Matthew - మత్తయి సువార్త 26 | View All

1. యేసు ఈ మాటలన్నియు చెప్పి చాలించిన తరువాత జరిగినదేమనగా ఆయన తన శిష్యులను చూచి

1. And it came to pass, when Jesus had finished all these sayings, He said unto His disciples,

2. రెండు దినములైన పిమ్మట పస్కాపండుగ వచ్చుననియు, అప్పుడు మనుష్యకుమారుడు సిలువవేయబడుటకై అప్పగింపబడుననియు మీకు తెలియునని చెప్పెను.
నిర్గమకాండము 12:1-27

2. "Ye know that after two days is the Feast of the Passover, and the Son of Man is betrayed to be crucified."

3. ఆ సమయమున ప్రధానయాజకులును ప్రజల పెద్దలును కయప అను ప్రధానయాజకుని మందిరములోనికి కూడివచ్చి

3. Then the chief priests and the scribes and the elders of the people assembled together unto the palace of the high priest, who was called Caiaphas,

4. యేసును మాయోపాయముచేత పట్టుకొని, చంపవలెనని యేకమై ఆలోచన చేసిరి.

4. and consulted that they might take Jesus by stealth and kill Him.

5. అయితే ప్రజలలో అల్లరి కలుగకుండు నట్లుపండుగలో వద్దని చెప్పుకొనిరి.

5. But they said, "Not on the feast day, lest there be an uproar among the people."

6. యేసు బేతనియలో కుష్ఠరోగియైన సీమోను ఇంట నున్నప్పుడు,

6. Now when Jesus was in Bethany in the house of Simon the leper,

7. ఒక స్త్రీ మిక్కిలి విలువగల అత్తరుబుడ్డి తీసికొని ఆయనయొద్దకు వచ్చి, ఆయన భోజనమునకు కూర్చుండగా దానిని ఆయన తలమీద పోసెను.

7. there came unto Him a woman having an alabaster box of very precious ointment, and poured it on His head as He sat at meat.

8. శిష్యులు చూచి కోపపడి ఈ నష్టమెందుకు?

8. But when His disciples saw it, they were indignant, saying, "To what purpose is this waste?

9. దీనిని గొప్ప వెలకు అమ్మి బీదల కియ్యవచ్చునే అనిరి.

9. For this ointment might have been sold for much and given to the poor."

10. యేసు ఆ సంగతి తెలిసి కొనిఈ స్త్రీ నా విషయమై యొక మంచి కార్యము చేసెను; ఈమెను మీరేల తొందరపెట్టుచున్నారు?

10. When Jesus perceived this, He said unto them, "Why trouble ye the woman? For she hath wrought a good work upon Me.

11. బీదలెల్లప్పుడు మీతోకూడ ఉన్నారు. గాని నేనెల్లప్పుడు మీతో కూడ ఉండను.
ద్వితీయోపదేశకాండము 15:11

11. For ye have the poor always with you, but Me ye have not always.

12. ఈమె యీ అత్తరు నా శరీరము మీద పోసి నా భూస్థాపన నిమిత్తము దీనిని చేసెను.

12. For in that she hath poured this ointment on My body, she did it for My burial.

13. సర్వలోకమందు ఈ సువార్త ఎక్కడ ప్రకటింపబడునో, అక్కడ ఈమె చేసినదియు ఈమె జ్ఞాపకార్థముగా ప్రశంసింపబడునని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నా నని వారితో అనెను.

13. Verily I say unto you, wheresoever this Gospel shall be preached in the whole world, there shall also this, which this woman hath done, be told as a memorial of her."

14. అప్పుడు పండ్రెండుమందిలో నొకడగు ఇస్కరియోతు యూదా, ప్రధానయాజకులయొద్దకు వెళ్లి

14. Then one of the twelve, called Judas Iscariot, went unto the chief priests

15. నేనాయనను మీకప్పగించినయెడల నాకేమి ఇత్తురని వారినడిగెను. అందుకు వారు ముప్పది వెండి నాణములు తూచి వానికి ఇచ్చిరి.
నిర్గమకాండము 21:32, జెకర్యా 11:12

15. and said unto them, "What will ye give me if I will deliver Him unto you?" And they covenanted with him for thirty pieces of silver.

16. వాడప్పటినుండి ఆయనను అప్పగించుటకు తగిన సమయము కనిపెట్టు చుండెను.

16. And from that time he sought opportunity to betray Him.

17. పులియని రొట్టెల పండుగలో మొదటి దినమందు, శిష్యులు యేసునొద్దకు వచ్చిపస్కాను భుజించుటకు మేము నీకొరకు ఎక్కడ సిద్ధపరచ గోరుచున్నావని అడి గిరి.
నిర్గమకాండము 12:14-20

17. Now on the first day of the Feast of Unleavened Bread, the disciples came to Jesus, saying unto Him, "Where wilt Thou that we prepare for Thee to eat the Passover?"

18. అందుకాయన మీరు పట్టణమందున్న ఫలాని మనుష్యునియొద్దకు వెళ్లి - నా కాలము సమీపమైయున్నది; నా శిష్యులతో కూడ నీ యింట పస్కాను ఆచరించెదనని బోధకుడు చెప్పుచున్నాడని అతనితో చెప్పుడనెను.

18. And He said, "Go into the city to a certain man and say unto him, `The Master saith, "My time is at hand; I will keep the Passover at thy house with My disciples."'"

19. యేసు తమ కాజ్ఞాపించిన ప్రకారము శిష్యులు చేసి పస్కాను సిద్ధపరచిరి.

19. And the disciples did as Jesus had appointed them, and they made ready the Passover.

20. సాయంకాలమైనప్పుడు ఆయన పండ్రెండుమంది శిష్యులతోకూడ భోజనమునకు కూర్చుం డెను.

20. Now when the evening had come, He sat down with the twelve.

21. వారు భోజనము చేయుచుండగా ఆయన మీలో ఒకడు నన్ను అప్పగించునని మీతో నిశ్చయముగా చెప్పు చున్నాననెను.

21. And as they ate, He said, "Verily I say unto you, that one of you shall betray Me."

22. అందుకు వారు బహు దుఃఖపడి ప్రతి వాడునుప్రభువా, నేనా? అని ఆయన నడుగగా

22. And they were exceeding sorrowful, and began every one of them to say unto Him, "Lord, is it I?"

23. ఆయననాతోకూడ పాత్రలో చెయ్యి ముంచిన వాడెవడో వాడే నన్ను అప్పగించువాడు.
కీర్తనల గ్రంథము 41:9

23. And He answered and said, "He that dippeth his hand with Me in the dish, the same shall betray Me.

24. మనుష్యకుమా రునిగూర్చి వ్రాయబడిన ప్రకారము ఆయన పోవుచున్నాడు గాని యెవనిచేత మనుష్యకుమారుడు అప్ప గింపబడుచున్నాడో ఆ మనుష్యునికి శ్రమ; ఆ మనుష్యుడు పుట్టియుండనియెడల వానికి మేలని చెప్పెను.
కీర్తనల గ్రంథము 22:7-8, కీర్తనల గ్రంథము 22:16-18, యెషయా 53:9

24. The Son of Man goeth as it is written of Him, but woe unto that man by whom the Son of Man is betrayed! It had been good for that man if he had not been born."

25. ఆయనను అప్పగించిన యూదాబోధకుడా, నేనా? అని అడుగగా ఆయననీవన్నట్టే అనెను.

25. Then Judas, who betrayed Him, answered and said, "Master, is it I?" He said unto him, "Thou hast said."

26. వారు భోజనము చేయుచుండగా యేసు ఒక రొట్టె పట్టుకొని, దాని నాశీర్వదించి, విరిచి తన శిష్యులకిచ్చి మీరు తీసికొని తినుడి; ఇది నా శరీరమని చెప్పెను.

26. And as they were eating, Jesus took bread and blessed it and broke it, and gave it to the disciples and said, "Take, eat; this is My body."

27. మరియు ఆయన గిన్నె పట్టుకొని కృతజ్ఞతాస్తుతులు చెల్లించి వారికిచ్చి దీనిలోనిది మీరందరు త్రాగుడి.

27. And He took the cup and gave thanks, and gave it to them, saying, "Drink ye all of it;

28. ఇది నా రక్తము, అనగా పాపక్షమాపణ నిమిత్తము అనేకుల కొరకు చిందింపబడుచున్న నిబంధన రక్తము.
నిర్గమకాండము 24:8, యిర్మియా 31:31, జెకర్యా 9:11

28. for this is My blood of the new testament, which is shed for many for the remission of sins.

29. నా తండ్రి రాజ్యములో మీతోకూడ నేను ఈ ద్రాక్షారసము క్రొత్త దిగా త్రాగు దినమువరకు, ఇకను దాని త్రాగనని మీతో చెప్పుచున్నాననెను.

29. But I say unto you, I will not drink henceforth of this fruit of the vine until that day when I drink it new with you in My Father's Kingdom."

30. అంతట వారు కీర్తన పాడి ఒలీవల కొండకు వెళ్లిరి.
కీర్తనల గ్రంథము 113:8

30. And when they had sung a hymn, they went out unto the Mount of Olives.

31. అప్పుడు యేసు వారిని చూచి ఈ రాత్రి మీరందరు నా విషయమై అభ్యంతరపడెదరు, ఏలయనగా గొఱ్ఱెల కాపరిని కొట్టుదును, మందలోని గొఱ్ఱెలు చెదరిపోవును అని వ్రాయబడి యున్నది గదా.
జెకర్యా 13:7

31. Then Jesus said unto them, "All ye shall be offended because of Me this night; for it is written: `I will smite the Shepherd, and the sheep of the flock shall be scattered abroad.'

32. నేను లేచిన తరువాత మీకంటె ముందుగా గలిలయకు వెళ్లెద ననెను.

32. But after I am risen again, I will go before you into Galilee."

33. అందుకు పేతురునీ విషయమై అందరు అభ్యంతర పడినను నేను ఎప్పుడును అభ్యంతరపడనని ఆయనతో చెప్పగా

33. Peter answered and said unto Him, "Though all men shall be offended because of Thee, yet I will never be offended."

34. యేసు అతని చూచిఈ రాత్రి కోడి కూయక మునుపే నీవు నన్ను ఎరుగనని ముమ్మారు చెప్పెదవని నీతో నిశ్చయముగా చెప్పుచున్నాననెను.

34. Jesus said unto him, "Verily I say unto thee, that this night before the cock crow, thou shalt deny Me thrice."

35. పేతురాయనను చూచినేను నీతోకూడ చావవలసివచ్చినను, నిన్ను ఎరుగ నని చెప్పననెను; అదేప్రకారము శిష్యులందరు అనిరి.

35. Peter said unto Him, "Though I should die with Thee, yet will I not deny Thee." Likewise also said all the disciples.

36. అంతట యేసు వారితోకూడ గెత్సేమనే అనబడిన చోటికి వచ్చినేను అక్కడికి వెళ్లి ప్రార్థనచేసి వచ్చు వరకు మీరిక్కడ కూర్చుండుడని శిష్యులతో చెప్పి

36. Then Jesus came with them unto a place called Gethsemane, and said unto the disciples, "Sit ye here while I go and pray yonder."

37. పేతురును జెబెదయి యిద్దరు కుమారులను వెంటబెట్టుకొని పోయి, దుఃఖపడుటకును చింతాక్రాంతుడగుటకును మొదలు పెట్టెను.

37. And He took with Him Peter and the two sons of Zebedee, and began to be sorrowful and very heavy.

38. అప్పుడు యేసు మరణమగునంతగా నా ప్రాణము బహు దుఃఖములో మునిగియున్నది;మీరు ఇక్కడ నిలిచి, నాతోకూడ మెలకువగా నుండుడని వారితో చెప్పి
కీర్తనల గ్రంథము 42:5, కీర్తనల గ్రంథము 42:11, కీర్తనల గ్రంథము 43:5, యోనా 4:9

38. Then He said unto them, "My soul is exceeding sorrowful, even unto death; tarry ye here and watch with Me."

39. కొంత దూరము వెళ్లి, సాగిలపడి నా తండ్రీ, సాధ్యమైతే ఈ గిన్నె నాయొద్దనుండి తొలగి పోనిమ్ము, అయినను నా యిష్టప్రకారము కాదు నీ చిత్తప్రకారమే కానిమ్మని ప్రార్థించెను.

39. And He went a little farther, and fell on His face and prayed, saying, "O My Father, if it be possible, let this cup pass from Me; nevertheless, not as I will, but as Thou wilt."

40. ఆయన మరల శిష్యులయొద్దకు వచ్చి, వారు నిద్రించుట చూచిఒక గడియయైనను నాతోకూడ మేల్కొనియుండలేరా?

40. And He came unto the disciples and found them asleep, and said unto Peter, "What, could ye not watch with Me one hour?

41. మీరు శోధనలో ప్రవేశించకుండునట్లు మెలకువగా ఉండి ప్రార్థనచేయుడి; ఆత్మ సిద్ధమే గాని శరీరము బలహీన మని పేతురుతో చెప్పి

41. Watch and pray, that ye enter not into temptation. The spirit indeed is willing, but the flesh is weak."

42. మరల రెండవమారు వెళ్లినా తండ్రీ, నేను దీనిని త్రాగితేనే గాని యిది నాయొద్దనుండి తొలగి పోవుట సాధ్యముకానియెడల, నీ చిత్తమే సిద్ధించు గాక అని ప్రార్థించి

42. He went away again the second time and prayed, saying, "O My Father, if this cup may not pass away from Me, unless I drink it, Thy will be done."

43. తిరిగి వచ్చి, వారు మరల నిద్రించుట చూచెను; ఏలయనగా వారి కన్నులు భారముగా ఉండెను.

43. And He came and found them asleep again, for their eyes were heavy.

44. ఆయన వారిని మరల విడిచి వెళ్లి, ఆ మాటలే చెప్పుచు మూడవ మారు ప్రార్థనచేసెను.

44. And He left them and went away again, and prayed a third time, saying the same words.

45. అప్పుడాయన తన శిష్యులయొద్దకు వచ్చిఇక నిద్రపోయి అలసట తీర్చు కొనుడి; ఇదిగో ఆ గడియవచ్చి యున్నది; మనుష్యకుమారుడు పాపులచేతికి అప్పగింపబడుచున్నాడు;

45. Then came He to His disciples and said unto them, "Sleep on now, and take your rest. Behold, the hour is at hand, and the Son of Man is betrayed into the hands of sinners.

46. లెండి వెళ్లుదము; ఇదిగో నన్ను అప్పగించువాడు సమీపించి యున్నాడని వారితో చెప్పెను.

46. Rise, let us be going. Behold, he is at hand that doth betray Me."

47. ఆయన ఇంకను మాటలాడుచుండగా పండ్రెండు మందిలో ఒకడగు యూదా వచ్చెను. వానితోకూడ బహు జనసమూహము కత్తులు గుదియలు పట్టుకొని ప్రధాన యాజకులయొద్దనుండియు ప్రజల పెద్దలయొద్ద నుండియు వచ్చెను.

47. And while He yet spoke, lo, Judas, one of the twelve came, and with him a great multitude with swords and staves, from the chief priests and elders of the people.

48. ఆయనను అప్పగించువాడు నేనెవ రిని ముద్దుపెట్టుకొందునో ఆయనే యేసు; ఆయనను పట్టుకొనుడని వారికి గురుతు చెప్పి

48. Now he that betrayed Him gave them a sign, saying, "Whomsoever I shall kiss, that same is He; hold Him fast."

49. వెంటనే యేసు నొద్దకు వచ్చిబోధకుడా, నీకు శుభమని చెప్పి ఆయనను ముద్దు పెట్టుకొనెను.

49. And forthwith he came to Jesus and said, "Hail, Master!" and kissed Him.

50. యేసు చెలికాడా, నీవు చేయవచ్చి నది చేయుమని అతనితో చెప్పగా వారు దగ్గరకు వచ్చి ఆయనమీదపడి ఆయనను పట్టుకొనిరి.

50. And Jesus said unto him, "Friend, why art thou come?" Then they came and laid hands on Jesus and took Him.

51. ఇదిగో యేసుతో కూడ ఉన్నవారిలో ఒకడు చెయ్యి చాచి, కత్తి దూసి ప్రధానయాజకుని దాసుని కొట్టి, వాని చెవి తెగనరికెను.

51. And behold, one of those who was with Jesus stretched out his hand and drew his sword, and struck a servant of the high priest and smote off his ear.

52. యేసు నీ కత్తి వరలో తిరిగి పెట్టుము; కత్తి పట్టుకొను వారందరు కత్తిచేతనే నశింతురు.
ఆదికాండము 9:6

52. Then said Jesus unto him, "Put up again thy sword into his place, for all they that take the sword shall perish with the sword.

53. ఈ సమయమున నేను నా తండ్రిని వేడుకొనలేననియు, వేడుకొనినయెడల ఆయన పండ్రెండు సేనా వ్యూహములకంటె ఎక్కువ మంది దూతలను ఇప్పుడే నాకు పంపడనియు నీవనుకొను చున్నావా?

53. Thinkest thou that I cannot now pray to My Father, and He shall at once give Me more than twelve legions of angels?

54. నేను వేడుకొనిన యెడల ఈలాగు జరుగ వలెనను లేఖనము ఏలాగు నెరవేరునని అతనితో చెప్పెను.

54. But how then shall the Scriptures be fulfilled, that thus it must be?"

55. ఆ గడియలోనే యేసు జనసమూహములను చూచిబందిపోటు దొంగమీదికి వచ్చినట్టు కత్తులతోను గుదియలతోను నన్ను పట్టుకొనవచ్చితిరా? నేను అనుదినము దేవాలయములో కూర్చుండి బోధించుచున్నప్పుడు మీరు నన్ను పట్టుకొనలేదు.

55. In that same hour Jesus said to the multitudes, "Are ye come out as against a thief, with swords and staves to take Me? I sat daily with you teaching in the temple, and ye laid no hold on Me.

56. అయితే ప్రవక్తల లేఖనములు నెరవేరునట్లు ఇదంతయు జరిగెనని చెప్పెను. అప్పుడు శిష్యులందరు ఆయనను విడిచి పారిపోయిరి.
జెకర్యా 13:7

56. But all this was done that the Scriptures of the prophets might be fulfilled." Then all the disciples forsook Him and fled.

57. యేసును పట్టుకొనినవారు ప్రధానయాజకుడైన కయప యొద్దకు ఆయనను తీసికొనిపోగా, అక్కడ శాస్త్రులును పెద్దలును కూడియుండిరి.

57. And those who had laid hold on Jesus led Him away to Caiaphas the high priest, where the scribes and the elders were assembled.

58. పేతురు ప్రధానయాజకుని యింటి ముంగిటివరకు, ఆయనను దూరమునుండి వెంబడించి లోపలికి పోయిదీని అంత మేమవునో చూడవలెనని బంట్రౌతులతోకూడ కూర్చుండెను.

58. But Peter followed Him afar off unto the high priest's palace, and went in and sat with the servants to see the end.

59. ప్రధానయాజకులును, మహా సభవారందరును, యేసును చంపవలెనని ఆయనకు విరోధముగా అబద్ధసాక్ష్యము వెదకుచుండిరి కాని

59. Now the chief priests and elders and all the council sought false witness against Jesus to put Him to death,

60. అబద్ధసాక్షులనేకులు వచ్చినను సాక్ష్యమేమియు దొరకలేదు.

60. but found none. Yea, though many false witnesses came, yet found they none. At the last came two false witnesses,

61. తుదకు ఇద్దరు మనుష్యులు వచ్చివీడు దేవాలయమును పడగొట్టి, మూడు దినములలో దానిని కట్ట గలనని చెప్పెననిరి.

61. and said, "This fellow said, `I am able to destroy the temple of God and to build it in three days.'"

62. ప్రధానయాజకుడు లేచినీవు ఉత్తర మేమియు చెప్పవా? వీరు నీమీద పలుకుచున్న సాక్ష్యమేమని అడుగగా యేసు ఊరకుండెను.

62. And the high priest arose and said unto Him, "Answerest thou nothing? What is it which these witnesses say against thee?"

63. అందుకు ప్రధాన యాజకుడు ఆయనను చూచినీవు దేవుని కుమారుడవైన క్రీస్తువైతే ఆ మాట మాతో చెప్పుమని జీవముగల దేవుని తోడని నీకు ఆనబెట్టుచున్నాననెను. అందుకు యేసు– నీవన్నట్టే.
యెషయా 53:7

63. But Jesus held His peace. And the high priest answered and said unto Him, "I adjure thee by the living God that thou tell us whether thou be the Christ, the Son of God."

64. ఇది మొదలుకొని మనుష్యకుమారుడు సర్వ శక్తుని కుడిపార్శ్వమున కూర్చుండుటయు, ఆకాశ మేఘా రూఢుడై వచ్చుటయు మీరు చూతురని చెప్పగా
కీర్తనల గ్రంథము 110:1-2, దానియేలు 7:13

64. Jesus said unto him, "Thou hast said; nevertheless I say unto you, hereafter shall ye see the Son of Man sitting at the right hand of Power, and coming in the clouds of heaven."

65. ప్రధానయాజకుడు తన వస్త్రము చింపుకొని - వీడు దేవ దూషణ చేసెను; మనకిక సాక్షులతో పని ఏమి? ఇదిగో ఈ దూషణ మీరిప్పుడు విన్నారు;
లేవీయకాండము 24:16, సంఖ్యాకాండము 14:6, 2 సమూయేలు 13:19, ఎజ్రా 9:3, యోబు 1:20, యోబు 2:12, యిర్మియా 36:24

65. Then the high priest rent his clothes, saying, "He hath spoken blasphemy! What further need have we of witnesses? Behold, now ye have heard his blasphemy!

66. మీకేమి తోచుచున్నదని అడిగెను. అందుకు వారువీడు మరణమునకు పాత్రుడనిరి.
లేవీయకాండము 24:16

66. What think ye?" They answered and said, "He is deserving of death!"

67. అప్పుడు వారు ఆయన ముఖముమీద ఉమ్మివేసి, ఆయనను గుద్దిరి;
యెషయా 50:6, యెషయా 53:5

67. Then they spit in His face and buffeted Him, and others smote Him with the palms of their hands,

68. కొందరు ఆయనను అర చేతులతో కొట్టిక్రీస్తూ, నిన్ను కొట్టినవాడెవడో ప్రవచింపు మనిరి.

68. saying, "Prophesy unto us, thou Christ! Who is he that smote thee?"

69. పేతురు వెలుపటి ముంగిట కూర్చుండియుండగా ఒక చిన్నది అతనియొద్దకు వచ్చినీవును గలిలయుడగు యేసుతో కూడ ఉంటివి గదా అనెను.

69. Now Peter sat outside in the palace, and a damsel came unto him, saying, "Thou also wast with Jesus of Galilee."

70. అందుకతడు నేనుండలేదు; నీవు చెప్పుసంగతి నాకు తెలియదని అందరి యెదుట అనెను.

70. But he denied it before them all, saying, "I know not what thou sayest."

71. అతడు నడవలోనికి వెళ్లిన తరువాత మరి యొక చిన్నది అతనిని చూచివీడును నజరేయుడగు యేసుతోకూడ ఉండెనని అక్కడి వారితో చెప్పగా

71. And when he had gone out onto the porch, another maid saw him and said unto those who were there, "This fellow was also with Jesus of Nazareth."

72. అతడు ఒట్టుపెట్టుకొని నేనుండలేదు; ఆ మనుష్యుని నేనెరుగనని మరల చెప్పెను.

72. And again he denied with an oath, "I do not know the man!"

73. కొంతసేపైన తరువాత అక్కడ నిలిచియున్నవారు పేతురునొద్దకు వచ్చి నిజమే, నీవును వారిలో ఒకడవే; నీ పలుకు నిన్నుగూర్చి సాక్ష్య మిచ్చుచున్నదని అతనితో చెప్పిరి.

73. And after a while came unto him those who stood by, and said to Peter, "Surely thou also art one of them, for thy speech betrayeth thee."

74. అందుకు అతడు ఆ మనుష్యుని నేనెరుగనని చెప్పి శపించుకొనుటకును ఒట్టుపెట్టుకొనుటకును మొదలు పెట్టెను. వెంటనే కోడి కూసెను

74. Then he began to curse and to swear, saying, "I know not the man!" And immediately the cock crowed.

75. కనుకకోడి కూయక మునుపు నీవు నన్నెరుగనని ముమ్మారు చెప్పెదవని యేసు తనతో అనిన మాట పేతురు జ్ఞాపకము తెచ్చుకొని వెలుపలికి పోయి సంతాప పడి యేడ్చెను.

75. And Peter remembered the word of Jesus, when He said unto him, "Before the cock crow, thou shalt deny Me thrice." And he went out and wept bitterly.Powered by Sajeeva Vahini Study Bible (Beta). Copyright© Sajeeva Vahini. All Rights Reserved.
Matthew - మత్తయి సువార్త 26 - బైబిల్ అధ్యయనం - Telugu Study Bible - Adhyayana Bible


పాలకులు క్రీస్తుకు వ్యతిరేకంగా కుట్ర చేస్తారు. (1-5) 
మన ప్రభువు తన బాధలను దూరమైనట్లుగా తరచుగా మాట్లాడేవాడు, కానీ ఇప్పుడు వాటిని ఆసన్నమైనట్లుగా చర్చిస్తున్నాడు. అదే సమయంలో, యూదు కౌన్సిల్ అతన్ని రహస్యంగా ఎలా ఉరితీయాలనే దానిపై చర్చించింది. అయితే, వారి ప్రణాళికలను అడ్డుకోవడానికి దేవుడు జోక్యం చేసుకున్నాడు. ఆ ఖచ్చితమైన క్షణంలో, యేసు, నిజమైన పాస్చల్ గొఱ్ఱె, మన కోసం బలి ఇవ్వబడతాడు మరియు అతని మరణం మరియు పునరుత్థానం ప్రజలకు తెలియజేయబడ్డాయి.

బేతనియలో క్రీస్తు అభిషేకించబడ్డాడు. (6-13) 
లేపనంతో క్రీస్తు శిరస్సును అభిషేకించడం అత్యంత గౌరవానికి ప్రతీక. యేసు పట్ల నిజమైన ప్రేమ హృదయంలో ఉన్నప్పుడు, ఏ సంజ్ఞ కూడా అతనికి విలాసవంతమైనదిగా పరిగణించబడదు. క్రీస్తు అనుచరులు మరియు వారి ప్రయత్నాల పట్ల ఎంత ఎక్కువ విమర్శలు వస్తే, అతని ఆమోదం అంత స్పష్టంగా కనిపిస్తుంది. ఈ చర్యలో మేరీ యొక్క అసాధారణమైన విశ్వాసం మరియు ప్రేమ ప్రదర్శన చాలా ముఖ్యమైనది, ఇది భవిష్యత్ యుగాలలో మరియు సువార్త ప్రకటించబడే ప్రతి మూలలో శాశ్వత స్మారక చిహ్నంగా పరిగణించబడుతుంది. ఈ జోస్యం ఫలించింది.

జుడాస్ క్రీస్తుకు ద్రోహం చేయడానికి బేరసారాలు చేస్తాడు. (14-16) 
కేవలం పన్నెండు మంది మాత్రమే అపొస్తలులుగా ఎంపిక చేయబడ్డారు మరియు వారిలో ఒకరు దెయ్యాన్ని పోలి ఉన్నారు. స్వర్గానికి ఇటువైపున ఉన్న ఏ సంఘంలోనూ పరిపూర్ణతను ఊహించకూడదని స్పష్టమవుతుంది. వ్యక్తులు తమ మత విశ్వాసాలను ఎంత బహిరంగంగా ప్రకటిస్తారో, వారి హృదయాలు దేవునితో సరితూగకపోతే అల్లర్లు జరిగే అవకాశం ఎక్కువ. క్రీస్తు బోధలు, జీవన విధానం గురించి బాగా తెలిసిన ఆయన సొంత శిష్యుడు కూడా ఆయనపై ఎలాంటి తప్పు చేయలేదని, అలాంటి ఆరోపణ ఆయన చేసిన ద్రోహాన్ని సమర్థించేలా చేయడం గమనార్హం. జుడాస్ లో ఏమి లేదు? తన గురువు ఎక్కడికి వెళ్లినా అతనికి స్వాగతం లభించలేదా? అతను క్రీస్తు చేసినట్లుగా ఉండలేదా? ఇది లేకపోవడం కాదు, డబ్బుపై ప్రేమ అన్ని చెడులకు మూలంగా పనిచేస్తుంది. ఆ నీచమైన ఒప్పందాన్ని చేసుకున్న తర్వాత కూడా, జుడాస్‌కు పశ్చాత్తాపం చెందడానికి మరియు ఉపసంహరించుకునే అవకాశం లభించింది, అయితే చిన్న చిన్న నిజాయితీ లేని చర్యలు మనస్సాక్షిని కించపరిచినప్పుడు, వ్యక్తులు మరింత అవమానకరమైన చర్యలకు వెనుకాడకుండా ముందుకు సాగుతారు.

పాస్ ఓవర్. (17-25) 
పస్కాలో పాల్గొనడానికి క్రీస్తు శిష్యులను నిర్దేశించిన ప్రదేశానికి నడిపించాడని గమనించండి. అతను తన కారణానికి దాచిన మద్దతుదారులను గుర్తిస్తాడు మరియు తనను స్వాగతించడానికి సిద్ధంగా ఉన్న వారందరినీ దయతో సందర్శిస్తాడు. శిష్యులు యేసు సూచనలను శ్రద్ధగా పాటించారు. సువార్త పాస్ ఓవర్లో క్రీస్తు ఉనికిని కోరుకునే వారు అతని మార్గదర్శకత్వానికి కట్టుబడి ఉండాలి. క్రీస్తు శిష్యులు తమను తాము అన్నివేళలా అప్రమత్తంగా ఉంచుకోవడం సముచితం, ప్రత్యేకించి సవాలుతో కూడిన పరిస్థితుల్లో. మనం ఎదుర్కొనే ప్రలోభాల బలం గురించి మరియు దేవుడు మనల్ని ఎంతవరకు పరీక్షించడానికి అనుమతించగలడనే దాని గురించి మనకు అనిశ్చితంగా ఉన్నందున, గర్వంగా ఉండకుండా జాగ్రత్తగా ఉండటం తెలివైన పని. ప్రభువు రాత్రి భోజనంలో పాల్గొనే ముందు, క్షుణ్ణంగా స్వీయ-పరిశీలన మరియు హృదయపూర్వక ప్రార్థన ముఖ్యంగా సముచితం. క్రీస్తు, మన పస్కా, మన కోసం త్యాగం చేయబడినందున, మన పశ్చాత్తాపాన్ని పునరుద్ధరించడానికి, అతని రక్తంపై మన విశ్వాసాన్ని పునరుద్ఘాటించడానికి మరియు అతని సేవకు మనల్ని మనం కొత్తగా అంకితం చేసుకోవడానికి ఈ పండుగలో పాల్గొంటాము.

క్రీస్తు తన పవిత్ర విందును ఏర్పాటు చేశాడు. (26-30) 
లార్డ్స్ సప్పర్, ఒక శాసనం వలె, మన పాస్ ఓవర్ భోజనం వలె పనిచేస్తుంది, ఇది ఈజిప్టు నుండి ఇజ్రాయెల్ యొక్క నిర్వాసితుల కంటే చాలా గొప్ప విమోచనను జ్ఞాపకం చేసుకోవడానికి అనుమతిస్తుంది. తీసుకొని తినమని చెప్పినప్పుడు, క్రీస్తును అర్పించినట్లుగా అంగీకరించడం, ప్రాయశ్చిత్తం పొందడం, దానిని ఆమోదించడం మరియు అతని దయ మరియు పాలనకు సమర్పించడం. కేవలం ఆహారాన్ని చూడటం, ఎంత బాగా సిద్ధం చేసినా, పోషణను అందించదు-అలాగే ఇది క్రీస్తు సిద్ధాంతం; అది సమీకరించబడాలి. "ఇది నా శరీరం" అని క్రీస్తు చెప్పినప్పుడు, అది అతని శరీరాన్ని ఆధ్యాత్మిక కోణంలో సూచిస్తుంది మరియు సూచిస్తుంది. సూర్యుని కిరణాలను స్వీకరించడం ద్వారా మనం దానిలో పాలుపంచుకున్నట్లే, ఆయన దయ మరియు అతని త్యాగం యొక్క ఆశీర్వాద ఫలితాలను స్వీకరించడం ద్వారా మనం క్రీస్తులో పాలుపంచుకుంటాము. ద్రాక్షారసం క్రీస్తు రక్తాన్ని సూచిస్తుంది. శాసనం యొక్క ప్రతి అంశంలో దేవుణ్ణి గుర్తించమని బోధించడానికి క్రీస్తు కృతజ్ఞతలు తెలిపాడు. ఆయన ఆ గిన్నెను శిష్యులకు అందజేసినప్పుడు, “మీరంతా త్రాగండి” అని ఆజ్ఞాపించాడు. పాప క్షమాపణ, పునాది ఆశీర్వాదం, ప్రభువు రాత్రి భోజనం సమయంలో నిజమైన విశ్వాసులందరికీ అందించబడుతుంది. క్రీస్తు ఈ కమ్యూనియన్‌కు వీడ్కోలు పలికాడు, అయితే భవిష్యత్తులో సంతోషకరమైన పునఃకలయిక గురించి వారికి హామీ ఇస్తాడు: "ఆ రోజు వరకు నేను దానిని మీతో కొత్తగా త్రాగే వరకు," సాధువులు ప్రభువైన యేసుతో పంచుకునే రాబోయే స్థితి యొక్క ఆనందాలు మరియు మహిమలను సూచిస్తుంది. అది అతని తండ్రి రాజ్యం అవుతుంది, అక్కడ ఓదార్పు ద్రాక్షారసం ఎప్పటికీ నూతనంగా ఉంటుంది. క్రీస్తు విరిగిన శరీరానికి సంబంధించిన బాహ్య చిహ్నాలను మనం పరిశీలిస్తున్నప్పుడు, మన పాప విముక్తి కోసం రక్తాన్ని చిందిస్తున్నప్పుడు, ఆయన తన మాంసాన్ని తినడానికి మరియు అతని రక్తాన్ని మన కోసం త్రాగడానికి ఇచ్చినంత ఖర్చవుతుందని గుర్తుంచుకోండి. .

అతను తన శిష్యులను హెచ్చరించాడు. (31-35) 
పీటర్‌కు సమానమైన అసమంజసమైన స్వీయ-హామీ పతనానికి ప్రారంభ మార్గాన్ని సూచిస్తుంది. మితిమీరిన ఆత్మవిశ్వాసం మనందరిలో సహజంగా ఉంటుంది. అయినప్పటికీ, చాలా స్వీయ-హామీ ఉన్నవారు తరచుగా వేగంగా మరియు అత్యంత తీవ్రమైన పతనాలను అనుభవిస్తారు. తమను తాము అత్యంత అగమ్యగోచరులుగా భావించే వారు తక్కువ సురక్షితమైనవారు. అలాంటి వ్యక్తులు తక్కువ అప్రమత్తంగా ఉన్నప్పుడు వారిని తప్పుదారి పట్టించేందుకు సాతాను చురుకుగా పనిచేస్తాడు మరియు వినయాన్ని పెంపొందించడానికి దేవుడు వారిని వారి స్వంత మార్గానికి వదిలివేయడానికి అనుమతించవచ్చు.

తోటలో అతని వేదన. (36-46) 
మానవత్వం యొక్క పాపాలకు ప్రాయశ్చిత్తం అందించిన వ్యక్తి, మానవత్వం మొదట తిరుగుబాటు చేసిన ఆనందపు తోటకి భిన్నంగా, బాధల తోటలో ఇష్టపూర్వకంగా దైవిక సంకల్పానికి లోనయ్యాడు. తోటలోని ఆ బాధాకరమైన భాగంలో, క్రీస్తు తన రూపాంతరం సమయంలో తన మహిమను చూసిన వారిని మాత్రమే ఎంచుకున్నాడు. విశ్వాసం ద్వారా, ఆయన మహిమను వీక్షించిన వారు క్రీస్తుతో బాధలను సహించడానికి ఉత్తమంగా సిద్ధంగా ఉన్నారు. అతని స్థితిని వర్ణించడానికి ఉపయోగించిన పదాలు పూర్తి నిస్పృహ, విస్మయం, వేదన మరియు మనస్సు యొక్క భయానకతను సూచిస్తాయి-ఇది దుఃఖంతో చుట్టుముట్టడం, కష్టాలచే మునిగిపోవడం మరియు దాదాపుగా భయాందోళనలు మరియు భయాందోళనలతో మునిగిపోతుంది. అతని దుఃఖం ఆ తోటలో ప్రారంభమైంది మరియు "ఇది పూర్తయింది" అని అతను ప్రకటించే వరకు ఆగలేదు. వీలైతే, బాధల కప్పును అతని నుండి తీసుకోమని అతను ప్రార్థించాడు. అయినప్పటికీ, మన విమోచనం మరియు మోక్షానికి ఇష్టపూర్వకంగా లొంగి, తన బాధల భారాన్ని మోయడానికి పరిపూర్ణ సంసిద్ధతను ప్రదర్శించాడు.
క్రీస్తు మాదిరిని అనుసరించి, మన స్వభావం ప్రతిఘటించినప్పటికీ, దేవుడు మన చేతుల్లో ఉంచిన చేదు కప్పు నుండి మనం త్రాగాలి. మన దృష్టి కష్టాలను తొలగించడం కంటే వాటిని పవిత్రం చేయడం మరియు వాటి క్రింద మన హృదయాలలో సంతృప్తిని కనుగొనడంపై ఉండాలి. అదృష్టవశాత్తూ, మన మోక్షం నిద్రపోని లేదా నిద్రపోని వ్యక్తి చేతిలో ఉంది. ప్రతి ఒక్కరూ టెంప్టేషన్‌ను ఎదుర్కొంటున్నప్పుడు, దానిలోకి ప్రవేశించకుండా మనం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. దీని నుండి జాగ్రత్తగా ఉండాలంటే, సురక్షితంగా ఉండటానికి మద్దతు కోసం మనం తప్పక చూడాలి, ప్రార్థించాలి మరియు నిరంతరం ప్రభువు వైపు చూడాలి.
నిస్సందేహంగా, మన ప్రభువు తాను అనుభవించబోయే బాధల గురించి స్పష్టమైన మరియు పూర్తి అవగాహన కలిగి ఉన్నాడు, అయినప్పటికీ అతను ఈ క్షణం వరకు చాలా ప్రశాంతంగా మాట్లాడాడు. క్రీస్తు, ష్యూరిటీగా, మన పాపాలకు జవాబుదారీగా ఉంటాడు, మన కోసం పాపంగా మార్చబడ్డాడు మరియు మన పాపాల కోసం బాధపడ్డాడు-అన్యాయానికి న్యాయమైనవాడు. స్క్రిప్చర్ అతని అత్యంత తీవ్రమైన బాధలను దేవుని చేతికి ఆపాదించింది. అతను పాపం యొక్క అనంతమైన చెడు గురించి పూర్తి జ్ఞానాన్ని కలిగి ఉన్నాడు, అతను ప్రాయశ్చిత్తం చేయాల్సిన అపరాధం యొక్క విస్తారమైన పరిధి మరియు దైవిక న్యాయం మరియు పవిత్రత గురించి లోతైన అవగాహన, మానవ పాపాలకు తగిన శిక్షతో పాటు, పదాలు వ్యక్తీకరించగల లేదా మనస్సు ఊహించగల దాని కంటే ఎక్కువ. . అదే సమయంలో, క్రీస్తు టెంప్టేషన్‌ను ఎదుర్కొన్నాడు, సాతాను సూచించిన భయంకరమైన ఆలోచనలను ఎదుర్కొంటాడు, అది చీకటి మరియు భయంకరమైన ముగింపులకు దారితీసింది, అతని పరిపూర్ణ పవిత్రత ద్వారా మరింత సవాలుగా మారింది. తన శక్తితో కూడిన మాట ద్వారా సమస్తాన్ని సమర్థించే వ్యక్తి యొక్క ఆత్మను ఆరోపించబడిన అపరాధ భారం మోపినట్లయితే, వారి పాపాలు తమ తలపైనే ఉండిపోయే వారు ఎంత దయనీయంగా ఉంటారు! ఇంత గొప్ప మోక్షాన్ని విస్మరించిన వారికి ఏ గతి ఎదురుచూస్తుంది?

అతను ద్రోహం చేయబడ్డాడు. (47-56) 
శిష్యరికమని చెప్పుకుంటూ, ముద్దుతో క్రీస్తుకు ద్రోహం చేసే వారి కంటే అసహ్యకరమైన శత్రువులు ఎవరూ లేరు. దేవుడు తన ఉద్దేశాలను నెరవేర్చడానికి మన సేవలను, మన పాపాలను మాత్రమే కోరుకోడు. క్రీస్తు బలహీనమైన స్థితిలో సిలువ వేయబడినప్పుడు, అది స్వచ్ఛంద బలహీనత; అతను ఇష్టపూర్వకంగా మరణానికి సమర్పించుకున్నాడు. అతను బాధలను భరించడానికి ఇష్టపడకపోతే, వారు అతనిని అధిగమించలేరు. యేసును వెంబడించడం సర్వస్వాన్ని విడిచిపెట్టిన వారు ఇప్పుడు తెలియని కారణాల వల్ల ఆయనను విడిచిపెట్టడం ఘోరమైన పాపం. మృత్యుభయంతో, జీవితానికి మూలం అని వారు గుర్తించి, అంగీకరించిన వ్యక్తి నుండి దూరంగా ఉండటం ఎంత మూర్ఖత్వం!

కైఫాకు ముందు క్రీస్తు. (57-68) 
యేసు తొందరగా యెరూషలేములోకి ప్రవేశించాడు, అతని చుట్టూ ముందస్తు వాతావరణం ఉంది. క్రీస్తు శిష్యులుగా ఉండాలనే ఆసక్తి ఉన్నవారు తమ విధేయతను బహిరంగంగా ప్రకటించడానికి ఇష్టపడనప్పుడు ఇది కలవరపెడుతుంది. ఇది పీటర్ యొక్క తిరస్కరణకు నాంది పలికింది, ఎందుకంటే క్రీస్తు నుండి తనను తాను దూరం చేసుకోవడం అనేది వెనుదిరగడానికి మొదటి అడుగు. ఫలితం యొక్క వివరాలను అబ్సెసివ్‌గా ఆలోచించే బదులు, మన దృష్టి రాబోయే దేనికైనా సిద్ధపడాలి. ఫలితం దేవునిది, కానీ బాధ్యత మనపై ఉంది.
ఈ సమయంలో, క్రీస్తుకు వ్యతిరేకంగా తప్పుడు సాక్షుల పెరుగుదలను ధృవీకరిస్తూ లేఖనాలు నెరవేరాయి. అతని ఆరోపణ మనలను శిక్ష నుండి తప్పించడానికి ఉపయోగపడింది. ఇలాంటి బాధల క్షణాలలో, మన విధి మన మాస్టర్ కంటే అనుకూలంగా ఉండకపోవచ్చని మనం గుర్తుంచుకోవాలి. క్రీస్తు మన పాపాలను భరించినప్పుడు, అతను నిశ్శబ్దాన్ని ఎంచుకున్నాడు, అతని రక్తాన్ని అతని కోసం మాట్లాడనివ్వండి.
ఇప్పటి వరకు, యేసు తనను తాను దేవుని కుమారుడైన క్రీస్తు అని చాలా అరుదుగా ప్రకటించుకున్నాడు. అతని బోధనలు మరియు అద్భుతాలు అంతర్లీనంగా కమ్యూనికేట్ చేస్తున్నప్పుడు, అతను ఇప్పుడు బహిరంగంగా దానిని ఒప్పుకున్నాడు, రాబోయే బాధలను తప్పించుకోవడానికి నిరాకరించాడు. ఈ ఒప్పుకోలు అతని అనుచరులకు ఒక ఉదాహరణగా పనిచేసింది, ప్రమాదాలు ఉన్నప్పటికీ అతనిని బహిరంగంగా గుర్తించమని వారిని ప్రోత్సహించింది. మహిమాన్వితుడైన ప్రభువును ధిక్కరించిన వారి నుండి గురువు బఫెటింగ్ మరియు ఎగతాళిని ఎదుర్కొన్నట్లే శిష్యుడు అసహ్యాన్ని, క్రూరమైన ఎగతాళిని మరియు అసహ్యాన్ని ఆశించాలి. ఈ సంఘటనలు యెషయా యాభైవ అధ్యాయంలోని అంచనాలతో సరిగ్గా సరిపోతాయి. మనం క్రీస్తు పేరును ధైర్యంగా ఒప్పుకుందాం, ఎలాంటి నిందలు వచ్చినా ఆలింగనం చేద్దాం, ఎందుకంటే అతను తన తండ్రి సింహాసనం ముందు మనల్ని అంగీకరిస్తాడు.

పీటర్ అతనిని తిరస్కరించాడు. (69-75)
పేతురు చేసిన పాపపు వృత్తాంతం లేఖనాలతో నమ్మకంగా సరిపోయింది. చెడు సాంగత్యంతో సహవాసం చేయడం పాపానికి దారితీయవచ్చు మరియు ఇష్టపూర్వకంగా అందులో మునిగిపోయేవారు పేతురు అనుభవంలో చూసినట్లుగా ప్రలోభాలను మరియు చిక్కులను ఊహించాలి. అటువంటి సంస్థ నుండి నిష్క్రమించడం తరచుగా అపరాధం లేదా దుఃఖంతో భారంగా ఉంటుంది, రెండూ కాకపోయినా. క్రీస్తును తప్పించడం ఒక ముఖ్యమైన తప్పు, మరియు అతనిని గుర్తించడానికి పిలిచినప్పుడు అతని గురించి తెలియనట్లు నటించడం, ముఖ్యంగా, తిరస్కరణ. పీటర్ పాపం తీవ్రమైనది అయినప్పటికీ, ఉద్దేశ్యంతో ద్రోహం చేసిన జుడాస్‌లా కాకుండా అది హఠాత్తుగా జరిగింది.
మరచిపోయిన పాపాలను గుర్తు చేస్తూ కోడి కూతలా మనస్సాక్షి పనిచేయాలి. పీటర్ పతనం అతని ఆత్మవిశ్వాసాన్ని తగ్గించడానికి ఉపయోగపడింది, వినయం, కరుణ మరియు ఇతరులకు ఉపయోగకరం. విశ్వాసులు చరిత్రలో ఈ సంఘటన నుండి పాఠాలు నేర్చుకున్నారు. అవిశ్వాసులు, పరిసయ్యులు మరియు వేషధారులు వంటి పొరపాట్లు చేసేవారు లేదా దుర్వినియోగం చేసేవారు తమ స్వంత పూచీతో అలా చేస్తారు. సవాలుతో కూడిన పరిస్థితులలో, మనమే వదిలేస్తే మన స్వంత చర్యలను మనం తరచుగా తక్కువగా అంచనా వేస్తాము. కాబట్టి, తాము స్థిరంగా ఉన్నామని విశ్వసించే వారు పడిపోకుండా జాగ్రత్తగా ఉండాలి; మనమందరం మన హృదయాలపై అపనమ్మకం కలిగి ఉండాలి మరియు పూర్తిగా ప్రభువుపై ఆధారపడాలి.
పేతురు మిక్కిలి ఏడుపు పాపానికి అవసరమైన దుఃఖాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది. అతని కన్నీటి తిరస్కరణ ఉన్నప్పటికీ, అతను మరలా క్రీస్తును తిరస్కరించలేదు మరియు ప్రమాదంలో కూడా ధైర్యంగా అతనిని ఒప్పుకున్నాడు. ఏదైనా పాపం పట్ల నిజమైన పశ్చాత్తాపం వ్యతిరేక ధర్మాలు మరియు కర్తవ్యాల ప్రదర్శనలో వ్యక్తమవుతుంది, ఇది చేదు మాత్రమే కాదు, హృదయపూర్వక దుఃఖాన్ని సూచిస్తుంది.Shortcut Links
మత్తయి - Matthew : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |