Matthew - మత్తయి సువార్త 8 | View All

1. ఆయన ఆ కొండమీదనుండి దిగి వచ్చినప్పుడు బహు జనసమూహములు ఆయనను వెంబడించెను.

ఇది అద్భుతాలు అధ్యాయం. ఇందులో యేసుప్రభువు మనుషుల వ్యాధులపైనా (వ 1-17), ఆధ్యాత్మిక జీవన సంబంధమైన సంగతులపైనా (వ 18-22), ప్రకృతి శక్తులపైనా (వ 23-27), అదృశ్యమైన ఆత్మల లోకంపైనా (వ 28-34) తన అధికారాన్నీ, ప్రభావాన్నీ కనపరుస్తున్నాడు. ఆయన తానెవరినని చెప్పుకున్నాడో – అంటే పరలోకంనుంచి వచ్చిన ప్రభువు – అక్షరాలా ఆయనే అనేందుకు ఇదంతా ధారాళమైన సాక్ష్యాధారం (యోహాను 3:13; యోహాను 8:23). క్రీస్తు అద్భుతాలు ఆయన మహిమను కనపరిచాయి – యోహాను 2:11. పరమ తండ్రి అయిన దేవుడు ఆయన్ను పంపాడనీ, ఆయన ఆ తండ్రితో ఏకంగా ఉన్నాడనీ ఇదంతా రుజువు చేస్తున్నది (యోహాను 5:36; యోహాను 10:37-38; యోహాను 14:11; అపో. కార్యములు 2:22). ఇవి క్రీస్తు యోగ్యతా పత్రాల లాంటివి, దేవుడు ఆయన యోగ్యతను దృఢపరుస్తూ రాసి ఇచ్చిన సిఫారసు లేఖల లాంటివి. ఇవి వ్రాత పూర్వకంగా లేవు, చేతల రూపంలోనే ఉన్నాయి. దేవుని రాజ్యం వచ్చిందనడానికి ఇవి నిదర్శనాలు (మత్తయి 12:18). యేసుప్రభువు చేసిన అద్భుతాలు మంత్రవిద్య ద్వారా చేయగలిగిన మాయలు కావు. “నివారణ లేని” కుష్ఠువంటి వ్యాధులున్నవారిని ఆయన బాగు చేశాడు. గుడ్డివారి కళ్ళను తెరిచాడు (మత్తయి 9:27-30; మత్తయి 11:4; మత్తయి 20:34), నీళ్ళమీద నడిచాడు (మత్తయి 14:25), చనిపోయిన వారిని బ్రతికించాడు (లూకా 7:11-15; లూకా 8:49-56; యోహాను 11:43-44). అంతే గాక తానే మరణంనుంచి లేచాడు (మత్తయి 28:1-6) – మానవ చరిత్రంతట్లో అలా చేసినది ఆయన ఒక్కడే. యేసు చేసినది కేవలం ఉపదేశించడం కాదు. అతి స్పష్టమైన రీతిలో దేవుని ప్రభావాన్నీ, దేవుని లక్షణాలనూ ప్రదర్శించాడు. అలాగని అద్భుతాలు చేసేవారంతా దేవునినుంచి వచ్చారని భావించకూడదు (మత్తయి 7:22; మత్తయి 24:24). కపట ప్రవక్తలు చేసే అద్భుతాలు సైతాను శక్తికి సాక్ష్యాధారాలు. వారి స్వభావం కూడా వారి ఉపదేశాల వల్లా, జీవిత విధానాల వల్లా క్రీస్తు శిష్యులైనవారికి తేటతెల్లమే.

2. ఇదిగో కుష్ఠరోగి వచ్చి ఆయనకు మ్రొక్కిప్రభువా, నీకిష్టమైతే నన్ను శుద్ధునిగా చేయగలవనెను.

పాత ఒడంబడిక గ్రంథంలో కొన్ని వ్యాధులు పాపానికి సూచనలుగా, సాదృశ్యాలుగా ఉన్నాయి. అవి నయం కావడం ఆధ్యాత్మికంగా నివారణ కలగడానికి సూచన. లేవీయకాండము 13:1-44 గురించిన నోట్ చూడండి.

3. అందుకాయన చెయ్యి చాపి వాని ముట్టి నాకిష్టమే, నీవు శుద్ధుడవు కమ్మని చెప్పగా తక్షణమే వాని కుష్టరోగము శుద్ధి యాయెను.

యేసు అతణ్ణి ముట్టుకోవడం ఆయన కనికరాన్నీ ప్రేమనూ ప్రదర్శించే చర్య. పరలోక సింహాసనం నుంచి వచ్చిన రాజు ఒక అశుద్ధుణ్ణి (లేవీయకాండము 13:45-46) శుద్ధుడుగా ఆరోగ్యవంతుడుగా చేసేందుకు తన చెయ్యి చాపుతున్నాడు. ఆత్మ విషయాల్లో కూడా క్రీస్తు నిర్వర్తించే పని ఇదే (యోహాను 15:3; ఎఫెసీయులకు 5:25-27; హెబ్రీయులకు 9:13-14; 1 యోహాను 1:7). ఆయన మాటలు గమనించండి – “నాకిష్టమే”. ఆయన దగ్గరికి సహాయం కోరి వచ్చిన వారెవరినైనా యేసుప్రభువు నిరాకరించి పంపేసినట్టు బైబిల్లో ఎక్కడా కనిపించదు. మనుషులు ఆయన్ను అడిగినదాన్ని చేయడానికి ఆయనెప్పుడూ సిద్ధమే, ఆయన అందుకు సమర్థుడే.

4. అప్పుడు యేసు ఎవరితోను ఏమియు చెప్పకు సుమీ; కాని నీవు వెళ్ళి వారికి సాక్ష్యార్థమై నీ దేహమును యాజకునికి కనబరచుకొని, మోషే నియమించిన కానుక సమర్పించుమని వానితో చెప్పెను
లేవీయకాండము 13:49, లేవీయకాండము 14:2, లేవీయకాండము 14:4-32

యేసు తనకు ప్రచారం, పేరు ప్రతిష్ఠలు కలగాలని ఎప్పుడూ కోరలేదు. నిజానికి దీనికి వ్యతిరేకంగా ప్రవర్తించాడు (వ 18; మత్తయి 9:30; మత్తయి 12:16; యోహాను 6:15). “యాజికి”– ఆ మనిషి యాజుల దగ్గరికి వెళ్ళాలి. ఎందుకంటే వారు అతని వ్యాధి నిజంగా పూర్తిగా నయమైందని చూచి చెప్పాలి. అప్పుడే అతణ్ణి వారు శుద్ధుడుగా ప్రకటించి ఇంటికి తిరిగి వెళ్ళనిస్తారు. మోషే విధించిన కానుకను గురించి లేవీయకాండము 14:1-32 చూడండి.

5. ఆయన కపెర్నహూములో ప్రవేశించినప్పుడు ఒక శతాధిపతి ఆయనయొద్దకు వచ్చి

రోమ్ సైన్యంలో వందమంది సైనికులకు నాయకుడు శతాధిపతి.

6. ప్రభువా, నా దాసుడు పక్షవాయువుతో మిగుల బాధపడుచు ఇంటిలో పడియున్నాడని చెప్పి, ఆయనను వేడుకొనెను.

7. యేసు నేను వచ్చి వాని స్వస్థపరచెదనని అతనితో చెప్పగా

ఎక్కడికైనా వెళ్ళి ఎవరికైనా సహాయం చేసేందుకు క్రీస్తు ఇష్టాన్ని ఇక్కడ మళ్ళీ చూస్తున్నాం.

8. ఆ శతాధిపతిప్రభువా, నీవు నా యింటిలోనికి వచ్చుటకు నేను పాత్రుడను కాను; నీవు మాటమాత్రము సెలవిమ్ము, అప్పుడు నా దాసుడు స్వస్థపరచబడును.

ప్రభువునుంచి ఏదైనా పొందగలిగే యోగ్యత తమకు పుష్కలంగా ఉందనుకునేవారు అందరి కన్నా అయోగ్యులు. తమకు యోగ్యత లేదనుకునేవారు నిజానికి ఎక్కువ యోగ్యత గలవారు. దేవుని దృష్టిలో వినయ భావం, యోగ్యత ఈ రెండు కలిసి ఉన్నాయి. మత్తయి 5:3 పోల్చి చూడండి.

9. నేను కూడ అధికారమునకు లోబడినవాడను; నా చేతిక్రింద సైనికులున్నారు; నేను ఒకని పొమ్మంటే పోవును, ఒకని రమ్మంటే వచ్చును, నా దాసుని ఈ పని చేయుమంటే చేయును అని యుత్తరమిచ్చెను.

దేవుడు యేసుప్రభువుకు వ్యాధులపై అధికారమిచ్చాడనీ ఆ శతాధిపతి నిస్సందేహంగా నమ్మాడు. అధికారం అంటే ఎలాంటిదో అతనికి తెలుసు. కాబట్టి యేసుప్రభువుకు ఉన్న శక్తిపై అతనికి ఆశ్చర్యకరమైన విశ్వాసం ఉంది.

10. యేసు ఈ మాట విని ఆశ్చర్యపడి, వెంట వచ్చుచున్నవారిని చూచి ఇశ్రాయేలులో నెవనికైనను నేనింత విశ్వాసమున్నట్టు చూడ లేదని నిశ్చయముగా మీతో చెప్పుచున్నాను.

ఆ మనిషికి నమ్మకం ఉందని యేసుప్రభువు విస్తుపోలేదు గాని ఆ నమ్మకం చాలా ప్రత్యేకమైనదని భావించి దాన్ని మెచ్చుకున్నాడు. ఈ భూమిపై యేసుప్రభువు జీవిత కాలంలో రెండే రెండు విషయాలు ఆయన్ను ఆశ్చర్యపోయేలా చేశాయి. సాధారణంగా ఉండదు అనిపించిన చోట బలమైన నమ్మకం కనిపించడం, నమ్మకం ఉండవలసిన చోట అపనమ్మకం కనిపించడం (మార్కు 6:6). అసలు గొప్ప నమ్మకం ఉండవలసింది ఇస్రాయేల్ ప్రజలకే, ఈ విదేశీయుడికి కాదు. దేవుని ప్రేమ, ప్రభావం గురించిన ఉదాహరణలు, అభిషిక్తుడు వస్తాడన్న వాగ్దానాలు గల పాత ఒడంబడిక గ్రంథాన్ని దేవుడు ఇస్రాయేల్‌కే ఇచ్చాడు (రోమీయులకు 9:4-5).

11. అనేకులు తూర్పునుండియు పడమటనుండియు వచ్చి అబ్రాహాముతో కూడను, ఇస్సాకుతో కూడను, యాకోబుతో కూడను, పరలోకరాజ్యమందు కూర్చుందురు గాని
కీర్తనల గ్రంథము 107:3, యెషయా 59:19, మలాకీ 1:11

“తూర్పునుంచీ, పడమరనుంచీ” అంటే లోకంలోని ప్రజలంతా అని అర్థం. మత్తయి శుభవార్తలో మొట్టమొదటి సారి యేసు తన శుభవార్త, దేవుని రాజ్యం కేవలం ఒక్క జాతికోసం కాదనీ లోకమంతటికోసమనీ సూచిస్తున్నాడు. మత్తయి 28:19-20; మార్కు 16:15; లూకా 24:46-47; అపో. కార్యములు 1:8 చూడండి. యూదులు కానివారిలోనుంచి క్రీస్తు రాజ్యంలో ప్రవేశించబోయే అనేకమందిలో ఈ శతాధిపతి మొదటివాడు. అబ్రాహాము, ఇస్సాకు, యాకోబులు ఇస్రాయేల్ జాతికి పూర్వీకులు, పితరులు. వారి చరిత్రలు ఆది 12–50 అధ్యాయాల్లో ఉన్నాయి.

12. రాజ్య సంబంధులు వెలుపటి చీకటిలోనికి త్రోయబడుదురు; అక్కడ ఏడ్పును పండ్లు కొరుకుటయు నుండునని మీతో చెప్పుచున్నాననెను.

ఆ “రాజ్య సంబంధులు” అంటే దేవుని రాజ్యం ముందుగా ఎవరికి చెందిందో వాళ్ళు. అంటే ఇస్రాయేల్ జాతి అన్నమాట. పరలోక రాజు (మత్తయి 2:2) వారి దగ్గరికి వచ్చాడు, రాజ్యం గురించి ప్రకటించాడు. దాని లక్షణాలు కొన్నింటిని వివరించాడు. అందులో ప్రవేశించ దలచేవారు పశ్చాత్తాపం, నమ్మకం చూపాలని ఆదేశించాడు. అయితే యేసురాజుకు విధేయత చూపేందుకు వారు నిరాకరించారు. అందువల్ల కలిగే ఫలితాలు వారికి విపత్కరమే. మత్తయి 21:42-44 పోల్చి చూడండి. యేసు తరచుగా చేసిన హెచ్చరిక ఇది – మత్తయి 13:42-50; మత్తయి 22:13; మత్తయి 24:51; మత్తయి 25:30; లూకా 13:28. “చీకటి, ఏడుపు, పండ్లు కొరుక్కోవడం” ఇవి నరకంలో ఉండే బాధలనూ, వేదనలనూ కొంతవరకు సూచిస్తూ చెప్పిన మాటలు. మత్తయి 5:29-30; మత్తయి 13:42, మత్తయి 13:50; మత్తయి 22:13; మత్తయి 24:51; మత్తయి 25:30; మార్కు 9:47-49; లూకా 13:28; లూకా 16:19-31; 2 పేతురు 2:14, 2 పేతురు 2:17; యూదా 1:13 కూడా చూడండి. క్రీస్తు తీసుకువచ్చిన వెలుగును ద్వేషించినవారికి కలిగే శిక్ష శాశ్వత అంధకారమే (యోహాను 3:19-20). పళ్ళు కొరుక్కోవడం బహుశా భరించలేని నొప్పినీ, దేవుని న్యాయంపై కోపాన్ని సూచించవచ్చు. కీర్తనల గ్రంథము 112:10 పోల్చి చూడండి.

13. అంతట యేసుఇక వెళ్ళుము; నీవు విశ్వసించిన ప్రకారము నీకు అవునుగాకని శతాధిపతితో చెప్పెను. ఆ గడియలోనే అతనిదాసుడు స్వస్థతనొందెను.

మనుషులు దేవునిపై ఏ విషయంలో నమ్మకం ఉంచుతారో అది తప్పక లభిస్తుంది. అధిక నమ్మకంతో మనం క్రీస్తు చెంతకు వస్తే అధిక మొత్తంలో దీవెనలు లభిస్తాయి. మత్తయి 9:2, మత్తయి 9:22, మత్తయి 9:29; మత్తయి 15:28; మత్తయి 17:20; మత్తయి 21:21; మార్కు 5:34; మార్కు 10:52; మార్కు 11:22-24 చూడండి. ఇక్కడ యేసు ఆ స్త్రీని తక్షణమే, సంపూర్ణంగా బాగు చేశాడు.

14. తరువాత యేసు పేతురింటిలో ప్రవేశించి, జ్వరముతో పడియున్న అతని అత్తను చూచి

పేతురుకు పెళ్ళి అయింది. మొదటి క్రీస్తురాయబారులంతా వివాహితులన్నట్టే ఉంది. 1 కోరింథీయులకు 9:5 చూడండి.

15. ఆమె చెయ్యిముట్టగా జ్వరమామెను విడిచెను; అంతట ఆమె లేచి ఆయనకు ఉపచారము చేయసాగెను.

మనపట్ల యేసు చూపే దయ ఆయన్ను సేవించాలన్న అభిలాషను మనలో పుట్టించాలి.

16. సాయంకాలమైనప్పుడు జనులు దయ్యములు పట్టిన అనేకులను ఆయనయొద్దకు తీసికొని వచ్చిరి.

క్రీస్తు మాటలో సర్వశక్తితో కూడిన ప్రభావం, అధికారం ఉన్నాయి. దయ్యాలు పట్టడం గురించి నోట్ మత్తయి 4:24 చూడండి.

17. ఆయన మాటవలన దయ్యములను వెళ్ళ గొట్టి రోగులనెల్లను స్వస్థపరచెను. అందువలన ఆయనే మన బలహీనతలను వహించుకొని మన రోగములను భరించెనని ప్రవక్తయైన యెషయాద్వార చెప్పబడినది నెరవేరెను.
యెషయా 53:4

యెషయా 53:4 చూడండి. ఆ భవిష్యద్వాక్కు యేసుప్రభువు వ్యాధులున్నవారిని బాగు చేసే పరిచర్య ద్వారా నెరవేరింది, సిలువపై ఆయన మరణించడం ద్వారా కాదు. అది ఆయన దయను తెలియజేస్తుంది. బాధల్లో ఉన్నవారి పట్ల ఆయన సానుభూతినీ, వారి వ్యాధులను పారద్రోలడంలో ఆయన కనపరచిన శక్తినీ తెలియజేస్తున్నది.

18. యేసు తన యొద్దనున్న జనసమూహమును చూచి అద్దరికి వెళ్ళవలెనని ఆజ్ఞాపించెను.

అవతలివైపు అంటే తూర్పు తీరం. యేసు బస చేసిన కపెర్నెహూముకు అవతలి వైపు.

19. అంతట ఒక శాస్త్రి వచ్చిబోధకుడా నీ వెక్కడికి వెళ్ళినను నీ వెంటవచ్చెద నని ఆయనతో చెప్పెను.

తన మార్గం తేలికగా కనిపించేలా చేసేందుకు యేసుప్రభువు ఎన్నడూ ప్రయత్నించలేదు. దేవుని ప్రమాణాలనూ ఆదేశాలనూ పలుచన చేయడంద్వారా ఎక్కువమందిని ఆకర్షించుకోవడానికి చూడలేదు. లూకా 14:25-35 పోల్చి చూడండి. వ 19లోని వ్యక్తి చాలా త్వరపడి నిర్ణయించుకున్నాడు. యేసు శిష్యుడుగా ఉండడంలోని కష్టాలను అతడు లెక్క వేసుకోలేదు. వ 21లోని వ్యక్తి తన నిర్ణయం తీసుకోవడంలో చాలా మందకొడిగా ఉన్నాడు. ఈ రెండు రకాల మనుషులూ ఇప్పటికీ మనలో ఉన్నారు.

20. అందుకు యేసునక్కలకు బొరియలును ఆకాశపక్షులకు నివాసములును కలవు గాని మనుష్యకుమారునికి తలవాల్చుకొనుటకైనను స్థలములేదని అతనితో చెప్పెను.

తనను గురించి చెప్పుకోవడంలో యేసుప్రభువు “మానవ పుత్రుడు” అనే పేరును శుభవార్త పుస్తకాల్లో మొత్తం దాదాపు 80 సార్లు ఉపయోగించాడు. ఇది అభిషిక్తుణ్ణి సూచిస్తున్నది. దానియేలు 7:13-14 లో ఈ పేరు కనిపిస్తున్నది. దేవుని కుమారుడైన క్రీస్తు యొక్క నిజమైన మానవ స్వభావాన్ని కూడా ఈ పేరు సూచిస్తున్నది.

21. శిష్యులలో మరియొకడు ప్రభువా, నేను మొదట వెళ్ళి, నా తండ్రిని పాతిపెట్టుటకు నాకు సెలవిమ్మని ఆయనను అడుగగా
1 రాజులు 19:20

22. యేసు అతని చూచినన్ను వెంబడించుము; మృతులు తమ మృతులను పాతి పెట్టుకొననిమ్మని చెప్పెను.

అంటే ఆధ్యాత్మిక జీవం లేనివారు వెళ్ళి భౌతికంగా చనిపోయినవారిని పాతిపెట్టుకోనిమ్మని అర్థం. తన తండ్రి చనిపోయేంత వరకు ఇంట్లో ఉండాలని ఈ మనిషి ఉద్దేశం. ఒక వేళ అంతకు ముందు అతని తండ్రి చనిపోతే అతణ్ణి సమాధి చేసే ప్రయత్నాల్లో ఈ మనిషి ఇంటి దగ్గరే ఉండేవాడు. క్రీస్తు ఎవరినైనా ఒక ప్రత్యేకమైన పరిచర్యకు పిలిస్తే వారు లోక సంబంధమైన బంధాలు, బాధ్యతలు అడ్డు తగలనీయకుండా ఆయనకు లోబడాలి. మత్తయి 10:37-39 పోల్చి చూడండి. లూకా 9:61-62 కూడా చూడండి.

23. ఆయన దోనె యెక్కినప్పుడు ఆయన శిష్యులు ఆయన వెంట వెళ్లిరి.

24. అంతట సముద్రముమీద తుపాను లేచి నందున ఆ దోనె అలలచేత కప్పబడెను. అప్పుడాయన నిద్రించుచుండగా

25. వారు ఆయన యొద్దకు వచ్చి ప్రభువా, నశించిపోవుచున్నాము, మమ్మును రక్షించుమని చెప్పి ఆయనను లేపిరి.

26. అందుకాయన అల్పవిశ్వాసులారా, యెందుకు భయపడుచున్నారని వారితో చెప్పి, లేచి గాలిని సముద్రమును గద్దింపగా మిక్కిలి నిమ్మళ మాయెను.

శిష్యుల విషయం చూడడం యేసు చేయవలసిన మొదటి పని. తుఫానును ఆపడం కన్న ఇది కష్టమైన పని. తక్కువ నమ్మకం ఉంటే ఎక్కువ భయముంటుంది; పరిపూర్ణమైన నమ్మకం ఉంటే భయం ఉండదు. మత్తయి 6:30, మత్తయి 6:34 కూడా చూడండి. క్రీస్తు శిష్యులకు భయముండకూడదు – ప్రకృతి శక్తులన్నీ ఆయన అదుపులోనే ఉన్నాయి. కీర్తనల గ్రంథము 89:8-9 తో ఈ వచనాన్ని పోల్చి చూడండి. అక్కడ సముద్ర తరంగాలను అదుపులో ఉంచేది ఏకైక నిజ దేవుడైన యెహోవా. ఇక్కడ ఆ పని చేస్తున్నది యేసుప్రభువు. యేసుప్రభువు యెహోవాదేవుని అవతారం (నిర్గమకాండము 3:14-15; యోహాను 1:1, యోహాను 1:14; యోహాను 8:24, యోహాను 8:58; యోహాను 10:11; ఫిలిప్పీయులకు 2:6, ఫిలిప్పీయులకు 2:10-11; హెబ్రీయులకు 1:10-12. లూకా 2:11 నోట్‌).

27. ఆ మనుష్యులు ఆశ్చర్యపడి ఈయన ఎట్టి వాడో; ఈయనకు గాలియు సముద్రమును లోబడుచున్నవని చెప్పుకొనిరి.

అందరూ ఆలోచించవలసిన ప్రశ్న ఇది. దీనికి జవాబు బైబిల్లో ఉంది. యేసు చేసిన అద్భుతాలన్నిటి నుంచి నేర్చుకున్నట్టుగానే ఈ అద్భుతం నుంచి కూడా మనం ఆధ్యాత్మిక పాఠాలు నేర్చుకోవచ్చు. జీవితంలో మనల్ని ప్రమాదంలో పడేసే తుఫానులు ఉంటాయి. అయితే మనం క్రీస్తులో నమ్మకం పెట్టుకుంటే భయపడనవసరం లేదు – కీర్తనల గ్రంథము 46:1-3; కీర్తనల గ్రంథము 93:3-4.

28. ఆయన అద్దరినున్న గదరేనీయుల దేశము చేరగా దయ్యములు పట్టిన యిద్దరు మనుష్యులు సమాధులలో నుండి బయలుదేరి ఆయనకు ఎదురుగా వచ్చిరి. వారు మిగుల ఉగ్రులైనందున ఎవడును ఆ మార్గమున వెళ్లలేక పోయెను.

ఈ సంఘటన గురించి మరింత వివరంగా తెలుసుకోవాలంటే మార్కు మత్తయి 5:1-20 చూడండి. అక్కడ దయ్యాలు పట్టిన ఈ ఇద్దరిలో ఒక మనిషి గురించి ప్రత్యేకంగా రాసి ఉంది. గదరేను ప్రదేశం గలలీ సరస్సుకు ఆగ్నేయ దిక్కున ఉంది. దయ్యాలు గురించి నోట్ మత్తయి 4:24.

29. వారు ఇదిగో దేవుని కుమారుడా, నీతో మాకేమి? కాలము రాకమునుపే మమ్మును బాధించుటకు ఇక్కడికి వచ్చితివా? అని కేకలువేసిరి.
1 రాజులు 17:18

యేసు ఎవరో మనుషులకు తెలియనప్పటికీ దయ్యాలకు తెలుసు (మార్కు 1:24; మార్కు 5:7). తెలిసి అవి ఆయనకు భయపడ్డాయి. “కాలం” అంటే శిక్షించేందుకు దేవుడు నిర్ణయించిన కాలం అని అర్థం. 2 పేతురు 2:4; యూదా 1:6 పోల్చి చూడండి. దయ్యాలు కొంత కాలం భూమిపై తమ పనులు చేసుకునేందుకు దేవుడు అనుమతి ఇచ్చాడు. ఇందుకు కారణమేమిటో మనకు చెప్పలేదు గానీ సర్వ జ్ఞాని అయిన దేవుడు ఒక మంచి ఉద్దేశంతోనే ఇలా నియమించాడని ఖచ్చితంగా చెప్పవచ్చు.

30. వారికి దూరమున గొప్ప పందుల మంద మేయుచుండగా

31. ఆ దయ్యములు నీవు మమ్మును వెళ్ల గొట్టినయెడల ఆ పందుల మందలోనికి పోనిమ్మని ఆయనను వేడుకొనెను.

దయ్యాలు దేహాల్లో ఉండడానికి ఆత్రుత పడుతుంటాయని అనిపిస్తున్నది – ఏ దేహాలైనా కానివ్వండి. మత్తయి 12:43 పోల్చిచూడండి. ఈ దయ్యాలు వేరొకరి పందుల మందను ధ్వంసం చేసేందుకు యేసు ఎందుకు అనుమతించాడు? మోషే ధర్మశాస్త్రం ప్రకారం పంది అశుద్ధ జంతువు. యూదులు పందులతో ఎలాంటి జోక్యమూ పెట్టుకోరాదు (లేవీయకాండము 11:7; ఆ అధ్యాయంపై నోట్స్ చూడండి). ఆ మంద ఒక యూదునికి చెందినదైతే, లేదా యూదులెవరన్నా మాంసం కోసం వాటిని కొనుక్కోబోతూ ఉంటే యేసుప్రభువు ఇలా చెయ్యడానికి కారణం అందులోనే కనిపిస్తున్నది.

32. ఆయన వాటిని పొమ్మనగా అవి ఆ మనుష్యులను వదలిపెట్టి ఆ పందుల లోనికి పోయెను; ఇదిగో ఆ మందంతయు ప్రపాతము నుండి సముద్రములోనికి వడిగా పరుగెత్తికొనిపోయి నీళ్లలో పడిచచ్చెను.

33. వాటిని మేపుచున్నవారు పారిపోయి పట్టణములోనికి వెళ్లి జరిగిన కార్యములన్నియు దయ్యములు పట్టినవారి సంగతియు తెలిపిరి.

34. ఇదిగో ఆ పట్టణస్థులందరు యేసును ఎదుర్కొనవచ్చి ఆయనను చూచి తమ ప్రాంతములను విడిచి పొమ్మని ఆయనను వేడుకొనిరి.

ఒక గొప్ప అద్భుతం జరిగిందన్న వాస్తవం, ఇద్దరు మనుషులు అద్భుత రీతిలో విడుదల పొందడం వారినేమి కదిలించలేకపోయింది. ఆ ఊరంతా యేసును వదిలించుకోవాలని చూచింది. ఇబ్బందులకూ, నష్టానికీ ఆయన మూలమనుకున్నారు వారు. అప్పటినుంచి ప్రతి తరంలోనూ మానవజాతిలో ఈ రెండు గుంపులు ఉన్నాయి – యేసును ఆహ్వానించగోరేవాళ్ళూ, వదిలించుకోజూచేవాళ్ళూ.


Shortcut Links
మత్తయి - Matthew : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
ఆదికాండము - Genesis | నిర్గమకాండము - Exodus | లేవీయకాండము - Leviticus | సంఖ్యాకాండము - Numbers | ద్వితీయోపదేశకాండము - Deuteronomy | యెహోషువ - Joshua | న్యాయాధిపతులు - Judges | రూతు - Ruth | 1 సమూయేలు - 1 Samuel | 2 సమూయేలు - 2 Samuel | 1 రాజులు - 1 Kings | 2 రాజులు - 2 Kings | 1 దినవృత్తాంతములు - 1 Chronicles | 2 దినవృత్తాంతములు - 2 Chronicles | ఎజ్రా - Ezra | నెహెమ్యా - Nehemiah | ఎస్తేరు - Esther | యోబు - Job | కీర్తనల గ్రంథము - Psalms | సామెతలు - Proverbs | ప్రసంగి - Ecclesiastes | పరమగీతము - Song of Solomon | యెషయా - Isaiah | యిర్మియా - Jeremiah | విలాపవాక్యములు - Lamentations | యెహెఙ్కేలు - Ezekiel | దానియేలు - Daniel | హోషేయ - Hosea | యోవేలు - Joel | ఆమోసు - Amos | ఓబద్యా - Obadiah | యోనా - Jonah | మీకా - Micah | నహూము - Nahum | హబక్కూకు - Habakkuk | జెఫన్యా - Zephaniah | హగ్గయి - Haggai | జెకర్యా - Zechariah | మలాకీ - Malachi | మత్తయి - Matthew | మార్కు - Mark | లూకా - Luke | యోహాను - John | అపో. కార్యములు - Acts | రోమీయులకు - Romans | 1 కోరింథీయులకు - 1 Corinthians | 2 కోరింథీయులకు - 2 Corinthians | గలతియులకు - Galatians | ఎఫెసీయులకు - Ephesians | ఫిలిప్పీయులకు - Philippians | కొలొస్సయులకు - Colossians | 1 థెస్సలొనీకయులకు - 1 Thessalonians | 2 థెస్సలొనీకయులకు - 2 Thessalonians | 1 తిమోతికి - 1 Timothy | 2 తిమోతికి - 2 Timothy | తీతుకు - Titus | ఫిలేమోనుకు - Philemon | హెబ్రీయులకు - Hebrews | యాకోబు - James | 1 పేతురు - 1 Peter | 2 పేతురు - 2 Peter | 1 యోహాను - 1 John | 2 యోహాను - 2 John | 3 యోహాను - 3 John | యూదా - Judah | ప్రకటన గ్రంథం - Revelation |

Explore Parallel Bibles
21st Century KJV | A Conservative Version | American King James Version (1999) | American Standard Version (1901) | Amplified Bible (1965) | Apostles' Bible Complete (2004) | Bengali Bible | Bible in Basic English (1964) | Bishop's Bible | Complementary English Version (1995) | Coverdale Bible (1535) | Easy to Read Revised Version (2005) | English Jubilee 2000 Bible (2000) | English Lo Parishuddha Grandham | English Standard Version (2001) | Geneva Bible (1599) | Hebrew Names Version | Hindi Bible | Holman Christian Standard Bible (2004) | Holy Bible Revised Version (1885) | Kannada Bible | King James Version (1769) | Literal Translation of Holy Bible (2000) | Malayalam Bible | Modern King James Version (1962) | New American Bible | New American Standard Bible (1995) | New Century Version (1991) | New English Translation (2005) | New International Reader's Version (1998) | New International Version (1984) (US) | New International Version (UK) | New King James Version (1982) | New Life Version (1969) | New Living Translation (1996) | New Revised Standard Version (1989) | Restored Name KJV | Revised Standard Version (1952) | Revised Version (1881-1885) | Revised Webster Update (1995) | Rotherhams Emphasized Bible (1902) | Tamil Bible | Telugu Bible (BSI) | Telugu Bible (WBTC) | The Complete Jewish Bible (1998) | The Darby Bible (1890) | The Douay-Rheims American Bible (1899) | The Message Bible (2002) | The New Jerusalem Bible | The Webster Bible (1833) | Third Millennium Bible (1998) | Today's English Version (Good News Bible) (1992) | Today's New International Version (2005) | Tyndale Bible (1534) | Tyndale-Rogers-Coverdale-Cranmer Bible (1537) | Updated Bible (2006) | Voice In Wilderness (2006) | World English Bible | Wycliffe Bible (1395) | Young's Literal Translation (1898) | Telugu Bible Verse by Verse Explanation | పరిశుద్ధ గ్రంథ వివరణ | Telugu Bible Commentary |

Support & Donate Us | Google Play Store | సజీవ వాహిని - Sajeeva Vahini 2009-2023. info@sajeevavahini.com
Sajeeva Vahini, Hyderabad & Chennai, India. SajeevaVahini.org Email: , . Whatsapp: 8898 318 318 or call us: +918898318318
Content on this website is prepared manually by Sajeeva Vahini, India. Our Content is free and open to use for any kind of distrubution. We request to carry a physical bible to churches rather than using bible on mobile or tablets. Please email any information for any suspected content/audio subject to piracy/copyright act on this website can be considered/removed. Which can help us to improve better. Note: we dont have any data/content related to Life Way Study Bible as a part of Sajeeva Vahini Notes or Verse Explanations.