార్యములు 9:1-5). మనం ఇది నిజంగా నమ్మితే ఇలాంటి కరుణాక్రియలు చేసేందుకు వెనక్కు తీయగలమా?

41. అప్పుడాయన యెడమవైపున ఉండువారిని చూచిశపింపబడినవారలారా, నన్ను విడిచి అపవాదికిని వాని దూతల కును సిద్ధపరచబడిన నిత్యాగ్నిలోనికి పోవుడి.

“పోండి”– వారు ఆశీర్వాదాలకూ, ఆనందానికీ మూలాధారమైన వ్యక్తినుంచి దూరంగా పోవాలి. మత్తయి 7:23; 2 థెస్సలొనీకయులకు 1:9 పోల్చి చూడండి. శాపానికి గురి అయిన వారెవరంటే యేసుక్రీస్తులో నమ్మకముంచక ఆయన ప్రజలకోసం మంచి పనులు చేయకపోవడం ద్వారా తాము అలా నమ్మకముంచలేదని రుజువు చేసేవారు (గలతియులకు 3:10-13; హెబ్రీయులకు 6:8; 2 పేతురు 2:14). “నిత్యాగ్ని”– మత్తయి 3:10, మత్తయి 3:12 మొ।।. నరకం సైతానుకు, వాడి దూతలకే గానీ మనుషులకోసం సిద్ధం చేయబడలేదు. అయితే మనుషులు సైతానునే అనుసరిస్తామని పట్టుబట్టి, దేవుని సత్యాన్నీ, మార్గాన్నీ నిరాకరిస్తే, సైతానుకు లభించే శిక్షలో వారికీ భాగం ఉంటుంది. అపనింద పిశాచం గురించి నోట్ మత్తయి 4:1.

42. నేను ఆకలిగొంటిని, మీరు నాకు భోజనము పెట్టలేదు; దప్పి గొంటిని, మీరు నాకు దాహమియ్యలేదు;

వారికి తీర్పు తీర్చడంలోని ముఖ్యాంశం వారు చేసిన చెడు పనులు కాదు (వాటిక్కూడా శిక్ష ఉంటుంది – రోమీయులకు 2:6, రోమీయులకు 2:8-9), గానీ వారు చేయకుండా వదిలివేసిన మంచి పనులే. అంటే తమకు నమ్మకం, పాపవిముక్తి లేదని బయట పెట్టేది తాము చేయకుండా నిర్లక్ష్యంగా వదిలివేసిన పనులన్నమాట. వారు చేయక వదిలేసినవే వారికి క్రీస్తు పట్ల గానీ ఆయన ప్రజల పట్ల గానీ ప్రేమ లేదని నిరూపిస్తున్నాయి. ఒక వ్యక్తి హృదయంలో దేవుని రక్షణ కార్యం అతణ్ణి సత్కార్యాలకు పురిగొల్పుతుంది. మంచివాటిని చేయక వదిలెయ్యడమనే పాపం, చెడు కార్యాలను చేసిన పాపమంత తేటగా ఒకడి స్వభావాన్ని వెల్లడి చేస్తుంది. తీర్పుకు, శిక్షకు ఇది ఎంత తగినదో అదీ అంతే. సంఖ్యాకాండము 32:23; న్యాయాధిపతులు 5:23 పోల్చి చూడండి.

43. పరదేశినై యుంటిని, మీరు నన్ను చేర్చుకొనలేదు; దిగంబరినై యుంటిని, మీరు నాకు బట్టలియ్యలేదు; రోగినై చెరసాలలో ఉంటిని, మీరు నన్ను చూడ రాలేదని చెప్పును.

44. అందుకు వారును ప్రభువా, మేమెప్పుడు నీవు ఆకలిగొని యుండుటయైనను, దప్పిగొనియుండుటయైనను, పరదేశివై యుండుటయైనను, దిగంబరివై యుండుటయైనను, రోగివై యుండుట¸ చెరసాలలో ఉండుటయైనను చూచి, నీకు ఉపచారము చేయకపోతిమని ఆయనను అడిగెదరు.

మనుషులు ప్రతివాదం చేసి లాభం ఉండదు. తమకు తెలియదని వారు చెప్పుకోవడం సరైన కారణంగా అంగీకారం కాబోదు. ఇక్కడ గమనించవలసిన సత్యం ఇది: క్రీస్తుకు చెందిన ప్రజలు అవసరాల్లో, బాధల్లో వారి చుట్టుపక్కలే కనిపిస్తూ ఉన్నా సహాయం చేసేందుకు వారు చిటికెన వేలైనా కదిలించలేదు. ఇది తననే నిర్లక్ష్యం చేసినట్టుగా క్రీస్తు భావిస్తాడు. క్రీస్తు పేదలను, బలహీనులను, అవసరంలో ఉన్నవారిని ఎంతగా ప్రేమిస్తున్నాడో దీన్ని బట్టి మనం మరోసారి చూడవచ్చు. మత్తయి 11:5; మత్తయి 19:21; లూకా 4:18; లూకా 6:20; లూకా 12:33 పోల్చి చూడండి. పేదలైన తన ప్రజలు బాధలు అనుభవిస్తూ ఉంటే ఆయన వారితో కలిసి బాధపడతాడు – అపో. కార్యములు 9:5; యెషయా 63:9.

45. అందుకాయన మిక్కిలి అల్పులైన వీరిలో ఒకనికైనను మీరు ఈలాగు చేయలేదు గనుక నాకు చేయలేదని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నానని వారితో అనును.
యెషయా 63:9

46. వీరు నిత్యశిక్షకును నీతిమంతులు నిత్యజీవమునకును పోవుదురు.
దానియేలు 12:2

తీర్పు తరువాత ఎవరి స్థితినీ మార్చడం అనేది ఉండదు. లూకా 16:26; 2 థెస్సలొనీకయులకు 1:9 పోల్చి చూడండి. అవిశ్వాసులకు కలిగే శిక్ష, విశ్వాసులు దేవునితో కలిసి గడపబోయే జీవితం శాశ్వతం. శాశ్వత జీవం గురించి యోహాను 3:16, యోహాను 3:36; యోహాను 5:24 చూడండి.


Shortcut Links
మత్తయి - Matthew : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |

Support & Donate Us | Google Play Store | సజీవ వాహిని - Sajeeva Vahini 2009-2023. info@sajeevavahini.com
Sajeeva Vahini, Hyderabad & Chennai, India. SajeevaVahini.org Email: , . Whatsapp: 8898 318 318 or call us: +918898318318
Content on this website is prepared manually by Sajeeva Vahini, India. Our Content is free and open to use for any kind of distrubution. We request to carry a physical bible to churches rather than using bible on mobile or tablets. Please email any information for any suspected content/audio subject to piracy/copyright act on this website can be considered/removed. Which can help us to improve better. Note: we dont have any data/content related to Life Way Study Bible as a part of Sajeeva Vahini Notes or Verse Explanations.