Matthew - మత్తయి సువార్త 6 | View All

1. మనుష్యులకు కనబడవలెనని వారియెదుట మీ నీతి కార్యము చేయకుండ జాగ్రత్తపడుడి; లేనియెడల పరలోకమందున్న మీ తండ్రియొద్ద మీరు ఫలము పొందరు.

1. manushyulaku kanabaḍavalenani vaariyeduṭa mee neethi kaaryamu cheyakuṇḍa jaagratthapaḍuḍi; lēniyeḍala paralōkamandunna mee thaṇḍriyoddha meeru phalamu pondaru.

2. కావున నీవు ధర్మము చేయునప్పుడు, మనుష్యులవలన ఘనత నొందవలెనని, వేషధారులు సమాజమందిరముల లోను వీధులలోను చేయులాగున నీ ముందర బూర ఊదింప వద్దు; వారు తమ ఫలము పొందియున్నారని నిశ్చయముగా మీతో చెప్పుచున్నాను.

2. kaavuna neevu dharmamu cheyunappuḍu, manushyulavalana ghanatha nondavalenani, vēshadhaarulu samaajamandiramula lōnu veedhulalōnu cheyulaaguna nee mundhara boora oodimpa vaddu; vaaru thama phalamu pondiyunnaarani nishchayamugaa meethoo cheppuchunnaanu.

3. నీవైతే ధర్మము చేయునప్పుడు, నీ ధర్మము రహస్యముగానుండు నిమిత్తము నీ కుడిచెయ్యి చేయునది నీ యెడమచేతికి తెలియకయుండవలెను.

3. neevaithē dharmamu cheyunappuḍu, nee dharmamu rahasyamugaanuṇḍu nimitthamu nee kuḍicheyyi cheyunadhi nee yeḍamachethiki teliyakayuṇḍavalenu.

4. అట్లయితే రహస్యమందు చూచు నీ తండ్రి నీకు ప్రతి ఫలమిచ్చును

4. aṭlayithē rahasyamandu choochu nee thaṇḍri neeku prathi phalamichunu

5. మరియు మీరు ప్రార్థనచేయునప్పుడు వేషధారుల వలె ఉండవద్దు; మనుష్యులకు కనబడవలెనని సమాజ మందిరములలోను వీధుల మూలలలోను నిలిచి ప్రార్థన చేయుట వారికిష్టము; వారు తమ ఫలము పొంది యున్నారని నిశ్చయముగా మీతో చెప్పుచున్నాను.

5. mariyu meeru praarthanacheyunappuḍu vēshadhaarula vale uṇḍavaddhu; manushyulaku kanabaḍavalenani samaaja mandiramulalōnu veedhula moolalalōnu nilichi praarthana cheyuṭa vaarikishṭamu; vaaru thama phalamu pondi yunnaarani nishchayamugaa meethoo cheppuchunnaanu.

6. నీవు ప్రార్థన చేయునప్పుడు, నీ గదిలోనికి వెళ్లి తలుపువేసి, రహస్యమందున్న నీ తండ్రికి ప్రార్థనచేయుము; అప్పుడు రహస్యమందు చూచు నీ తండ్రి నీకు ప్రతి ఫలమిచ్చును.
2 రాజులు 4:33, యెషయా 26:20

6. neevu praarthana cheyunappuḍu, nee gadhilōniki veḷli thalupuvēsi, rahasyamandunna nee thaṇḍriki praarthanacheyumu; appuḍu rahasyamandu choochu nee thaṇḍri neeku prathi phalamichunu.

7. మరియు మీరు ప్రార్థన చేయునప్పుడు అన్యజనులవలె వ్యర్థమైన మాటలు వచింపవద్దు; విస్తరించి మాటలాడుట వలన తమ మనవి వినబడునని వారు తలంచుచున్నారు;

7. mariyu meeru praarthana cheyunappuḍu anyajanulavale vyarthamaina maaṭalu vachimpavaddu; vistharin̄chi maaṭalaaḍuṭa valana thama manavi vinabaḍunani vaaru thalan̄chuchunnaaru;

8. మీరు వారివలె ఉండకుడి. మీరు మీ తండ్రిని అడుగక మునుపే మీకు అక్కరగా నున్నవేవో ఆయనకు తెలియును

8. meeru vaarivale uṇḍakuḍi. meeru mee thaṇḍrini aḍugaka munupē meeku akkaragaa nunnavēvō aayanaku teliyunu

9. కాబట్టి మీరీలాగు ప్రార్థనచేయుడి, పరలోకమందున్న మా తండ్రీ, నీ నామము పరిశుద్ధపరచబడు గాక,
యెహెఙ్కేలు 36:23

9. kaabaṭṭi meereelaagu praarthanacheyuḍi, paralōkamandunna maa thaṇḍree, nee naamamu parishuddhaparachabaḍu gaaka,

10. నీ రాజ్యము వచ్చుగాక, నీ చిత్తము పరలోకమందు నెరవేరుచున్నట్లు భూమియందును నెరవేరును గాక,

10. nee raajyamu vachugaaka, nee chitthamu paralōkamandu neravēruchunnaṭlu bhoomiyandunu neravērunu gaaka,

11. మా అనుదినాహారము నేడు మాకు దయచేయుము.

11. maa anudinaahaaramu nēḍu maaku dayacheyumu.

12. మా ఋణస్థులను మేము క్షమించియున్న ప్రకారము మా ఋణములు క్షమించుము.

12. maa ruṇasthulanu mēmu kshamin̄chiyunna prakaaramu maa ruṇamulu kshamin̄chumu.

13. మమ్మును శోధనలోకి తేక దుష్టునినుండి మమ్మును తప్పించుము.

13. mammunu shōdhanalōki thēka dushṭuninuṇḍi mammunu thappin̄chumu.

14. మనుష్యుల అపరాధములను మీరు క్షమించినయెడల, మీ పరలోకపు తండ్రియు మీ అపరాధములను క్షమించును

14. manushyula aparaadhamulanu meeru kshamin̄chinayeḍala, mee paralōkapu thaṇḍriyu mee aparaadhamulanu kshamin̄chunu

15. మీరు మనుష్యుల అపరాధములను క్షమింపక పోయినయెడల మీ తండ్రియు మీ అపరాధములను క్షమింపడు.

15. meeru manushyula aparaadhamulanu kshamimpaka pōyinayeḍala mee thaṇḍriyu mee aparaadhamulanu kshamimpaḍu.

16. మీరు ఉపవాసము చేయునప్పుడు వేషధారులవలె దుఃఖముఖులై యుండకుడి; తాము ఉపవాసము చేయు చున్నట్టు మనుష్యులకు కనబడవలెనని వారు తమ ముఖము లను వికారము చేసికొందురు; వారు తమ ఫలము పొంది యున్నారని నిశ్చయముగా మీతో చెప్పుచున్నాను.
యెషయా 58:5

16. meeru upavaasamu cheyunappuḍu vēshadhaarulavale duḥkhamukhulai yuṇḍakuḍi; thaamu upavaasamu cheyu chunnaṭṭu manushyulaku kanabaḍavalenani vaaru thama mukhamu lanu vikaaramu chesikonduru; vaaru thama phalamu pondi yunnaarani nishchayamugaa meethoo cheppuchunnaanu.

17. ఉపవాసము చేయుచున్నట్టు మనుష్యులకు కనబడవలెనని కాక, రహస్యమందున్న నీ తండ్రికే కనబడవలెనని, నీవు ఉపవాసము చేయునప్పుడు నీ తల అంటుకొని, నీ ముఖము కడుగుకొనుము.

17. upavaasamu cheyuchunnaṭṭu manushyulaku kanabaḍavalenani kaaka, rahasyamandunna nee thaṇḍrikē kanabaḍavalenani, neevu upavaasamu cheyunappuḍu nee thala aṇṭukoni, nee mukhamu kaḍugukonumu.

18. అప్పుడు రహస్యమందు చూచుచున్న నీ తండ్రి నీకు ప్రతిఫలమిచ్చును.

18. appuḍu rahasyamandu choochuchunna nee thaṇḍri neeku prathiphalamichunu.

19. భూమిమీద మీకొరకు ధనమును కూర్చుకొనవద్దు; ఇక్కడ చిమ్మెటయు, తుప్పును తినివేయును, దొంగలు కన్నమువేసి దొంగిలెదరు.

19. bhoomimeeda meekoraku dhanamunu koorchukonavaddu; ikkaḍa chimmeṭayu, thuppunu thinivēyunu, doṅgalu kannamuvēsi doṅgiledaru.

20. పరలోకమందు మీకొరకు ధనమును కూర్చుకొనుడి; అచ్చట చిమ్మెటయైనను, తుప్పై నను దాని తినివేయదు, దొంగలు కన్నమువేసి దొంగిలరు.

20. paralōkamandu meekoraku dhanamunu koorchukonuḍi; acchaṭa chimmeṭayainanu, thuppai nanu daani thinivēyadu, doṅgalu kannamuvēsi doṅgilaru.

21. నీ ధనమెక్కడ నుండునో అక్కడనే నీ హృదయము ఉండును.

21. nee dhanamekkaḍa nuṇḍunō akkaḍanē nee hrudayamu uṇḍunu.

22. దేహమునకు దీపము కన్నే గనుక నీ కన్ను తేటగా ఉండినయెడల నీ దేహమంతయు వెలుగు మయమైయుండును.

22. dhehamunaku deepamu kannē ganuka nee kannu thēṭagaa uṇḍinayeḍala nee dhehamanthayu velugu mayamaiyuṇḍunu.

23. నీ కన్ను చెడినదైతే నీ దేహమంతయు చీకటిమయమై యుండును; నీలోనున్న వెలుగు చీకటియై యుండిన యెడల ఆ చీకటి యెంతో గొప్పది.

23. nee kannu cheḍinadaithē nee dhehamanthayu chikaṭimayamai yuṇḍunu; neelōnunna velugu chikaṭiyai yuṇḍina yeḍala aa chikaṭi yenthoo goppadhi.

24. ఎవడును ఇద్దరు యజమానులకు దాసుడుగా నుండనేరడు; అతడు ఒకని ద్వేషించియొకని ప్రేమించును; లేదా యొకని పక్ష ముగానుండి యొకని తృణీకరించును. మీరు దేవునికిని సిరికిని దాసులుగా నుండనేరరు.

24. evaḍunu iddaru yajamaanulaku daasuḍugaa nuṇḍanēraḍu; athaḍu okani dvēshin̄chiyokani prēmin̄chunu; lēdaa yokani paksha mugaanuṇḍi yokani truṇeekarin̄chunu. meeru dhevunikini sirikini daasulugaa nuṇḍanēraru.

25. అందువలన నేను మీతో చెప్పునదేమనగా ఏమి తిందుమో యేమి త్రాగుదుమో అని మీ ప్రాణమును గూర్చియైనను, ఏమి ధరించుకొందుమో అని మీ దేహమును గూర్చియైనను చింతింపకుడి;

25. anduvalana nēnu meethoo cheppunadhemanagaa ēmi thindumō yēmi traagudumō ani mee praaṇamunu goorchiyainanu, ēmi dharin̄chukondumō ani mee dhehamunu goorchiyainanu chinthimpakuḍi;

26. ఆకాశపక్షులను చూడుడి; అవి విత్తవు కోయవు కొట్లలో కూర్చుకొనవు; అయినను మీ పరలోకపు తండ్రి వాటిని పోషించు చున్నాడు; మీరు వాటికంటె బహు శ్రేష్టులు కారా?

26. aakaashapakshulanu chooḍuḍi; avi vitthavu kōyavu koṭlalō koorchukonavu; ayinanu mee paralōkapu thaṇḍri vaaṭini pōshin̄chu chunnaaḍu; meeru vaaṭikaṇṭe bahu shrēshṭulu kaaraa?

27. మీలో నెవడు చింతించుటవలన తన యెత్తు మూరెడెక్కువ చేసికొనగలడు?

27. meelō nevaḍu chinthin̄chuṭavalana thana yetthu mooreḍekkuva chesikonagalaḍu?

28. వస్త్రములను గూర్చి మీరు చింతింప నేల? అడవిపువ్వులు ఏలాగు నెదుగుచున్నవో ఆలో చించుడి. అవి కష్టపడవు, ఒడకవు

28. vastramulanu goorchi meeru chinthimpa nēla? Aḍavipuvvulu ēlaagu neduguchunnavō aalō chin̄chuḍi. Avi kashṭapaḍavu, oḍakavu

29. అయినను తన సమస్త వైభవముతో కూడిన సొలొమోను సహితము వీటిలో నొకదానివలెనైనను అలంకరింపబడలేదు.
1 రాజులు 10:1, 2 దినవృత్తాంతములు 9:1

29. ayinanu thana samastha vaibhavamuthoo kooḍina solomōnu sahithamu veeṭilō nokadaanivalenainanu alaṅkarimpabaḍalēdu.

30. నేడుండి రేపు పొయిలో వేయబడు అడవి గడ్డిని దేవుడీలాగు అలంక రించినయెడల, అల్పవిశ్వాసులారా, మీకు మరి నిశ్చయ ముగా వస్త్రములు ధరింపజేయును గదా.

30. nēḍuṇḍi rēpu poyilō vēyabaḍu aḍavi gaḍḍini dhevuḍeelaagu alaṅka rin̄chinayeḍala, alpavishvaasulaaraa, meeku mari nishchaya mugaa vastramulu dharimpajēyunu gadaa.

31. కాబట్టి ఏమి తిందుమో యేమి త్రాగుదుమో యేమి ధరించు కొందుమో అని చింతింపకుడి; అన్యజనులు వీటన్నిటి విషయమై విచారింతురు.

31. kaabaṭṭi ēmi thindumō yēmi traagudumō yēmi dharin̄chu kondumō ani chinthimpakuḍi; anyajanulu veeṭanniṭi vishayamai vichaarinthuru.

32. ఇవన్నియు మీకు కావలెనని మీ పరలోకపు తండ్రికి తెలియును.

32. ivanniyu meeku kaavalenani mee paralōkapu thaṇḍriki teliyunu.

33. కాబట్టి మీరు ఆయన రాజ్యమును నీతిని మొదట వెదకుడి; అప్పుడవన్నియు మీకనుగ్రహింపబడును.
కీర్తనల గ్రంథము 37:4

33. kaabaṭṭi meeru aayana raajyamunu neethini modaṭa vedakuḍi; appuḍavanniyu meekanugrahimpabaḍunu.

34. రేపటినిగూర్చి చింతింపకుడి; రేపటి దినము దాని సంగతులనుగూర్చి చింతించును; ఏనాటికీడు ఆనాటికి చాలును.
నిర్గమకాండము 16:4

34. rēpaṭinigoorchi chinthimpakuḍi; rēpaṭi dinamu daani saṅgathulanugoorchi chinthin̄chunu; ēnaaṭikeeḍu aanaaṭiki chaalunu.


Shortcut Links
మత్తయి - Matthew : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |

Support & Donate Us | Google Play Store | సజీవ వాహిని - Sajeeva Vahini 2009-2023. info@sajeevavahini.com
Sajeeva Vahini, Hyderabad & Chennai, India. SajeevaVahini.org Email: , . Whatsapp: 8898 318 318 or call us: +918898318318
Content on this website is prepared manually by Sajeeva Vahini, India. Our Content is free and open to use for any kind of distrubution. We request to carry a physical bible to churches rather than using bible on mobile or tablets. Please email any information for any suspected content/audio subject to piracy/copyright act on this website can be considered/removed. Which can help us to improve better. Note: we dont have any data/content related to Life Way Study Bible as a part of Sajeeva Vahini Notes or Verse Explanations.